Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / REVIZORIUS / Revizoriaus išrinkimas

susijęs klausimas

Ar DNSB nario įgaliotas asmuo turi teisę būti bendrijos nariu ir būti renkamas revizijos komisijos nariu ? (2010-09-01) komentarų: 0 peržiūrų: 3201

Mama ir tėvas turi teisę atstovauti sūnui DNSB veikloje ir įgyvendinti sūnaus kaip bendrijos nario teises ir pareigas, t.y. dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose, jei tai yra numatyta įgaliojime. Civilinis kodeksas: 2.137 straipsnis. Įgaliojimas 1. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. 2. Atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai. Mama ir tėvas neturi teisės būti bendrijos nariais pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymą (toliau - įstatymas), nes bendrijos nariu gali būti tik buto ar kitos paskirties patalpų savininkas. DGNKPPSB Įstatymas: 4 straipsnis. Bendrijos steigimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar revizorius turi būti užregistruotas Registrų centre? (2011-01-13) komentarų: 0 peržiūrų: 2251

Remiantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi: "1. Bendrijos revizijos komisijos narius (revizorių) renka ir atšaukia visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Revizijos komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Revizijos komisijos nariai (revizorius) renkami ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.Revizijos komisijos nario (revizoriaus) kadencijų skaičius neribojamas." Nei revizorius, nei revizijos komisija nėra registruojami Registrų centre. http://info.registrucentras.lt/node/732
susijęs klausimas

Ar gali revizijos komisijos pirmininkas dirbti bendrijoje sargu, t.y. per darbo santykius yra pavaldus bendrijos pirmininkui ? (2010-09-16) komentarų: 0 peržiūrų: 2133

Revizijos komisijos pirmininkas gali dirbti pagal darbo sutartį bendrijoje sargu. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatyme nėra draudžiamas revizijos komisijos pirmininko pavaldumas bendrijos pirmininkui remiantis darbo santykiais. Draudžiami yra tik giminystės ryšiai. Svarbiausia yra bendrijos narių visuotinio susirinkimo bendra nuomonė. Jeigu bendrijos narių visuotinis susirinkimas pasitiki revizoriumi – sargu, vadinasi, jis gali eiti šias pareigas. DGNKPPSB Įstatymas: 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) <...> 2. Bendrijos revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti bendrijos pirmininkas, bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su bendrijos pirmininku ar bendrijos valdybos nariais sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti renkamas žmogus revizoriumi be jo sutikimo? (2015-06-05) komentarų: 0 peržiūrų: 1836

LR Konstitucijos 48 straipsnis Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. Kadangi pasirinkti darbą yra žmogaus konstitucinė teisė, niekas negali būti verčiamas dirbti prieš asmens valią, todėl Jūs neturite jokios prievolės dirbti šį darbą