Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU BENDRIJOS NARIŲ / Kas nustato bendrijos narių balsavimo raštu tvarką

1. Bendrijos įstatai 2011 metų. Ar galima vadovautis šiuo įsakymu, balsavimą vykdyti siunčiant ir gaunant balsavimo biuletenius elektroniniu paštu? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8b048d91711711eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5739891d-8dde-4589-8c8f-9f8fa7962052 2. Jei į pirmą klausimą atsakymas taip, ar šiuo atveju būtinas skelbimas apie balsavimą? Šiuo atveju jau praeitame susirinkime buvo nuspręsta, kad balsavimas konkrečiu klausimu bus vykdomas raštu. Susirinkimo protokolas buvo išsiųstas visiems butų savininkams el. paštu. Jei ne, kaip tuomet elgtis? 3. Ar galima skaičiuoti balsus anksčiau, jei visi užpildyti biuleteniai gauti greičiau nei per 2 savaites ? Jei taip, kaip tuomet balsavimo biuletenyje įrašyti balsų skaičiavimo datą? 4. Ar galima į bendrijos narius priimti naujus narius, kai balsavimo biuleteniai jau išsiųsti ir balsavimas dar nesibaigęs ?

Neredaguotas klausimas:
Paskutinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad dėl vieno iš klausimų balsavimą organizuoti nuotoliniu būdu, kai bus gauti darbų rangovų pasiūlymai. Darbų rangovo pasiūlymas gautas. Ištrauka iš bendrijos įstatų: 1. Bendrijos narių sprendimai gali būti priimami balsuojant raštu šių įstatų nustatyta tvarka. 2. Balsavimą raštu organizuoja bendrijos pirmininkas bendrijos susirinkimo pavedimu arba savo sprendimu, arba kai to reikalauja ne mažiau 1/4 bendrijos narių. 3. Balsavimas raštu vykdomas vadovaujantis šia tvarka: 3.1 parengiamas balsavimo biuletenis, kuriame nurodomi svarstomi klausimai, siūlomi sprendimo variantai, balsavimo žyma "Pritariu", "Nepritariu" ir įrašoma nuoroda, kam ir kada šis biuletenisturi būti grąžintas. 3.2 Balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam Bendrijos nariui asmeniškai pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Be to, apie vykdomą balsavimą raštu ir svarstomus klausimus skeliama pastato skelbimų lentoje. Jei patalpos priklauso keliems bendraturčiams, balsavimo biuletenis įteikiamas vienam iš jų. 3.3 Bendrijos narys (bendraturtis), gavęs balsavimo biuletenį, turi per 2 (dvi) savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje -pritaria ar nepritaria siūlomam nutarimo variantui (variantams). Užpildytas biuletenis pasirašomas, nurodant vardą ir pavardę. Jeigu patalpa priklauso keliems bendraturčiams, biuletenį pasirašo vienas iš bendraturčių jų susitarimu. Nesutarimo atveju biuletenis laikomas negaliojančiu. Negaliojančiais taip pat laikomi neužpildyti ir (ar) patalpų savininko nepasirašyti balsavimo biuleteniai; 3.4 užpildytą balsavimo biuletenį Bendrijos narys turi grąžinti Bendrijos pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui arba išsiųsti paštu, arba įmesti į specialiai tam skirtą balsadėžę; 3.5 balsavimo biuletenius skaičiuoja Bendrijos pirmininko specialiai tam sudaryta balsų skaičiavimo komisija. Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina Bendrijos pirmininkas. Balsų skaičiavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas Pastato skelbimų lentoje; 3.6 balsavimo raštu priimti sprendimai yra teisėti, kai jiems pritaria daugiau kaip pusė visų Bendrijos narių; Klausimai: 1. Bendrijos įstatai 2011 metų. Ar galima vadovautis šiuo įsakymu balsavimą vykdyti siunčiant ir gaunant balsavimo biuletenius elektroniniu paštu ? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8b048d91711711eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5739891d-8dde-4589-8c8f-9f8fa7962052 2. Jei į pirma klausimą atsakymas taip, ar šiuo atveju būtinas skelbimas apie balsavimą (įsakymo 5-as punktas) ? Šiuo atveju jau praeitame susirinkime buvo nuspręsta, kad balsavimas konkrečiu klausimu bus vykdomas nuotoliniu būdu. Susirinkimo protokolas buvo išsiųstas visiems butų savininkams el. paštu. Jei ne, kaip tuomet elgtis punktuose 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ir 5.5 nurodytais klausimais. 3. Ar galima skaičiuoti balsus anksčiau, jei visi užpildyti biuleteniai gauti greičiau nei per 2 savaites ? Jei taip, kaip tuomet balsavimo biuletenyje įrašyti balsų skaičiavimo datą ? 4. Ar galima į bendrijos narius priimti naujus narius, kai balsavimo biuleteniai jau išsiųsti ir balsavimas dar nesibaigęs ?
Klausimą uždavė: Aurimas, 2023-05-04
Paskutinė redakcija: 2023-05-04
Reitingas:
(balsavo 0)

