Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas

Daugiabučiame name įkurta ir daugiabučio namo valdymo klausimais rūpinasi bendrija. Visuotiniame ataskaitiniame bendrijos narių susirinkime balsų dauguma patvirtintas kaupiamųjų lėšų tarifas, kuris žymiai viršija LR Vyriausybės patvirtintus mažiausius kaupiamojo fondo tarifus. Kaupiamojo fondo tarifas patvirtinamas be daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano (ilgalaikio plano). Nei ilgalaikis planas, nei bendrojo naudojimo objektų planas bendrijoje nesudaromas, bendrija šių dokumentų neturi. - Ar namo pirmininkas gali teikti tvirtinimui ir ar gali būti patvirtintas kaupiamojo fondo tarifas nepateikus patvirtinto ilgalaikio plano? Ar teisės aktai nenustato pareigos kartu su tvirtinimui teikiamu kaupiamos mėnesinės įmokos tarifu turėti patvirtintą ilgalaikį planą, kuriame būtų numatytas kaupiamųjų lėšų poreikis pagal įvertintą namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįsta privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais? - Ar sprendimai dėl kaupiamojo lėšo tarifo gali būti priimti visuotiniame ataskaitiniame bendrijos narių susirinkime, ar visgi turi būti šaukiamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas?

Neredaguotas klausimas:
Daugiabučiame name įkurta ir daugiabučio namo valdymo klausimais rūpinasi bendrija. Visuotiniame ataskaitiniame bendrijos narių susirinkime balsų dauguma patvirtintas kaupiamų lėšų tarifas, kuris žymiai viršija LR Vyriausybės patvirtintus mažiausius kaupiamojo fondo tarifus. Kaupiamojo fondo tarifas patvirtinamas be daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano (ilgalaikio plano). Nei ilgalaikis planas, nei bendrojo naudojimo objektų planas bendrijoje nesudaromas, bendrija šių dokumentų neturi. - Ar namo pirmininkas gali teikti tvirtinimui ir ar gali būti patvirtintas kaupiamojo fondo tarifas nepateikus patvirtinto ilgalaikio plano? Ar teisės aktai nenustato pareigos kartu su tvirtinimui teikiamu kaupiamos mėnesinės įmokos tarifu turėti patvirtintą ilgalaikį planą, kuriame būtų numatytas kaupiamųjų lėšų poreikis pagal įvertintą namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįsta privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais? - Ar sprendimai dėl kaupiamojo lėšo tarifo gali būti priimti visuotiniame ataskaitiniame bendrijos narių susirinkime, ar visgi turi būti šaukiamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas?
Klausimą uždavė: Diana, 2022-05-18
Paskutinė redakcija: 2022-05-18
Reitingas:
(balsavo 1)

2015 m. balandžio 15 d. Vyriausybės nutarime Nr. 390 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo" yra šios nuostatos:  

3. Kaupiamųjų lėšų poreikis nustatomas įvertinus namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįstą privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, ir išdėstant juos ilgalaikiame (dvejų ir daugiau metų) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plane (toliau – ilgalaikis planas). Ilgalaikiame plane nurodoma šių darbų preliminari kaina ir atlikimo terminai, įskaitant jame nenumatytus darbus, kurie būtini pagal nurodytus privalomuosius reikalavimus.

9. Apskaičiuotas kaupiamosios mėnesinės įmokos tarifas kartu su ilgalaikiu planu tvirtinamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, priimtu Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka (Pastaba. Sprendimas priimamas visų savininkų daugumnos balsais).

11. Iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas (Pastaba. Nutarime nėra nurodyta, per kiek laiko jį reikia parengti, poreikis nustatomas įvertinus namo būklę), o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį taikomas šis minimalus kaupiamosios įmokos tarifas (Pastaba. Tai kaupimas nenumatytiems privalomiesiems darbams, kaupimas atsargai):
11.1. daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m, – 0,05 Eur/kv. m/mėn.;
11.2. daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3 000 kv. m ir daugiau, – 0,03 Eur/kv. m/mėn.

Pastaba. Yra išimčių, nustatytos ir "lubos", detaliau žr. čia cituojamą dokumentą.
Pastaba. Minimalaus tarifo visų savininkų daugumos balsais tvirtinti nereikia, jis yra Vyriausybės nurodytas. Bendrijos nariai gali patvirtinti, kad bus taikomas Vyriausybės nustatytas minimalus tarifas. 


14. Sukauptos lėšos naudojamos pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir nenumatytiems darbams, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, finansuoti.

KOMENTARAI:
Bendrojo naudojimo objektų aprašas privalo būti, jį tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas.
Jeigu dar nėra patvirtinto ilgalaikio plano (numatytiems privalomiesiems darbams), vis tiek turi būti kaupiamos lėšos atsargai - nenumatytiems privalomiesiems dabams vykdyti. Jeigu matomas poreikis kaupti nenumatytiems darbams daugiau nei nustatytas minimumas, tarifą turi patvirtinti daugiau nei pusė visų savininkų. 
Net ir patvirtinus ilgalaikį planą ir pagal jį kaupimo tarifą, siūlome vis tiek kaupti ir atsargai (nenumatytiems privalomiesiems darbams) - patogu turėti tam šiek tiek lėšų, nes jų neturint, tenka kaskart, kai reikia likviduoti avarinę situaciją arba vykdyti kitus nenumatytus privalomuosius darbus, priskaityti ir surinkti lėšas atskirai, o tai užtrunka.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas