Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / PIRMININKAS, VALDYBA / Pirmininko rinkimai/atstatydinimas

susijęs klausimas

Kaip reikia paskirti asmenį, kuris galėtų laikinai eiti pirmininko pareigas? (2010-07-12) komentarų: 7 peržiūrų: 8738

Jeigu bendrijoje yra pirmininkas, kaip vienasmenis valdymo organas - tada bendrijos įstatuose nustatyta tvarka paskiriamas/išrenkamas bendrijos narys, kuris laikinai eis pirmininko pareigas. DGNKPPSB Įstatymas: 14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas <...> 10. Kai vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka šias pareigas gali laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti vienas iš bendrijos narių. Jeigu bendrijoje yra sudaryta valdyba, valdybos narių susirinkimas paskiria vieną iš valdybos narių pavaduoti bendrijos valdybos pirmininką. 16 straipsnis. Bendrijos valdybos kompetencija ir atsakomybė <...> 9. Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima atleisti pirmininką be bendrijos narių visuotinio susirinkimo? (2011-01-19) komentarų: 7 peržiūrų: 4983

Tokios galimybės NĖRA. Kol nebus išrinktas naujas įmonės vadovas, tol VĮ registrų centre bus registruotas senasis pirmininkas.
susijęs klausimas

Senasis pirmininkas atsistatydina dėl asmeninių priežasčių nepasibaigus kadencijai. Ar jis gali organizuoti naujo pirmininko ir valdybos rinkimus balsuojant raštu, kur nurodomas vienas konkretus kandidatas ir kitą gali įrašyti pats bendrijos narys? Ar reikia būtinai šaukti susirinkimą? (2010-05-25) komentarų: 1 peržiūrų: 4766

Bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimai priimami susirinkime. Galima organizuoti ir balsavimą raštu, įstatuose numatyta tvarka. Labai retas atvejis, kad pirmininkas būtų renkamas balsuojant raštu. Nemanome, kad tai yra teisinga. Jūsų minėtas atvejis yra NEKOREKTIŠKAS gyventojų ir kitų pretendentų eiti pirmininko pareigas, atžvilgiu. Su tuo kovoti galima turbūt tik agituojant. Bet tokiu atveju ilgainiui Jūsų namas pavirs rinkiminiu štabu, keičiantis pirmininkui. Visada geriausias sprendimas - pirmininko rinkimus organizuoti VISUOTINIAME BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIME.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas gali išeiti atostogų ? (2010-05-07) komentarų: 8 peržiūrų: 4296

Bendrijos pirmininkas ir kiti darbuotojai gali išeiti kasmetinių atostogų. Dažnai būna taip, kad pirmininkai savo noru neina kasmetinių atostogų, o gale darbo kadencijos arba jį atleidžiant išmokama kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.
susijęs klausimas

Kaip reikia atsisakyti bendrijos pirmininko pareigų, jei nė vienas nenori dirbti šio darbo? (2010-08-31) komentarų: 1 peržiūrų: 4277

Jeigu yra įsteigta bendrija, atsisakyti neįmanoma. Bendrija yra juridinis asmuo, o Lietuvos Respublikoje juridinis asmuo negali egzistuoti be vadovo - registrų centre liksite registruotas, kaip bendrijos pirmininkas. Pagal darbo santykius, jus gali atleisti iš darbo (bet ne pareigų) per 14 kalendorinių dienų. Paieškokite tų, kas gali eiti šias pareigas. Kelkite pirmininko atlyginimą. Tokių žmonių, kurie galėtų eiti šias pareigas tikrai atsiras.
susijęs klausimas

Ar gali tik laiptinių įgaliotiniai išrinkti bendrijos pirmininką ir bendrijos valdybą ? (2014-06-24) komentarų: 6 peržiūrų: 4250

Gali. DGNKPPSB Įstatymas: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas <...> 7. Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (trys penktadaliai visų įgaliotinių šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais). 13 straipsnis. Bendrijos narių įgaliotinių teisinis statusas. Įgaliotinių rinkimo, jų susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka 1. Jeigu pagal šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas neįvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų arba kitais bendrijos įstatuose numatytais atvejais, šiame įstatyme ir bendrijos įstatuose... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti jei bendrijos įstatuose pirmininko perrinkimo periodiškumas nenurodytas? (2017-04-06) komentarų: 2 peržiūrų: 4025