2011 metais registruotus bendrijos įstatus reikia atnaujinti, kol tai nepadaryta, jais galima naudotis tiek, kiek jie neprieštarauja aktuliai Bendrijų įstatymo redakcijai ir kitiems susijusiems teisės aktams. Negerai, kad jūsų įstatai nėra atnaujinti, dėl to ir turite tokių klausimų - nesusipratimų. Geriausias sprendimas - tinkamai atnaujinti ir įregistruoti iš naujo patvirtintus bendrijos įstatus! Įstatuose geriau nevardinti balsavimo raštu tvarkos detalių, bet parašyti, kad balsavimas raštu vykdomas vadovaujantis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta tvarka, tuomet nereikės keisti įstatų, jeigu tvarka keistųsi.

Bendrijos narių balsavimo raštu tvarką (kaip ir savininkų balsavimo raštu tvarką, jos atskiros) nustato Vyriausybės įgaliota institucija, organizuojant bendrijos narių balsavimą raštu reikia vadovautis šiuo Aplinkos ministro patvirtintu DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠU. Svarbu stebėti, ar tvarka nėra atnaujinta ir naudoti aktualią redakciją. Reikia laikytis visų nustatytų procedūrų - ir dėl paskelbimo apie organizuojamą balsavimą raštu ir kitų. Apie organizuojamą balsavimą raštu pranešti būtina (nurodant balsavimo pradžią ir pabaigą ir daug kitų dalykų), nesvarbu, kad jau buvo priimtas sprendimas balsavimą raštu organizuoti.

Jūsų atveju įstatų dalį apie balsavimą raštu norėtųsi laikyti prieštaraujančia Bendrijų įstatymo 11 str. 12 daliai, tačiau yra ir Bendrijų įstatymo 7 str. 1 dalies 9 punktas, kuriame nurodyta, kad įstatuose turi būti nurodyta ir balsavimo raštu tvarka, jūs nurodėte, bet ne visai tokią, kokią patvirtino Vyriausybė. Siūlyčiau atidžiai perskaityti Vyriausybės nustatytą tvarką ir savo įstatus balsavimui raštu taikyti tiek, kiek jie neprieštarauja Vyriausybės nustatytai bendrijos narių balsavimo raštu tvarkai. Pavyzdžiui, Vyriausybės nustatytoje tvarkoje numatyta, kad be kitų būdų galima balsavimo raštu biuletenį įteikti asmeniškai ir galima įteikti paštu, tai ir taikykite šiuos būdus, nes pagal jūsų įstatus pasirinkote būtent tokius variantus ir visų galimų. Išsiuntimas e. paštu būtų papildoma priemonė, bet nepakankama.

Balsus reikia skaičiuoti tik tuomet, kai pasibaigia numatytas balsavimo raštu laikas. Pranešime apie organizuojamą balsavimą raštu nurodoma ne tik balsavimo raštu pradžia ir pabaiga, bet ir informacija apie tai, kas, kada ir kur skaičiuos balsavimo biuletenius, savininkai pakviečiami dalyvauti balsų skaičiavimo komisijoje (žr. Vyriausybės patvirtintą balsavimo raštu tvarką).

Aiškiau būna, kai įstatuose įrašome, kad susirinkimo metu po paskelbimo apie kvorumą ir balsavimo raštu metu (nuo jo pradžios iki pabaigos) bendrijos nariai nėra priimami. Žiūrėkite, kokia bendrijos narių priėmimo tvarka nustatyta jūsų bendrijos įstatuose ir ja vadovaukitės, prisiimdami atsakomybę.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas