Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Bendrijos darbuotojai

susijęs klausimas

Ar gali bendrijoje tas pats asmuo būti ir pirmininku ir buhalteriu? (2010-11-25) komentarų: 1 peržiūrų: 2587

Negali. Tai yra numatyta buhalterinės apskaitos įstatyme. Buhalterinės apskaitos įstatymas: 10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas 1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. 2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus. 3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti asmenys turi atitikti šio įstatymo 102 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 4. Biudžetinių įstaigų apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka arba centralizuotai. 5. Mažosios bendrijos apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos bendrijos narys. 6. Individualios įmonės apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos įmonės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali pirmininkas savo nuožiūra išrinkti ir samdyti buhalterį, jeigu susirinkime patvirtintos, šiai paslaugai apmokėti, sumos neviršija? (2010-12-30) komentarų: 0 peržiūrų: 2458

Gali. DNSB veiklą reglamentuojančiame įstatyme yra numatyta, kad pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, priimą į darbą ir atleidžia darbuotojus. DGNKPPSB Įstatymas: 14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas <...> 5. Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. <...> Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Mirė darbuotojas. Kaip jam išmokėti uždirbtą atlyginimą? (2011-08-19) komentarų: 0 peržiūrų: 2305

Buhalterė neturi teisės spręsti, kam priklauso velionio uždirbtas atlyginimas. Mūsų nuomone, buhalterė pasielgė tinkamai neišmokėdama kitam asmeniui šių pinigų. Rekomenduotume šias lėšas pervesti bankiniu pavedimu į velionio banko sąskaitą, jeigu jis tokią turi. Teismai arba testamentas turėtų nuspręsti, kam šis turtas priklauso. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar einant bendrijos buhalterei į atostogas, galima laikinai priimti kitą žmogų, eiti buhalterio pareigas. (2011-10-26) komentarų: 0 peržiūrų: 2054

GALI. Tačiau tai būna labai retai. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar galima su kiemsargiu sudaryti terminuotą sutartį? (2010-10-01) komentarų: 1 peržiūrų: 1983

Sudaryti terminuotą sutartį galima sudaryti su visais bendrijoje norinčiais dirbti fiziniais asmenimis. Atlyginimą turėtų nustatyti bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar gali darbas bendrijoje būti papildomu darbu (antraeilės pareigos)? (2010-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 1908

Bendrija, kaip juridinis asmuo gali priimti į darbą žmones, dirbančius keliuose darbuose. Atsakė: Remigijus