Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS / Susirinkimo protokolas

susijęs klausimas

Kaip turi būti tvarkomi dnsb susirinkimų ir valdybos susirinkimų protokolai. (2010-02-13) komentarų: 2 peržiūrų: 7526

Civilinis kodeksas: 2.90 straipsnis. Protokolas 1. Juridinio asmens kolegialaus organo posėdžiai (susirinkimai) turi būti protokoluojami. 2. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio (susirinkimo) sušaukimą. Posėdyje (susirinkime) dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti. 3. Protokolai turi būti saugomi ne mažiau kaip dešimt metų ir kiekvieno dalyvio ar kito jo valdymo organo nario, dalyvavusio ar turėjusio teisę dalyvauti posėdyje (susirinkime), reikalavimu turi būti išduodama kopija. Juridinis asmuo iš juridinio asmens dalyvio už protokolo kopijos išdavimą turi teisę gauti užmokestį, neviršijantį tokio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra patvirtinta pavyzdinė visuotinio susirinkimo protokolo forma? (2015-06-04) komentarų: 0 peržiūrų: 4694

Visuotinio susirinkimo forma nėra patvirtinta, Aplinkos ministerija yra patvirtinusi tik Steigiamojo susirinkimo protokolo pavyzdinę forma, kuria galima remtis rengiant visuotinio susirinkimo protokolą. Steigiamojo susirinkimo protokolo formą rasite čia: http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=3245 Taip pat, apie protokolą galite paskaityti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse: 2.90 straipsnis. Protokolas 1. Juridinio asmens kolegialaus organo posėdžiai (susirinkimai) turi būti protokoluojami. 2. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio (susirinkimo) sušaukimą. Posėdyje (susirinkime) dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Per kiek laiko bendrijos pirmininkas privalo paruošti įvykusio susirinkimo protokolą? (2010-06-17) komentarų: 1 peržiūrų: 3547

DGNKPPSB Įstatymas: 6 straipsnis. Bendrijos steigiamasis susirinkimas <...> 5. Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra protokoluojamas. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas turi būti parengtas per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas su jų parašais. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinę formą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Civilinis kodeksas: 2.91 straipsnis. Protokolo surašymas ir pasirašymas 1. Protokolą surašo posėdžio (susirinkimo) sekretorius, posėdžio (susirinkimo) pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo) sekretorius nėra renkamas, arba kolegialus juridinio asmens organo pirmininkas, jei posėdžio (susirinkimo) pirmininkas ir sekretorius nėra... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar visuotinių bendrijos susirinkimų ir valdybos narių susirinkimų protokolai turi būti būtinai rašomi į sušniūruotą knygą. Gal galima pasirinkti kitą variantą - segti į segtuvą. Ar susirinkimų nutarimus reikia registruoti. Ačiū (2010-02-26) komentarų: 1 peržiūrų: 3003

PROTOKOLŲ saugojimo/laikymo tvarką gali pasitvirtinti ir pati bendrija. Jeigu bendrijos narių susirinkimo buvo nuspręsta, kad reikia protokolus registruoti specialioje / sušniūruotoje knygoje - tada taip ir darykite. Bendrijoms paprastai to nereikia - teisės aktai nereikalauja. PROTOKOLAI turi būti rašomi atskiruose lapuose (nebent kitaip reikalauja bendrijos narių susirinkimas), o ne į knygą. Protokolus segti į segtuvą tikrai galima, mes neradome reikalavimo daryti kaip kitaip. Registracijos žurnalus kiekviena bendrija gali sukurti / nustatyti savo. Jeigu buvo nuspręsta, kad būtina protokolų sprendimus ar pačius protokolus registruoti - taip ir darykite. Kitu atveju tai nebūtina. PASTABA: Labai retai bendrijose būna tiek sprendimų/protokolų, kad būtų tikslinga juos registruoti. Kad ir kas du mėnesius darant susirinkimus - per metus jų tebūtų tik šeši vienetai. Tarp tokio kiekio protokolų - sunku net pasimesti.
susijęs klausimas

Kaip pasielgti,kai nė vienas bendrijos ar valdybos narys atsisako sekretoriauti? (2010-08-31) komentarų: 0 peržiūrų: 2337

Valdybos nario funkcijos yra daug atsakingesnės, negu susirinkimo sekretoriaus. Kažin ar tokia valdyba apskritai sugeba eiti savo pareigas.
susijęs klausimas

Ar bendrijos narių asmens kodai yra būtini, kai pasirašoma sąraše, tvirtinant visuotinio susirinkimo nutarimus? (2010-04-09) komentarų: 0 peržiūrų: 2266

Nebūtini. Asmens kodo nereikia pildant bendrijos narių susirinkimo protokolo dalyvių sąrašą.