Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJA / Bendrijos steigimas

susijęs klausimas

Kada bendrojo naudojimo objektų administratorius turi perduoti įsisteigusiai bendrijai jos valdymą ? (2015-04-10) komentarų: 0 peržiūrų: 4663

DNSB įstatyme yra numatyta, kad bendrija kaip juridinis asmuo laikoma įsteigta ir įgyja visas teises nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. DGNKPPSB Įstatymas: 8 straipsnis. Bendrijos registravimas 1. Bendrija registruojama Juridinių asmenų registre. Prašymą įregistruoti bendriją Juridinių asmenų registre Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia bendrijos pirmininkas (valdyba). Kartu su šiuo prašymu Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai: 1) bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas; 2) bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas; 3) bendrijos įstatai; 4) butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, raštu iš anksto ar steigiamojo susirinkimo metu pareiškusių pritarimą steigti bendriją, sąrašas su jų parašais. 2. Juridinių asmenų registro tvarkytojas per 20 darbo dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti įkurta bendrija, jei dalyvavo mažiau nei pusė patalpų savininkų, bendrijos steigiamajame susirinkime? (2010-10-11) komentarų: 2 peržiūrų: 2725

Bendrija negali būti įkurta, jeigu nėra patalpų savininkų reikalingo kvorumo. DGNKPPSB Įstatymas: 6 straipsnis. Bendrijos steigiamasis susirinkimas [...] 2. Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų. [...] 7. Jeigu bendrijos steigiamasis susirinkimas numatytu laiku neįvyksta, pakartotinis bendrijos steigiamasis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po 14 dienų nuo neįvykusio steigiamojo susirinkimo dienos. Pakartotiniam bendrijos steigiamajam susirinkimui taikomos šio straipsnio nuostatos. [...] Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Kokius dokumentus po steigiamojo susirinkimo tvirtina notaras? (2017-04-10) komentarų: 0 peržiūrų: 2223

Po steigiamojo susirinkimo dokumentų atitikį įstatymams tvirtina notaras. DGNKPPSBĮ 6 straipsnis. Bendrijos steigiamasis susirinkimas 6. Bendrijos steigimo dokumentų atitiktį įstatymams tvirtina notaras. Remiantis DGNKPPSBĮ 11 str. 11 d. notarui reikia pateikti: 1. Asmenų, pritariančių bendrijos steigimui, sąrašą. 2. Pranešimą, kurį siuntėte daugiabučio namo administratoriui (jei jis administruoja namą) dėl jo pareigos pateikti bendrojo naudojimo objektų ir savininkų sąrašus. 3. Skelbimą apie susirinkimą. 4. Aktą, kuriame nurodyta, kad pranešimas apie steigiamojo susirinkimo šaukimą buvo įteiktas kiekvienam gyventojui. 5. Susirinkimo dalyvių sąrašą, asmenų įgaliojimą patvirtinančius dokumentus. 6. Susirinkimo protokolą. 7. Bendrijos įstatus. Atsakė Rūta Atsakymą į kitą klausimo dalį rasite paspaudę šią nuorodą.