Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas

Bendrijoje taikome kaupiamąjį mokestį vienodu tarifu visam gyventojo užimamam plotui: - Butams; - Sandėliukams rūsyje; - Garažams po namu su atskirais įvažiavimais individualiai. Kaupiamąjį mokestį taikome vienodą, nes garažai ir sandėliukai yra cokoliniame namo aukšte, o pamatai yra nešančioji namo dalis. Gyventojas sako, kad neteisingai apskaitome mokesčius, garažams ir sandėliukams - turi būtį taikomas mažesnis mokėjimo koeficientas, kaip turi būti teisingai. Aš manu, kad pati bendrija gali nuspręsti, kokį tarifą taikyti gyvenamosioms ir negyvenamosioms patalpoms. Siunčiu nuorodą į kaupiamojo mokesčio skaičiavimo tvarką https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a02a930e82b11e4a3f4c9665905a1b3?jfwid=-hkfede41k. Pridedu nuorodą išaiškinimui kas yra naudingas plotas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.205471/asr .

Neredaguotas klausimas:
Sveiki, Bendrijoje taikome kaupiamąjį mokestį vienodu tarifu visam gyventojo užimamam plotui: - Butams - Sandėliukams rūsyje. - Garažams po namu su atskirais įvažiavimais individualiai. (Kaupiamąjį mokestį taikome vienodą, nes garažai ir sandėliukai yra cokoliniame namo aukšte, o pamatai yra nešančioji namo dalis ) Gyventojas sako, - kad neteisingai apskaitome mokesčius, garažams ir sandėliukams, - turi būtį taikomas mažesnis mokėjimo koeficientas, kaip turi būti teisingai ? aš manu, kad pati bendrija gali nuspręsti, kokį tarifą taikyti gyvenamosioms ir negyvenamosioms patalpoms. Siunčiu nuorodą į kaupiamojo mokesčio skaičiavimo tvarką https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a02a930e82b11e4a3f4c9665905a1b3?jfwid=-hkfede41k. Pridedu nuorodą išaiškinimui kas yra naudingas plotas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.205471/asr Pagarbiai, B.G. .
Klausimą uždavė: Bendrija, 2023-05-19
Paskutinė redakcija: 2023-05-22
Reitingas:
(balsavo 0)

Dar žr. Civilinio kodekso 4.82 str:

3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas".
7 dalis. "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui".

Ir žr. Aukščiausiojo teismo 2009 11 27 išaiškinimą civilinės bylos Nr. 3k-7-515/2009 nutartyje:
"Dėl CK 4.82 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir taikymo
CK 4.82 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Šioje teisės normoje įtvirtintas proporcingumo principas, kuris reiškia, kad kiekvieno butų ir kitų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma kaip atitinkama proporcija. Ji apskaičiuojama visą konkrečiam butų ir kitų patalpų savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingąjį plotą palyginant su gyvenamojo namo visu naudinguoju plotu. Taikant šią teisės normą gali kilti neaiškumų, ar į proporcijai apskaičiuoti imamus naudinguosius plotus turi būti įskaičiuoti rūsio patalpų plotai, taip pat ar nustatant aptariamą proporciją ir konkretaus butų ir kitų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalį turi būti atsižvelgiama į šio asmens faktiškai naudojamą didesnį nei nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingąjį plotą, pavyzdžiui, į namo bendrojo naudojimo koridoriuje šio asmens įsirengtų ir naudojamų pagalbinių patalpų ar pan., kurios nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos, plotą. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 4.82 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos teisės normos tikslus ir su bendrosios dalinės nuosavybės dalimi įstatymų siejamas savininko teises ir pareigas, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, kad nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio patalpų plotas, taip pat ir bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatinėjama, atitinkamame gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. Šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas. Pažymėtina ir tai, kad nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir pan. Priešingas aptariamosios teisės normos aiškinimas galėtų iškreipti proporcingumo principą ir nulemti neproporcingai dideles arba mažas konkretaus butų ar kitų patalpų savininko išlaidas, susijusias su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę įgyvendinimu. Tai, kad poįstatyminiai teisės aktai nereglamentuoja tokio, kaip pirmiau nurodytas, patalpų naudingojo ploto skaičiavimo, neteikia teisinio pagrindo kitaip aiškinti CK 4.82 straipsnio 5 dalį. Šiai teisės normai taikyti reikšmingas patalpų naudingasis plotas apskaičiuotinas atitinkamai pagal analogiją taikant teisės aktus, reglamentuojančius buto bendrojo ploto ir negyvenamųjų pastatų bendrojo ploto skaičiavimą."

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas