Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Buhalterijos/apskaitos tvarkymas

susijęs klausimas

Ar bendrija VMI turi teikti balansa ir veiklos atskaita, kad ir 100 Lt gauna už sienos remontą? Balnse ir veiklos ataskaitoje ar reikia nurodyti tik iš nuomos gaunamą sumą ir su ja susijusias išlaidas ar ir narių įmokas ir visas išlaidas? (2010-03-28) komentarų: 0 peržiūrų: 5576

Daugiabučių namų savininkų bendrijoms balanso teikti nereikia. Pelno mokesčio deklaraciją PLN204 bendrija teikia tik tokiu atveju, jei vykdo ūkinę-komercinę veiklą. Kad ir už 100Lt gautų ūkinės-komercinės veiklos pajamų. Pelno mokesčio deklaracijoje yra daugiau nurodymų, kaip ją pildyti. Narių įmokų ten žymėti nereikia/nereikalauja. Pelno mokesčio įstatymas: 51 straipsnis. Metinės pelno mokesčio deklaracijos, metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimas 1. Lietuvos vienetai ir nuolatinės buveinės, kurių pajamos apmokestinamos šio Įstatymo nustatyta tvarka, privalo užpildyti metines pelno mokesčio ir (arba) metines fiksuoto pelno mokesčio bei avansinio pelno mokesčio deklaracijas ir pateikti jas tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais. Vienetai, gautą paramą panaudoję ne pagal Lietuvos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokias finansines ataskaitas gyventojams turi pateikti bendrija? (2017-04-18) komentarų: 2 peržiūrų: 5291

DGNKPPSBĮ įtvirtinta: 14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas 6. Bendrijos pirmininkas atsako už: <...> 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio <...> parengimą; Vadovaujantis minėtu įstatymu, pirmininkas turi pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį pagal LR Finansų ministerijos įsakymą „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ sudaro: 151.1. balansas; 151.2. veiklos rezultatų ataskaita; 151.3. aiškinamasis raštas. Atsakė Rūta
susijęs klausimas

Ar bendrija pateikdama atsiskaitymo lapelius kiek kas turi moketi už paslaugas turi norodyti Buhalterinės apkaitos įstatyme privalomus sąskaitai rekvizitus. Ar atsiskaitymo lapeliai turi tokią pat juridinę galią,kaip ir sąskaita-faktūra? (2010-04-27) komentarų: 2 peržiūrų: 4942

Dėkojame už pasisakymą: Diana 2010-11-04, 14:08:57 Lapeliai turi tokią pat Juridinę galią, kaip ir sąskaita faktūra. Jeigu bendrija nevykdo ūkinės-komercinės veiklos, tada išrašydama mokėjimo nurodymus, privalo vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatymu ir surašyti jame išvardintus rekvizitus. Jeigu išrašomas mokėjimo nurodymas ūkinės-komercinės veiklos nevykdančiam fiziniam asmeniui, tada mokėjimo nurodyme pasirašyti nereikia. LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai 4. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims suteiktų nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (gyvenamųjų patalpų nuomos, šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos energijos, dujų tiekimo ir komunalinių paslaugų) apskaitos dokumentuose bei telekomunikacijų paslaugų gavėjams, taip pat paslaugų, įgytų naudojantis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prieš porą mėnesių įkūrėme DNSB. Ar gali bendrija,jai pervestas kaupiamąsias lėšas liftams(liftai renovuoti prieš 4metus), padėti terminuotu indėliu,gaudama palūkanas iš banko? (2010-02-24) komentarų: 3 peržiūrų: 4111

Nuoširdus ačiū, gerb. p. Mildai, už labai gerą ir, tikime - visus, pamokantį klausimą! Konkrečiai įstatymai kaupiamųjų lėšų tvarkymą bendrijose - nenumato, tačiau šį klausimą liečiančių įstatymų sąvado išvados numato šių lėšų skirstymo tvarką. Be to - tai dažniausiai reglamentuoja ir DNSB įstatai. Jeigu norite tvarkyti kaupimo lėšas tinkamai - būtina atkreipti dėmesį: Kaupiamosios lėšos bendrijose privalo būti kaupiamos atskiroje Banko sąskaitoje, jau nekalbant apie apskaitos analitinę sąskaitą! Jomis disponuoti nei pirmininkas nei buhalteris neturi teisės, be bendrijos narių susirinkimo KONKREČIŲ sprendimų. Kaupti lėšas galima tik turint kaupimo tikslius ir juos numatančius dokumentus, patvirtintus bendrijos narių susirinkime: iš kaupimo lėšų, numatomų atlikti darbų samatas bei įkainius, kokia tvarka bus kaupiamos lėšos,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija turi paramos gavėjo statusą. Ar turi pateikti VMI FR0478? (2010-08-20) komentarų: 1 peržiūrų: 4046

Valstybinė mokesčių inspekcija 2 proc. perveda pati, taip pat tai parama pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą ir jam Labdaros ir paramos įstatymo aktai netaikomi. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas: 34 straipsnis. Mokesčio administratoriaus pareigos <...> 3. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. Juridiniai asmenys, kuriems valstybinė mokesčių inspekcija į gyventojo prašyme nurodytą banko atsiskaitomąją... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokios išlaidos tenka ADMINISTRAVIMUI ir NUOLATINEI TECHNINEI PRIEŽIŪRAI? (2010-10-05) komentarų: 1 peržiūrų: 3887

Į ADMINISTRAVIMO mokestį įeina atlyginimų išlaidos ir kitos ŪKIO išlaidos, susijusios su administravimu. Į ūkio išlaidas gali įeiti: popierius, kanceliarinės prekės, išlaidos telefonui, kurui, registrų centro, notarų, teisinės paslaugos, bankinių pavedimų komisiniai ir t.t. NUOLATINEI TECHNINEI PRIEŽIŪRAI priskiriamos išlaidos, susijusios su namo priežiūra ir remontu. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar bendrija ,jos narių sutikimu,lėšas gautas pagal paramos ir labdaros įstatymą (pervestos 2 proc sumokėto GPM) gali panaudoti sąskaitų už paslaugas apmokėjimui, tuo sumažindama sąskaitas bendrijos nariams? (2010-01-29) komentarų: 1 peržiūrų: 3681

Tiesiogiai sąskaitų sumažinti bendrijos nariams negalima, tačiau šį klausimą išskaidžius - viskas įmanoma: 1 klausimas: Kokią naudą turi gyventojai, bendrijai pervesdami 2%? Pagal LR labdaros - paramos įstatymo 10 straipsnio pirmą dalį, gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ar nuostatuose numatytiems ir to paties įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nurodytiems visuomenei naudingiems (gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros) tikslams įgyvendinti. 3 straipsnis. Labdaros ir paramos tikslai 3. Visuomenei naudingais tikslais šiame įstatyme laikoma veikla tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima banke laikomus pinigus padėti į indėlį? Juk bankas vistiek kelis litus priskaičiuoja mėnesio gale už pinigų likutį. (2010-01-12) komentarų: 2 peržiūrų: 3357

Taip. Bendrija gali padėti indėlį ir už tai gauti pajamas, kaip ir betkuri įmonė. Būtina atkreipti dėmesį, kad: Jeigu DNSB mokestiniu laikotarpiu vykdė betkokią ūkinę-komercinę veiklą, tokiu atveju tai yra finansinės/investicinės veiklos pajamos, kurios yra apmokestinamos. Jeigu DNSB nevykdė jokios ūkinės-komercinės veiklos mokestiniu laikotarpiu ir gavo palūkanų pajamų už banke laikomas lėšas, tokiu atveju šios pajamos nėra apmokestinamos. Bendrijos nevykdydamos ūkinės-komercinės veiklos gali pasidėti indėlį banke bei gauti neapmokestinamąsias pajamas. Atsakė: Remigijus Dėkojame Jovitai už pasisakymą. Jovita 2010-01-18, 11:03:49 PAPILDYMAS PO PASISAKYMO: Pelno nesiekiančios organizacijos pelno mokestį moka nuo ūkinės komercinės veiklos pajamų. Ūkinei komercinei veiklai nėra priskiriamos pajamos, kurios atsirado tenkinant viešuosius interesus, taip pat įstatuose numatytai ne... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos narių susirinkimo metu buvo nutarta, kad pirmininkui bus kompensuojamos išlaidos, patirtos dėl namo renovavimo organizavimo (telefoninių pokalbių, kuro, kanceliarinės ir pan.) išlaidos. Gali būti, kad išlaidas patvirtinančių dokumentų nebus. Kaip tokias išlaidas reikia atspindėti apskaitoje? Ačiū! (2010-04-23) komentarų: 0 peržiūrų: 3205

Jeigu nėra pirkimą patvirtinančių dokumentų, tokių išlaidų nepatvirtinsite. Pirkimą patvirtinantys dokumentai yra būtini! Rekomenduotume pirkti didesniais kiekiais, tada mažiau išsrašinėti ir sąskaitų faktūrų tektų. Galop, sąskaitą faktūrą arba bent jau pirkimo čekius pasiimti - nėra jau taip sunku. Neįkliūkite į bėdą! Apskaitoje nepagrindžiant lėšų trūkumo, gali grėsti baudžiamoji atsakomybė! Šiuo atveju, kad ir yra bendrijos narių susirinkimo leidimas turėti papildomų išlaidų, tai nereiškia, kad joms pagrįsti nereikia apskaitos dokumentų. Atsakė: Remigijus Jeigu bendrijos pirmininkas yra Jūsų namo buto (patalpos) savininkas, tai galite pirmininko atliktą papildomą darbą (įskaitant patirtas išlaidas dėl degalų, kanceliarinių prekių, telefono ir pan.) įtraukti į apskaitą kaip nepiniginį turtinį įnašą ir sumokėti pirmininkui iš bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos įstatuose kasmetinės atostogos nenumatytos, tai ar privaloma sumokėti atostogas, kad ir nenumatyta įstatuose, jei tarkim pirmininkas atleidžiamas iš pareigų? (2011-10-27) komentarų: 0 peržiūrų: 2954

Kompensacijas už kasmetines atostogas numato Darbo kodeksas ir jas privalo bendrija kompensuoti darbuotojams. Pinigai turi būti renkami su Administravimo išlaidomis, kompensacijai už nepanaudotas atostogas padengti. DARBO KODEKSAS 177 straipsnis. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas 1. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam išmokama piniginė kompensacija. 2. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokias ataskaitas privaloma deklaruoti VMI,jei dnsb nevykdė ūkinės veiklos? (2010-03-28) komentarų: 2 peržiūrų: 2808

DNSB privalu mokesčių inspekcijoms teikti visas deklaracijas, priklausančias pagal veiklos pobūdį. Dažniausios ir vienos pagrindinių yra: Mėnesines FR0572 dėl A grupės išmokų; Metines FR0573 dėl A grupės išmokų; Metines FR0471 dėl B grupės išmokų, gyventojams pagal verslo liudijimus ir individualios veiklos pažymas; Tai - negalutinis sąrašas. Viskas priklauso nuo vykdomų veiklų... Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Kaip teisingai sutvarkyti tokį reikalą, kai fizinis asmuo iš pašalies, atlieka kokį remontą bendrijai, ir reiktų jam už darbelį sumokėti grynais? (2010-02-22) komentarų: 1 peržiūrų: 2652

Sumokėti grynais galima tik iš bendrijos kasos, išmoką pagrindžiant dokumentais. Jei tas asmuo gali išrašyti sąskaitas arba yra patentininkas - tokiu atvejų jokių problemų nėra. Jei tas asmuo nevykdo jokios ūkinės-komercinės veiklos - galite tokį žmogų įdarbinti, kad ir vienai dienai ir išmokėti atlyginimą, kaip darbuotojui. Kitų įstatymus atitinkančių būdų, kaip išmokėti asmeniui grynais pinigais už atliktus darbus, nėra. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Nuomoja bendrija sienos dalį ir per metus gauna 1900 Lt pelno. Ar reikia bendrijai dėl šitokios sumos teikti pelno deklaracija, balansa ir veiklos ataskaita VMI? (2010-03-28) komentarų: 0 peržiūrų: 2552

Jūs vykdote ūkinę komercinę veiklą, todėl pelno mokesčio deklaracijas VMI privalote pateikti. Reikia teikti tik VMI pelno-nuostolių deklaraciją. Balanso ir veiklos ataskaitų bendrijoms teikti nereikia nei VMI nei Registrų centrui. Pelno mokesčio įstatymas: 51 straipsnis. Metinės pelno mokesčio deklaracijos, metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimas 1. Lietuvos vienetai ir nuolatinės buveinės, kurių pajamos apmokestinamos šio Įstatymo nustatyta tvarka, privalo užpildyti metines pelno mokesčio ir (arba) metines fiksuoto pelno mokesčio bei avansinio pelno mokesčio deklaracijas ir pateikti jas tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais. Vienetai, gautą paramą panaudoję ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip apskaityti spausdintuvo tonerio pirkimo išlaidas, jei spausdintuvas naudojamas ir bendrijos reikalams, tačiau bendrijos balanse jo nėra? (2010-05-03) komentarų: 0 peržiūrų: 2500

Jeigu žvegiant labai rimtai: sudarykite su pirmininku Jūsų nuosavybe esančio spausdintuvo PANAUDOJIMO sutartį be atlygio. Jei norite gauti atlygį - nuspręskite tai susirinkime, nes kitu atveju galima įžvelgti netinkamą pinigų valdymą ar net švaistymą. Pagal panaudojimo sutartį, kurioje turi būti numatytas komplektuojančių dalių finansavimas, spausdinimo miltelių ar dažų sunaudojimo santykis - apsimokėkite sau spausdintuvo išlaidas su pirmininko ir bendrijos narių žinia. Čia nieko blogo tame nėra. Sėkmės veikloje! Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar reikia bendrijom vesti bendrąjį žurnalą ir kaip jis maždaug turėtų atrodyti? (2011-10-11) komentarų: 0 peržiūrų: 2479

Kaip reikia vesti Bendrąjį žurnalą, Jums turėtų išaiškinti apskaitos pagrindus išmanantis žmogus. Tai nėra konsultacinio pobūdžio klausimas. Tam, kad mokėtumėte tvarkyti apskaitą dvejybiniu įrašu, reikia baigti mokslus arba gilintis savarankiškai knygose "Apskaitos pagrindai" ir pan. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Keiciau vamzdzius nes seme rusi,galima dabar issireikalauti is bendrijos padengti islaidas , viska dariau oficialiai. (2010-04-22) komentarų: 0 peržiūrų: 2320

Abiejų šalių susitarimu - žinoma, kad galėtumėte susigrąžinti sumas. Tačiau situacijų būna įvairių. Modeliuojame jas: Namo rūsyje pratrūko bendros techninės - inžinerinės pastato dalies vamzdis. Jūs pakeitėte vamzdį, norint likviduoti avarinę situaciją. Vamzdžiui pakeistati atliktų darbų samata neviršyja rinkos nustatytos kainos. REZULTATAS: Taip Jūs turite pilną teisę į lėšų susigrąžinimą. Pirmininkas arba bendrijos narių susirinkimas turėtų geranoriškai nuspręsti sugrąžinti Jūsų patirtas išlaidas. Įmanomas ir teisminis ginčas, kuriame turėtumėte laimėti (tiesa Jūsų pusėje). Jeigu Jūsų vamzdžio pakeitimo darbų samat viršyja rinkos kainas, galite susigrąžinti tik rinkos kainų numatytas sumas. Geras buhalteris neturėtų leisti susigrąžinti visos sumos ir privalėtų informuoti apie tai susirinkimą arba pirmininką. Atsakė: Remigijus Jūs turite... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar žoliapjovė yra ilgalaikis turtas? Kaip tvarkyti sąskaitas ilgalaikio turto ir renkamų gyventojų įmokų? (2011-09-16) komentarų: 0 peržiūrų: 2319

Atsakymo į Jūsų klausimą galima ieškoti pačiame klausime. Yra toks būdas: D. Ilgalaikis turtas K. Pinigai D. Priskaičiuoti mokesčiai gyventojams K. Sukauptos sumos ilgalaikiui turtui D. Sukauptos sumos ilgalaikiui turtui K. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas Sukauptų sumų ilgalaikiui turtui reikia tam, kad nesumaišyti gyventojų suplanuotų bendrijos įsipareigojimų. Sėkmės! Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar bendrija vykdydama dalį tiekėjo funkcijų (iš tiekėjo perduodama dujas bendrijos patalpų savininkams) gali tapti PVM mokėtoju? (2010-08-05) komentarų: 0 peržiūrų: 2297

Jeigu bendrija išdalina patirtas dujų išlaidas gyventojams, tada tai nėra ūkinė-komercinė veikla. Be to tai visiškai nesukuria pridėtinės vertės, ko pasekoje negaunamos virš savikainos iškylančios pajamos, analogiškai ir pelnas. Bendrųjų patalpų apšvietimas, vanduo, šildymas, dujos šildymui arba namo remontas nėra komercinė veikla. Bendrija iš šių veiklų papildomų įnašų - pajamų, negu buvo patirtos išlaidos turėti negali. Bendrijos apmokestinama stambi ūkinė komercinė veikla galėtų būti: labai brangiai apmokamas reklamos plotas arba antenos ir pan., kurios per metus viršyja 29 000 tūkst. Eur. Tada jau būtų ir ūkinė komercinė veikla ir bendrija privalėtų registruotis PVM mokėtoju. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar apskaita turi būti vedama kiekvienam namui atskirai, kai bendrijoje yra keli namai? (2015-06-09) komentarų: 0 peržiūrų: 2278

Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo apskaičiavimo metodikos 8 straipsnyje yra nurodyta, kad Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąraše, kuris sudarytas vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, yra nuostata, kad administratorius užtikrina kiekvieno namo naudojimo (eksplotavimo) pajamų ir išlaidų apskaitą. Administravimo išlaidos apskaičiuojamos konkrečiam namui kartą per kalendorinius metus ir įtraukiamos į metinius remonto ar kitų tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planus. Konkretaus namo administratorius apie naujus tarifus viešai praneša gyventojams mėnesį prieš finansinius metus. Remiantis šia nuostata, bendrijos buhalterė/administratorius privalo vesti apskaitą kiekvienam bendrijos namui atskirai, kadangi kiekvienas namas yra individualus, tačiau teikti finansinę informaciją apie finansinę namo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kurios gyventojų mokesčių renkamos sumos panaudojamos, išmokant kompensaciją už nepanaudotas atostogas? (2010-11-09) komentarų: 0 peržiūrų: 2232

Tokiu atveju padengiamos išlaidos turėtų būti iš bendrijos ADMINISTRAVIMO mokesčio rinkliavų. Administravimo išlaidų rinkliavų sumose atostoginių suma turėjo būti numatyta ir renkama reguliariai. Jeigu tai padaryta nebuvo, reikia kuo skubiau tą klaidą ištaisyti ir numatyti rinkliavas ateityje. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus privalote vykdyti, todėl sumokėti kompensaciją teks. Nesvarbu iš kokių pinigų. Darbo kodeksas 177 straipsnis. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas 1. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam išmokama piniginė kompensacija. 2. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

DNSB nuomoja stogo dalį antenai. Ar tai yra ūkinė-komercinė veikla? Jei taip,tai ar stogo remonto išlaidų dalis gali būti sąnaudos ? (2010-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 2195

Stogo nuoma antenoms yra ūkinė-komercinė veikla. Taip, stogo remonto išlaidų dalis gali būti priskiriamos sąnaudoms, stogo nuomai antenoms už kurias gaunate pajamas. Atsiminti reikia tik tai, kad antenų nuomos pajamos visada turi būti didesnės, nei išlaidos, nes kitaip nenuomotumėte - tiesa? Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Ar dnsb irgi privalo sudarinėti sutartis su Registrų centru ir teikti balansą el.būdu? (2010-03-28) komentarų: 0 peržiūrų: 2127

Daugiabučių namų savininkų bendrijoms balansą teikti registrų centrui nėra privaloma. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Iš namo gyventojų yra renkamas mokestis už telefonspynės priežiūrą. Kokį dokumentą man turi pateikti renkantis žmogus, kuriame atsispindėtų renkama suma, ir ar tas žmogus turi man išrašyti kvitą, už gautus pinigus? (2010-10-04) komentarų: 0 peržiūrų: 2094

Paprastai tokios išlaidos turėtų būti įtraukiamos į bendrijos apskaitą ir dengiamos iš bendrijos nuolatinės techninės priežiūros. Norint pamatyti, kokias išlaidas bendrija patyrė už paslaugas, užtenka sąskaitos faktūros. Jeigu mokate grynais pinigais ir vėliau norėsite įrodyti, kad tikrai sumokėjote, tai buūtinai reikalaukite kasos pajamų orderio arba čekio. Atsakė: Remigijus