Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS APSKAITOS IR BUHALTERIJOS TVARKYMAS / Kiti bendrijos mokestiniai klausimai

susijęs klausimas

Ka reiškia "Įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje". Kaip nustatoma "dalis bendrojoje nuosavybėje"? Ar gali būti mokama pirmininkui alga, uz silumos mazgo prieziura, ir kiti mokesčiai pagal buta? (2010-12-04) komentarų: 5 peržiūrų: 3361

Pastato naudingąjį plotą sudaro visų butų bendrųjų plotų suma ir atvirkščiai. Proporcinga dalis nustatoma: pastato naudingas plotas dalinamas iš kiekvieno buto bendrojo ploto (su kambariais, virtuve, tualetais, koridoriumi ir t.t.) ir gaunama kiekvieno buto proporcinga dalis bendrojoje nuosavybėje. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. <...> 7. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Duomenis šiems skaičiavimams pateikia VĮ Registrų centras. Atsakė:... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privalau mokėti mokesčius, jeigu dėl jų nusprendė daugiau kaip pusė patalpų savininkų, valdant savivaldybės priskirtam administratoriui? (2011-02-21) komentarų: 0 peržiūrų: 2755

Kadangi susirinkime sprendimą priėmė daugiau nei pusė patalpų savininkų, šias įmokas privalėsite sumokėti ir administruojanti įmonė yra teisi. Prieštaravimus, argumentus ir nuomonę dėl nesutikimo būtina reikšti susirinkime. Atsakė: Remigijus Civiliniame kodekse yra numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai savo turto daliai privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti, taip pat mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius. Civilinis kodeksas: 4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė <...> 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. <...> Jeigu priimtas sprendimas dėl mokesčio, kuris įstatyme nėra numatytas kaip privalomas, t.y. buvo sukurtas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti bendrijos valdybos narių nutarimu nustatytas automobilių stovėjimo vietų bendrijai priklausančiame žemės sklype apmokestinimas ir sudaromos žemės panaudos sutartys su automobilių savininkais? (2010-05-20) komentarų: 0 peržiūrų: 2711

Tokioms veikloms vykdyti, siūlytumėme bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu remtis. Bendrijos valdyba tokiam sprendimui nėra pakankamai aukštas valdymo organas. Pastabos: bendrija gaudama lėšas pataps vykdanti ūkinę-komercinę veiklą, bendrijos buhalteriui padaugės darbo. Tokias panaudos sutartis sudaryti bendrijai galima. Atsakė: Remigijus Dėl bendrijos valdybos įgaliojimų Valdyba gali priimti sprendimus tokia apimtimi, kokią jiems yra suteikęs visuotinis narių susirinkimas. Būtina peržiūrėti bendrijos įstatus, kuriuose turėtų būti nustatyta valdybos įgaliojimų apimtis. Praktijoje - visi svarbesni bendrijos klausimai yra priimami visuotiniame narių susirinkime. Dėl bendrosios dalinės nuosavybės (bendrijai priklausančios žemės) teisės kiekvienam bendraturčiui Bendroji dalinė nuosavybė (šiuo atveju sklypas) priklauso visiems namo gyventojams. Jeigu kiekvienam gyventojui yra nustatyta... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas papildomai prie sąskaitos priskaičiuoti už karštą ir šaltą vandenį už tuos gyventojus, kurie vagia ar kitaip slepia vandens parodymus. Ačiū. (2010-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 2509

Pirmininkas gali nustatyi miesto savivaldybių patvirtintas vandens normas vienam asmeniui per mėnesį tiems, kurie atsisako deklaruoti skaitliuko rodmenis. Būtina paminėti, kad pirmininkas gali imtis tokių veiksmų tik tada, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo sprendimas. Atsakė: Jonas (nepriskirti ir nematomi klausimai)
susijęs klausimas

Kada turi būti pateikiami mokesčių lapeliai bendrijoje? (2011-11-01) komentarų: 3 peržiūrų: 2505

Jūsų bendrijoje netvarka. Jums lapeliai už praėjusį mėnesį turi būti pateikiami iki 10 kito mėnesio dienos arba nežymiai atsiliekant. BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 12 straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas <...> 3. Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, dujų, ryšių, nuomos ir kitų) teikimo pagal sutartis arba paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, praėjusio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip du mėnesiai laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai. Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Bendras namo suvartotas karšto vandens kiekis ir jo gyventojų deklaruotas kiekis ženkliai nesutampa. Ar DNSB privalo sumokėti energijos tiekėjui skirtumą? Kaip sprendžiamas šis klausimas nepažeidžiant sąžiningai mokančių gyventojų teisių? (2010-10-25) komentarų: 0 peržiūrų: 2425

