Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-10) komentarų: 0 peržiūrų: 660

Pagrindinės bendrijos pirmininko pareigos ir jo atsakomybė nurodyta Bendrijų įstatymo 14 straipsnyje: 14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas <...> 4. Bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrijos įstatais, bendrijos pirmininko pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimais. 5. Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. 6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; 4) informacijos ir dokumentų pateikimą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką bendrijos pirmininkas privalo pateikti bendrijos nariams? Ar privaloma pateikti metinius finansinius rinkinius ir piniginių lėšų likutį? (2021-03-23) komentarų: 0 peržiūrų: 939

Atsakymo loginis pagrindimas sietinas su tuo, kad bendrijos pirmininkas veikia atatovaudamas visiems savininkams, bendrijoje naudojami visų savininkų pinigai, bendrijos tikslas - įgyvendinti visų savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Bendrijos veikla turi būti vykdoma skaidriai, savininkams turi būti prieinama visa teisėtu tikslu jų prašoma informacija. Metines finansines ataskaitas pateikti būtina, jas turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, jeigu bendrijos pirmininkas elgiasi ne pagal bendrijos įstatus? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 536

Jeigu manote, kad bendrijos pirmininkas bendrijos veiklą organizuoja pažeisdamas jūsų bendrijos įstatus, siūlytume pirmiausiai raštu pateikti jam prašymą paaiškinti, kodėl vykdomi tam tikri veiksmai, galimai pažeidžiantys įstatų nuostatas. Taip pat galite į tai atkreipti bendrijos valdybos narių dėmesį, jeigu manote, kad reikia - ir bendrijos revizoriaus. Jeigu per protingą laiką (per dvi savaites nuo prašymo įteikimo) negaunate jokio paaiškinimo arba jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl bendrijos pirmininko nekorektiško elgesio? Viešina skundus, laiškus, asmenų dokumentus, asmenų duomenis. Fotografuoja asmenis ir šmeižia kaimynų akivaizdoje, parašydamas viešus laiškus. Dalies informacijos neteikia pareiškėjui. Verčia atsiprašinėti viešai nekaltus asmenis ir t.t. (2021-02-19) komentarų: 0 peržiūrų: 481

Jeigu manote, kad bendrijos pirmininkas pažeidžia jūsų teises ir teisės aktus, siūlytume pirmiausiai kreiptis į jį raštu - paprašyti jo paaiškinimo ir jums aktualios informacijos, pareikalauti nesielgti netinkamai. Taip pat galite į tai atkreipti bendrijos valdybos narių dėmesį, jeigu manote, kad reikia - ir bendrijos revizoriaus. Jeigu per protingą laiką (per dvi savaites nuo prašymo įteikimo) negaunate jokio paaiškinimo arba jeigu paaiškinimas jūsų netenkina, arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti bendrijos pirmininkui, jeigu pasibaigus jo 3 metų kadencijai, neatsiranda nė vieno sutinkančio jį pakeisti ir būti nauju bendrijos pirmininku? (2021-06-19) komentarų: 0 peržiūrų: 455

Iki pasibaigs kadencijos terminas, bendrijos pirmininkas turi sušaukti bendrijos narių susirinkimą tam, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas. Esamas bendrijos pirmininkas gali sutikti būti išrinktu dar vienai kadencijai arba gali nesutikti. Jeigu neatsiranda asmens, sutinkančio būti naujuoju bendrijos pirmininku, bendrijos narių susirinkimas išrenka laikinai eisiantį bendrijos pirmininko pareigas asmenį (bendrijos narį) arba bendrjos valdyba paskiria vieną iš savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kam yra pavaldus namo savininkų bendrijos pirmininkas. Ar yra kažkokia aukštesnė instancija, kur būtų galima kreiptis prašant pagalbos dėl pirmininkės teroro kai kurių gyventojų atžvilgiu? (2021-04-08) komentarų: 0 peržiūrų: 444

Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuris yra aukščiausias bendrijos organas. Bendrijos pirmininko veiksmus galima apskųsti valdybai, ginčus nagrinėjančiam asmeniui ar ginčų nagrinėjimo komisijai, jeigu tokia bendrijoje yra, galima apskųsti savivaldybės būsto administravimo skyriui (savivaldybės specialistai gali atlikti tyrimą, gali įpareigoti bendrijos pirmininką atlikti tam tikrus veiksmus, gali skirti nuobaudą).... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl neteisėtų pirmininko veiksmų? Dėl statybų (pavėsinės - terasos) įrengimo be statybos leidimo? Ar visų gyventojų turi būti sutikimas? Bendrijos (gyventojų) susirinkimas dėl sutikimo įrengti prie namo pavėsinę, vietoje lango kirsti duris vyks dabar, o statinys jau seniai pastatytas be sutikimo gyventojų ir be statybos leidimo....Pirmininkė grubiai pažeidė tvarką - data dėl susirinkimo... (2021-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 407

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 str. 1 dalies nuostatomis, "sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas atsakingas už namo teritorijos (įvažiuojamosios kiemo dalies) priežiūrą žiemos metu (slidu, nėra smėlio, nevalyti keliai)? (2021-02-08) komentarų: 0 peržiūrų: 388

Jeigu žemės sklypas yra to namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais (pavyzdžiui, yra pasirašyta nuomos sutartis) bendrai naudojamas ir valdomas, bendrija privalo ta teritorija rūpintis, ją prižiūrėti, be kitų dalykų, turi užtikrinti ir tai, kad slidi danga nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir panašiai. Bendrijos visą veiklą organizuoja bendrijos pirmininkas, tai jo pareiga. Dėl valstybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali pirmininkas įdarbinti savo giminaitį sekretoriumi dokumentų tvarkymui, nes darbo daug, o popieriniai reikalai irgi turi būti tvarkomi. Algą pirmininkas sutinka skirti iš savo atlygio, t. y. padalinti jam skirtą algą per pusę, kaip tai įforminti, ar reikia bendrijos narių pritarimo? (2021-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 295

Kiekviename susirinkime būna išrenkamas ne tik susirinkimo pirmininkas, bet ir susirinkimo sekretorius, kuris rašo protokolą, bet įvairių raštinės darbų, žinoma, yra ir daugiau. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas nustato bendrijos pirmininko atlyginimą ir įgalioja asmenį pasirašyti (pakeisti) su juo darbo sutartį. Metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą) taip pat tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, todėl siūlome jums rūpimus klausimus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas turi teisę su prieš metus vykusio susirinkimo protokolu, ant kurio niekas iš gyventojų nepasirašė, kreiptis be gyventojų žinios į savivaldybę ir Registrų centrą dėl neiventorizuotų patalpų įteisinimo? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 285

Bendrijos narių (pastato butų ir kitų patalpų visų savininkų) sprendimai priimami susirinkimuose arba balsuojant raštu. Susirinkimų protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius, taip pat balsus skaičiavę asmenys. Visi susirinkimo dalyviai protokolo pasirašyti neprivalo. Pirmininko teisės kreiptis į valstybės institucijas vertinimas priklauso nuo susirinkime priimtų konkrečių sprendimų ir jų teisėtumo, taip pat ir nuo to, ar susirinkimas buvo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, jeigu pirmininkas susirinkimo metu pasako, kad daugiau neis pirmininko pareigų ir paprasčiausiai išeina susirinkimui nesibaigus, neperduoda dokumentų, anspaudo. (2021-05-14) komentarų: 0 peržiūrų: 271

Toks asmens elgesys vertintinas kaip netinkamas ir tik - kaip emocinis pliūpsnis. Reikėtų paprašyti jo pasiaškinimo, pareikalauti, kad tęstų bendrijos veiklos organizavimą (jis vis dar įregistruotas bendrijos pirmininku) arba kad tinkamai paprašytų bendrijos narių visuotinio susirinkimo jį atšaukti iš pareigų arba susirinkime tinkamai atsistatydintų, vadovaudamasis Bendrijų įstatymu, Darbo kodeksu. Jaigu toks pirmininkas "dingtų" ir nebendrautų, galima dėl tokio jo elgesio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkas atsakingas už namo priežiūrą renovacijos metu, jog galėtų atsakyti į iškilusius klausimus ir ar privalo prieš renovacijos pradžią perspėti projektuotojus renovacijos, jog tame ir tame bute pakeisti langai, radiatoriai? (2021-04-28) komentarų: 0 peržiūrų: 236

Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, jis atsako už bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą ir kitus dalykus (žr. Bendrijų įstatymo 14 str.). Pirmininkas, žinoma, negali būti visų sričių specialistas, bet juk bendrija samdo paslaugų teikėjus tokius, kokių jai reikia, o bendrijos pirmininkas, kaip bendrijos veiklą organizuojantis asmuo, yra tarpininkas tarp savininkų ir paslaugas teikiančių asmenų.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali prašyti buto Nekilnojamojo turto registro duomenų ir atliktų projektų kopijų? (2021-05-08) komentarų: 0 peržiūrų: 223

Kadangi bendrijos pirmininkas yra atsakingas už bendrijos veiklos organizavimą, taip pat ir už bendrijos narių sąrašo tvarkymą, o bendrija įgyvendina visų savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūrą, jis, pavyzdžiui, netgi privalo ne rečiau kaip kartą per metus patikrinti, ar nepasikeitė savininkai, ar nepasikeitė jų butų (patalpų) plotai, pagal kuriuos proporcingai skaičiuojami mokesčiai (įnašai)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas savavališkai keisti sąmatos sumą, kai buvo balsuota už žymiai mažesnę? Į ką kreiptis dėl tokio savivaliavimo? (2021-07-13) komentarų: 0 peržiūrų: 172

Bendrijos pirmininkas turėtų vadovautis bendrijos narių patvirtinta metine pajamų ir išlaidų sąmata (biudžetu) ir kitais teisėtai bendrijoje priimtais nutarimais, jis neturėtų savavališkai padidinti mokamos sumos, jeigu bendrijos narių susirinkimas nebuvo perleidęs jam tokios teisės arba jeigu tai nėra susiję su būtinomis privalomomis išlaidomis (avarijos lokalizavimas, grėsmė pastatui, žmonių gvybei ir pan.). Jeigu įtariate bendrijos pirmininko savivalę, pirmiausiai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas yra atsakingas už bendrojo naudojimo ploto aplink namą priežiūrą. Kas turi laiku pastebėti ne vietoje augančius medžius ir krūmus bei laiku juos pašalinti, kol jie nepadarė žalos namo pamatams ar po žeme einantiems vamzdynams? Ar turi bendrijos pirmininkas prisiimti atsakomybę už ne vietoje prie namo augančius medžius ar krūmus, kurie padarė žalos, už kurios likvidavimą teks susimokėti namo gyventojams. (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 56

Jeigu bendrija yra išsinuomojusi arba įsigijusi sklypą prie (aplink) namą, ji turi jį prižiūrėti. Priežiūrą, kaip ir visą kitą bendrijos veiklą, organizuoja bendrijos pirmininkas (valdyba) - vadovaujantis patvirtintu biudžetu samdomi takų šlavėjai, žolės pjovėjai, želdinių genėtojai ir pan. Pastato apžiūrų metu (bendrija privalo organizuoti technines apžiūras) specialistai įprastai nurodo, jeigu medžiai ar krūmai auga per arti pastato, teikia dėl to... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mokestiniuose pranešimuose įtraukiant bendrijos pirmininko atlyginimą nepateikiama, už kokias paslaugas jam mokame, jis jokių darbų neatlieka. (2021-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 18

Bendrijos pirmininkas prisiima didelę atsakomybę ir vykdo daug pareigų, taip pat ir tokių, kurios galbūt ne visada matomos kiekvienam savininkui. Pagal Bendrijų įstatymą bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas... (skaityti viską)