Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-10) komentarų: 0 peržiūrų: 1725

Pagrindinės bendrijos pirmininko pareigos ir jo atsakomybė nurodyta Bendrijų įstatymo 14 straipsnyje: 14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas <...> 4. Bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrijos įstatais, bendrijos pirmininko pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimais. 5. Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. 6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; 4) informacijos ir dokumentų pateikimą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką bendrijos pirmininkas privalo pateikti bendrijos nariams? Ar privaloma pateikti metinius finansinius rinkinius ir piniginių lėšų likutį? (2021-03-23) komentarų: 1 peržiūrų: 2650

Atsakymo loginis pagrindimas sietinas su tuo, kad bendrijos pirmininkas veikia atatovaudamas visiems savininkams, bendrijoje naudojami visų savininkų pinigai, bendrijos tikslas - įgyvendinti visų savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Bendrijos veikla turi būti vykdoma skaidriai, savininkams turi būti prieinama visa teisėtu tikslu jų prašoma informacija. Metines finansines ataskaitas pateikti būtina, jas turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti bendrijos pirmininkui, jeigu pasibaigus jo 3 metų kadencijai, neatsiranda nė vieno sutinkančio jį pakeisti ir būti nauju bendrijos pirmininku? (2021-06-19) komentarų: 0 peržiūrų: 1358

Iki pasibaigs kadencijos terminas, bendrijos pirmininkas turi sušaukti bendrijos narių susirinkimą tam, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas. Esamas bendrijos pirmininkas gali sutikti būti išrinktu dar vienai kadencijai arba gali nesutikti. Jeigu neatsiranda asmens, sutinkančio būti naujuoju bendrijos pirmininku, bendrijos narių susirinkimas išrenka laikinai eisiantį bendrijos pirmininko pareigas asmenį (bendrijos narį) arba bendrjos valdyba paskiria vieną iš savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, jeigu bendrijos pirmininkas elgiasi ne pagal bendrijos įstatus? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 1273

Jeigu manote, kad bendrijos pirmininkas bendrijos veiklą organizuoja pažeisdamas jūsų bendrijos įstatus, siūlytume pirmiausiai raštu pateikti jam prašymą paaiškinti, kodėl vykdomi tam tikri veiksmai, galimai pažeidžiantys įstatų nuostatas. Taip pat galite į tai atkreipti bendrijos valdybos narių dėmesį, jeigu manote, kad reikia - ir bendrijos revizoriaus. Jeigu per protingą laiką (per dvi savaites nuo prašymo įteikimo) negaunate jokio paaiškinimo arba jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl bendrijos pirmininko nekorektiško elgesio? Viešina skundus, laiškus, asmenų dokumentus, asmenų duomenis. Fotografuoja asmenis ir šmeižia kaimynų akivaizdoje, parašydamas viešus laiškus. Dalies informacijos neteikia pareiškėjui. Verčia atsiprašinėti viešai nekaltus asmenis ir t.t. (2021-02-19) komentarų: 0 peržiūrų: 1115

Jeigu manote, kad bendrijos pirmininkas pažeidžia jūsų teises ir teisės aktus, siūlytume pirmiausiai kreiptis į jį raštu - paprašyti jo paaiškinimo ir jums aktualios informacijos, pareikalauti nesielgti netinkamai. Taip pat galite į tai atkreipti bendrijos valdybos narių dėmesį, jeigu manote, kad reikia - ir bendrijos revizoriaus. Jeigu per protingą laiką (per dvi savaites nuo prašymo įteikimo) negaunate jokio paaiškinimo arba jeigu paaiškinimas jūsų netenkina, arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kam yra pavaldus namo savininkų bendrijos pirmininkas. Ar yra kažkokia aukštesnė instancija, kur būtų galima kreiptis prašant pagalbos dėl pirmininkės teroro kai kurių gyventojų atžvilgiu? (2021-04-08) komentarų: 2 peržiūrų: 1023

Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuris yra aukščiausias bendrijos organas. Bendrijos pirmininko veiksmus galima apskųsti valdybai, ginčus nagrinėjančiam asmeniui ar ginčų nagrinėjimo komisijai, jeigu tokia bendrijoje yra, galima apskųsti savivaldybės būsto administravimo skyriui (savivaldybės specialistai gali atlikti tyrimą, gali įpareigoti bendrijos pirmininką atlikti tam tikrus veiksmus, gali skirti nuobaudą).... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl neteisėtų pirmininko veiksmų? Dėl statybų (pavėsinės - terasos) įrengimo be statybos leidimo? Ar visų gyventojų turi būti sutikimas? Bendrijos (gyventojų) susirinkimas dėl sutikimo įrengti prie namo pavėsinę, vietoje lango kirsti duris vyks dabar, o statinys jau seniai pastatytas be sutikimo gyventojų ir be statybos leidimo....Pirmininkė grubiai pažeidė tvarką - data dėl susirinkimo... (2021-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 801

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 str. 1 dalies nuostatomis, "sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas atsakingas už namo teritorijos (įvažiuojamosios kiemo dalies) priežiūrą žiemos metu (slidu, nėra smėlio, nevalyti keliai)? (2021-02-08) komentarų: 0 peržiūrų: 716

Jeigu žemės sklypas yra to namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais (pavyzdžiui, yra pasirašyta nuomos sutartis) bendrai naudojamas ir valdomas, bendrija privalo ta teritorija rūpintis, ją prižiūrėti, be kitų dalykų, turi užtikrinti ir tai, kad slidi danga nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir panašiai. Bendrijos visą veiklą organizuoja bendrijos pirmininkas, tai jo pareiga. Dėl valstybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, jeigu pirmininkas susirinkimo metu pasako, kad daugiau neis pirmininko pareigų ir paprasčiausiai išeina susirinkimui nesibaigus, neperduoda dokumentų, anspaudo. (2021-05-14) komentarų: 1 peržiūrų: 643

Toks asmens elgesys vertintinas kaip netinkamas ir tik - kaip emocinis pliūpsnis. Reikėtų paprašyti jo pasiaškinimo, pareikalauti, kad tęstų bendrijos veiklos organizavimą (jis vis dar įregistruotas bendrijos pirmininku) arba kad tinkamai paprašytų bendrijos narių visuotinio susirinkimo jį atšaukti iš pareigų arba susirinkime tinkamai atsistatydintų, vadovaudamasis Bendrijų įstatymu, Darbo kodeksu. Jaigu toks pirmininkas "dingtų" ir nebendrautų, galima dėl tokio jo elgesio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali pirmininkas įdarbinti savo giminaitį sekretoriumi dokumentų tvarkymui, nes darbo daug, o popieriniai reikalai irgi turi būti tvarkomi. Algą pirmininkas sutinka skirti iš savo atlygio, t. y. padalinti jam skirtą algą per pusę, kaip tai įforminti, ar reikia bendrijos narių pritarimo? (2021-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 578

Kiekviename susirinkime būna išrenkamas ne tik susirinkimo pirmininkas, bet ir susirinkimo sekretorius, kuris rašo protokolą, bet įvairių raštinės darbų, žinoma, yra ir daugiau. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas nustato bendrijos pirmininko atlyginimą ir įgalioja asmenį pasirašyti (pakeisti) su juo darbo sutartį. Metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą) taip pat tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, todėl siūlome jums rūpimus klausimus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali prašyti buto Nekilnojamojo turto registro duomenų ir atliktų projektų kopijų? (2021-05-08) komentarų: 0 peržiūrų: 522

Kadangi bendrijos pirmininkas yra atsakingas už bendrijos veiklos organizavimą, taip pat ir už bendrijos narių sąrašo tvarkymą, o bendrija įgyvendina visų savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūrą, jis, pavyzdžiui, netgi privalo ne rečiau kaip kartą per metus patikrinti, ar nepasikeitė savininkai, ar nepasikeitė jų butų (patalpų) plotai, pagal kuriuos proporcingai skaičiuojami mokesčiai (įnašai)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkas atsakingas už namo priežiūrą renovacijos metu, jog galėtų atsakyti į iškilusius klausimus ir ar privalo prieš renovacijos pradžią perspėti projektuotojus renovacijos, jog tame ir tame bute pakeisti langai, radiatoriai? (2021-04-28) komentarų: 0 peržiūrų: 511

Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, jis atsako už bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą ir kitus dalykus (žr. Bendrijų įstatymo 14 str.). Pirmininkas, žinoma, negali būti visų sričių specialistas, bet juk bendrija samdo paslaugų teikėjus tokius, kokių jai reikia, o bendrijos pirmininkas, kaip bendrijos veiklą organizuojantis asmuo, yra tarpininkas tarp savininkų ir paslaugas teikiančių asmenų.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas turi teisę su prieš metus vykusio susirinkimo protokolu, ant kurio niekas iš gyventojų nepasirašė, kreiptis be gyventojų žinios į savivaldybę ir Registrų centrą dėl neiventorizuotų patalpų įteisinimo? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 490

Bendrijos narių (pastato butų ir kitų patalpų visų savininkų) sprendimai priimami susirinkimuose arba balsuojant raštu. Susirinkimų protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius, taip pat balsus skaičiavę asmenys. Visi susirinkimo dalyviai protokolo pasirašyti neprivalo. Pirmininko teisės kreiptis į valstybės institucijas vertinimas priklauso nuo susirinkime priimtų konkrečių sprendimų ir jų teisėtumo, taip pat ir nuo to, ar susirinkimas buvo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Už 4 dienų baigiasi bendrijos pirmininkės 3 metų kadencija ir nebuvo susirinkimo jos perrinkimui,ar namo valdyba gali periimti valdymą? (2021-10-28) komentarų: 0 peržiūrų: 459

Negerai, kad bendrijos pirmininkė neįvykdė savo pareigos - iki kadencijos pabaigos nesušaukė bendrijos narių visuotinio susirinkimo tam, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas, bet tai ji gali (ir turėtų) padaryti ir dabar. Net jeigu bendrijos pirmininkės terminuota darbo sutartis, pasibaigus kadencijai, bus nutraukta, ji vis tiek liks VĮ Registrų centre įregistruota kaip bendrijos pirmininkė ir jai liks tam tikra atsakomybė ir prievolės, kurios išnyksta tuomet, kai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas susirinkime pateikia pasiūlymus namo atnaujinimo darbams. Gyventojai pritaria darbams, tačiau nei suma, nei kas atliks darbus, neatskleidžiama, tai būna paslaptis. Dažniausiai darbus atlieka jo draugai už didesnę kainą nei rinkos. Į ką kreiptis dėl tokio bendrijos pirmininko savivaliavimo. (2021-11-13) komentarų: 0 peržiūrų: 410

Pirmiausia, žinoma, reikėtų paprašyti bendrijos pirmininko paaiškinimo, galbūt nėra taip, kaip jūs įsivaizduojate. Paaiškinimo galima paprašyti ir valdybos narių (jeigu bendrijoje yra renkama valdyba), nes Bendrijų įstatyme (žr. 16 str.) yra nurodyta, kad būtent valdybos nariai: "6) analizuoja ir vertina bendrijos finansinę būklę ir bendrijos ūkinės veiklos rezultatus; 7) tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas". Dar galima kreiptis į... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas savavališkai keisti sąmatos sumą, kai buvo balsuota už žymiai mažesnę? Į ką kreiptis dėl tokio savivaliavimo? (2021-07-13) komentarų: 0 peržiūrų: 403

Bendrijos pirmininkas turėtų vadovautis bendrijos narių patvirtinta metine pajamų ir išlaidų sąmata (biudžetu) ir kitais teisėtai bendrijoje priimtais nutarimais, jis neturėtų savavališkai padidinti mokamos sumos, jeigu bendrijos narių susirinkimas nebuvo perleidęs jam tokios teisės arba jeigu tai nėra susiję su būtinomis privalomomis išlaidomis (avarijos lokalizavimas, grėsmė pastatui, žmonių gvybei ir pan.). Jeigu įtariate bendrijos pirmininko savivalę, pirmiausiai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mokestiniuose pranešimuose įtraukiant bendrijos pirmininko atlyginimą nepateikiama, už kokias paslaugas jam mokame, jis jokių darbų neatlieka. (2021-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 331

Bendrijos pirmininkas prisiima didelę atsakomybę ir vykdo daug pareigų, taip pat ir tokių, kurios galbūt ne visada matomos kiekvienam savininkui. Pagal Bendrijų įstatymą bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas gauna atlyginimą, bet jokių paslaugų neteikia, yra pasamdyta UAB XXX, tai kur reiktų kreiptis? (2021-11-22) komentarų: 0 peržiūrų: 312

Bendrijos pirmininkui priskirta daug atsakomybės ir darbo jis tikrai turi (žinoma, jeigu sąžiningai vykdo savo pareigas). Kai daugiabučio namo savininkai priima sprendimą įsteigti bendriją, ji (bendrija) yra vienintelis to namo savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytojas (administratorius). UAB XXX bendrija samdo tam tikroms paslaugoms teikti, pavyzdžiui, pastato priežiūrai vykdyti, bet ta bendrovė neturėtų perimti bendrijos pirmininko funkcijų. Bendrijų įstatymas (14... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gyvenamojo namo bendrijo pirmininkas gali, nesužinojęs gyventojų nuomonės dėl namo pastato enovacijos, pradėti investicinio projekto užsakymo procedūrą? (2021-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 282

Pastato atnaujinimo jį pagerinant (renovacijos) klausimas - visų savininkų kompetencijos, tam turi pritarti daugiau nei pusė visų butų ir kitų patalpų savininkų arba dar daugiau savininkų. Detalesnės informacijos apie procedūras kreipkitės į Aplinkos projektų valdymo agentūrą. Cituojame Būsto energijos taupymo agentūros pranešimą: "<...> visi prašymai, dokumentai ir informacija, susijusi su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) nuo 2021 m. lakpričio 1... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas yra atsakingas už bendrojo naudojimo ploto aplink namą priežiūrą. Kas turi laiku pastebėti ne vietoje augančius medžius ir krūmus bei laiku juos pašalinti, kol jie nepadarė žalos namo pamatams ar po žeme einantiems vamzdynams? Ar turi bendrijos pirmininkas prisiimti atsakomybę už ne vietoje prie namo augančius medžius ar krūmus, kurie padarė žalos, už kurios likvidavimą teks susimokėti namo gyventojams. (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 275

Jeigu bendrija yra išsinuomojusi arba įsigijusi sklypą prie (aplink) namą, ji turi jį prižiūrėti. Priežiūrą, kaip ir visą kitą bendrijos veiklą, organizuoja bendrijos pirmininkas (valdyba) - vadovaujantis patvirtintu biudžetu samdomi takų šlavėjai, žolės pjovėjai, želdinių genėtojai ir pan. Pastato apžiūrų metu (bendrija privalo organizuoti technines apžiūras) specialistai įprastai nurodo, jeigu medžiai ar krūmai auga per arti pastato, teikia dėl to... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bute per sieną skverbiasi vanduo, o bendrijos pirmininkas gūžčioja pečiais sako, kad kiekvienas čia tvarkosi pats. Ar taip gali būti? Ar bendrija turi remontuoti sieną iš išorės, ar reikia visų gyventojų sutikimo? Į ką kreiptis, jeigu pirmininkas atsisako remontuoti sieną ar stogą? (2022-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 267

Bendrija privalo vykdyti bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, toks yra bendrijos veiklos pagrindinis tikslas. Bendrojo naudojimo objektai turi būti surašyti bendrojo naudojimo objektų apraše, turi būti vykdomos jų techninės apžiūros. Bendrijų įstatyme nurodyta, kad pastato bendrojo naudojimo objektai pirmiausiai yra bendrosios pastato konstrukcijos – pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas privalo bendrijos nariui paprašius duoti susirinkimo protokolo kopijas? (2022-01-11) komentarų: 0 peržiūrų: 259

Po susirinkimo bendrijos pirmininkas turėtų informuoti žmones apie susirinkimo rezultatus (tai gali būti susirinkimo išrašas arba protokolas visas, arba protokolas su nuasmenintais tam tikrais duomenimis). Tam tikrą vidinę bendrijos pirmininko veiklos kontrolę vykdo valdyba (jeigu yra renkama). Bendrijos veiklos tikrinimą vykdo revizorius (revizijos komisija). Detalias metines ataskaitas bendrijos pirmininkas pateikia prieš bendrijos narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą, tuos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikia perrinkus pirmininką ir valdybą pristatyti protokolą į savivaldybę? (2021-11-24) komentarų: 0 peržiūrų: 257

Išrinkus naujus valdymo organų narius (bendrijos pirmininką, valdybos narius) juos reikia įregistruoti VĮ Registrų centre. Tai reikia padaryti net ir tuomet, kai dar vienai kadencijai išrenkami buvusieji valdymo organų nariai - tik įregistravus jie taps išrinktais ne tik de fakto, bet ir de jure). Pateikti reikia ne tik protokolą, bet ir jo priedus, įrodančius, kad visos rinkimo procedūros buvo atliktos tinkamai, laikantis teisės normų.
susijęs klausimas

Ar yra kokios nors galimybės apsisaugoti daugiabučio bendrijos pirmininkui nuo bendrijos narių perteklinio pageidavimo gauti informaciją apie bendrijos veiklą - kai prašoma pateikti visus dokumentus apie kiekvieną bendrijoje atliekamą remonto darbą, nors apie tai buvo svarstyta ir nutarta susirinkimuose. (2022-01-03) komentarų: 0 peržiūrų: 249

1. Su UAB "Skaidri apskaita" bendradarbiaujančių bendrijų visos sąskaitos iš karto keliamos į e. savitarną "Dnsb.eu", prie kurios prisijungę savininkai gali bet kada matyti, kiek, kam buvo išleista bendrų pinigų. Savitarnoje kai kurie pirmininkai teikia ir patvirtintus metinius biudžetus, ir protokolus, ir bendrijos pasirašomas sutartis, dar trumpai aprašo vykdomą veiklą - toks skaidrumas suteikia pasitikėjimo, kyla mažiau klausimų (juk veikla vykdoma siekiant bendrų tikslų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kodėl bendrija nepateikia metinių finansinių ataskaitų? (2022-02-13) komentarų: 1 peržiūrų: 235

Metines finansines atasakaitas ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą bendrijos nariams tvirtinti turi pateikti bendrijos pirmininkas, kreipkitės į savo bendrijos pirmininką. Su ataskaitomis susipažinti teisę turi visi savininkai. Nustatytas terminas pateikti ataskaitas - iki kovo mėnesio pabaigos.
susijęs klausimas

Negauname jau 10 metu pilnos ataskaitos, kur dingsta mūsų pinigai. Del namo nedaroma nieko, ko prašo gyventojai. (2022-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 232

Pirmiausiai paaiškinimo reikėtų prašyti bendrijos pirmininko ir valdybos narių, dar bendrijos revizoriaus (revizijos komisijos narių). Geriausia kreiptis raštu. Jeigu per protingą laiką (per dvi savaites nuo prašymo įteikimo) negaunate jokio paaiškinimo arba jeigu paaiškinimas jūsų netenkina, galite parašyti skundą jūsų miesto savivaldybei (būsto administravimo padaliniui), nurodydami, ką, jūsų manymu, bendrijos pirmininkas pažeidžia, prašydami atlikti tyrimą ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mokestinius pranešimus pateikianti įmonė nepateikia bendrijos pirmininko kontaktų, į ką tokiu atveju reikėtų kreiptis? (2021-11-22) komentarų: 0 peržiūrų: 230

Bendrijų įstatymo 21 str. 4 dalies 8 punktas nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę "susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) ir gauti bendrijos organų narių kontaktinius duomenis". Kreipiantis su prašymu pateikti bendrijos pirmininko kontaktinius duomenis reikėtų nurodyti šį Bendrijų įstatymo straipsnį kaip teisėtą pagrindą tuos duomenis gauti, taip pat paaiškinti, kad prašo vienas iš savininkų (konkretaus buto ar patalpos).... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jau kelis kartus kreipėmės į bendrijos pirmininką prašydami pateikti bendrijos narių sąrašą, tačiau pirmininkas atsisako pateikti aiškindamas, kad kai kurie bendrijos nariai nesutinka kad būtų viešinami ir jis negali pažeisti asmens duomenų apsaugos įstatymo. Tai kokiu būdu galime sužinoti kas esame bendrijos nariai? Kai klausiame, kad nors pasakytų bendrijos narių skaičių, tai kiekvienu kartą atsako skirtinga narių skaičių. (2022-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 224

Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 6 dalies nuostatas bendrijos pirmininkas atsako už: <...> 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; 7) bendrijos narių sąrašo (šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka išrinktų bendrijos narių įgaliotinių sąrašo) sudarymą ir tvarkymą. Šiame sąraše (šiuose sąrašuose) turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką reikia kreiptis, jeigu bendrijos pirmininkas nepateikia metinių finansinių ir bendrijos veiklos ataskaitų iki kovo galo? (2022-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 223

Pirmiausiai siūlytume pasiteirauti bendrijos pirmininko - gal ataskaita jau baigiama rengti ir tuoj bus pateikta. Galima kreiptis į bendrijos revizorių - jis turi ir teisę, ir pareigą susipažinti su visomis finansinėmis ataskaitomis ir pateikti revizijos išvadas. Galima bendrijos pirmininką skųsti savivaldybės atsakingiems asmenims, kurie atliks patikrinimą, įpareigos bendrijos pirmininką vykdyti jo pareigas ar net skirs nuobaudą. Netinkamai pareigas vykdantį pirmininką galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, kai bendrijos pirmininkas piknaudžiauja alkoholiu ir neatlieka savo funkcijų? Nebeprižiūri aplink namą augančių medžių, kurie lenda žmonėms į langus netgi trečiame aukšte? Namas yra čerpinis, skardos nuplyšusios, pučiant stipriam vėjui daužosi kiemo vidinėje pusėje, naktimis žmonėms sukeliant didžiulį diskomfortą ar net nemigą. Tai pat krentančios čerpės pridaro daug žalos automobiliams. Į ką kreiptis? Kam galima rašyti skundus? Šildymo sezonu vėl: kai lauke +10 šiluma yra pleškinama, kai ateina minusas, radiatoriai vos vos šildo... (2022-01-14) komentarų: 1 peržiūrų: 219

Už tinkamą bendrijos veiklos organizavimą ir veiklą atsakingas bendrijos pirmininkas. Jeigu jis netinkamai vykdo pareigas, pirmiausiai reikėtų raštu kreiptis į jį, per 10 darbo dienų bendrijos pirmininkas privalo pateikti išsamius paaiškinimus į keliamus klausimus. Jeigu bendrijos pirmininkas nereaguoja į savininkų keliamas problemas, dėl to, kad jis nevykdo teisės aktais jam priskirtų pareigų, skundą galima parašyti savivaldybei - darbuotojai atliks patikrinimą, gal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Turime bedrijos narį, kuris visada nepatenkintas bendrijoje vykstančiais darbais. Pirmininkui rašomi užgauliojantys laiškai, skambinama. Kaltinama vagystėmis ir apgaudinėjimu neturint įrodymų, vadovaujantis stereotipais ir išsigalvojimu. Prašoma kelių metų atgal ataskaitų, protokolų kopijų (jos jau buvo duotos). Į laiškus gautus paštu pirmininkas atrašo, bet gauna vėl naujus paklausimus apie tą patį (paklausus kodėl, atsakymas, kad netenkino atsakymas todėl klausiama pakartotinai). Pasikeitus bendrijos pirmininkui problema ta pati. Klausimas yra toks - ką turi ir gali daryti bendrijos pirmininkas nepagrįstai kaltinamas? (2022-03-22) komentarų: 0 peržiūrų: 196

Bendrijos pirmininkas bet kuriuo atveju turi pateikti atsakymus į raštu pateiktus klausimus. Jeigu klausimas kartojasi, galima nurodyti, kad į jį buvo atsakyta. Jeigu asmuo skubiai nori kažkokios informacijos, jis turėtų aiškiai nurodyti teisėtą tikslą, kam jam tos informacijos reikia, kur ją naudos (duomenų apsauga). Galima pasikalbėti su asmeniu bandant pasiaiškinti perdėto priekabumo priežastis. Galima pasiūlyti jam įsitraukti į valdybos darbą ar tapti revizoriumi.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl garažų bendrijos pirmininko veiksmų. Pirmininkas renka nario mokesčius, bet kai prašoma atsakyti, kam leidžiami surinkti pinigai, jokios infromacijos nepateikia. Nepateikia ir jokio pagrindo, kodėl yra renkama tokia suma, o ne mažesnė. Neinformuoja ir neteikia informacijos apie susirinkimus, jokių ataskaitinių susirinkimų nerengia, už išleistus pinigus neatsiskaito. Grasina atjunkti elektrą garaže, jei nesumokėsim metinių mokesčių. Kitiems ir atjungia.. (2022-02-14) komentarų: 0 peržiūrų: 188

Bendrijos pirmininką, už tai, kad nevykdo savo pareigų, galima apskųsti savivaldybei (įteikti laisvos formos rašytinį skundą). Taip, savivaldybėms galbūt labiau rūpi daugiabučių namų savininkų bendrijos, tačiau Bendrijų įstatymo 20 straipsnyje rašoma apie bendrijas bendrai, todėl savivaldybės specialistai, manytume, turėtų tirti ir garažų bendrijų skundus, jie gali atlikti patikrą, įpareigoti bendrijos pirmininką įvykdyti tam tikrus veiksmus, gali net skirti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje turime papildomą parkavimo vietą, nuomos sutartis nebuvo sudaryta, mokėjome nuomą. Naujas pirmininkas nori sudaryti nuomos sutartį ir kainą kelia 100 proc., neva atsižvelgdamas į rinkos pokyčius. Ar gali pirmininkas savo nuožiūra nustatyti nuomos kainą be susirinkimo sprendimo, be protokolo, kuriame būtų aptartas šis klausimas. (2022-01-18) komentarų: 0 peržiūrų: 181

Sutartys gali būti rašytinės arba žodinės. Vienasmeniškai priimti sprendimą dėl bendrijos vardu taikomų nuomos įkainių bendrijos pirmininkas (valdyba) galėtų, jeigu, pavyzdžiui, bendrijos narių visuotinis susirinkimas iš anksto įgaliotų bendrijos pirmininką (valdybą) taip elgtis organizuojant bendrijos veiklą. Aukščiausias valdymo organas bendrijoje - bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Visi sprendimai bendrijoje turi būti įforminami protokolu.
susijęs klausimas

Išrinkus naują bendrijos pirmininką, ar reikia atlikti reviziją bendrijoje ir bendrai - ką reikia atlikti, perduodant - perimant pirmininko pareigas. (2022-05-30) komentarų: 0 peržiūrų: 147

Kiekvienais metais, prieš pateikiant bendrijos nariams tvirtinti metinę bendrijos veiklos ataskaitą (parengia bendrijos pirmininkas) ir metines finansines atsakaitas (įprastai pateikia buhalteris), turi būti atliktas ir bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimas ir turi būti pateikta šio patikrinimo (revizijos) ataskaita, su kuria teisę susipažinti turi ne tik bendrijos nariai (revizijos ataskaita jiems padeda apsispręsti, ar tvirtinti kitas metines ataskaitas), bet ir visi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas valdybos narių buvo išrinktas 2009 metais, nuo to laiko jokie rinkimai nevyko, tai ar pirmininkas dar turi įgaliojimus veikti bendrijos vardu, ar valdyba kuri buvo išrinkta tuo pačiu metu turi dar įgaliojimus veikti bendrijos labui? O gal bendriją galima likviduoti, juk pirmininko jau daug metų neturi oficialaus. Aišku registrų centre figūruoja įrašas apie išrinkimą. (2022-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 135

Bendrijos pirmininkas neįvykdė daug svarbių pareigų - neatnaujinti įstatai, neperrinkti valdymo organų nariai... Bendrija stagnuoja. Galima ją likviduoti arba galima atnaujinti veiklą. Apie likvidavimą žr. Bendrijų įstatymo 15 str. 3 dalyje: "Iki bendrijos valdybos kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują valdybą. Jeigu nauja bendrijos valdyba neišrenkama per 12 mėnesių nuo valdybos kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Noriu sužinoti, ar esu bendrijos narys. Sąrašas man neatsidaro. Jei nesu bendrijos narys, prašau mane priimti į bendriją kaip patalpų sąvininką. (2022-04-26) komentarų: 0 peržiūrų: 120

Už bendrijos narių priėmimą, bendrijos narių sąrašo sudarymą ir tikslinimą atsakingas bendrijos pirmininkas. Jeigu turite nekilnojamo turto (esate savininkas) bendrijos valdomame pastate, jūs turite teisę tapti bendrijos nariu. Turėtumėte savo bendrijos pirmininkui įteikti laisvos formos rašytinį prašymą ir bendrijos pirmininkas priims jus į bendriją bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Įrašius jus į bendrijos narių sąrašą, įgysite balsavimo teisę bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje buvo samdomos valymo paslaugas teikiančios įmonės, dirbančios ne vienerius metus (pas mus) už gerą kainą ir kokybiškai. Atėjusi nauja pirmininkė po mėnesio vienašališkai nutraukė sutartis ir "pasamdė" savo įmonę atlikti tas paslaugas. Ar gali pirmininkė taip vienašališkai, nepasitarusi nei su gyventojais, nei su valdyba nutraukti esamas sutartis ir sudaryti naujas, neaišku, nei kokiomis kainomis ir sąlygomis? (2022-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 118

Pirmiausiai reikėtų paklausti pirmininko, kodėl ir kokiu pagrindu jis pakeitė paslaugų teikėjus (gal buvo tam pagrindo?). Bendrijoje aukščiausias organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Bendrijos nariai susirinkime (arba balsuodami raštu) turi patvirtinti metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą), tai yra įtvirtinta Bendrijų įstatyme. Jeigu konkrečioms privalomosioms paslaugoms buvo nustatytas tam tikras leistinas bendras pajamų ir išlaidų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkui išsiųsti klausimai bendrijos nurodytu e. paštu, ar pirmininkė jai asmeniškai užduotus klausimus dėl bendrijos veiklos gali vieštinti su visais savininkais? (2022-06-28) komentarų: 0 peržiūrų: 111

Klausimai ir atsakymai į juos gali būti aktualūs visiems savininkams, galbūt nieko blogo, jeigu paaiškinimus pirmininkas pateikia visiems savininkams, bet jeigu kalba eitų apie asmens duomenų (pavyzdžiui, vardo ir pavardės) viešinimą, tai kitas dalykas. Asmens duomenų tvarkymas, įskaitant duomenų teikimą, laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atliekamas vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR). Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio pirmininkas netinkamai vykdo savo pareigas. Pažeisdanas įstatymus, savavališkai sudarinėja sutartis su tiekėjais ir paslaugų teikėjais be gyventojų žinios, paprašius net ir raštiškai nesuteikia jokios informacijos. Į ką kreiptis, į kokią kontroliuojančią instituciją, kad pakontroliuotų pirmininko veiklą? (2022-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 111

Bendrijų veiklą kontroliuoja savivaldybės, dėl bendrijos pirmininko vykdomų pažeidimų kreipkitės (rašykite skundą) jūsų miesto (rajono) savivaldybei - būsto administravimo skyriaus darbuotojai ar kiti atskaingi specialistai turi imtis veiksmų.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkė man, bendrijos nariui, nepateikia dokumentų apie veiklą, t.y. peržiūrėti naujas paslaugų teikėjų sutartis su kainomis, kas buvo pirkta už bendrijos lėšas, ar nešvaistomi pinigai ir pan. Galų gale išaiškinus, kad pagal DNSB įstatymą ji privalo tai padaryti, vis tiek nepateikia, motyvuodama tuo, kad man susipažįstant su dokumentais būtinai turi dalyvauti buhalterė ir valdyba. Ar man, bendrijos nariui, susipažįstant su bendrijos dokumentais privalomas buhalterės ir valdybos dalyvavimas? (2022-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 105

Bendrijos pirmininkas bendrijos nariams ir visiems savininkams už praėjusius metus atsiskaito per tris pirmuosius naujų metų mėnesius, pateikdamas revizoriaus (revizijos komisijos) atliktą revizijos ataskaitą, bendrijos veiklos ir metinę ataskaitą ir metines finansines ataskaitas. Normalu yra palaukti ataskaitų. Jeigu kyla pagrįstų klausimų anksčiau nei bus atsiskaityta, konkrečiai ir aiškiai suformuluotus klausimus reikėtų raštu pateikti bendrijos pirmininkui ir jis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip galima sužinoti, ar sodų bendrijos pirmininkas yra įregistruotas registrų centre? Jeigu jis nėra registruotas, o save pristato kaip SB pirmininką, kokių reiktų imtis veiksmų jį pakeisti? (2022-07-25) komentarų: 0 peržiūrų: 102

Bendrijos pirmininkas po jo išrinkimo susirinkimo protokolą su visais jo priedais turi pateikti VĮ Registrų centrui tam, kad būtų įregistruotas vadovu. Patikrinti, ar tai yra padaryta, galima užsisakant VĮ Registrų centro išduodamą Juridinių asmnų registro dokumentą - Elektroninį sertifikuotą išrašą (galima užsakyti su istoriniais duomenimis arba be jų). Šiame dokumente yra duomenys apie bendrijos įregistravimo faktą, apie įregistruotus jos valdymo organus. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sveiki kur pranešti apie pirmininko savivaliavimas bei pinigų panaudojimą savo reikmėms. (2022-08-06) komentarų: 0 peržiūrų: 82

Dėl bendrijos pirmininko galimai netinkamai vykdomų pareigų pirmiausiai siūlytume raštu pareikalauti paties bendrijos pirmininko pasiaiškinimo. Taip pat galite kreiptis į bendrijos valdybą, į bendrijos revizorių, apie tai, kad bendrijos pirmininkas netinkamai vykdo savo pareigas, galite raštu pranešti savo miesto (rajono) savivaldybei, jos specialistai turėtų atlikti patikrinimą. Jeigu įtariate nusikaltamus veiksmus, galite kreiptis ir į policiją arba į teismą.
susijęs klausimas

Yra įkurta bendrija, bendrijai nepriklausau. Turime bendrą žolę (vaikų žaidimų aikštelėje), samdome žmogų pjauti veją. Ar reikalinga pagal Bendrijų įstatymą sutartis su užsakovu pateikti savininkams? Ar užtenka tik sąskaitos už atliktus darbus? (2022-08-08) komentarų: 0 peržiūrų: 81

Bendrijos pirmininkas sutartis su paslaugų teikėjais sudaro neviršydamas konkrečiam tikslui skiriamo biudžeto (bendrijos nariai tvirtina metinę pajamų ir išlaidų sąmatą), būna kartais, kad susirinkimas įpareigoja pirmininką pasirašyti sutartį su konkrečiu asmeniu konkrečiomis sąlygomis, būna, kad įpareigoja valdybą išrinkti paslaugų teikėją neviršijant nustatyto biudžeto, o bendrijos pirmininkas atsiskaito bendrijos nariams ir savininkams savo metinėje ataskaitoje,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Norime paklausti jūsų kaip mums bendrijos nariams toliau elgtis, kaip išsirinkti ar perrinkti pirmininką jei esamas pirmininkas atsisako sušaukti susirinkimą. Žinome, kad tokiu atveju susirinkimą gali sušaukti bendrijos valdyba kuri sudaryta iš trijų asmenų plius bendrijos pirmininkas. viso 4 žmonės. Tačiau vienas valdybos narys viską daro kaip liepia bendrijos pirmininkas todėl lieka tik du žmonės. O gal tie du žmonės gali sušaukti susirinkimą? Ir dar norime paklausti. Jei bendrijos pirmininko pasibaigusi trijų metų kadencija ar jis gali toliau sudarinėti sutartis su rangovais ir atstovauti bendrijai kaip bendrijos pirmininkas? (2022-08-26) komentarų: 0 peržiūrų: 79

Pasibaigus kadencijai bendrijos pormininkas de jure netenka galių, bet kol jis įregistruotas Registrų centre, jam tenka tam tikros pareigos, taip pat ir pareiga sušaukti susirinkimą, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas. Jis turi perduoti bendrijos valdymą. Kai valdyboje 4 nariai, sprendimai gali būti priimtine mažiau kaip 3 asmenų balsais, dviejų nepakanka. Susirinkimą gali sušaukti ir daugiau nei ketvirtadalis bendrijos narių, žr. Bendrijų įstatymo 11 str.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mano, kaip bendrijos pirmininko ir valdybos kadencija baigėsi 2021 m. Dėl techninių kliūčių bendrijos narių visuotinis susirinkimas 2021 m. neįvykko. 2022 m. buvo šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas, esant kvorumui buvo išrinkta nauja valdyba ir perrinktas buvęs pirmininkas. Pridavus dokumentus Registrų centrui valdyba, pirmininkas ir kiti pakeitimai nebuvo įregistruoti dėl pažeistų bendrijos nariu susirinkimo šaukimo terminų. Ar gali toliau eiti savo pareigas anksčiau išrinktas pirmininkas ir valdyba, kurie yra įregistruoti Registrų centre? (2022-08-17) komentarų: 0 peržiūrų: 71

Bendrijos pirmininku ir valdybos nariais Registrų centre įregistruoti asmenys de facto yra valdymo organų nariai, bet de jure jie nebegali vykdyti savo funkcijų. Pavyzdžiui, prieš pasirašydamas su bendrija sutartį paslaugų teikėjas (kad ir elektros paslaugų), patikrinęs registruose ir pamatęs, kad bendrijos pirmininko kadencija pasibaigusi, sutarties nepasirašytų, nes tas asmuo nebegali atstovauti bendrijai. Jūsų atveju bendrijos pirmininkas ir valdybos nariai turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Per kiek dienų bendrijos pirmininkas turi atsakyti į pateiktą klausimą? (2022-08-17) komentarų: 0 peržiūrų: 63

Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalis: 7. Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar naujai išrinktas namo pirmininkas gali perimti iš buvusio pirmininko inventorių (žolepjov3, banko kortelę ir t. t.), kol naujas pirmininkas dar nėra užsiregistravęs Registrų centre ? (2022-08-21) komentarų: 0 peržiūrų: 53

Susirinkime išrinktasis jau yra bendrijos pirmininkas de facto, bet de jure visateisiu pirmininku (bendrijos vadovu) jis taps tuomet, kai bus įregistruotas. Būna, kad dėl nustatytų procedūrinių pažeidimų išrinktasis asmuo nėra įregistruojamas. Siūlytume pirmiau asmenį įregistruoti bendrijos vadovu Registrų centre, tai tik kelių dienų reikalas...
susijęs klausimas

Gyv. namų bendrija 8 namai, apie 380 bendrijos narių. Ar būtina pagal b.nario prašymą viešai skelbti kiekvieno bendrijoje dirbančio pagal darbo sutartį V. Pavardę, pareigas ir darbo užmokestį. Ar tai nepažeidžia asmens duomenų apsaugos. (2022-09-08) komentarų: 0 peržiūrų: 52

Nelabai aišku, ką reiškia jūsų pasakymas "viešai skelbti", gal turėjote omenyje informacijos pateikimą bendrijos nariui (-iams)? Reikėtų turėti omenyje, kad bendrijos valdymo organai yra išrinkti atstovauti visiems bendrijos nariams ir netgi visiems savininkams ir kad visos bendrijos vardu užsakomos paslaugos yra apmokamos proporcingai visų savininkų, taigi, jie yra suinteresuoti, kad bendrija būtų valdoma tinkamai, ginant jų interesus. Be to, Bendrijų įstatyme yra... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Buvo atlikti namo siūlių remonto darbai. Atsiradus darbų trūkumams kreipiausi į pirmininką, kad samdyta firma pašalintų trūkumus. Trūkumai nėra šalinami ilgą laiką, prašant suteikti kontaktus įmonės, atlikusios darbus, pirmininkas išsisukinėja bei vengia bendravimo. Į ką kreiptis, kad būtu imtasi veiksmų įvertinant darbų kokybę bei kas kontroliuoja bendrijos veiklą, kur rašyti skundus. Kas gali priversti bei įpareigoti bendrijos vadovybę imtis vienų ar kitų veiksmų. (2022-10-02) komentarų: 0 peržiūrų: 8

Pirmiausiai kreiptis ir aiškintis situaciją reikėtų su bendrijos pirmininku ir valdyba (neaišku, kokia buvo pasirašyta rangos sutartis, ar numatyti taisymo darbai, ar galioja garantija...). Darbų kokybę įvertinti gali tik tos srities specialistai, gali būti atlikta eilinė arba neeilinė pastato apžiūra pateikiant apžiūros aktą. Jeigu bendrijos valdymo organai nesiima reikalingų veiksmų, sprendimus gali priimti aukščiausias organas - bendrijos narių vosuotinis susirinkimas,... (skaityti viską)