Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas

susijęs klausimas

Kaupiamųjų lėšų tarifo nustatymas (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 4039

Svarbu iš anksto numatyti didelio masto daug kainuosiančius privalomuosius pastato atnaujinimo darbus ir jiems ruoštis, kaupti tam lėšas. Šiuo tikslu yra parengiamas ir patvirtinamas ilgalaikis (2 ar daugiau metų) planas, pagal jį kaupiamos lėšos naudojamos tik tame plane numatytiems darbams vykdyti. Ilgalaikį planą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o pagal jį numatytą kaupimo tarifą turi patvirtinti ir daugiau nei pusė savininkų. Be ilgalaikiame plane numatytų privalomųjų darbų gali atsirasti ir kitų – nenumatytų smulkesnių privalomųjų darbų, gali įvykti avarijų, kurių neigiamus padarinius būtina skubiai šalinti, todėl svarbu turėti ir sukauptų lėšų atsargai (jų neturint reikėtų skubiai surinkti, įtraukiant papildomą mokestį į mokestinius pranešimus). Atsargai sukauptos lėšos naudojamos ilgalaikiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams vykdyti. Taigi, galėtų būti dvi kaupimo dalys: 1) kaupimas pagal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučiame name įkurta ir daugiabučio namo valdymo klausimais rūpinasi bendrija. Visuotiniame ataskaitiniame bendrijos narių susirinkime balsų dauguma patvirtintas kaupiamųjų lėšų tarifas, kuris žymiai viršija LR Vyriausybės patvirtintus mažiausius kaupiamojo fondo tarifus. Kaupiamojo fondo tarifas patvirtinamas be daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano (ilgalaikio plano). Nei ilgalaikis planas, nei bendrojo naudojimo objektų planas bendrijoje nesudaromas, bendrija šių dokumentų neturi. - Ar namo pirmininkas gali teikti tvirtinimui ir ar gali būti patvirtintas kaupiamojo fondo tarifas nepateikus patvirtinto ilgalaikio plano? Ar teisės aktai nenustato pareigos kartu su tvirtinimui teikiamu kaupiamos mėnesinės įmokos tarifu turėti patvirtintą ilgalaikį planą, kuriame būtų numatytas kaupiamųjų lėšų poreikis pagal įvertintą namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįsta privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais? - Ar sprendimai dėl kaupiamojo lėšo tarifo gali būti priimti visuotiniame ataskaitiniame bendrijos narių susirinkime, ar visgi turi būti šaukiamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas? (2022-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 1279

2015 m. balandžio 15 d. Vyriausybės nutarime Nr. 390 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo" yra šios nuostatos: 3. Kaupiamųjų lėšų poreikis nustatomas įvertinus namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįstą privalomaisiais... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra nustatyti įkainiai kaupiamosioms lėšoms rinkti daugiabučio bendrijoje? (2021-04-27) komentarų: 1 peržiūrų: 1231

Vyriausybė yra patvirtinusi mažiausią kaupiamosios įmokos dydį: daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv.m – 0,05 Eur už kv. m, o kurių naudingas plotas 3000 kv.m ir daugiau – 0,03 Eur už kv. m. Pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) namų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis nei nustatytas mažiausias mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas. Padidinti mažiausią įmokos dydį galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėta kaupti kaupiamąsias lėšas, skirtingose grafose nurodant skirtingas paskirtis ir taip kaupimą padaryti 3-4 kartus didesniu nei įprastai? (2021-02-19) komentarų: 0 peržiūrų: 1214

Kaupimas gali susidėti iš kelių dalių ir gali (turėtų) būti detalizuotas. Pavyzdžiui, jeigu pagal ilgalaikį planą bendrija kaupia lėšas namo stogo remontui (ar kam kitam), ji gali taip pat kaupti ir atsargai (nenumatytiems privalomiesiems darbams pagal apžiūrų aktuose specialistų nurodytas rekomendacijas, avarijų lokalizavimui ir pan.). Tuomet turėtų būti dvi atskiros eilutės mokestiniame pranešime: vienoje - kiek kaupiate stogo remontui, kitoje - kiek atsargai. Toks... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra reglamentuota, kad gyvenamųjų patalpų savininkams ir negyvenamųjų patalpų (garažų) savininkams taikomas kaupiamųjų įnašų mėnesinis dydis (tarifas) turi būti skirtingas, kad garažų savininkai kaupia mažiau, nes garažų vertė mažesnė nei butų? (2021-05-31) komentarų: 0 peržiūrų: 825

Mėnesinis kaupiamųjų lėšų dydis nėra siejamas su savininko nuosavybės teise valdomo turto verte, bet yra daug kitų dalykų, į kuriuos būtina atsižvelgti nustatant mėnesinį kaupiamųjų įnašų dydį. Pateiktas klausimas ne visai aiškus, tik primename, kad visi mokesčiai priskaitomi proporcingai pagal plotą. Jeigu kalbame apie garažus, esančius pastate, gali būti, kad butų savininkai kaupia tokiems darbams, kuriems garažų savininkai kaupti neturi ir atvirkščiai -... (skaityti viską)
susijęs klausimas

“Kaupimas atsargai” – kaip nustatomas ir pagrindžiams šio mokesčio tarifas, kokie darbai ir paslaugos iš šių sukauptų lėšų gali būti apmokami, kaip šis mokestis turėtų būti priimtas ir įformintas daugiabučio namo bendrijos dokumentuose? (2022-05-18) komentarų: 1 peržiūrų: 734

Nenumatytiems privalomiesiems darbams (dėl aiškumo galime pavadinti tai kaupimu atsargai) kaupti privaloma, kol nėra patvirtinto ilgalaikio plano (numatyti privalomieji darbai, kaupiant tam dvejus ir daugiau metų). Siūlome atsargai kaupti ir tuomet, kai jau turite pasitvirtinę ilgalaikį planą, nes nenumatytų darbų bet kada gali atsirasti, gali įvykti avarijų, todėl naudinga turėti tam šiek tiek sukauptų lėšų. Jeigu nenumatytiems darbams kaupsite tiek, kiek yra nustatyta... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėtai pasielgė bendrijos pirmininkė, padidinusi kaupiamųjų lėšų dydį nuo 0,03 eur./kv.m. iki 0,10 eur./kv.m., balsavus už tokį sprendimą vos 20 gyventojų iš 65. Namas yra po renovacijos ir gyventojai prieš kelis metus balsavimu buvo pasirinkę minimalų kaupiamųjų lėšų dydį. (2022-07-11) komentarų: 0 peržiūrų: 617

Didesnį nei Vyriausybės numatytasis minimalus kaupiamųjų lėšų mėnesinį dydį (tarifą) turėtų patvirtinti daugiau nei pusė visų savininkų (vienas butas arba patalpa = vienas savininkas, "Butų (patalpų) sąrašą pastate išduoda VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro padalinys). Žiūrėkite 2015 04 15 Vyriausybės nutarimą nr. 390 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar poilsio paskirties namo savininkų kaupiamųjų lėšų mėnesiniam dydžiui nustatyti gali būti taikoma tokia pati formulė kaip ir daugiabučio gyvenamosios paskirties namo savininkams? (2021-08-05) komentarų: 0 peržiūrų: 581

Vyriausybės nutarime dėl kaupiamųjų įmokų dydžio nustatymo kalbama ne tik apie butus, bet ir apie patalpas, jūsų pastato savininkų bendrijos įstatuose, manytina, parašyta, kad vadovaujatės ir Bendrijų įstatymu, ir Vyriausybės susijusiais nutarimais... todėl manome, kad galite taikyti tą pačią formulę, siūlome vadovautis šiuo Vyriausybės aprašu.
susijęs klausimas

Kaupiame atsargai po 0,2 euro, ar reikia daugumos savininkų sutikimo norint pereiti prie vyriausybės nustatyto 0,03 euro. (2022-06-13) komentarų: 0 peržiūrų: 393

Jeigu dauguma savininkų priėmė sprendimą - patvirtino tam tikrą kaupimo dydį, tai tas sprendimas galioja, jį reikia vykdyti. Sprendimui pakeisti reikalingas pagrindas - dauguma savininkų gali priimti naują sprendimą.
susijęs klausimas

Visos išlaidos skaičiuojamos pagal buto plotą. O kaupiamosios lėšos neturėtų būti lygiai taip pat skaičiuojamos pagal buvo plotą? Nes dabar yra fiksuotas mokestis kiekvienam butui. (2022-11-22) komentarų: 1 peržiūrų: 364

Kaupiamosios lėšos taip pat turi būti priskaitomos proporcingai pagal savininko dalį pastate (pagal plotą).
susijęs klausimas

Kaip DNSB susirinkimas gali pakeisti kaupiamųjų įmokų dydį, jei susirinkimas galiojantis? (2023-06-13) komentarų: 0 peržiūrų: 301

Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimą, kad kaupiamųjų lėšų trūksta ir kad kaupti nenumatytiems darbams reikėtų kaupti daugiau nei Vyriausybės patvirtintas minimumas, bet pasiūlytą tarifą turi patvirtinti ir dauguma (daugiau nei 50 proc.) visų savininkų, tik tada galima taikyti. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti ir sprendimą - patvirtinti ilgalaikį planą (kad reikia numatyti kaupimą, pavyzdžiui, stogo remontui ar kitiems didelio masto darbams ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dėl kaupiamosios įmokos turiu klausimą: ar ją bendrijos name nustatyti turi bendrijos narių susirinkimas, ar tik visuotinis visų savininkų susirinkimas? (2023-07-05) komentarų: 1 peržiūrų: 239

Kaupimas būna daugiabučio namo atnaujinimo ilgalaikiame plane numatytiems darbams (planą 2 ir daugiau metų patvirtina ir kaupimo tarifą pasiūlo bendrijos nariai, bet tarifas turi būti patvirtintas ir daugiau nei pusės visų savininkų balsais) ir būna kaupimas nenumatytiems darbams, t. y. rezervinis kaupimas avarijų likvidavimui ir kitiems netikėtiems skubiems darbams (jeigu tam kaupti norėtumėte daugiau nei Vyriausybės daugiabučiams nustatytas minimumas, turėtų pritarti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Buvusio bendrijos pirmininko ir valdybos sprendimu, be ilgalaikio plano, 2016-2020 m. buvo neteisėtai (tai vėliau nustatė savivaldybės auditas) nustatytas kaupiamųjų lėšų dydys 0,10 eur/kv.m.59 butai iš 60 tas įmokas susimokėjo. Vienam likusiam butui yra priskaičiuota skola. Butas prašo skola anuliuoti. Kaip teisingai pasielgti bendrijai? Ar anuliavus skolą vienam butui, nereikės visiems butams grąžinti per tą laikotarpį susidarusias permokas? Ką daryti su permokomis tų būtų, kurių savininkai jau mirė arba išsikrautė (~10 butų)? (2023-07-14) komentarų: 0 peržiūrų: 223

Maksimalaus kaupimo dydžio neviršijote, be to, dauguma savininkų, sumokėdami tuos kaupiamuosius įnašus, kaip ir patvirtino savo sutikimą tokio dydžio juos mokėti. Siūlytume reikalauti, kad vienas asmuo sumokėtų skolą ir nuspręsti, kokio dydžio kaupiamuosius įnašus rinksite toliau. Vyriausybės yra nustačiusi minimą, dauguma savininkų gali patvirtinti kaupti nenumatytiems atnaujinimo darbams daugiau nei minimumas, na, o jeigu norėtumėte rinkti daugiau nei nustatytas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kaupiamojo fondo lėšų tarifas gali būti didinamas, jeigu tokiam didinimui pritaria savininkų balsų dauguma, tačiau namo pirmininkas nepateikė ir atsisako pateikti ilgalaikį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą, kaip tai numatyta LR Vyriausybės nutarime „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatose. Kaip be ilgalaikio daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano nustatomas kaupiamųjų lėšų poreikis? (2023-10-17) komentarų: 0 peržiūrų: 193

Svarbu iš anksto numatyti didelio masto daug kainuosiančius privalomuosius pastato atnaujinimo darbus ir jiems ruoštis, kaupti tam lėšas. Šiuo tikslu yra parengiamas ir patvirtinamas ilgalaikis (2 ar daugiau metų) planas, pagal jį kaupiamos lėšos naudojamos tik tame plane numatytiems darbams vykdyti. Ilgalaikį planą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o pagal jį numatytą kaupimo tarifą turi patvirtinti ir daugiau nei pusė savininkų. Be ilgalaikiame plane... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip yra su bendrijų įstatymo 10 straipsnio 1 punkto 8 dalimi ir 12 straipsnio 1 punktu dėl kaupimo lėšų? 10 str.rašoma, kad bendrijos nariai tvirtina įmokas kaupiamąjam fondui, kai tuo tarpu 12str.rašo, kad butų savininkai sprendžia dėl lėšų pastato atnaujinimui kaupimo? Ar tai ne tas pats? (2024-01-17) komentarų: 0 peržiūrų: 154

Bendrijos nariai, vadovaudaiesi teisės aktais, t.y. neviršydami Vyriausybės nustatyto maksimalaus kaupimo dydžio, gali nustatyti mažesnį arba didesnį mėnesinį tarifą kaupiamųjų įnašų, skiriamų nenumatytiems privalomiesiems bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbams, tiems, kuriais užtikrinamos esminės fizinės bendro naudojimo objektų savybės ir kurie nėra įtraukti į ilagalikį planą. Bendrijos nariai gali patvirtinti ilagalaikį (dvejiems ir daugiau metų) darbų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos steigiamojo susirinkimo metu būti patvirtintas didesnis kaupimo tarifas? Ankstesnis namo administratorius taikė minimalų kaupimo tarifą.Šis susirinkimas vyko 2023 m. vasarą. Bendrija įregistruota 2024 m. pradžioje. Jau pačioje pirmoje sąskaitoje gyventojams paskaičiuotas kaupimo mokestis didesniu tarifu. Ilgalaikio darbų plano kol kas nėra. (2024-03-15) komentarų: 0 peržiūrų: 131

Kol nėra patvirtintas ilgalaikis planas, privaloma kaupti lėšas nenumatytiems pastato atnaujinimo darbams, vadovaujantis Vyriausybės patvirtint atvarka. Taip, jau bendrijos steigiamajame susirinkime, be kitų sprendimų, savininkai daugumos visų savininkų balsais gali patvirtinti didesnį nei nustatytas minsmalus, kaupimą atsaragai - ilagalaikiame plane nenumatytiems pastato atnaujinimo darbams, tik neviršijant Vyriausybės nustatytos maksimalios ribos.
susijęs klausimas

Ar teisingai pirmininkė pasiūlė kaupti einamas kaupimo lėšas po dešimt eurų nuo buto, neatsižvelgiant į buto plotą? (2023-12-05) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Kaupiamųjų lėšų dydis nustatomas už vieną kv. m. per mėn., bendros kaupiamosios lėšos priskaitomos proporcingai [agal užimamą dalį (plotą) pastate.