Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIAI / Tapimas bendrijos nariu

susijęs klausimas

Gal galima gauti priemimo i bendrija prasymo pavyzdi koki? aciu (2010-03-16) komentarų: 1 peržiūrų: 7047

Patalpų savininko prašymas įstoti į bendriją ir tapti bendrijos nariu, gali būti (ir yra) laisvos formos. Taip pat galite bandyti spausdami čia. Prašymų pavyzdžių patariame pasiieškoti, kad ir internete - portale www.tax.lt
susijęs klausimas

Ar įsigijęs butą asmuo automatiškai tampa bendrijos nariu? (2010-03-10) komentarų: 3 peržiūrų: 4487

Į bendriją naujai atsikraustęs patalpų savininkas, žmogus turi įstoti. Įstojimo įrodymas yra bendrijos nario prašymas. Jeigu patalpų savininkas neprašo įstoti į bendriją, tai jis ir nėra bendrijos narys. Jūsų atveju bendrijoje yra pažeidinėjamos žmogaus laisvės ir primetama teisė dalyvauti bendrijos veikloje. Tokia tvarka Jūsų bendrijoje varžo žmogaus laisves ir teises. KONSTITUCINIS TEISMAS YRA PRIĖMĘS SPRENDIMĄ ŠIUO KLAUSIMU. Nuoroda į Konstitucinio Teismo sprendimą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=116619&Condition2= Ištraukos: Dėl Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (1995 m. vasario 21 d. redakcija) 16 straipsnio 1 dalies nuostatų, 17 straipsnio 1 ir 2 dalių ir šio įstatymo (2000 m. birželio 20 d. redakcija) 27 straipsnio 4 ir 7 dalių atitikties Konstitucijos 35 straipsnio 1 ir 2 dalims. <...> 2. Konstitucijos 35 straipsnyje yra... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar daugiabučio namo patalpų savininkas nedalyvavęs bendrijos steigiamąjame susirinkime, nes nepritarė bendrijos steigimui, vistiek tampa bendrijos nariu nuo jos įregistravimo dienos? (2010-06-03) komentarų: 0 peržiūrų: 3176

Įstatymas neišskiria bendrijos steigiamajame susirinkime dalyvavusiųjų asmenų į balsavusius už ir balsavusius prieš. Tačiau, jeigu bendrijos narys prieštarauvo bendrijos steigimui ir nebalsavo už bendrijos steigimą, jį laikyti bendrijos nariu būtų netikslinga. Bendrijos nariais siūlytumėme laikyti tik asmenis, balsavusius UŽ bendrijos steigimą. Tam užtikrinti, reiktų atskiro sąrašo. DGNKPPSB Įstatymas: 4 straipsnis. Bendrijos steigimo pagrindai <...> 3. Bendrijos steigėjai yra butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai. Sprendimą steigti bendriją priima butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų steigiamasis susirinkimas. Bendrijos steigėjai tampa įsteigtos bendrijos nariais. Kyla klausimas kas yra "Bendrijos steigėjai"? Balsavę už bendrijos steigimą ar dalyvavę susirinkime?
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkams dėl kokių nors priežasčių neleisti buto savininkui tapti bendrijos nariu ? Sykį jau buvau bendrijos nariu, po to išstojau, dabar vėl noriu įstot. (2010-06-17) komentarų: 1 peržiūrų: 2752

NEGALI. Į bendrijos narius įstojama ir išstojama įteikus prašymą pirmininkui. Apie bendrijos narių įstojimo ir išstojimo terminus ir sąlygas reiktų tikslintis ir bendrijos įstatuose. DGNKPPSB Įstatymas: 21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu <...> 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: <...> 2) įstoti į bendriją; <...> 5. Bendrijos nariai papildomai turi teisę: <...> 3) išstoti iš bendrijos. 22 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų išstojimo iš bendrijos ir atsiskaitymo su bendrija tvarka 1. Narystė bendrijoje pasibaigia: 1) buto ir kitų patalpų (pastato) savininkui išstojus iš bendrijos; 2) buto ir kitų patalpų (pastato) savininkui netekus nuosavybės teisių,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kai gyventojai sukūrė bendriją,tai susirinko ne visi.Ir pasirašė su asmens kodais (pvz.50 iš 70).To pakako,kad notaras patvirtintų protokolą ir būtų įkurta dnsb. Tai vadinasi,bendrijos nariais tie gyventojai tapo automatiškai. Kaip su kitais butų savininkais? Jie turi rašyti prašymus ir būti priimti į bendriją? Nes,jei surašyti bendrijos narius į narių knygą,tai šiuo atveju galima būtų tik tuos,kurių parašais bendrija buvo sukurta.Kiti gyventojai nėra bendrijos nariai ir neturi teisės balsuoti susirinkimuose. Ar taip? (2010-03-03) komentarų: 0 peržiūrų: 2598

Jūs visiškai teisi. Bendrijos nariu galima tapti iškart, kai yra Pirmininkui pateikiamas prašymas. Net susirinkimo metu gali tekti įrašyti bendrasavininką, norintį tapti bendrijos nariu, į bendrijos narių registravimo knygą! Susirinkime gali balsuoti tik bendrijos nariai arba jų įgaliotiniai. Bendrasavininkai balsavimo teisės susirinkimuose neturi.