Jeigu įstatuose pirmininko perrinkimo periodiškumas nenurodytas, Jums reikia vadovautis DGNKPPSBĮ, kuriame teigiama: DGNKPPSBĮ 14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas 2. Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Visais atvejais pirmininko kadencija negali būti ilgesnė nei 3 metai. Jeigu, kaip Jūs rašote paklausime, praėjo 6 metai ir pirmininkas nebuvo perrinktas kitai kadencijai, vadinasi jo įgaliojimai būti pirmininku yra pasibaigę. Kadangi juridinis asmuo negali veikti be vadovo, pasibaigusios kadencijos pirmininkas bus registruotas tol, kol jo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

DNSB visuotinis narių susirinkimas nepasibaigus pirmininko kadensijai, perrinko kitą pirmininką. Buvęs pirmininkas su bendrija yra sudaręs darbo sutartį. Ar išrinkus kitą pirmininką, buvusio pirmininko darbo sutartis pasibaigia ir pagal kokį DK straipsnį. Jeigu ne, tai ką daryti. (2010-05-19) komentarų: 4 peržiūrų: 3540

Pirmininko pareigos yra renkamos. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas yra LR teisės aktų numatytas ir įstatymų įgaliotas (ir tuo pačiu bendrijos aukščiausias) valdymo organas. Pirmininkas šiuo atveju yra atleidžiamas remiantis: LR DARBO KODEKSU 136 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo 1. Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama šiais atvejais: <...> 3) įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu;
susijęs klausimas

Ar gali valdybos pirmininkas pasitraukti iš užimamu pareigų savo noru ir ankščiau numatyto termino? T. y. ne po 2 metų, o po 11 mėnesių darbo? Kokia būtų tvarka? Reikia šaukti susirinkimą dėl naujo valdybos nario ir pirmininko išrinkimo? (2010-09-21) komentarų: 2 peržiūrų: 3248

Pirmininkas GALI pasitraukti iš užimamų pareigų anksčiau numatyto termino. Negalima suvaržyti pareigomis žmogaus konstitucinių laisvių. Kol bus surengtas bendrijos narių visuotinis susirinkimas – laikinai einantį valdybos pirmininko pareigas, gali pasiskirti valdyba. Būtina sušaukti bendrijos narių susirinkimą, kurio metu būtų renkamas naujas valdybos pirmininkas. Išrinktasis valdybos pirmininkas turi būti užregistruojamas Registrų centre.
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininku buti išrinktas ne buto savininkas,o savininko žmona? (2010-10-20) komentarų: 1 peržiūrų: 3173

Bendrijos pirmininku gali būti renkamas asmuo turintis nuosavybės teise priklausantį butą ar kitas patalpas. Pirmininku gali būti renkamas asmuo ir neturintis turto name, tačiau tokiu atveju privalo būti sudaroma bendrijoje valdyba, o valdybos nariais gali būti tik buto ar kitos patalpos savininkas. Šiuo atveju, jeigu žmona registrų centre nėra įregistruota kaip buto bendrasavininkė, tai ji gali būti renkama bendrijos pirminke kartu išrenkant valdybą. DGNKPPSB Įstatymas: 14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas 1. Bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo, atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija, bendrijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba. Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Jei bendrijos pirmininkė išeina gimdymo atostogų kaip įforminamas jos pavaduotojas? Ar jį gali skirti pati bendrijos pirminikė ar turi būti apie tai balsyojama susirinkime? Ka daryti jei nėra norinčių bendrijos narių ją pavaduoti? (2011-01-08) komentarų: 1 peržiūrų: 2833

Jeigu bendrijos primininkas negali eiti savo pareigų, tuomet bendrijos įstatuose nustatyta tvarka laikinai eiti pirmininko pareigas yra paskiriamas, vienas iš bendrijos narių. DGNKPPSBĮ 14 str. <...> 10. Kai vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka šias pareigas gali laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti vienas iš bendrijos narių. Jeigu bendrijoje sudarytas kolegialus valdymo organas - valdyba, valdybos susirinkimo sprendimu yra paskiriamas vienas iš valdybos narių laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas. DGNKPPSBĮ 16 str. <...> 9. Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas. Paskiriant... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Perrinkus nauja pirmininka, paaiskejo kad buves pirmininkas nebuvo registruotas registru centre, ka dabar daryt? (2010-09-19) komentarų: 1 peržiūrų: 2831

Pasitvirtinkite naują pirmininką registrų centre.
susijęs klausimas

zmona buto savininke-as turiu notaro igaliojima-atstovauti jos iteresus bendrijoje.Esu isrinktas i bendrijos valdyba-taip pat atskirai isrinktas bendrijos pirmininku-nesu savininkas.Ar tai teiseta? (2011-02-02) komentarų: 1 peržiūrų: 2651

DGNKPPSBĮ yra nurodyta, kad jei bendrijos pirmininku renkamas asmuo, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame pastate, bendrijoje privalo būti sudarytas kolegialus valdymo organas - valdyba. DGNKPPSBĮ 14 str. 1. Bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo, atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija, bendrijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba. <...> Remiantis šia nuostata, Jūs teisėtai išrinktas bendrijos pirmininku, nes bendrijoje sudarytas kolegialus valdymo organas - valdyba. Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

Ar gali DNSB l.e.pirmininku būti bendrijos pirmininko giminaitis, kai tikrasis pirmininkas pasiima vaiko priežiūros atostogas? (2010-06-22) komentarų: 1 peržiūrų: 2618

Bendrijos pirmininko pareigybė yra renkama. Bendrijos susirinkime turėtumėte išsirinkti pirmininką. Jeigu susidaro situacija, kad pirmininkas negali / nenori / neturi galimybių eiti savo pareigų, tokiu atveju turėtų būti renkamas naujas pirmininkas. Įgaliojant kitą žmogų eiti laikinai kažkokias pareigas reikia turėti aukščiausio bendrijos valdymo organo - bendrijos narių susirinkimo sutikimą, kadangi kitu atveju yra pažeidžiamas demokratijos principas (kai pareigas eina ne išrinktas žmogus, o visai kitas. Dar blogiau - bendrijos narių nežinomas).
susijęs klausimas

Bendrija ir pirmininkas bei valdyba atsirado niekada neįvykus visuotiniam susirinkimui,suklastojus dokumentus.Kaip dabar nusalinti pirmininka,visuotiniu susirinkimu niekada nešaukia. (2010-08-12) komentarų: 0 peržiūrų: 2562

Jeigu pirmininkas nebuvo išrinktas visuotiniame narių susirinkime tai jo atšaukti nereikia, nes nėra "ką" atšaukti. Jeigu pirmininkas veikia be įgaliojimų ir klastoja dokumentus - suburkite patalpų savininkus (skaičius nėra labai svarbus) ir kreipkitės į prokuratūrą su skundu dėl dokumentų klastojimo. Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

kaip atleisti pirmininka,kuris nesirupina visai bendrija,neturi sudares net darbo sutarties su bendrija,pats pasitraukti neketina,susaukus susirinkima jis pasieme nedarbingumo lapeli,atrodo ilgam. (2011-01-21) komentarų: 0 peržiūrų: 2464

Bendrijos pirmininką skiria ir atšaukia visuotinis susirinkimas. DGNKPPSBĮ 10 str. Visuotinio susirinkimo kompetencija: "1. Visuotinis susirinkimas: <...> 2) renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius);" Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

kaip nušalinti niekada nerinktą bendrijos pirmininką,kuris atsirado be visuotinio susirinkimo (2010-08-03) komentarų: 1 peržiūrų: 2326

Jeigu pirmininkas nebuvo išrinktas tai jo atšaukti irgi "negalima". Tiesiog kreipkitės į asmenį ir pareikalaukite nustoti veikti bendrijos vardu, nes jis neturi įgaliojimų. Jeigu asmuo toliau veikia bendrijos vardu neturėdamas įgaliojimų, kreipkitės į teisėsaugos institucijas. Atsakė: Jonas