Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Bendrijos skolos / skolininkai

susijęs klausimas

Ar gali bendrija skaičiuoti delspinigius už pradelstus mokėti mokesčius ? (2015-04-15) komentarų: 1 peržiūrų: 5677

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais laikytinos specialios priemonės, kurios užtikrina pagrindinės prievolės įvykdymą ir skatina skolininką tinkamai vykdyti savo prievolę. Prievolių užtikrinimo būdus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (CK 6.70 str.). 6.70 straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai 1. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Su įkeitimu (hipoteka) susijusius santykius reglamentuoja šio kodekso ketvirtosios knygos normos. 2. Gali būti užtikrinamas tiek esamų, tiek ir būsimų prievolių įvykdymas. Netesybų samprata ir formos yra numatytos CK 6.71 str. t.y. bauda ir delspinigiai. Netesybos gali būti nustatomos trimis būdais: įstatymu, sutartimi ir teismo sprendimu. 6.71 straipsnis. Netesybų samprata 1. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar turi teisę bendrijos buhalterė naudoti kaupiamąsias lėšas ne pagal paskirtį? (2011-06-16) komentarų: 1 peržiūrų: 3065

Tikslinės įmokos (lėšos) yra kaupiamos pagal metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos sudarytą sąmatą. Sprendimas kaupti papildomas lėšas gali būti priimtas visuotiniame susirinkime. Pirmininkas lėšas naudoja pagal jų pirminę paskirtį (kaupimo tikslą). Buhalterija yra tvarkoma (buhalteris naudoja lėšas) (mokami mokesčiai, atlyginimai) vadovaujantis pirmininko paliepimais, metine bendrijos sąmata ir pan. Iš pateiktos informacijos negalime tiksliai atsakyti į jūsų pateiktą klausimą. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra priimtas sprendimas naudoti kaupiamas lėšas skolų padengimui už šildymą, tada buhalterė tas lėšas naudoja neteisėtai. Kita vertus, bendrija (butų ar kitų patalpų savininkai) turi teise imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams. Kitaip tariant bendrija turi užtikrinti, kad... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos susirinkimas protokolu priėmė nutarimą tvarkyti namo stogą. Jei kas nors iš gyventojų atsisakys mokėti vienkartines įmokas ( po 25 Lt/m2), kokiu keliu reikės iš tokių gyventojų bendrijai išsireikalauti šias įmokas? Ačiū. (2011-03-02) komentarų: 2 peržiūrų: 2356

Skolos yra išieškomos teismo keliu. Jeigu susirinkimo sprendimai buvo priimti teisėtai ir bendrijos mokesčiai skaičiuojami teisėtai - tada problemų teismuose kilti neturėtų. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> 4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe <...> 2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę: 1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Butas priklauso savivaldybei. Ar galima kreiptis į savivaldybę, kad ji padengtų skolą? (2011-10-03) komentarų: 0 peržiūrų: 2175

TAIP. Užduodama klausimą, pati į jį atsakėte. Bendrijose išlaidas patiriamos turtui išlaikyti, todėl to turto savinikas privalo apmokėti susidariusias šlaidas. Nesvarbu, kas gyvena tame bute - išlaidas privalo padengti savininkas. Savininkas privalo rūpintis ir skolų sumokėjimu ir tuo, kad jų nebūtų. Kreipkitės į pačia savivaldybę. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar turi teise įješkini pareikšti DNS bendrija, nuostoliu atlyginimui, kai kitos patalpos savininkas nesumokėjo už atliktus darbus (2011-01-14) komentarų: 0 peržiūrų: 2021

Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnyje : "1. Bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka. Šių ginčų nagrinėjimo ir ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo arba ginčus nagrinėjančio asmens skyrimo tvarka nustatoma bendrijos įstatuose. 2. Jeigu nepavyksta išspręsti ginčo šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka arba jeigu ginčo šalys nevykdo ginčų nagrinėjimo komisijos arba ginčus nagrinėjančio asmens pasiūlymo dėl ginčo sprendimo, ginčai nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka." Taigi, bendrija turi teisę pareikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, tačiau bendrijos... (skaityti viską)