Jeigu neišeina nustatyti, kas nemoka už vandenį, tai skirtumą privalo apmokėti visi butų ir kitų patalpų savininkai solidariai. Šiuo atveju geriausia išeitis, Mūsų nuomone, visiems butų ir kitų patalpų savininkams susidėti naujus skaitiklius, kuriuose yra įmontuotas automatinio duomenų perdavimo įrenginys. Tai reiškia, kad suvartoto vandens kiekiai bus realiu laiku apskaitomi pas vandens tiekėją ir nebereikės deklaruoti skaitlikio parodymų. Priimtikite visuotiniame narių susirinkime sprendimą, įpareigojantį visus butų savininkus pasikeisti skaitklius, dėl susidariusios situacijos. Ateityje, tie, kas bus susidėję minėtus skaitiklius galės atsisakyti dengti susidariusią skolą ir, mūsų subjektyvia nuomone, teismas nereikalaus padengti susidariusi įsiskolinimo iš tų gyventojų, nes jie objektyviai galės įrodyti, kiek yra sunaudoję karšto vanddens. Likę gyventojai, t.y. tie, kurie nebus susidėję naujų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali Bendrijos pirmininkas įnešti grynuosius į Bendrijos kasą, juos paskolinti be jokių palūkanų. Bendrija finansiškai pakankamai stipri, tiesiog porai mėnesių trūksta apyvartinių lėšų. (2011-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 2329

Galima. Reikia tinkamai apsiforminti ir gauti leidimą iš bendrijos narių visuotinio susirinkimo. Tokiu atveju galėtumėte sutartimi ar kitais dokumentais apsiforminti skolą. Jeigu pinigai bus įnešti į kasą, už juos bus atsakingas bendrijos kasininkas. Todėl Jums paskolinęs šiuos pinigus, kasininkas už juos atsakys. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija 1. Visuotinis susirinkimas: <...> 11) priima sprendimus dėl lėšų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti skolinimosi arba kitų kreditinių įsipareigojimų, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnyje numatytus atvejus; <...> Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Bendrijos labui ir naudai buvo patirtos išlaidos, kurias apmokėjo vienas bendrijos narys. Kokiu būdu bendrijos narys gali susigrąžinti šias patirtas išlaidas? (2010-08-14) komentarų: 0 peržiūrų: 2022

Bendrijos narių visuotinio susirinkmo sprendimu galima šias išlaidas pripažinti, kaip bendrijos išlaidas ir bendrijos nariui jas kompensuoti. Būtina iškelti klausimą bendrijos narių visuotiniame susirinkime. Pripažinus tai bendrijos išlaidomis galima bus šiuos pinigus susigrąžinti mokesčių forma (sumažinus tos srities mokesčiu eilutę), per kasą (išmokant iš bendrijos kasos pinigus) ar bankiniu pavedimu (pervedant pinigus į bendrijos nario sąskaitą). Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

GNSB ir vieno nario sklypai ribojasi. Narys pastate tvora ir nori kad dalis sumoketos sumos butu uzskaityta kaip inasas. Kokiu budu tai galima padaryti? (2010-09-03) komentarų: 0 peržiūrų: 1879

Jeigu bendrijos narių visuotinis susirinkimas tam pritaria, tada tai padaryti galima. Tačiau pritarimas būtų teisingiausias tik tokiu atveju, jeigu ta tvora TIKRAI atneša naudą bendrijai. DGNKPPSB Įstatymas: 24 straipsnis. Bendrijos turtas 1. Bendrijos turtas yra atskirtas nuo butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų turto. 2. Bendrijos turtas yra bendrijos lėšomis ar kitais teisėtais būdais įgytos materialinės, nematerialinės ir finansinės vertybės. 3. Bendrijos turtas valdomas ir juo disponuojama įstatymuose ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai gali prisidėti prie bendrijos turto savo nepiniginiais turtiniais įnašais. Šių įnašų įvertinimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas). Atsakė: Remigijus
susijęs klausimas

Noriu įstoti į bendriją. jeigu bendrija turi įsiskolinimų, ar man tapus bendrijos nariu aš būsiu skolingas? (2011-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 1764

Jūs galite tapti bendrijos nariu ir patirti mokesčius tik nuspręstus pagal bendrijos narių susirinkimą, kurie neprieštarauja įstatymams. Jūsų skolos bus tik Jums priskaičiuoti mokesčiai. Jeigu žinote, kad bendrija yra skolinga tiekėjams, tada greičiausiai ir žmonės yra skolingi bendrijai. Visi šie klausimai turi būti sprendžiami profesionaliai. Atsakė: Remigijus