Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / FINANSINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS / Bendrijos administravimas / atlyginimai

susijęs klausimas

Kas ir kokio dydžio nustato DNSB pirmininko algą? Nebuvo šiuo klausimu sušauktas DNSB narių susirinkimas. (2010-08-09) komentarų: 4 peržiūrų: 4836

DNSB pirmininko atlyginimas nustatomas bendrijos narių susirinkimo metu. Pirmininko atlyginimas gali būti nustatytas bendrijos įstatuose. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: <...> 2) renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius); <...> 6) įgalioja vieną iš bendrijos narių bendrijos vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku, nustato bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo sąlygas ir darbo užmokestį, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip; <...> Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Ar bendrijoje reikalingi viešieji pirkimai ? (2010-03-09) komentarų: 4 peržiūrų: 4421

Šiuos klausimus sprendžia bendrijos visuotinis narių susirinkimas. Jeigu bendrijos narių susirinkimas pasitiki pirmininku ir jis yra doras, sąžiningas, darbštus žmogus, tai viešųjų pirkimų gali net neprireikti betkokio dydžio darbų sąmatai. Visas tvarkas, valdybos ir pirmininko finansinių galių ribas bendrijoje gali nustatyti tik bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Pvz.: Darbus iki 500 Lt gali užsakyti vienas pirmininkas, iki 2000Lt gali užsakyti tik valdybos narių susirinkimas, darbams atlikti, kurių sąmata virš 2000Lt - įgaliojame pirmininką gauti bendrijos narių susirinkimo pritarimo. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: 1) keičia bendrijos įstatus; <...> 4) priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo; <...> 9)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos narys gali atlikti bendrijai naudingą darbą ar duoti naudotis savo asmeniniu daiktu, o už tai susirinkimas gali nuspręsti sumažinti to nario įmokas? (2010-03-17) komentarų: 0 peržiūrų: 3860

Įstatyme yra numatyta tokia galimybė, tačiau ji turi būti privalomai apspręsta visuotiniame susirinkime. DGNKPPSB Įstatymas: 24 straipsnis. Bendrijos turtas 1. Bendrijos turtas yra atskirtas nuo butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų turto. 2. Bendrijos turtas yra bendrijos lėšomis ar kitais teisėtais būdais įgytos materialinės, nematerialinės ir finansinės vertybės. 3. Bendrijos turtas valdomas ir juo disponuojama įstatymuose ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai gali prisidėti prie bendrijos turto savo nepiniginiais turtiniais įnašais. Šių įnašų įvertinimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas). Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Ar bendrija gali nusistatyti pati baudas? Pvz. už laiku nesumokėtus bendrijos mokesčius. Ar tai nepažeidžia įstatymų? (2010-03-01) komentarų: 1 peržiūrų: 3590

Už laiku neįvykdytus įsipareigojimus galima skaičiuoti palūkanas. Šiai dienai metinė palūkanu norma, kurią galima skaičiuoti yra 5%. Tai yra numatyta LR civiliniame kodekse. Civilinis kodeksas: 6.210 straipsnis. Palūkanos 1. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Delspinigius bendrijoje galima skaičiuoti tik tuo atveju, jeigu yra priimtas sprendimas visuotiniame narių susirinkime. Taip pat būtina paminėti, kad delspinigių dydis turi būti "protingas". Šiai dienai "protingais" delspinigiais yra laikoma 0,02 % už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Jei bendrija neturi samdomų darbuotojų, ar buhalterinius skaičiavimus gali atlikti pats pirmininkas ? (2010-04-14) komentarų: 1 peržiūrų: 3346

Bendrijos pirmininkas negali tvarkyti buhalterinės apskaitos. Buhalterinės apskaitos vedimą privalo atlikti buhalteris (buhalterinės apskaitos įmonė). Pirmininkas buhalterį gali samdyti įstatuose nustatyta tvarka arba toks sprendimas gali būti priimtas visuotinio susirinkimo metu. Bendrija - juridinis asmuo, kuris privalo vesti buhalterinę apskaitą. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas: 10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas 1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. 2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus. <...> 5. Mažosios bendrijos apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos bendrijos narys. 6. Individualios įmonės apskaitą, be šio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Susirinkimas perrinko bendrijos valdybos pirmininką, bet nenustatė jam darbo užmokesčio. Įgaliotas asmuo pasirašė su nauju pirmininkų darbo sutartį, kuriame buvo įrašytas ½ LR vyriausybės nustatyto minimalus mėnesinio darbo užmokesčio. Atšauktas iš pareigų pirmininkas neperdavė naujajam jokios bendrijos dokumentacijos. Po kiek laiko, gavus bendrijos protokolus, paaiškėjo, jog 2001 m. vykusiame bendrijos narių susirinkime bendrijos valdybos pirmininkui nutarta mokėti LR vyriausybės nustatytą minimalų mėnesinį darbo užmokestį. Ar naujam pirmininkui reikia primokėti skirtumą tarp nustatyto kažkada seniai susirinkime DU ir to, kurį jis gaudavo per išdirbtus 4 mėnesius? Ar reikia kelti ši klausymą bendrijos narių balsavimui? Kaip elgtis šio atvejų ? (2010-06-07) komentarų: 0 peržiūrų: 2643

Remiantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu, visuotinis susirinkimas nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį. Jeigu buvo priimtas bendrijos narių viuotinio susirinkimo sprendimas pirmininkui mokėti minimalią mėnesinę algą (toliau - m.m.a.), tada būtina tokią algą ir išmokėti, o skirtumą būtina padengti. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: <...> 6) įgalioja vieną iš bendrijos narių bendrijos vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku, nustato bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo sąlygas ir darbo užmokestį, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip; <...> Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Noriu pas jus paklausti ar galime pasamdyti žmogų sudarant vienkartiniam darbui sutartį , žemės sutvarkymui ,ir išmokėtį pagal sutartį už darbą.? (2010-05-16) komentarų: 2 peržiūrų: 2418

Rekomenduojame sudaryti tokiu atveju terminuotą darbo sutartį. Terminas gali būti ir viena diena. Atsakė: Remigijus