Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / ĮSTATAI / Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta

Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta

Neredaguotas klausimas:
{quest_orig}
Klausimą uždavė: , 2021-02-17
Paskutinė redakcija: 2021-02-18
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijų įstatymo 7 straipsnis. Bendrijos įstatai.

1. Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje. Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta:
1) bendrijos pavadinimas;
2) teisinė forma – bendrija;
3) bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;
4) esminės bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto charakteristikos – pastato (pastatų) pavadinimas (pavadinimai), adresas (adresai), nurodytas (nurodyti) Lietuvos Respublikos adresų registre, pastato unikalus numeris (pastatų unikalūs numeriai), nurodytas (nurodyti) Nekilnojamojo turto registre;

Straipsnio punkto pakeitimai: TAR pastaba. 4 punkto nuostatos taikomos po įstatymo Nr. XII-882 įsigaliojimo dienos (2014-07-01) steigiamų daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatams, taip pat iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtų daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatams, kai šie įstatai keičiami ir perregistruojami. Nr. XII-882, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05735X

5) bendrijos veiklos tikslai, aiškiai ir išsamiai apibūdintos veiklos sritys; 
6) bendrijos narių sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka;
7) kai bendrija steigiama turint tikslą sukurti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą bendrijos narių poreikiams arba tenkinti kitus bendruosius poreikius, – įmokų mokėjimo tvarka, sąlygos ir terminai, nepiniginių turtinių įnašų įvertinimo tvarka, jeigu šių įnašų vertinimą atlieka steigėjai;
8) butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų įstojimo į bendriją ir išstojimo iš bendrijos tvarka ir sąlygos;
9) bendrijos narių visuotinio susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas) (įgaliotinių susirinkimo) kompetencija, susirinkimų šaukimo ir balsavimo tvarka, įskaitant slapto balsavimo ir balsavimo raštu tvarką;
10) bendrijos valdymo ir kiti organai, jų kompetencija, šių organų rinkimo ir atšaukimo tvarka; ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo ar ginčus nagrinėjančio asmens rinkimo ir ginčų nagrinėjimo tvarka, jeigu tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas;
11) balsavimo teisės perleidimo ir nuomonės visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais pareiškimo iš anksto tvarka;
12) bendrijos lėšų ir turto naudojimo tvarka;
13) bendrijos įstatų ir bendrijos buveinės keitimo tvarka;
14) bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo sąlygos ir tvarka, bendrijos likvidatoriaus rinkimo ir atšaukimo tvarka;
15) pranešimų ir skelbimų skelbimo, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) priimtų sprendimų registravimo ir skelbimo tvarka; 
16) bendrijos įstatų pasirašymo data.

2. Bendrijos įstatuose gali būti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančių nuostatų.

3. Steigiamos bendrijos įstatus pasirašo bendrijos steigiamojo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Pakeistus bendrijos įstatus pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos įstatus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumo notaras netvirtina.

4. Steigiamos bendrijos įstatai netenka galios, jeigu jie per 6 mėnesius nuo patvirtinimo bendrijos steigiamajame susirinkime dienos nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas