Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIAI / Bendrijos narių registracija

susijęs klausimas

Ar Registrų centre registruojami nauji bendrijos nariai? (2010-02-19) komentarų: 3 peržiūrų: 6565

Bendrijos nariai turi būti pirmininko registruojami "Bendrijos narių registravimo knygoje". Registrų centre registruojamas tik bendrijos pirmininkas ir/ar bendrijos valdybos nariai. Dėkojame Sauliui už pasisakymą: Saulius 2010-02-22, 10:06:43 PAPILDYMAS PO PASISAKYMO: TAIP. Revizijos komisijos nariai gali būti ir net patartina užregistruoti VĮ "Registrų centras".
susijęs klausimas

Kaip išreikalauti bendrijos narių sąrašą jeigu pirmininkas neduoda? (2010-08-23) komentarų: 2 peržiūrų: 3529

Bendrijos narių sąrašas turėtų būti neslepiamas ir kiekvienam daugiabučio namo butų savininkui žinomas. Kad šis sąrašas būtų tvarkingas ir nuoseklus, rekomenduojame įsigyti bendrijos narių registravimo knygą. Jeigu pirmininkas slepia narių sąrašą, tada greičiausiai jis vengia atsakomybės prieš žmonių susirinkimą arba nenori, kad kas nors vyktų tesėto be jo žinios. Sprendimas: registruotu laišku reikalauti, kad pateiktų sąrašą. Kreiptis į teismą, kad teismas įpareigotų pateikti bendrijos narių sąrašą. DGNKPPSB Įstatymas: 21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu <...> 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: <...> 8) susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kai patalpu savininkas yra keli asmenys - bendrasavininkai, ar visi bendrasavininkai yra bendrijos nariai, ar tik 1 is ju, ju tarpusavio sutarimu? (2010-05-06) komentarų: 1 peržiūrų: 3439

Civilinis kodeksas: 4.85 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Mūsų nuomone, bendrijos nariais gali tapti visi bendrasavininkai, tik susirinkime balso teisę turi vienas iš jų "jų tarpusavio susitarimu". Tik tas asmuo, kuriam yra suteikta atstovavimo teisė, turi pasirašyti bendrijos narių visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše. Tie asmenys gali keistis - vieną susirinkimą vienas, kitą - kitas. Bet kiekviename... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, jei DNSB pirmininkas neduoda narių sąrašų? Ar tik teismo keliu? (2010-02-09) komentarų: 2 peržiūrų: 3429

Na į teismą tegul kreipiasi pats pirmininkas. Nevarkite tiek. Sprendimas galimas toks: Būtinai išsaugokite sąrašus, kuriuos pateikėte pirmininkui. Turėkite bent kopiją. Apie bendrijos narius galite sužinoti iš Registrų centre paliktos įstatų kopijos. Užsakykite Jūsų bendrijos pirmo lapo ir narių parašų lapų kopijų (kaina apie 5Lt už lapą). Tada preliminariai žinosite, kas yra Jūsų bendrijos nariai. Organizuokite pagal teisines procedūras susirinkimą. Sumas už Registrų centro paslaugas pasikeitus pirmininkui (esant tokiai situacijai jo nekeisti negalima - nebent norite daugiau bėdų ateityje) pasigrąžinsite atgal. Tik lėšas pasigrąžinkite to paties susirinkimo sprendimu (dėl visa ko). Rekomenduojame tokioms bendrijoms atlikti NUODUGNIĄ ūkinės ir finansinės veiklų reviziją. Radus pažeidimų ar pirmininko savivalės atvejų - galite reikalauti atsakomybės.
susijęs klausimas

Pateikiau prašymą įstoti į bendrijos narius. Kada aš tampu bendrijos nariu? (2011-01-21) komentarų: 1 peržiūrų: 3371

DGNKPPSB Įstatymas: 21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu <...> 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę: <...> 2) įstoti į bendriją; Įstatymas ne visiškai tiksliai atsako į Jūsų klausimą, todėl būtina tikrinti įstatus. Įstatuose dažniausiai (tačiau būtina pasitikslinti) būna įrašyta: Įstojimo diena laikoma prašymo įteikimo diena.
susijęs klausimas

Ar daugiabučio namo patalpų savininkas, dalyvavęs steigiamajame susirinkime ir pritaręs bendrijos steigimui, bet nepasirašęs įstatų, yra laikomas bendrijos nariu? (2010-10-11) komentarų: 0 peržiūrų: 3135

Reikia tikrinti Jūsų bendrijos įstatus. Juose dažnai būna nurodyti įstojimo į bendrijos narius reikalavimai. Vienas iš įstatų pavyzdžių: "Patalpų savininkas gali tapti bendrijos nariu: 1. Susirinkime raštu balsavęs už bendrijos ir jos istatų iregistravimą DNSB nustatyta tvarka. Šiuo atveju bendrijos nario teises ir pareigs patalpų savininkas įgyja nuo bendrijos ir jos įstatų įregistravimo dienos. 2. Pateikęs raštišką prašymą bendrijos valdybai. Prašyme turi būti nurodytas patalpų savininko vardas ir pavardė, asmens kodas ir adresas, Juridinio asmens - pavadinimas, kodas ir adresas). Prašymą turipasirašyti patalpų savininkas ar jo įgaliotas asmuo. Šiuo atveju bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkas įgyja nuo jo prašymo įregistravimo bendrijos narių registravimo knygoje. Įstojimo diena laikoma prašymo pateikimo... (skaityti viską)