Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / PIRMININKAS, VALDYBA / Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai/atstatydinimas

susijęs klausimas

Esu valdybos narys, tačiau norėčiau šių pareigų tsisakyti.Kokia turėtų būti tvarka? (2011-11-25) komentarų: 3 peržiūrų: 3235

LR Konstitucijoje nustatyta: LR Konstitucijos 48 straipsnis Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. Taigi, pasirinkti darbą yra žmogaus konstitucinė teisė, niekas negali būti verčiamas dirbti prieš asmens valią, todėl atsistatydinti galite pateikę prašymą. Atsakė: Vilma
susijęs klausimas

Ar valdybos narys turi teisę susipažinti su asmens duomenimis bendrijose? (2015-05-07) komentarų: 0 peržiūrų: 2652

Atstovauti asmeniui, pagal civilinį kodeksą galima: sandorio, įstatymų, teismo sprendimu ar administracinio akto pagrindu Civilinis kodeksas 2.132 straipsnis. Sandorių sudarymas per atstovus <…> 2. Atstovauti galima sandorio, įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu. <…> Bendrijos valdyba yra renkama visuotinio nario susirinkimo metu. Ji renkama atstovauti teisėtiems bendrijos narių ir butų gyventojų interesams. Darytina išvada, kad valdybos narys yra išrenkamas pagal įstatymą. DNSB įstatymas 15 straipsnis. Bendrijos valdybos sudarymas <…> 2. Bendrijos valdybą renka visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra... (skaityti viską)
susijęs klausimas

DNSB steigiamąjame susirinkime buvo pasirinktas vienvaldis (pirmininko) bendrijos valdymas. Dabartiniu metu bendrijai ruošiantis renovacijai atsirado būtinybė pakeisti vienvaldį valdymą, t.y. rinkti valdybą. Kaip tai teisišiskai atlikti, ar reikia keisti bendrijos įstatus? (2011-02-21) komentarų: 0 peržiūrų: 2261

Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta bendrijos valdymo ir kiti organai, jų kompetencija, šių organų rinkimo ir atšaukimo tvarka, taigi jei esamuose įstatuose nėra nurodyta ši informacija, įstatai privalo būti pakeisti. DGNKPPSBĮ 7 str. 1. Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje. Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta: <...> 10) bendrijos valdymo ir kiti organai, jų kompetencija, šių organų rinkimo ir atšaukimo tvarka; ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo ar ginčus nagrinėjančio asmens rinkimo ir ginčų nagrinėjimo tvarka, jeigu tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas; Atsakė: Vilma