Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Bendrijos pirmininkas gauna atlyginimą, bet jokių paslaugų neteikia, yra pasamdyta UAB XXX, tai kur reiktų kreiptis?

Neredaguotas klausimas:
pirmininkas gauna atlyginimą, bet jokių paslaugų neatlieka, yra paskirtas UAB Servico administratorius, tai kur reiktų kreiptis?
Klausimą uždavė: Danutė, 2021-11-22
Paskutinė redakcija: 2021-11-22
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos pirmininkui priskirta daug atsakomybės ir darbo jis tikrai turi (žinoma, jeigu sąžiningai vykdo savo pareigas).

Kai daugiabučio namo savininkai priima sprendimą įsteigti bendriją, ji (bendrija) yra vienintelis to namo savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytojas (administratorius). UAB XXX bendrija samdo tam tikroms paslaugoms teikti, pavyzdžiui, pastato priežiūrai vykdyti, bet ta bendrovė neturėtų perimti bendrijos pirmininko funkcijų. Bendrijų įstatymas (14 str.) nurodo, kokias funkcijas bendrijos pirmininkas vykdo ir nesvarbu, kiek ir kokių organizacijų dar samdytų bendrija, tos funkcijos visada lieka bendrijos pirmininko atsakomybė (nevykdydamas savo apreigų bendrijos pirmininkas gali užsitraukti administracinių nuobaudų, iš jo gali būti pareikalauta atlyginti nuostolius, jeigu jų atsirastų dėl jo neteisėtų sprendimų).

Bendrijų įstatymo 14 str. 6 dalis. Bendrijos pirmininkas atsako už: 

1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;
2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą;
3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo;
4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) šio įstatymo nustatytais atvejais arba visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) prašymu;
5) bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai ir, įregistravus Juridinių asmenų registre bendriją, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašų pateikimą savivaldybės vykdomajai institucijai; 
6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu;
7) bendrijos narių sąrašo (šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka išrinktų bendrijos narių įgaliotinių sąrašo) sudarymą ir tvarkymą. Šiame sąraše (šiuose sąrašuose) turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo (įgaliotinių sąrašo) duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus;
8) bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą;
9) pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą, taip pat bendrojo naudojimo žemės sklypo (sklypų) naudojimą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
10) pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai);
11) butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos tvarkymą ir šių lėšų naudojimą pagal paskirtį;
12) bendrijos metinių pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir jos pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai);
13) duomenų pateikimą bendrijos revizijos komisijai ir (ar) auditoriui, taip pat savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotiems asmenims, turintiems teisę prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka jiems pagal šį įstatymą priskirtas funkcijas.
7. Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. 
8. Bendrijos pirmininkas atsako už jam visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) pavestų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą. Bendrijos pirmininkas privalo atlyginti bendrijai nuostolius, atsiradusius dėl jo sprendimų, priimtų pažeidžiant šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat bendrijos įstatus.
 

 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas