Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-10) komentarų: 0 peržiūrų: 4818

Pagrindinės bendrijos pirmininko pareigos ir jo atsakomybė nurodyta Bendrijų įstatymo 14 straipsnyje: 14 straipsnis. Bendrijos pirmininkas <...> 4. Bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrijos įstatais, bendrijos pirmininko pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimais. 5. Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. 6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; 4) informacijos ir dokumentų pateikimą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką bendrijos pirmininkas privalo pateikti bendrijos nariams? Ar privaloma pateikti metinius finansinius rinkinius ir piniginių lėšų likutį? (2021-03-23) komentarų: 1 peržiūrų: 5891

Atsakymo loginis pagrindimas sietinas su tuo, kad bendrijos pirmininkas veikia atatovaudamas visiems savininkams, bendrijoje naudojami visų savininkų pinigai, bendrijos tikslas - įgyvendinti visų savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Bendrijos veikla turi būti vykdoma skaidriai, savininkams turi būti prieinama visa teisėtu tikslu jų prašoma informacija. Metines finansines ataskaitas pateikti būtina, jas turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti bendrijos pirmininkui, jeigu pasibaigus jo 3 metų kadencijai, neatsiranda nė vieno sutinkančio jį pakeisti ir būti nauju bendrijos pirmininku? (2021-06-19) komentarų: 0 peržiūrų: 2954

Iki pasibaigs kadencijos terminas, bendrijos pirmininkas turi sušaukti bendrijos narių susirinkimą tam, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas. Esamas bendrijos pirmininkas gali sutikti būti išrinktu dar vienai kadencijai arba gali nesutikti. Jeigu neatsiranda asmens, sutinkančio būti naujuoju bendrijos pirmininku, bendrijos narių susirinkimas išrenka laikinai eisiantį bendrijos pirmininko pareigas asmenį (bendrijos narį) arba bendrjos valdyba paskiria vieną iš savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, jeigu bendrijos pirmininkas elgiasi ne pagal bendrijos įstatus? (2021-02-09) komentarų: 1 peržiūrų: 2776

Jeigu manote, kad bendrijos pirmininkas bendrijos veiklą organizuoja pažeisdamas jūsų bendrijos įstatus, siūlytume pirmiausiai raštu pateikti jam prašymą paaiškinti, kodėl vykdomi tam tikri veiksmai, galimai pažeidžiantys įstatų nuostatas. Taip pat galite į tai atkreipti bendrijos valdybos narių dėmesį, jeigu manote, kad reikia - ir bendrijos revizoriaus. Jeigu per protingą laiką (per dvi savaites nuo prašymo įteikimo) negaunate jokio paaiškinimo arba jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl bendrijos pirmininko nekorektiško elgesio? Viešina skundus, laiškus, asmenų dokumentus, asmenų duomenis. Fotografuoja asmenis ir šmeižia kaimynų akivaizdoje, parašydamas viešus laiškus. Dalies informacijos neteikia pareiškėjui. Verčia atsiprašinėti viešai nekaltus asmenis ir t.t. (2021-02-19) komentarų: 3 peržiūrų: 2539

Jeigu manote, kad bendrijos pirmininkas pažeidžia jūsų teises ir teisės aktus, siūlytume pirmiausiai kreiptis į jį raštu - paprašyti jo paaiškinimo ir jums aktualios informacijos, pareikalauti nesielgti netinkamai. Taip pat galite į tai atkreipti bendrijos valdybos narių dėmesį, jeigu manote, kad reikia - ir bendrijos revizoriaus. Jeigu per protingą laiką (per dvi savaites nuo prašymo įteikimo) negaunate jokio paaiškinimo arba jeigu paaiškinimas jūsų netenkina, arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kam yra pavaldus namo savininkų bendrijos pirmininkas. Ar yra kažkokia aukštesnė instancija, kur būtų galima kreiptis prašant pagalbos dėl pirmininkės teroro kai kurių gyventojų atžvilgiu? (2021-04-08) komentarų: 2 peržiūrų: 2400

Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuris yra aukščiausias bendrijos organas. Bendrijos pirmininko veiksmus galima apskųsti valdybai, ginčus nagrinėjančiam asmeniui ar ginčų nagrinėjimo komisijai, jeigu tokia bendrijoje yra, galima apskųsti savivaldybės būsto administravimo skyriui (savivaldybės specialistai gali atlikti tyrimą, gali įpareigoti bendrijos pirmininką atlikti tam tikrus veiksmus, gali skirti nuobaudą).... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas gauna atlyginimą, bet jokių paslaugų neteikia, yra pasamdyta UAB XXX, tai kur reiktų kreiptis? (2021-11-22) komentarų: 0 peržiūrų: 2254

Bendrijos pirmininkui priskirta daug atsakomybės ir darbo jis tikrai turi (žinoma, jeigu sąžiningai vykdo savo pareigas). Kai daugiabučio namo savininkai priima sprendimą įsteigti bendriją, ji (bendrija) yra vienintelis to namo savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytojas (administratorius). UAB XXX bendrija samdo tam tikroms paslaugoms teikti, pavyzdžiui, pastato priežiūrai vykdyti, bet ta bendrovė neturėtų perimti bendrijos pirmininko funkcijų. Bendrijų įstatymas (14... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl garažų bendrijos pirmininko veiksmų. Pirmininkas renka nario mokesčius, bet kai prašoma atsakyti, kam leidžiami surinkti pinigai, jokios infromacijos nepateikia. Nepateikia ir jokio pagrindo, kodėl yra renkama tokia suma, o ne mažesnė. Neinformuoja ir neteikia informacijos apie susirinkimus, jokių ataskaitinių susirinkimų nerengia, už išleistus pinigus neatsiskaito. Grasina atjunkti elektrą garaže, jei nesumokėsim metinių mokesčių. Kitiems ir atjungia.. (2022-02-14) komentarų: 0 peržiūrų: 1741

Bendrijos pirmininką, už tai, kad nevykdo savo pareigų, galima apskųsti savivaldybei (įteikti laisvos formos rašytinį skundą). Taip, savivaldybėms galbūt labiau rūpi daugiabučių namų savininkų bendrijos, tačiau Bendrijų įstatymo 20 straipsnyje rašoma apie bendrijas bendrai, todėl savivaldybės specialistai, manytume, turėtų tirti ir garažų bendrijų skundus, jie gali atlikti patikrą, įpareigoti bendrijos pirmininką įvykdyti tam tikrus veiksmus, gali net skirti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl neteisėtų pirmininko veiksmų? Dėl statybų (pavėsinės - terasos) įrengimo be statybos leidimo? Ar visų gyventojų turi būti sutikimas? Bendrijos (gyventojų) susirinkimas dėl sutikimo įrengti prie namo pavėsinę, vietoje lango kirsti duris vyks dabar, o statinys jau seniai pastatytas be sutikimo gyventojų ir be statybos leidimo....Pirmininkė grubiai pažeidė tvarką - data dėl susirinkimo... (2021-02-15) komentarų: 0 peržiūrų: 1538

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 str. 1 dalies nuostatomis, "sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, jeigu pirmininkas susirinkimo metu pasako, kad daugiau neis pirmininko pareigų ir paprasčiausiai išeina susirinkimui nesibaigus, neperduoda dokumentų, anspaudo. (2021-05-14) komentarų: 1 peržiūrų: 1418

Toks asmens elgesys vertintinas kaip netinkamas ir tik - kaip emocinis pliūpsnis. Reikėtų paprašyti jo pasiaškinimo, pareikalauti, kad tęstų bendrijos veiklos organizavimą (jis vis dar įregistruotas bendrijos pirmininku) arba kad tinkamai paprašytų bendrijos narių visuotinio susirinkimo jį atšaukti iš pareigų arba susirinkime tinkamai atsistatydintų, vadovaudamasis Bendrijų įstatymu, Darbo kodeksu. Jaigu toks pirmininkas "dingtų" ir nebendrautų, galima dėl tokio jo elgesio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas atsakingas už namo teritorijos (įvažiuojamosios kiemo dalies) priežiūrą žiemos metu (slidu, nėra smėlio, nevalyti keliai)? (2021-02-08) komentarų: 0 peržiūrų: 1304

Jeigu žemės sklypas yra to namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais (pavyzdžiui, yra pasirašyta nuomos sutartis) bendrai naudojamas ir valdomas, bendrija privalo ta teritorija rūpintis, ją prižiūrėti, be kitų dalykų, turi užtikrinti ir tai, kad slidi danga nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir panašiai. Bendrijos visą veiklą organizuoja bendrijos pirmininkas, tai jo pareiga. Dėl valstybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Už 4 dienų baigiasi bendrijos pirmininkės 3 metų kadencija ir nebuvo susirinkimo jos perrinkimui,ar namo valdyba gali periimti valdymą? (2021-10-28) komentarų: 2 peržiūrų: 1246

Negerai, kad bendrijos pirmininkė neįvykdė savo pareigos - iki kadencijos pabaigos nesušaukė bendrijos narių visuotinio susirinkimo tam, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas, bet tai ji gali (ir turėtų) padaryti ir dabar. Net jeigu bendrijos pirmininkės terminuota darbo sutartis, pasibaigus kadencijai, bus nutraukta, ji vis tiek liks VĮ Registrų centre įregistruota kaip bendrijos pirmininkė ir jai liks tam tikra atsakomybė ir prievolės, kurios išnyksta tuomet, kai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkas atsakingas už namo priežiūrą renovacijos metu, jog galėtų atsakyti į iškilusius klausimus ir ar privalo prieš renovacijos pradžią perspėti projektuotojus renovacijos, jog tame ir tame bute pakeisti langai, radiatoriai? (2021-04-28) komentarų: 0 peržiūrų: 1075

Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, jis atsako už bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą ir kitus dalykus (žr. Bendrijų įstatymo 14 str.). Pirmininkas, žinoma, negali būti visų sričių specialistas, bet juk bendrija samdo paslaugų teikėjus tokius, kokių jai reikia, o bendrijos pirmininkas, kaip bendrijos veiklą organizuojantis asmuo, yra tarpininkas tarp savininkų ir paslaugas teikiančių asmenų.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip galima sužinoti, ar sodų bendrijos pirmininkas yra įregistruotas registrų centre? Jeigu jis nėra registruotas, o save pristato kaip SB pirmininką, kokių reiktų imtis veiksmų jį pakeisti? (2022-07-25) komentarų: 1 peržiūrų: 1064

Bendrijos pirmininkas po jo išrinkimo susirinkimo protokolą su visais jo priedais turi pateikti VĮ Registrų centrui tam, kad būtų įregistruotas vadovu. Patikrinti, ar tai yra padaryta, galima užsisakant VĮ Registrų centro išduodamą Juridinių asmnų registro dokumentą - Elektroninį sertifikuotą išrašą (galima užsakyti su istoriniais duomenimis arba be jų). Šiame dokumente yra duomenys apie bendrijos įregistravimo faktą, apie įregistruotus jos valdymo organus. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali prašyti buto Nekilnojamojo turto registro duomenų ir atliktų projektų kopijų? (2021-05-08) komentarų: 0 peržiūrų: 1064

Kadangi bendrijos pirmininkas yra atsakingas už bendrijos veiklos organizavimą, taip pat ir už bendrijos narių sąrašo tvarkymą, o bendrija įgyvendina visų savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūrą, jis, pavyzdžiui, netgi privalo ne rečiau kaip kartą per metus patikrinti, ar nepasikeitė savininkai, ar nepasikeitė jų butų (patalpų) plotai, pagal kuriuos proporcingai skaičiuojami mokesčiai (įnašai)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali pirmininkas įdarbinti savo giminaitį sekretoriumi dokumentų tvarkymui, nes darbo daug, o popieriniai reikalai irgi turi būti tvarkomi. Algą pirmininkas sutinka skirti iš savo atlygio, t. y. padalinti jam skirtą algą per pusę, kaip tai įforminti, ar reikia bendrijos narių pritarimo? (2021-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 1035

Kiekviename susirinkime būna išrenkamas ne tik susirinkimo pirmininkas, bet ir susirinkimo sekretorius, kuris rašo protokolą, bet įvairių raštinės darbų, žinoma, yra ir daugiau. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas nustato bendrijos pirmininko atlyginimą ir įgalioja asmenį pasirašyti (pakeisti) su juo darbo sutartį. Metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą) taip pat tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, todėl siūlome jums rūpimus klausimus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas susirinkime pateikia pasiūlymus namo atnaujinimo darbams. Gyventojai pritaria darbams, tačiau nei suma, nei kas atliks darbus, neatskleidžiama, tai būna paslaptis. Dažniausiai darbus atlieka jo draugai už didesnę kainą nei rinkos. Į ką kreiptis dėl tokio bendrijos pirmininko savivaliavimo. (2021-11-13) komentarų: 0 peržiūrų: 924

Pirmiausia, žinoma, reikėtų paprašyti bendrijos pirmininko paaiškinimo, galbūt nėra taip, kaip jūs įsivaizduojate. Paaiškinimo galima paprašyti ir valdybos narių (jeigu bendrijoje yra renkama valdyba), nes Bendrijų įstatyme (žr. 16 str.) yra nurodyta, kad būtent valdybos nariai: "6) analizuoja ir vertina bendrijos finansinę būklę ir bendrijos ūkinės veiklos rezultatus; 7) tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas". Dar galima kreiptis į... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jau kelis kartus kreipėmės į bendrijos pirmininką prašydami pateikti bendrijos narių sąrašą, tačiau pirmininkas atsisako pateikti aiškindamas, kad kai kurie bendrijos nariai nesutinka kad būtų viešinami ir jis negali pažeisti asmens duomenų apsaugos įstatymo. Tai kokiu būdu galime sužinoti kas esame bendrijos nariai? Kai klausiame, kad nors pasakytų bendrijos narių skaičių, tai kiekvienu kartą atsako skirtinga narių skaičių. (2022-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 898

Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 6 dalies nuostatas bendrijos pirmininkas atsako už: <...> 6) informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; 7) bendrijos narių sąrašo (šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka išrinktų bendrijos narių įgaliotinių sąrašo) sudarymą ir tvarkymą. Šiame sąraše (šiuose sąrašuose) turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bute per sieną skverbiasi vanduo, o bendrijos pirmininkas gūžčioja pečiais sako, kad kiekvienas čia tvarkosi pats. Ar taip gali būti? Ar bendrija turi remontuoti sieną iš išorės, ar reikia visų gyventojų sutikimo? Į ką kreiptis, jeigu pirmininkas atsisako remontuoti sieną ar stogą? (2022-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 897

Bendrija privalo vykdyti bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, toks yra bendrijos veiklos pagrindinis tikslas. Bendrojo naudojimo objektai turi būti surašyti bendrojo naudojimo objektų apraše, turi būti vykdomos jų techninės apžiūros. Bendrijų įstatyme nurodyta, kad pastato bendrojo naudojimo objektai pirmiausiai yra bendrosios pastato konstrukcijos – pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas turi teisę su prieš metus vykusio susirinkimo protokolu, ant kurio niekas iš gyventojų nepasirašė, kreiptis be gyventojų žinios į savivaldybę ir Registrų centrą dėl neiventorizuotų patalpų įteisinimo? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 817

Bendrijos narių (pastato butų ir kitų patalpų visų savininkų) sprendimai priimami susirinkimuose arba balsuojant raštu. Susirinkimų protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius, taip pat balsus skaičiavę asmenys. Visi susirinkimo dalyviai protokolo pasirašyti neprivalo. Pirmininko teisės kreiptis į valstybės institucijas vertinimas priklauso nuo susirinkime priimtų konkrečių sprendimų ir jų teisėtumo, taip pat ir nuo to, ar susirinkimas buvo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas privalo bendrijos nariui paprašius duoti susirinkimo protokolo kopijas? (2022-01-11) komentarų: 0 peržiūrų: 766

Po susirinkimo bendrijos pirmininkas turėtų informuoti žmones apie susirinkimo rezultatus (tai gali būti susirinkimo išrašas arba protokolas visas, arba protokolas su nuasmenintais tam tikrais duomenimis). Tam tikrą vidinę bendrijos pirmininko veiklos kontrolę vykdo valdyba (jeigu yra renkama). Bendrijos veiklos tikrinimą vykdo revizorius (revizijos komisija). Detalias metines ataskaitas bendrijos pirmininkas pateikia prieš bendrijos narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą, tuos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas savavališkai keisti sąmatos sumą, kai buvo balsuota už žymiai mažesnę? Į ką kreiptis dėl tokio savivaliavimo? (2021-07-13) komentarų: 0 peržiūrų: 766

Bendrijos pirmininkas turėtų vadovautis bendrijos narių patvirtinta metine pajamų ir išlaidų sąmata (biudžetu) ir kitais teisėtai bendrijoje priimtais nutarimais, jis neturėtų savavališkai padidinti mokamos sumos, jeigu bendrijos narių susirinkimas nebuvo perleidęs jam tokios teisės arba jeigu tai nėra susiję su būtinomis privalomomis išlaidomis (avarijos lokalizavimas, grėsmė pastatui, žmonių gvybei ir pan.). Jeigu įtariate bendrijos pirmininko savivalę, pirmiausiai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kodėl bendrija nepateikia metinių finansinių ataskaitų? (2022-02-13) komentarų: 1 peržiūrų: 746

Metines finansines atasakaitas ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą bendrijos nariams tvirtinti turi pateikti bendrijos pirmininkas, kreipkitės į savo bendrijos pirmininką. Su ataskaitomis susipažinti teisę turi visi savininkai. Nustatytas terminas pateikti ataskaitas - iki kovo mėnesio pabaigos.
susijęs klausimas

Mokestiniuose pranešimuose įtraukiant bendrijos pirmininko atlyginimą nepateikiama, už kokias paslaugas jam mokame, jis jokių darbų neatlieka. (2021-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 738

Bendrijos pirmininkas prisiima didelę atsakomybę ir vykdo daug pareigų, taip pat ir tokių, kurios galbūt ne visada matomos kiekvienam savininkui. Pagal Bendrijų įstatymą bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką reikia kreiptis, jeigu bendrijos pirmininkas nepateikia metinių finansinių ir bendrijos veiklos ataskaitų iki kovo galo? (2022-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 671

Pirmiausiai siūlytume pasiteirauti bendrijos pirmininko - gal ataskaita jau baigiama rengti ir tuoj bus pateikta. Galima kreiptis į bendrijos revizorių - jis turi ir teisę, ir pareigą susipažinti su visomis finansinėmis ataskaitomis ir pateikti revizijos išvadas. Galima bendrijos pirmininką skųsti savivaldybės atsakingiems asmenims, kurie atliks patikrinimą, įpareigos bendrijos pirmininką vykdyti jo pareigas ar net skirs nuobaudą. Netinkamai pareigas vykdantį pirmininką galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas yra atsakingas už bendrojo naudojimo ploto aplink namą priežiūrą. Kas turi laiku pastebėti ne vietoje augančius medžius ir krūmus bei laiku juos pašalinti, kol jie nepadarė žalos namo pamatams ar po žeme einantiems vamzdynams? Ar turi bendrijos pirmininkas prisiimti atsakomybę už ne vietoje prie namo augančius medžius ar krūmus, kurie padarė žalos, už kurios likvidavimą teks susimokėti namo gyventojams. (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 652

Jeigu bendrija yra išsinuomojusi arba įsigijusi sklypą prie (aplink) namą, ji turi jį prižiūrėti. Priežiūrą, kaip ir visą kitą bendrijos veiklą, organizuoja bendrijos pirmininkas (valdyba) - vadovaujantis patvirtintu biudžetu samdomi takų šlavėjai, žolės pjovėjai, želdinių genėtojai ir pan. Pastato apžiūrų metu (bendrija privalo organizuoti technines apžiūras) specialistai įprastai nurodo, jeigu medžiai ar krūmai auga per arti pastato, teikia dėl to... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gyvenamojo namo bendrijo pirmininkas gali, nesužinojęs gyventojų nuomonės dėl namo pastato enovacijos, pradėti investicinio projekto užsakymo procedūrą? (2021-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 634

Pastato atnaujinimo jį pagerinant (renovacijos) klausimas - visų savininkų kompetencijos, tam turi pritarti daugiau nei pusė visų butų ir kitų patalpų savininkų arba dar daugiau savininkų. Detalesnės informacijos apie procedūras kreipkitės į Aplinkos projektų valdymo agentūrą. Cituojame Būsto energijos taupymo agentūros pranešimą: "<...> visi prašymai, dokumentai ir informacija, susijusi su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) nuo 2021 m. lakpričio 1... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Išrinkus naują bendrijos pirmininką, ar reikia atlikti reviziją bendrijoje ir bendrai - ką reikia atlikti, perduodant - perimant pirmininko pareigas. (2022-05-30) komentarų: 0 peržiūrų: 628

Kiekvienais metais, prieš pateikiant bendrijos nariams tvirtinti metinę bendrijos veiklos ataskaitą (parengia bendrijos pirmininkas) ir metines finansines atsakaitas (įprastai pateikia buhalteris), turi būti atliktas ir bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimas ir turi būti pateikta šio patikrinimo (revizijos) ataskaita, su kuria teisę susipažinti turi ne tik bendrijos nariai (revizijos ataskaita jiems padeda apsispręsti, ar tvirtinti kitas metines ataskaitas), bet ir visi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Turime bedrijos narį, kuris visada nepatenkintas bendrijoje vykstančiais darbais. Pirmininkui rašomi užgauliojantys laiškai, skambinama. Kaltinama vagystėmis ir apgaudinėjimu neturint įrodymų, vadovaujantis stereotipais ir išsigalvojimu. Prašoma kelių metų atgal ataskaitų, protokolų kopijų (jos jau buvo duotos). Į laiškus gautus paštu pirmininkas atrašo, bet gauna vėl naujus paklausimus apie tą patį (paklausus kodėl, atsakymas, kad netenkino atsakymas todėl klausiama pakartotinai). Pasikeitus bendrijos pirmininkui problema ta pati. Klausimas yra toks - ką turi ir gali daryti bendrijos pirmininkas nepagrįstai kaltinamas? (2022-03-22) komentarų: 0 peržiūrų: 611

Bendrijos pirmininkas bet kuriuo atveju turi pateikti atsakymus į raštu pateiktus klausimus. Jeigu klausimas kartojasi, galima nurodyti, kad į jį buvo atsakyta. Jeigu asmuo skubiai nori kažkokios informacijos, jis turėtų aiškiai nurodyti teisėtą tikslą, kam jam tos informacijos reikia, kur ją naudos (duomenų apsauga). Galima pasikalbėti su asmeniu bandant pasiaiškinti perdėto priekabumo priežastis. Galima pasiūlyti jam įsitraukti į valdybos darbą ar tapti revizoriumi.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Per kiek dienų bendrijos pirmininkas turi atsakyti į pateiktą klausimą? (2022-08-17) komentarų: 0 peržiūrų: 598

Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalis: 7. Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra kokios nors galimybės apsisaugoti daugiabučio bendrijos pirmininkui nuo bendrijos narių perteklinio pageidavimo gauti informaciją apie bendrijos veiklą - kai prašoma pateikti visus dokumentus apie kiekvieną bendrijoje atliekamą remonto darbą, nors apie tai buvo svarstyta ir nutarta susirinkimuose. (2022-01-03) komentarų: 0 peržiūrų: 582

1. Su UAB "Skaidri apskaita" bendradarbiaujančių bendrijų visos sąskaitos iš karto keliamos į e. savitarną "Dnsb.eu", prie kurios prisijungę savininkai gali bet kada matyti, kiek, kam buvo išleista bendrų pinigų. Savitarnoje kai kurie pirmininkai teikia ir patvirtintus metinius biudžetus, ir protokolus, ir bendrijos pasirašomas sutartis, dar trumpai aprašo vykdomą veiklą - toks skaidrumas suteikia pasitikėjimo, kyla mažiau klausimų (juk veikla vykdoma siekiant bendrų tikslų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikia perrinkus pirmininką ir valdybą pristatyti protokolą į savivaldybę? (2021-11-24) komentarų: 1 peržiūrų: 577

Išrinkus naujus valdymo organų narius (bendrijos pirmininką, valdybos narius) juos reikia įregistruoti VĮ Registrų centre. Tai reikia padaryti net ir tuomet, kai dar vienai kadencijai išrenkami buvusieji valdymo organų nariai - tik įregistravus jie taps išrinktais ne tik de fakto, bet ir de jure). Pateikti reikia ne tik protokolą, bet ir jo priedus, įrodančius, kad visos rinkimo procedūros buvo atliktos tinkamai, laikantis teisės normų.
susijęs klausimas

Negauname jau 10 metu pilnos ataskaitos, kur dingsta mūsų pinigai. Del namo nedaroma nieko, ko prašo gyventojai. (2022-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 548

Pirmiausiai paaiškinimo reikėtų prašyti bendrijos pirmininko ir valdybos narių, dar bendrijos revizoriaus (revizijos komisijos narių). Geriausia kreiptis raštu. Jeigu per protingą laiką (per dvi savaites nuo prašymo įteikimo) negaunate jokio paaiškinimo arba jeigu paaiškinimas jūsų netenkina, galite parašyti skundą jūsų miesto savivaldybei (būsto administravimo padaliniui), nurodydami, ką, jūsų manymu, bendrijos pirmininkas pažeidžia, prašydami atlikti tyrimą ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Noriu sužinoti, ar esu bendrijos narys. Sąrašas man neatsidaro. Jei nesu bendrijos narys, prašau mane priimti į bendriją kaip patalpų sąvininką. (2022-04-26) komentarų: 0 peržiūrų: 540

Už bendrijos narių priėmimą, bendrijos narių sąrašo sudarymą ir tikslinimą atsakingas bendrijos pirmininkas. Jeigu turite nekilnojamo turto (esate savininkas) bendrijos valdomame pastate, jūs turite teisę tapti bendrijos nariu. Turėtumėte savo bendrijos pirmininkui įteikti laisvos formos rašytinį prašymą ir bendrijos pirmininkas priims jus į bendriją bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Įrašius jus į bendrijos narių sąrašą, įgysite balsavimo teisę bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Per kiek dienų reikia perduoti dokumentus naujam išrinktajam pirmininkui. Ar gali naujai išrinktas pirmininkas pareikšti,reikalauti, kokius dokumentus turi perduoti senasis pirmininkas niekada nedirbęs tokio darbo. (2022-10-20) komentarų: 0 peržiūrų: 537

Bendrijos dokumentai nėra asmeninė nuosavybė, tai bendrijos dokumentai. Buvęs bendrijos pirmininkas naujajam bendrijos pirmininkui nedelsdamas turi perduoti visus turimus bendrijos dokumentus. Geroji praktika - pasirašant dokumentų perdavimo aktą. Jeigu kokių reikalaujamų dokumentų nėra, akte galima taip ir pažymėti. SVARBU. Siūlytume pasitikrinti, ar išrinktasis bendrijos pirmininkas jau yra įregistruotas bendrijos vadovu VĮ Registrų centre, patartume šio momento... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas valdybos narių buvo išrinktas 2009 metais, nuo to laiko jokie rinkimai nevyko, tai ar pirmininkas dar turi įgaliojimus veikti bendrijos vardu, ar valdyba kuri buvo išrinkta tuo pačiu metu turi dar įgaliojimus veikti bendrijos labui? O gal bendriją galima likviduoti, juk pirmininko jau daug metų neturi oficialaus. Aišku registrų centre figūruoja įrašas apie išrinkimą. (2022-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 528

Bendrijos pirmininkas neįvykdė daug svarbių pareigų - neatnaujinti įstatai, neperrinkti valdymo organų nariai... Bendrija stagnuoja. Galima ją likviduoti arba galima atnaujinti veiklą. Apie likvidavimą žr. Bendrijų įstatymo 15 str. 3 dalyje: "Iki bendrijos valdybos kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują valdybą. Jeigu nauja bendrijos valdyba neišrenkama per 12 mėnesių nuo valdybos kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mokestinius pranešimus pateikianti įmonė nepateikia bendrijos pirmininko kontaktų, į ką tokiu atveju reikėtų kreiptis? (2021-11-22) komentarų: 0 peržiūrų: 527

Bendrijų įstatymo 21 str. 4 dalies 8 punktas nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę "susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) ir gauti bendrijos organų narių kontaktinius duomenis". Kreipiantis su prašymu pateikti bendrijos pirmininko kontaktinius duomenis reikėtų nurodyti šį Bendrijų įstatymo straipsnį kaip teisėtą pagrindą tuos duomenis gauti, taip pat paaiškinti, kad prašo vienas iš savininkų (konkretaus buto ar patalpos).... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, kai bendrijos pirmininkas piknaudžiauja alkoholiu ir neatlieka savo funkcijų? Nebeprižiūri aplink namą augančių medžių, kurie lenda žmonėms į langus netgi trečiame aukšte? Namas yra čerpinis, skardos nuplyšusios, pučiant stipriam vėjui daužosi kiemo vidinėje pusėje, naktimis žmonėms sukeliant didžiulį diskomfortą ar net nemigą. Tai pat krentančios čerpės pridaro daug žalos automobiliams. Į ką kreiptis? Kam galima rašyti skundus? Šildymo sezonu vėl: kai lauke +10 šiluma yra pleškinama, kai ateina minusas, radiatoriai vos vos šildo... (2022-01-14) komentarų: 1 peržiūrų: 510

Už tinkamą bendrijos veiklos organizavimą ir veiklą atsakingas bendrijos pirmininkas. Jeigu jis netinkamai vykdo pareigas, pirmiausiai reikėtų raštu kreiptis į jį, per 10 darbo dienų bendrijos pirmininkas privalo pateikti išsamius paaiškinimus į keliamus klausimus. Jeigu bendrijos pirmininkas nereaguoja į savininkų keliamas problemas, dėl to, kad jis nevykdo teisės aktais jam priskirtų pareigų, skundą galima parašyti savivaldybei - darbuotojai atliks patikrinimą, gal... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje buvo samdomos valymo paslaugas teikiančios įmonės, dirbančios ne vienerius metus (pas mus) už gerą kainą ir kokybiškai. Atėjusi nauja pirmininkė po mėnesio vienašališkai nutraukė sutartis ir "pasamdė" savo įmonę atlikti tas paslaugas. Ar gali pirmininkė taip vienašališkai, nepasitarusi nei su gyventojais, nei su valdyba nutraukti esamas sutartis ir sudaryti naujas, neaišku, nei kokiomis kainomis ir sąlygomis? (2022-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 460

Pirmiausiai reikėtų paklausti pirmininko, kodėl ir kokiu pagrindu jis pakeitė paslaugų teikėjus (gal buvo tam pagrindo?). Bendrijoje aukščiausias organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Bendrijos nariai susirinkime (arba balsuodami raštu) turi patvirtinti metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą), tai yra įtvirtinta Bendrijų įstatyme. Jeigu konkrečioms privalomosioms paslaugoms buvo nustatytas tam tikras leistinas bendras pajamų ir išlaidų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mano, kaip bendrijos pirmininko ir valdybos kadencija baigėsi 2021 m. Dėl techninių kliūčių bendrijos narių visuotinis susirinkimas 2021 m. neįvykko. 2022 m. buvo šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas, esant kvorumui buvo išrinkta nauja valdyba ir perrinktas buvęs pirmininkas. Pridavus dokumentus Registrų centrui valdyba, pirmininkas ir kiti pakeitimai nebuvo įregistruoti dėl pažeistų bendrijos nariu susirinkimo šaukimo terminų. Ar gali toliau eiti savo pareigas anksčiau išrinktas pirmininkas ir valdyba, kurie yra įregistruoti Registrų centre? (2022-08-17) komentarų: 0 peržiūrų: 441

Bendrijos pirmininku ir valdybos nariais Registrų centre įregistruoti asmenys de facto yra valdymo organų nariai, bet de jure jie nebegali vykdyti savo funkcijų. Pavyzdžiui, prieš pasirašydamas su bendrija sutartį paslaugų teikėjas (kad ir elektros paslaugų), patikrinęs registruose ir pamatęs, kad bendrijos pirmininko kadencija pasibaigusi, sutarties nepasirašytų, nes tas asmuo nebegali atstovauti bendrijai. Jūsų atveju bendrijos pirmininkas ir valdybos nariai turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali namo pirmininkas ateiti į mano nuosavą butą tikrinti padarytų remontų?(pvz.pakeisto gyvatuko nors jam buvo prieš tai parodytas koks buvo ir į ką bus pakeičiamas) savivaldybei prašymas dėl remontų pateiktas ir leidimas gautas. (2022-10-31) komentarų: 0 peržiūrų: 433

CK 4.83 str. mustatyta: "5. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą". Jeigu siekiama teisėtų tikslų, pavyzdžiui, patikrinti, ar tinkamai atliktas bendrojo naudojimo obejekto remontas (atnaujinimas), turėtumėte leisti tai atlikti. Pagal Bendrijų įstatymą rankšluosčių džiovintuvai yra bendojo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mes manome, kad ir perrinkus esamą bendrijos pirmininką, jis turi kreiptis į VĮ Registrų centrą, kad būtų įregistruotas ir gautų JAR išplėstinį išrašą. Kol bendrijos pirmininkas neįregistruotas Registrų centre, jo teisės yra ribotos (de fakto). Tik įregistravus bendrijos pirmininką JAR jis tampa išrinktas ne tik de fakto, bet ir de jure. Jei mes teisingai manome, tai norime paklausti jūsų, kokiais teisės aktais (bendrijų įstatymais, L.R. Įstatymais ar Civilinio kodekso įstatymais) remiantis, mes galime įrodyti bendrijos pirmininkui, kad jis turi registruotis VĮ Registrų centre, gauti JAR išplėstinį sąrašą ir tik tada taps išrinktas ne tik de fakto, bet ir de jure. (2022-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 430

Jeigu dar vienai kadencijai bendrijos pirmininku išrinktas asmuo nepateiks apie tai duomenų Registrų centrui, pagal JAR duomenis jo kaip pirmininko 3 metų kadencija bus pasibaigusi (ESI dokumente yra įrašas, kada jis buvo išrinktas, pagal tai sprendžiama, ar jo kadencija pasibaigusi). ESI duomenis patikrinusios organizacijos neturėtų pripažinti tokio asmens bendrijos vadovu, galinčio spręsti reikalus ir pasirašyti bendrijos vardu sutartis. Taip būna, ypač atsargūs būna bankai,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkui išsiųsti klausimai bendrijos nurodytu e. paštu, ar pirmininkė jai asmeniškai užduotus klausimus dėl bendrijos veiklos gali vieštinti su visais savininkais? (2022-06-28) komentarų: 0 peržiūrų: 426

Klausimai ir atsakymai į juos gali būti aktualūs visiems savininkams, galbūt nieko blogo, jeigu paaiškinimus pirmininkas pateikia visiems savininkams, bet jeigu kalba eitų apie asmens duomenų (pavyzdžiui, vardo ir pavardės) viešinimą, tai kitas dalykas. Asmens duomenų tvarkymas, įskaitant duomenų teikimą, laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atliekamas vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR). Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip pateikti prašymą, kad išduotų bendrijos pirmininkas pažymą dėl skoloų nebuvimo, jei piminkas neketina tokios pažymos išduoti ir piktnaudžiauja savo pareigose, kad jis nepateiks jos piktybiškai, kad tas butas nebūtų parduotas, kur kreiptis tada, į kurį savivaldybės skyrių? (2023-01-27) komentarų: 0 peržiūrų: 418

Bendrijos pirmininkui galima būtų priminti Bendrijų įstatymo nuostatatas: kad jis atsakingas už informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu (14 str. 4 dalies 6 punktas); kad "visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje turime papildomą parkavimo vietą, nuomos sutartis nebuvo sudaryta, mokėjome nuomą. Naujas pirmininkas nori sudaryti nuomos sutartį ir kainą kelia 100 proc., neva atsižvelgdamas į rinkos pokyčius. Ar gali pirmininkas savo nuožiūra nustatyti nuomos kainą be susirinkimo sprendimo, be protokolo, kuriame būtų aptartas šis klausimas. (2022-01-18) komentarų: 0 peržiūrų: 418

Sutartys gali būti rašytinės arba žodinės. Vienasmeniškai priimti sprendimą dėl bendrijos vardu taikomų nuomos įkainių bendrijos pirmininkas (valdyba) galėtų, jeigu, pavyzdžiui, bendrijos narių visuotinis susirinkimas iš anksto įgaliotų bendrijos pirmininką (valdybą) taip elgtis organizuojant bendrijos veiklą. Aukščiausias valdymo organas bendrijoje - bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Visi sprendimai bendrijoje turi būti įforminami protokolu.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkė man, bendrijos nariui, nepateikia dokumentų apie veiklą, t.y. peržiūrėti naujas paslaugų teikėjų sutartis su kainomis, kas buvo pirkta už bendrijos lėšas, ar nešvaistomi pinigai ir pan. Galų gale išaiškinus, kad pagal DNSB įstatymą ji privalo tai padaryti, vis tiek nepateikia, motyvuodama tuo, kad man susipažįstant su dokumentais būtinai turi dalyvauti buhalterė ir valdyba. Ar man, bendrijos nariui, susipažįstant su bendrijos dokumentais privalomas buhalterės ir valdybos dalyvavimas? (2022-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 407

Bendrijos pirmininkas bendrijos nariams ir visiems savininkams už praėjusius metus atsiskaito per tris pirmuosius naujų metų mėnesius, pateikdamas revizoriaus (revizijos komisijos) atliktą revizijos ataskaitą, bendrijos veiklos ir metinę ataskaitą ir metines finansines ataskaitas. Normalu yra palaukti ataskaitų. Jeigu kyla pagrįstų klausimų anksčiau nei bus atsiskaityta, konkrečiai ir aiškiai suformuluotus klausimus reikėtų raštu pateikti bendrijos pirmininkui ir jis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokius dokumentus turi pateikti pirmininkui naujas buto savininkas? (2022-10-13) komentarų: 0 peržiūrų: 405

Naujasis savininkas bendrijos pirmininkui turėtų pateikti Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriuo remiantis sužinoma, kad to buto savininkas yra tikrai tas asmuo, sužinoma (pasitikrinama), kokio ploto yra butas (mokesčimas proporcingai priskaityti). Remdamasis šiuo dokumentu buhalteris asmeniui adresuoja mokestinius pranešimus. Jeigu naujasis savininkas norėtų tapti bendrijos nariu, jis dėl to turėtų parašyti ir įteikti bendrijos pirmininkui laisvos rašytinės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip perduodami dokumentai ir daiktai keičiantis pirmininkams? Ir kokie surašomi perdavimo aktai? (2022-11-03) komentarų: 0 peržiūrų: 393

Jūs teisingai parašėte, kad perduodama pasirašant perdavimo - priėmimo aktą. Akte turi būti parašyta, kada, kas, kam, kokiu pagrindu ir ką perduoda. Aktą rašykite laisvos formos, juk kiekvienu atveju detalės bus skirtingos. Ne visada įmanoma detaliai išvardinti visus dokumentus, būna ir apibendrintų aprašymų, būna, kad dokumentai perduodami skaitmeninėse laikmenose, galima įrašyti atskirai, jeigu ko svarbaus neperduoda (kad nėra konkretaus dokumento, pavyzdžiui, bendrojo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Norime paklausti jūsų kaip mums bendrijos nariams toliau elgtis, kaip išsirinkti ar perrinkti pirmininką jei esamas pirmininkas atsisako sušaukti susirinkimą. Žinome, kad tokiu atveju susirinkimą gali sušaukti bendrijos valdyba kuri sudaryta iš trijų asmenų plius bendrijos pirmininkas. viso 4 žmonės. Tačiau vienas valdybos narys viską daro kaip liepia bendrijos pirmininkas todėl lieka tik du žmonės. O gal tie du žmonės gali sušaukti susirinkimą? Ir dar norime paklausti. Jei bendrijos pirmininko pasibaigusi trijų metų kadencija ar jis gali toliau sudarinėti sutartis su rangovais ir atstovauti bendrijai kaip bendrijos pirmininkas? (2022-08-26) komentarų: 0 peržiūrų: 392

Pasibaigus kadencijai bendrijos pormininkas de jure netenka galių, bet kol jis įregistruotas Registrų centre, jam tenka tam tikros pareigos, taip pat ir pareiga sušaukti susirinkimą, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas. Jis turi perduoti bendrijos valdymą. Kai valdyboje 4 nariai, sprendimai gali būti priimtine mažiau kaip 3 asmenų balsais, dviejų nepakanka. Susirinkimą gali sušaukti ir daugiau nei ketvirtadalis bendrijos narių, žr. Bendrijų įstatymo 11 str.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Buvo atlikti namo siūlių remonto darbai. Atsiradus darbų trūkumams kreipiausi į pirmininką, kad samdyta firma pašalintų trūkumus. Trūkumai nėra šalinami ilgą laiką, prašant suteikti kontaktus įmonės, atlikusios darbus, pirmininkas išsisukinėja bei vengia bendravimo. Į ką kreiptis, kad būtu imtasi veiksmų įvertinant darbų kokybę bei kas kontroliuoja bendrijos veiklą, kur rašyti skundus. Kas gali priversti bei įpareigoti bendrijos vadovybę imtis vienų ar kitų veiksmų. (2022-10-02) komentarų: 0 peržiūrų: 367

Pirmiausiai kreiptis ir aiškintis situaciją reikėtų su bendrijos pirmininku ir valdyba (neaišku, kokia buvo pasirašyta rangos sutartis, ar numatyti taisymo darbai, ar galioja garantija...). Darbų kokybę įvertinti gali tik tos srities specialistai, gali būti atlikta eilinė arba neeilinė pastato apžiūra pateikiant apžiūros aktą. Jeigu bendrijos valdymo organai nesiima reikalingų veiksmų, sprendimus gali priimti aukščiausias organas - bendrijos narių visuotinis susirinkimas,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Yra įkurta bendrija, bendrijai nepriklausau. Turime bendrą žolę (vaikų žaidimų aikštelėje), samdome žmogų pjauti veją. Ar reikalinga pagal Bendrijų įstatymą sutartis su užsakovu pateikti savininkams? Ar užtenka tik sąskaitos už atliktus darbus? (2022-08-08) komentarų: 0 peržiūrų: 357

Bendrijos pirmininkas sutartis su paslaugų teikėjais sudaro neviršydamas konkrečiam tikslui skiriamo biudžeto (bendrijos nariai tvirtina metinę pajamų ir išlaidų sąmatą), būna kartais, kad susirinkimas įpareigoja pirmininką pasirašyti sutartį su konkrečiu asmeniu konkrečiomis sąlygomis, būna, kad įpareigoja valdybą išrinkti paslaugų teikėją neviršijant nustatyto biudžeto, o bendrijos pirmininkas atsiskaito bendrijos nariams ir savininkams savo metinėje ataskaitoje,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sveiki kur pranešti apie pirmininko savivaliavimas bei pinigų panaudojimą savo reikmėms. (2022-08-06) komentarų: 0 peržiūrų: 356

Dėl bendrijos pirmininko galimai netinkamai vykdomų pareigų pirmiausiai siūlytume raštu pareikalauti paties bendrijos pirmininko pasiaiškinimo. Taip pat galite kreiptis į bendrijos valdybą, į bendrijos revizorių, apie tai, kad bendrijos pirmininkas netinkamai vykdo savo pareigas, galite raštu pranešti savo miesto (rajono) savivaldybei, jos specialistai turėtų atlikti patikrinimą. Jeigu įtariate nusikaltamus veiksmus, galite kreiptis ir į policiją arba į teismą.
susijęs klausimas

Gyv. namų bendrija 8 namai, apie 380 bendrijos narių. Ar būtina pagal b.nario prašymą viešai skelbti kiekvieno bendrijoje dirbančio pagal darbo sutartį V. Pavardę, pareigas ir darbo užmokestį. Ar tai nepažeidžia asmens duomenų apsaugos. (2022-09-08) komentarų: 0 peržiūrų: 350

Nelabai aišku, ką reiškia jūsų pasakymas "viešai skelbti", gal turėjote omenyje informacijos pateikimą bendrijos nariui (-iams)? Reikėtų turėti omenyje, kad bendrijos valdymo organai yra išrinkti atstovauti visiems bendrijos nariams ir netgi visiems savininkams ir kad visos bendrijos vardu užsakomos paslaugos yra apmokamos proporcingai visų savininkų, taigi, jie yra suinteresuoti, kad bendrija būtų valdoma tinkamai, ginant jų interesus. Be to, Bendrijų įstatyme yra... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio pirmininkas netinkamai vykdo savo pareigas. Pažeisdanas įstatymus, savavališkai sudarinėja sutartis su tiekėjais ir paslaugų teikėjais be gyventojų žinios, paprašius net ir raštiškai nesuteikia jokios informacijos. Į ką kreiptis, į kokią kontroliuojančią instituciją, kad pakontroliuotų pirmininko veiklą? (2022-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 346

Bendrijų veiklą kontroliuoja savivaldybės, dėl bendrijos pirmininko vykdomų pažeidimų kreipkitės (rašykite skundą) jūsų miesto (rajono) savivaldybei - būsto administravimo skyriaus darbuotojai ar kiti atskaingi specialistai turi imtis veiksmų.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas atlieka ir kasininko pareigas,tačiau nepasirašė kasos knygoje išimdamas pinigus iš kasos. Moka už elektrą, šiukšles ir įneša pinigus į banką. Pagal įstatymus jis atlieka ir kasininko funkciją.ar darbo sutartyje turi būti įrašyta, kad jis pirmininkas-kasininkas? (2022-12-06) komentarų: 1 peržiūrų: 328

Bendrijos pirmininko darbo sutartyje nerašytume, kad jis yra kasininkas, bendrijos pirmininkas ir taip yra vadovas ir gali naudoti bendrijos lėšas (žinoma, tik bendrijos poreikiams pagal bendrijoje nustatytas tvarką ir priimtus sprendimus). Jeigu manote, kad reikia, bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimą leisti bendrijos pirmininkui (įpareigoti jį) vykdyti vienas ar kitas pareigas, tai bus bendrijos aukščiausio organo sprendimas. Kita vertus, primygtinai siūlytume... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininko veiklos finansinius ir kitus trūkumus geriau nagrinėti jam esant Bendrijos pirmininku, ar galima tai daryti ir panaikinus bendriją. Ar Bendrijos banko sąskaitoje esamų lėšų panaudojimo išrašus likvidavus bendrija (ar nelikvidavus) gali gauti visuotino susirinkimo protokole įgaliotas asmuo, ar tik teismo sprendimu. Ar geriau tai daryti iki bendrijos likvidavimo? Ar neteisėtai bendrijos pirmininko išleistus pinigus Bendrija gali susigrąžinti tik teismo sprendimu, ar yra kitas kelias. (2022-11-19) komentarų: 0 peržiūrų: 323

Bendrijos pirmininko veiklos pažeidimus siūlytume nagrinėti nedelsiant. Savininkų abejingumas - taip pat argumentas. Bendrijoje auditu turi užsiimti revizorius (revizijos komisija), kuris gali (turi) peržiūrėti ne tik metinę bendrijos pirmininko, metines finansines ataskaitas ir visus pirminius buhalterinius dokumentus, bet ir jūsų minimus banko išrašus. Revizorių renka (įgalioja) bendrijos narių susirinkimas. Pirmininką dėl jo veiklos pažeidimų galima skųsti savivaldybei... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos nariai per 6 metus surinko apie 30 000 eurų, kurie yra banko sąskaitoje. Bendrijos pirmininkas už jas neatsiskaito. Kaip gauti kasmetinius banko išrašus? Ar būtinas Teismas? (2022-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 309

Jeigu jūsų bendrijos pirmininkas nepateikia bendrijos nariams tvirtinti ir (arba) savininkams pageidaujant susipažinti bendrijos metinių veiklos ir finansinių ataskaitų (jose turi atsispindėti visa veikla ir finansiniai duomenys), rašytinį skundą dėl to galite pateikti jūsų savivaldybei. Savivaldybė gali įpareigoti bendrijos pirmininką įvykdyti jo pareigas, gali skirti jam asmeninę nuobaudą. Revziją (gaunant prieigą prie visų buhalterinių dokumentų) gali (ir kasmet... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali namo bendrijos pirmininkas reikalauti iš buto savininko, buto nuomininko duomenų (asmens kodo,tel.nr.)? (2023-02-21) komentarų: 0 peržiūrų: 306

Kai kurių asmens duomenų bendrijos pirmininkui tikrai reikia teisėtu pagrindu ir teisėtu tikslu jo pareigoms vykdyti. Pavydžiui, Bendrijų įstatyme (14 str. 6 d. 7 p.) yra nurodyta, kad bendrijos pirmininkas yra atsakingas už bendrijos narių sąrašo sudarymą ir tvarkymą, kuriame turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris), be to, bendrijos narių ar jų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

DNSB pirmininko kadencija pasibaigusi prieš desimt metų, rinkimai nevyksta dėl pirmininko nenoro. Ar gali jis eiti toliau pareigas? Ar teisėtai mokame jam atlyginimč? (2022-12-06) komentarų: 0 peržiūrų: 300

Kadencijai pasibaugus asmuo jau nėra bendrijos vadovas de jure, jis nebegali, pavyzdžiui, pasirašyti bendrijos vardu sutartčių. Jeigu jis de facto dar vykdo tam tikras pareigas, jis galbūt galėtų įrodyti, kad atlyginimą gauna pagrįstai. Būtinai reikia situaciją keisti. Jeigu bendrijos pirmininkas neinicijuoja naujo pirmininko rinkimo, iniciatyvos gali imtis valdyba, revizorius, bendrijos nariai ar net savininkai (laikantis Bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų). O paprasčiau... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Garažų Bendrijos pirmininkas mokesčius už garažą renka grynais, neišduoda pinigų priėmimo kvitų ir atsisako nurodyti sąskaitą, į kurią galima butų sumokėti garažo mokesčius. Patarkite, prašau, į ką kreiptis? (2023-01-13) komentarų: 0 peržiūrų: 299

Reikėtų paraginti bendrijos pirmininką tinkamai organizuoti bendrijos veiklą (vadovaujantis Bendrijų įstatymu ir kitais teisės aktais, bendrijos įstatais). Pareikalaukite, kad jis atidarytų bendrijos vardu sąskaitas banke (privalo būti ir atsiskaitomoji, ir kaupimoji (depozitinė) sąskaitos), kad būtų organizuotos bendrijos buhalterinės apskaitos paslaugos. Jeigu pirmininkas nevykdo savo pareigų tinkamai, pasvarstykite, gal reikėtų išrinkti pirmininku kitą asmenį arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar naujai išrinktas namo pirmininkas gali perimti iš buvusio pirmininko inventorių (žolepjov3, banko kortelę ir t. t.), kol naujas pirmininkas dar nėra užsiregistravęs Registrų centre ? (2022-08-21) komentarų: 1 peržiūrų: 296

Susirinkime išrinktasis jau yra bendrijos pirmininkas de facto, bet de jure visateisiu pirmininku (bendrijos vadovu) jis taps tuomet, kai bus įregistruotas. Būna, kad dėl nustatytų procedūrinių pažeidimų išrinktasis asmuo nėra įregistruojamas. Siūlytume pirmiau asmenį įregistruoti bendrijos vadovu Registrų centre, tai tik kelių dienų reikalas...
susijęs klausimas

Ką daryti, jeigu bendrijos pirmininkas nesilaiko Bendrijų įstaymo, ir ignoruoja bei šaiposi iš bendrijos narių . (2022-11-22) komentarų: 0 peržiūrų: 295

Jeigu bendrijos pirmininkas netinkamai vykdo savo pareigas, galima imtis tokių veiksmų: raštu pateikti bendrijos pirmininkui konkrečius klausimus siekiant išsiaškinti abejonių keliančią situaciją; kreiptis į bendrijos revizorių dėl neeilinio bendrijos veiklos patikrinimo; pateikti rašytinį skundą savivaldybei prašant, kad savivaldybės specialistai atliktų patikrinimą ir imtųsi reikiamų priemonių (gali įpareigoti taisyti situaciją, gali skirti bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar esantis namo pirmininkas privalo turėti visus raktus, kad esant reikalui, atvažiavus darbinkams, galima būtų patekti į tas patalpas ir survarkyti tai, ka reikia? Ar privalo savininkas įleisti į savo patalpas, kad būtų galima patekti prie bendrojo naudojimo objekto? (2022-12-06) komentarų: 0 peržiūrų: 285

Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, jai tstovauja ir atsako už jos tikslų įgyvendinimą. Bendrijos tikslas - įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra. Bendrijos pirmininkas turi rūpintis bendrojo naudojimo objektais ir turi prie jų prieiti ir turi suteikti priegą darbuotojams, kai to reikia. Savininkai,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkė imdama atlyginima (ir pasikėlusi jį be bendrijos sutikimo) neturi būti Sodroje užsiregistravusi kaip darbuotojea? Jeigu mes jai esame įteikia raštą su 20% parašų ,kad nepageidaujame jos kaip pirmininkės, ar ji neturėjo Registrų centrui pateikti tą raštą, ir jeigu ji Registrų centrui 7 m. neduoda ataskaitų apie bendrijos pasikeitimus, ar ji dar gali vadovauti? (2023-03-15) komentarų: 0 peržiūrų: 283

Pateiktame klausime trumpininmą SB iššifravome kaip daugiabučio namo savininkų bendriją ir atsakome vadovaudamiesi Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu (toliau - Bendrijų įstatymas), jeigu omenyje buvo turėta sodininkų bendrija, reikėtų pasižiūrėti, ar nėra skirtumų pagal Sodininkų bendrijų įstatymą ir pagal konkrečios sodininkų bendrijos įstatus. Vadovaujantis Bendrijų įstatymu ir Valstybinės darbo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Šiuo metu bendrijoje nėra pirmininko. Išrinko mane, tačiau registrų centras rado trūkumų, todėl reikės daryti kitą susirinkimą. Ar valdybos narys gali mane įdarbinti kaip administratorių, kol bus išrinktas pirmininkas? (2022-11-21) komentarų: 0 peržiūrų: 278

... nelabai suprantama pareigybė "administratoriumi". Bendrijos valdymo organai gali būti pirmininkas ir valdyba arba tik pirmininkas. Darbuotojus į darbą priimą bendrijos pirmininkas (registriotasis bendrijos vadovas), tik su išrinktuoju bendrijos pirmininku darbo sutartį pasirašo bendrijos narių susirinkime įgaliotas asmuo. Jeigu Registrų centras neregistruota bendrijos pirmininku išrinktojo asmens, jis nėra bendrijos pirmininkas (sprendimas neteisėtas, tas asmuo nėra... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos valdybos pirmininkas gali kreiptis į teisininkus konsultacijų (jei tai patvirtina valdyba), jei nuolat prieš jį taikomas psichologinis smurtas, rašomi skundai ir grasinimai. (2022-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 272

Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 3 str. 3 dalimi, Bendrijai draudžiama: 1) bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose; 2) teikti paskolas, garantuoti, laiduoti, įkeisti bendrijos turtą ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Jeigu, pavyzdžiui, bendrijos narių susirinkimo sprendimu bendrija biudžete yra... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Vasarą vyko bendrijos susirinkimas, liepos mėnesį pakartotinis. Narių susirinko nedaug, bet pakartotiniam susirinkimui užteko. Buvo nutarta didinti bendrijos mokestį nuo 2023 sausio 1 d. Ataskaita apie susirinkimą nebuvo paskelbta, nors jos ir buvo prašoma, kas negalėjo dalyvauti susirinkime. 2022-12-23 gautas oficialus raštas, kad didėja bendrijos mokestis. Ar tai legalu oficialiai pranešti prieš savaitę? Koks terminas, prieš kiek laiko turi būti pranešama apie mokesčių didinimą? (2022-12-30) komentarų: 0 peržiūrų: 264

Bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimai skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 13 dalį). Protokolas pasirašomas per 5 darbo dienas, protokolą pasirašius ir pranešama, kokie buvo priimti sprendimai. Nėra būtina informuoti atskirai prieš padedant įgyvendinti sprendimus, jeigu jus informavo, vadinasi, papildomai stengiamasi granoriškai komunikuoti.
susijęs klausimas

Kaip sutvarkyti, kad bendrijos pirmininkas mokėtų proporcingas imokas bendrijai? Ar savivaldybė padėtų? (2022-11-30) komentarų: 0 peržiūrų: 263

Bendrijos pirmininkas pats turi bendrijos veiklą organizuoti tinkamai, vadovaudamasis teisės aktais. Jeigu bendrijos pirmininkas nesilaiko teisės aktuose nustatytų nuostatų, galima rašyti skundą savivaldybei, prašant, kad būtų atliktas patikrinimas ir būtų imtasi atitinkamų reikalingų priemonių. Savivaldybės specialistai, nustatę trūkumų, gali įpareigoti bendrijos pirmininką per nurodytą laiką ištaisyti trūkumus, gali skirti jam administracinę nuobaudą... Tai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar turi bendrija įgaliojimų, nepateikus konkretaus, suprantamo atsakymo dėl paskaičiuotų mokesčių dydžio, neišsiaiškinus pakeltame klausime (problemoje), grasinti arba imtis priemonių dėl elektros ir vandens tiekimo nutraukimo į man nuosavybės teise priklausančias patalpas, argumentuodami tuo, kad neapmokėta pateikta sąskaita? (2022-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 255

Klausimus bendrijos pirmininkui pateikite raštu. Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalį "Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirminkas ir išrinkti valdybos nariai privalo būti registruoti VĮ “Registrų centre”? Jei nėra užpildę registravimo formų ir savarankiškai priima sprendimus, ką ir už kiek keisti name be sąvininkų pritarimo, ar tokie jų veiksmai laikomi teisėti ? (2023-01-10) komentarų: 0 peržiūrų: 252

Bendrijos valdymo organai (bendrijos pirmininkas, valdybos nariai) privalo būti įregistruoti Juridinių asmenų registre, kol tai nepadaryta, jie yra išrinkti de fakcto, bet nėra valdymo nariai de jure. Atsakingos organizacijos, prieš pasirašydamos sutartį su bendrija, patikrina registravimo duomenis ir atsisako pasirašyti sutartį, jeigu pasirašyti pretenduojantis asmuo nėra registruotasis vadovas. Dėl veiksmų be savininkų pritarimo - klausimas nekonkretus, neišsamus,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokias funkcijas gali vykdyti bendrijos pirmininkas, jei jis neįregistruotas Registrų centre (de jure)? Ar gali organizuoti bendrijos susirinkimą, atstovauti bendrijos vardu civilinėse bylose, pasirašyti sutartis ir panašiai. (2022-11-14) komentarų: 0 peržiūrų: 247

Kol asmuo neįregistruotas bendrijos vadovu juridinių asmenų registre, jis negali atstovauti bendrijai ir negali vykdyti jūsų išvardintų veiksmų. Išrinktasis asmuo gali tik įteikti protokolą ir jo priedą, t.y. teisėtą jo išrinkimą patvrtinančius dokumentus, VĮ Registrų centrui, prašydamas jį įregistruoti bendrijos vadovu.
susijęs klausimas

Kkur turėčiau kreiptis ir kokios formos raštus rašyti, jeigu daugiabučio bendrijos pirmininkas neorganizuoja susirinkimų ir ignoruoja prašymus? (2022-12-28) komentarų: 0 peržiūrų: 244

Vadovaujantis Bendrijų įstatymu, bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybė (20 str.), galite rašytine forma kreiptis į savo savivaldybę.
susijęs klausimas

Jeigu pirmininkė neturi nekilnojamojo turto Bendrijoje kurioje pirmininkauja, kas atsako už jos neteisėtus veiksmus? Kas turi apmokėti baudas kurias ji gauna? Koks tada valdybos vaidmuo? (2023-01-22) komentarų: 0 peržiūrų: 240

Nesvarbu, ar bendrijos pirmininkas turi nupsavybės teise valdomų NT objektų bendrijos pastate ar neturi, bet kuriuo tveju galioja tie patys teisės aktai. Jeigu, pavyzdžiui, savivaldybė, nustačiusi, kad bendrijos pirmininkas netinkamai vykdo pareigas, skiria jam administracinę nuobaudą, pirmininkas ją turi sumokėti savo asmeninėmis lėšomis. Apie bendrijos pirmininko ir kitų valdybos narių kompetenciją, pareigas ir atsakomybę (bendrijos pirmininaks yra ir valdybos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, 2 metai belkone laša vanduo, pirmininkas į tai nereaguoja, sako jog patys turim susiorganizuoti darbus arba susitvarkyti (mažąjį stogelį susitvarkėme iš savo pinigų) (2023-01-30) komentarų: 0 peržiūrų: 238

Berndrojo naudojimo objektų priežiūrą organizuoja bendrija, atsakingas už organizavimą - bendrijos pirmininkas. Jeigu bendrijos pirmininkas nevykdo savo pareigų, galite įteikti rašytinės formos pasirašytą skundą savo savivaldybei (savivaldybės įstatymu įpareigotos vykdyti bendrijų veiklos priežiūrą), savivaldybė skundą nukreips nagrinėti atsakingiems specialistams, kurie atlikti atikrinimą ir įpareigoti bendrijos pirmininką imtis tam tikrų veiksmų, gali net skirti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Per kokį terminą kadenciją baigęs pirmininkas po darbo sutarties nutraukimo privalo pateikti bendrijos dokumentus naujam pirmininkui. (2023-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 232

Bendrijos dokumentus kadenciją baigęs buvęs bendrijos pirmininkas turi perduoti nedelsdamas. Teismų praktikoje yra buvę atvejų, kai už netinkamą organizacijos dokumentų ir turto perdavimą buvusiam vadovui teko atlyginti žalą.
susijęs klausimas

Ar privalo bendrija sumoketi pirmininkui už laikotarpį, kurį jis dirbo po pirmininko kadencijos pasibaigimo? Susirinkimas nebuvo sušauktas jo pasibaigimo datąir nepasiūlyta kitų kandidatų. (2023-02-05) komentarų: 0 peržiūrų: 229

Su bendrijos pirmininku turėtų būti pasirašyta terminuota (trejiems metams nuo išrinkimo arba kaip nustatė susirinkimas) darbo sutartis, kuri turėtų pasibaigti terminui pasibaigus. Jeigu buvo pasirašyta neterminuota darbo sutartis ir ji nėra nutraukta, ir asmuo vykdo pareigas, pagrindo mokėti atlygį yra. Galima ginčytis teisme, bet gal geriau tokiu atveju raštu pareikalauti bendrijos prmininko sušaukti susirinkimą, kuriame būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas (arba tas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar veikiančioje bendrijoje perinkus naują pirmininką apie tai reikia informuoti arba registruoti juridinių asmenų registre arba dar kažkur pranešti? Ar tiesiog užtenka po visuotinio susirinkimo užpildyti protokolą, turėti narių balsavimo sąrašą ir sudaryti terminuotą darbo sutartį. (2023-03-19) komentarų: 0 peržiūrų: 223

Naujai išrinktas bendrijos pirmininkas privalo pateikti VĮ Registrų centrui protokolą ir jo priedus ir prašymą įregistruoti jį bendrijos vadovu. Tai reikia padaryti net ir tada, kai perrenkamas tas pats asmuo. Pagal registrų duomenis sprendžiama, ar konkretus asmuo de jure dar gali vykdyti bendrijos vadovo pareigas (registruose įrašoma jo išrinkimo ir įregistravimo datos). Patartina darbo sutartį su naujai išrinktu bendrijos pirmininku pasirašyti po to, kai jis bus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas savo nutrauke Darbo sutartį, naujo pirmininko issirinkti bendru sutarimu nepavyksta ir likviduoti bendrijos taip pat nepavyksta. Ar nutraukęs darbo sutartį pirmininkas turi teise vykdyti darbus, užsakinėti paslaugas bendrijos vardu? Buhalterė turi teisę vykdyti apmokėjimus be protokolo? (2023-04-18) komentarų: 0 peržiūrų: 221

Pirmininkas turi ne tik su darbo santykias sujusių pareigų, bet ir civilinių pareigų (jis yra renkamas ir registruojams registruose vadovu). Pagal Bendrijų įstatymą pirmininkas turi būti įdarbintas. Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos turi būti išrinktas kitas kitas bendrijos pirmininkas (arba tas pats asmuo kitai kadencijai), gali būti lpaskiriamas laikinai einantis pirmininko pareigas asmuo. Buhalteris mokestnius įnašus priskaito pagalpatvirtintą metinį... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininku pagal neterminuotą darbo sutarti dirbau nuo 2014 metų.Mano kadencija pasibaigė 2023 m.ir neišrinko kitai kadencijai, jokio prašymo dėl atleidimo nerašiau, tai ar priklauso išeitinė kopensacija ir kokia. (2023-07-15) komentarų: 0 peržiūrų: 218

Nėra gerai, kad jūsų darbo sutartis neterminuota, privalo būti terminuota, nes kadencija yra konkreti - treji metai. Darbo kodekso 69 straipsnyje apie terminuotos darbo sutarties pasibaigimą nurodyta: 1. Terminuota darbo sutartis pasibaigia suėjus terminui, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį. 2. Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, jeigu darbo santykiai faktiškai tęsiasi daugiau kaip vieną darbdavio administracijos darbo dieną suėjus terminui,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena! Reikės namo rūsiuose pakeisti el.instaliaciją į naują. Ar turėjo pirmininkė parinkti minimum tris rangovus iš kurių susirinkime būtume galėję išsirinkti pigiausią variantą? Buvo tik vienas pasiūlytas. Iš anksto dėkoju už atsakymą! (2023-06-11) komentarų: 0 peržiūrų: 214

Bendrijose gali būti nustatyta skirtinga tvarka. Gali būti patvirtintas konkretus paslaugų pirkimo tvarakos aprašas (nebūtinai), sprendimą, ką, kaip ir už kiek gali priimti bendrijos nariai, gali bendrijos nariai įgalioti bendrijos pirmininką pirkti paslaugą pačiam parenkant paslaugų teikėjus, neviršijant t.t. sumos, jeigu yra valdyba, ji turėtų patvirtinti sąskaitas ... Jeigu norėtumėte nustatyti pirkimo tvarką (joje galima numatyti ir tai, kiek apkluasti tiekėjų ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką reikėtų daryti jeigu pirmininkas jau daugiau nei 7 mėnesius nerenka namo susirinkimų ? Kaip būtų galima jį atleisti iš einamų pareigų ? Ką daryti jei jo sutartis pirmininkavimo pasibaigusi, bet jis specialiai neorganizuoja namo susirinkimų. (2023-03-26) komentarų: 0 peržiūrų: 213

Bendrijų įstatyme nurodyta, kad pasibaigus kalendoriniams metams bendrijos narių visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 mėnesius - iki gegužės mėnesio pabaigos (žr. 11 str. 3 dalį). Taip pat susirinkimas naujam bendrijos pirmininkui išrinkti (gali būti perrinktas ir tas pats asmuo) turi būti organizuotas iki esamo pirmininko kadencijos pabaigos (arba pirmninkas gali atsistatydinti anksčiau). Bendrijos narių susirinkimą gali organizuoti ne tik... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti kai pirmininkė ignoruoja savivaldybės rekomendacjjas perskaičiuoti neteisingai paskaičiuotas įmokas. Kas turėtų inicijuoti teiseną? (2023-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 209

Galite dar kartą pateikti dėl to skundą savivaldybei - galbūt skirta nuobauda paskatins pirmininką organizuoti bendrijos veiklą tinkamai. Į teismą galiite kreiptis asmeniškai arba grupė savininkų - su advokatų reikėtų pasitarti.
susijęs klausimas

Kaip elgtis, jeigu bendrijos pirmininkas yra nepasiekiamas, neatsakinėja į gyventojų klausimus, neatsiliepia telefonu, neatsako į žinutes ir el. laiškus. Nereaguoja į namo gyventojų pastebėtas problemas. Į ką tuomet kreiptis? (2023-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 209

Rašytine tvarka galima kreiptis oficialiu bendrijos registracijos adresu, kitais oficialiais bendrijos kontaktais. Galima kreiptis į valdybos narius ar revizorių. Galima skųsti bendrijos pirmininką savivaldybei. Galima inicijuoti netinkamai pareigas vykdančio bendrijos pirmininko atstatydinimą ir naujo pirminininko išrinkimą.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininko kadencija baigesi 2023.06.14. Per bendrijos visuotinį susirinkimą naujas pirmininkas išrinktas nebuvo, kadangi susirinkimas buvo neteisėtas. Tai ar senas pirmininkas dar skaitosi bendrijos pirmininku, ar jis gali šaukti bendrijos valdybos narių posėdžius, priimti atitinkamus sprendimus? (2023-06-29) komentarų: 0 peržiūrų: 206

Pasibaigus kadencijai, jeigu nebuvo laiku įvykdyta pareiga išrinkti kitą bendrijos pirmininką, reikėtų tą pareigą įvykdyti, nors ir pavėluotai, bet nedelsiant, kuo skubiau. Dabar turėtų būti vienas sprendimas - tam, kad būtų išrinktas pirmininkas, sušaukti bendrijos narių susirinkimą arba bendrijos narių balsavimą raštu, tinkamai įgyvendinant visas procedūras. Tą ir padarykite. Dabar. Bendrijos pirmininkas, kurio kadencija pasibaigusi, negali atstovauti bendrijos,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena, buvusi bendrijos pirmininkė jau antras mėnuo neatiduoda dalies svarbiausių bendrijos dokumentų naujai išrinktai pirmininkei. Ar yra nustatytas terminas per kiek laiko turi būti perduodami dokumentai naujai išrinktai pirmininkei. (2023-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 204

Joks fizinis asmuo neturi teisės laikyti pas save asmeniškai kokios nors organizacijos dokumentus, neturėdamas tam teisinio pagrindo. Naujam bendrijos pirmininkui (turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre vadovu) bendrijos dokumentus reikia perduoti nedelsiant.
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali suorganizuoti vieno kanalizacijos stovo (penkiaaukščiame name nuo pirmo iki penkto aukšto) pakeitimą be daugumos namo gyventojų sutikimo teigdamas, kad tai buvo avarinis atvejas? (2023-04-30) komentarų: 0 peržiūrų: 203

Avarinį atvejį reikėtų patvirtinti specialistų apžiūros aktu arba kokia kita faktine medžiaga. Avariją galima likviduoti be savininkų sutikimo, bet avarijos likvidavimas - tai ne atnaujinimas pagerinant ar pakeičiant nauju darbai, avarijos likvidavimas - tai darbai, kuriais pašalinama avarinė būklė lokaliai tik avarijos vietoje, nebent kitaip avarijos likviduoti nebuvo galimybės ir teko pakeisti dalį stovo.
susijęs klausimas

Pirmininke dirbu 12 metų, šiemet baigsis kadencija, kandidatuoti nebeketinu. Už kokį laikotarpį privalėsiu perduoti dokumentus naujam pirmininkui. (2023-02-27) komentarų: 0 peržiūrų: 203

Visi bendrijos dokumentai yra ne pirmininko asmeniniai, bet bendrijos dokumentai, naujam bendrijos pirmininkui reikia perduoti visus bendrijos dokumentus, įtraukiant ir turimus techninius brėžinius ir kitus.
susijęs klausimas

Ar namo bendrijos pirmininkas, turi teisę neatskleisti namo kaupimo lėšų ir kur jos išleistos? (2023-06-17) komentarų: 0 peržiūrų: 191

Bendrijos pirmininkas atsakingas už visų savininkų lėšų panaudojimą pagal paskirtį ir privalo savininkams atsiskaityti. Vadovaujantis Bendrijų įstatymu (žr. 19 str.), pirmininkas privalo parengti bendrijos veiklos metinę ataskaitą, kuri yra vieša ir su kuria turi teisę susipažinti kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas. Šią ataskaitą, kaip ir metines finansines ataskaitas, bendrijos nariai turi patvirtinti eiliniame (ataskaitiniame) visuotiniame bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkė elgiasi teisėtai neduodama susirinkime dalyvavusių narių sąrašo. Motyvuoja tuo, jog sąraše yra asmens duomenys, kurių ji negali viešinti. (2023-09-04) komentarų: 0 peržiūrų: 172

Duomenų apsaugos reikalavimų reikia laikytis, pirmininkas duomenis turėtų teikti tik asmeniui, turinčiam tam teisėtą pagrindą, tik teisėtų tikslu, tik tokios apimties, kuri yra būtina pagal prašymą. Kreipkitės raštu pagrįsdami savo prašymą.
susijęs klausimas

Nuo kurio laiko naujai išrinktas pirmininkas pradeda eiti savo pareigas? (2023-07-11) komentarų: 0 peržiūrų: 165

Bendrijos pirmininkas pareigas pradeda vykdyti nuo jo išrinkimo dienos, jeigu bendrijos nariai nenustato kitaip. Dažniausiai nustatoma, kad išrinktasis bendrijos pirmininkas pareigas pradės vykdyti po to, kai bus įregistruotas VĮ Registrų centre, taip vengiant rizikos, kad išrinktasis asmuo dar gali būti ir neįregistruotas, jeigu jo išrinkimo procedūros būtų pripažintos netinkamomis arba dėl kokių kitų priežasčių. Darbo sutartį irgi geriau pasirašyti po įregistravimo,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei nesutinka bendrijos nariai samdyti pirmininką, o nori išrinkti iš savo namo gyventojų, o mano pirmininkavimo kadencija birželio 14 d.pasibaigė. Tai kiek laiko galima būti pirmininku pasibaigus kadencijai ir ieškoti kito pirmininko iš savo bendrijos narių? (2023-06-28) komentarų: 0 peržiūrų: 164

Naują bendrijos pirmininką reikėjo išrinkti iki esamo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos. Jeigu jūsų kadencija jau pasibaigė, de jure jūsų teisės apribotos (pavyzdžiui, negalite bendrijos vardu pasirašyti sutarčių su ūkio subjektais). Kuo greičiau turite sušaukti susirinkimą, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas (svarbu tinkamai įgyvendinti procedūras), kai jis bus įregistruotas VĮ Registrų centre, jūs būsite išregistruotas.
susijęs klausimas

Garažų pirmininkas pasiėmęs iš Registrų centro visų garažų savininkų duomenis, pateikia vienam iš garažų bendrijos savininkų kitų savininkų duomenis be jų sutikimo. Tai leistinas veiksmas garažų pirmininku, ar reikia kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją už nutekintus duomenis? (2023-08-07) komentarų: 0 peržiūrų: 156

VĮ Registrų centro išduodamą "Butų (patalpų) sąrašą pastate" teisėtu tikislu gali gauti ir bendrijos pirmininkas, ir bet kuris savininkas. Svarbu, kokiu tikslu duomenys bus naudojami, galbūt teisėtai organizuojant savininkų susirinkimą?...
susijęs klausimas

Ar būtina įstoti įi bendriją, kad galėtum gauti susirinkimo protokolą? Ir ar aš turiu teisę gauti bendrijos įstatus prieš stojant į bendrija? (2023-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 154

Savininkas, prieš stodamas į bendriją, turi teisę susipažinti su bendrijos įstatais. Rekomenduotume būti aktyviam ir įstoti į bendriją, tuomet daugiau ir informacijos gausite. Savininko atsisakymas stoti į bendriją vertintintas kaip nenoras ar negalėjimas dalyvauti bendrojo naudojimo objektų valdyme, kaip sutikimas perduoti sprendimų priėmimą aktyviems savininkams - bendrijos nariams, o bendrijos narių teisėtus sprendimus vis tiek reikia vykdyti, gal tuomet geriau jau... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Turime gyvanamąjame name komercines patalpas, kurių lubas beveik kas mėnesį užlieja varvantis kondensatas iš bendro naudojimo vamzdžių. Pirmininkė nesiima jokių veiksmų. Kas atsakingas už tos problemos sprendimą? (2023-08-19) komentarų: 0 peržiūrų: 151

Bendrijos pirmininkas, sužinoję apie problemą, susijusią su bendrojo naudojimo objektų naudojimu, turi imtis veiksmų, kad išsiaiškintų priežastis ir kad būtų imtasi veiksmų avarinei būklei pašalinti. Jeigu veiksmų nesiimama, savininkas pats gali imtis priemonių, kad būtų konstatuotos faktinės aplinkybės, nustatyta priežastis ir pašalinta avarinė būklė, o po to pareikalauti, kad pagrįstos išlaidos bendrijos (visų savininkų) būtų kompensuotos.
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas privalo buto savininkui, jo prašymu, parodyti PVM s/f jei buvo atliktas darbas ar pirktas koks daiktas ir tarkim suma kelia abejonių, nes yra ženkliai didesnė nei rinkoje. (2023-07-20) komentarų: 0 peržiūrų: 151

Pirmininkas neturi slėpti teisėtu pagrindu ir teisėtu tikslu paršomos informacijos nuo savininkų. Skaidriai dirbančiose bendrijose būna, kad visos sąskaitos prieinamos savininkams (bet kada gali pasižiūrėti) elektroninėje savitarnoje. Kita vertus, sąskaita tik parodo faktą - kam ir kiek sumokėta, neatsako į klausimus, kokiu pagrindu, kodėl, o skaičių galima pranešti ir nepateikiant sąskaitos. Vadovaujantis Bendrijų įstatymu, "Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio gyvenamojo namo vienas iš savininkų bendrojo naudojimo patalpose rūsyje ir palėpėje galimai neteisėtai įrengę patalpą. Kokie administratoriaus t.b. veiksmai (2023-08-11) komentarų: 0 peržiūrų: 147

Siūlytume atlikti apžiūrą ir parengti faktinių aplinkybių aktą (patiems arba dar geriau - paprašius tai padaryti antstolio) ir rašytine tvarka pareikalauti asmens, galimai be daugumos savininkų pritarimo užėmusio bendrojo naudojimo objekto dalį, pasiaiškinimo. Galima organizuoti savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu, kad savininkai spręstų, ar sutinka, kad tas asmuo naudotųsi bendrojo naudojimo objekto dalimi. Jeigu daugumos savininkų pritarimo nebūtų, tai būtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Posėdis dėl pirmininko skyrimo įvyko 2017 m. Pagal Įstatymą, kadencija, kuriai renkamas pirmininkas = TREJI metai. Po to – pirmininko pareigos nebegalioja. Ar teisingai supratau Įstatymą, ar yra kokių nors niuansų, išimčių? (2023-08-05) komentarų: 1 peržiūrų: 146

Taip, bendrijos pirmininko kadencija treji metai, pasibaigus kadencijai jis nebeturi teisės de jure atstovauti bendrijai (pavyzdžiui, negali pasirašyti bendrijos vardu sutarčių), bet jeigu jis vis dar įregistruotas bendrijos vadovu, jam dar lieka tam tikros civilinės pareigos, (pavyzdžiui, neįvykdyta pareiga sušaukti susirinkimą, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas), kartais būna, kad toks asmuo vis dar dirba, nenutraukęs darbo sutarties... Plačiau apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų namo bendrija neturi el.pašto.Komunikavimui su gyventojais,kaip Juridiniam asmeniui, jis turėtų būti privalomas.Ar bendrijos pirmininkė,kategoriškai atsisakydama sukurti bendrijos el.paštą, nepažeidžia DNSB Įstatymo? Jos motyvai aiškūs-kuo mažiau matyti gyventojų pageidavimų ir iškilusių problemų... (2023-10-07) komentarų: 0 peržiūrų: 144

Keista girdėti, kad nenorima naudotis elektroniniu paštu... Dažnai bendrijų įstatuose nurodoma, kad bendrijos nariai tri būti informuojami elektroniniu būdu. Be to, sukurti bendrijos elektroninį paštą būtų galima reikalauti remiantis, pavyzdžiui, DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠU, kuriame nustatyta: "5. Organizatorius apie rengiamą balsavimą parengia bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas turi būti atestuotas darbų saugos ir sveikatos klausimais, jei bendrijoje yra įdarbinti aptarnaujantys darbuotojai? Ar reikalingi atitinkami darbų saugos norminiai dokumentai? (2023-07-20) komentarų: 0 peržiūrų: 142

Bendrijos pirmininkas yra bendrijos vadovas, jeigu yra įdarbinta bendrijoje darbuotojų, jis - ir darbdavio atstovas. Įdarbinus nors vieną darbuotoją darbų saugos klausimai turi būti sprendžiami, tai galioja ir darbdaviui bendrijos pirmininkui. Plačiau apie darbų saugos reikalavimus žr. Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje arba kreipkitės į šiais klausimais konsultuojančius asmenis.
susijęs klausimas

Klausimus pateikiau bendrijos pirmininkei prieš 10 denų,negavau jokio atsakymo,todėl kreipiausi i dnsb Kur man dar kreiptis? (2023-11-09) komentarų: 0 peržiūrų: 131

Jeigu pirmininkas neatsako į pateiktus klausimus, galima dėl to pateikti rašytinį skundą savivaldybei, bendrijų priežiūrą vykdo savivaldybės.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas atsisako leisti susipažinti su bednrijos įstatais ir kitais steigimo dokumentais. Ką daryti norint pamatyti šiuos dokumentus? (2023-08-16) komentarų: 1 peržiūrų: 129

Bendrijos pirmininkas turėtų suteikti galimybę ne tik bendrijos nariams, bet ir kitiems savininkams susipažinti su bendrijos įstatais. Bendrijos įstatų ir kitų steigimo dokumentų kopijas savininkai gali gauti kreipdamiesi į VĮ Registrų centrą, nurodydami teisėtą pagrindą ir teisėtą tikslą, dėl ko tų dokumentų reikia.
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali parduoti bendrijai priklausanti turta, be daugumos bendrijos nariu pritarimo? (2023-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 126

Ne, bendrijos pirmininkas negali vienasmeniškai priimti sprendimą parduoti turtą, kuris ne jam (arba ne jam vienam) priklauso. Tam pritarti turi visi daugiabučio namo savininkai.
susijęs klausimas

Ar DNSB pirmininkas su valdybos nariais, vadovaudamasis BENDRIJŲ ĮSTATYMO 14 str. 5 d., gali atleisti darbuotoją darbdavio iniciatyva be bendrijos narių sutikimo? (2023-10-06) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Jeigu konkretų asmenį konkrečioms paslaugoms teikti išrinko bendrijos nariai, tuomet jie turėtų spręsti ir dėl to asmens atleidimo. Bet jeigu bendrijos nariai nustatė tam tikroms paslaugoms konkretų biudžetą ir įgaliojo bendrijos pirmininką (valdybą) išrinkti paslaugų teikėją, neviršijant nustatyto biudžeto, tuomet bendrijos pirmininkas (valdyba) gali elgtis savo sprendimu, žinoma, neviršydamas nustatyto biudžeto. Tiesa, gali būti išskirtinių atvejų, kai darbuotoją... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos narius domina komunalinių mokesčių eilutėje esantys banko mokesčiai. Raštiškai paklausus bendrijos pirmininkės, ji dengiasi duomenų apsauga ir nepateikia jokių išrašų. Mokestis būna prapuola, būna atsiranda, bet esmė, kad jis bendrijos narių manymu ganėtinai didelis (butui pagal plotą buvo iki 1,66e 85 butų name). Kur kreiptis, kad sulauktume ne tik pagalbos, bet ir atsakymų (2023-12-30) komentarų: 0 peržiūrų: 112

Banko aptarnavimo mokesčiai tam tikri yra, juos bendrai dengia visi savininkai, bet jie neturėtų būti dideli. Detalų išaiškinimą bendrijos pirmininkas turių pateikti, nebūtina atskleisti net pavardžių. Buhalteris juk gali pasakyti, kiek už ką sumokėta mokesčių bankui, žinoma, kiek yra savininkų, galima paskaičiuoti, kiek maždaug vidutiniškai vienam savininkui tenka, o informacijos prašančiam asmeniui dar aiškiau galima paaiškinti, kokia bendra suma ir kodėl jam (ne... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Per DNSB bendrijos susirinkimą su administratoriumi, buvo nuspręsta išrinkti namo laiptinės valytoją. Administartorius pasiūlė savo valytoją už 5 eur. mėnesinį mokestį butui. Pirmininkė nusprendė, kad tai per didelė kaina, ji ras pigesnį variantą. Po kiek laiko lapejyje pamatėme eilutę \"už valymą\" 5 ur. Pasirodo, kad valytoją išrinko pirmininkė (pirmininkė nėra namo gyventoja) su valdyba ir paskyrė jai 5 eur. mokestį nuo buto. Valytoja tapo pirmininkė. Apie tokį sprendimą bendrijos nariai nebuvo informuoti. Ar valytoją galėjo išrinkti ir nustatyti jos atlygį už darbą bendrijos pirmininkė su valdyba? Ar pirminikė gali būti bendrijos namo valytoja? (2023-12-17) komentarų: 0 peržiūrų: 90

Bendrijos pirmininkas gali būti ir laiptinių valytoju. Jeigu bendrijos nariai nebalsavo už konkretų paslaugų teikėją, o tik patvirtino laiptinių valymui skiriamą biudžetą (kiek daugiausiai per mėnesį sutinka už laiptinių valymą mokėti), valdyba (bendrijos pirmininkas yra valdybos išskirtinis narys, jis ir valdybos pirmininkas) gali išrinkti paslaugų teikėją, ir nustatyti jam atlygi, neviršijantį laiptinių valymui skirto biudžeto. Mažiau klausimų kyla, kai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali pirmininkas asmeniškai nustatynėti atlyginimą valytojai ir ar padidinus vyriausybei MMA, pirmininkas ir buhalterė automatiškai gali pasididinti savo atlyginimus be DBSB nariu sutikimo ? (2024-02-13) komentarų: 0 peržiūrų: 89

Bendrijos nariai turėtų nustatyti didžiausią leistiną išlaidų, skirtų valymo paslaugoms, mėnesinį dydį, tuomet valdymo organas galėtų nustatyti valytojo atlyginimą, neviršydamas tam nustatyto dydžio. Arba bendrijos nariai turėtų patvirtinti konkrečią sumą už konkretų darbą. Jeigu bendrijos nariai nustato atlygį, susietą su MMA (pavyzdžiui, bendrijos pirmininko atlygį, lygų Vyriausybės nustatytai MMA) ir tai įra įrašyta ir protokole, ir į darbo (paslaugų)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dėl bendrijos narių sarašo. Paprašius pas pirmininką bendrijos narių sarašo, gavome atsakymą raštu, kad \"Bendrijos nariai yra visi 36 butų savininkai\". Kad pirmininkė suorganizuotų susirinkimą, pasirašė 14 buto savininkų iš 36 (kaip pirmininkė teigė, jog visi 36 butų savininkai yra ir bendrijos nariai). Įteikus pirmininkei parašus, gavome atsakymą,, kad iš tų 14 pasirašiusiųjų, tik 6 yra bendrijos nariai ir pagal mūsų pateiktą jei darbotvarkę susirinkimas nevyks. Klausimas, Kaip mums rasti teisybę dėl bendrijos nariųn skaičiaus ir kurie savininkai yra bendrijos nariai? Nes kaip minėjau ankstesneme laiške, bendrijos narių mes iš jos negauname jau beveik du mėnesius. (2024-01-07) komentarų: 0 peržiūrų: 89

Bendrijos pirmininko pareiga tvarkyti bendrijos narių sąrašą įtvirtinta Bendrijų įstatyme. Siūlytume pagalbos prašyti savivaldybės - reikėtų parašyti skundą, kad bendrijos pirmininkas nesilaiko teisės aktų nuostatų ir piktybiškai trukdo inicijuoti bendrijos narių susirinkimą - meluoja apie narius ir nepateikia bendrijos narių sąrašo. Sąrašą iš pirmininko reikia gauti rašytinį, su data ir pirmininko parašu. Savivaldybė turi priemonių paveikti pirmininką.
susijęs klausimas

Jei man reikia elektriko bute, ar turėčiau kreiptis į namo pirmininka ir paprašyti jo, kad surastu man jį? Ir jeigu TAIP, tai ar man reikėtu elektrikui susimokėti iš savęs? (2024-01-05) komentarų: 0 peržiūrų: 85

Bendrija rūpinasi bendro naudojimo objektais, pavyzdžiui, bendra elektra laiptinėse. Asmeninių reikalų bendrija netvarko, tačiau, žinoma, gali rekomenduoti elektriką, su kuriuo bendradarbiauja, ir jūsų asmeniniams poreikiams, bet galite elektriką susirasti ir pati. Už asmeninės elektros darbus savininkai susimoka patys.
susijęs klausimas

...ar teisi pirmininkė, reikalaujanti išardyti vonioje priėjimą prie kanalizacijos vamzdžio, kuris yra perdengime (alkūnė) tarp pirmo aukšto ir rūsio, mat nustatyta, kad rūsyje trūkęs kanalizacijos vamzdis, tačiau griovimo darbus turi atlikti buto savininkas savo lėšomis. (2024-01-26) komentarų: 1 peržiūrų: 83

Bendro naudojimo objektai nėra asmeninė nuosavybė, tai bendroji dalinė nuosavybė. Savininkai negali užblokuoti ar kaip nors trukdyti prieiti prie bendro naudojimo objektų, ypač, kai reikia atlikti jų remonto darbus. Kraštutiniu atveju pirmininkas gali kreiptis pagalbos į policiją, į teismą ir antstolį. Jūs turėtumėte vykdyti (kompensuoti išlaidas) prieigos prie bendro naudojimo objekto užtikrinimo darbus tik jūsų bute, o ne kur nors kitur.
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkė nesakyti savo ir keliu kitų įdarbintu darbuotojų tikslių atlyginimų, kiek gauna į rankas, nes mes tik matome bendrijos lapelyje, kiek yra išmokama algų bendrai, kiek sumokame mokesčių už atlyginimus. Nes pirmininkės atsakymas yra kad, ši informacija pažeidžia duomenų apsaugą. (2024-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 79

Asmens duomenis reikia saugoti, negalima atskleistų jų daugiau nei būtina. Kita vertus, bendrijos pirmininko atlygį tvirtina bendrijos narių susirinkimas, turėtumėte žinoti kiek, nustatėte. Neaišku apie kokius kitus įdarbintus asmenis klausiate, bet metiniame pajamų ir išlaidų plane, kurį tvirtina bendrijos nariai, atskirai nurodoma, kiek bus skiriama lėšų pastato techninei priežiūrai, kiek aplinkos tvarkymui, kiek laiptinių valymui ir pan.... Todėl gal turėtumėte... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu bendrijos narys, bendrijos pirmininkei, elektroniniu laišku ir elektroniniu paštu, kurį ji deklaruoja kaip bendrijos pirmininkės ir juo susirašinėjame, 2023-11-13 išsiunčiau prašymą, kad ji man atsiųstų bendrijos narių saraįą. Jau praėjo beveik du mėnesiai, atsakymo nesulaukiu. Klausimas: kaip man sužinoti bendrijos narių sarašą ir ar pirmininkė elgiasi teisiškai į jį neatsakydama? (2024-01-07) komentarų: 0 peržiūrų: 79

Bendrijos pirmininką tvarkyti bendrijos narių sąrašą įpareigoja Bendrijų įstatymas. Siunčiant reikalavimą pateikti jums bendrijos narių sąrašą reikėtų aiškiai nurodyti, kad sąrašo jums reikia tikslu - organizuoti bendrijos narių susirinkimą ar pan. (turi būti teisėtas tikslas), kad nenenaudosite duomenų jokiu kitu tikslu ir neatskleisite tretiesioems asmenims. Dokumentą geriau įteikti pasirašytą ranka (užfiksuoti įteikimą su liudytojais arba reg. paštu išsiųsti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei savininkų dauguma pritarė atitinkamų paslaugų pirkimui, tačiau balsavime nenurodytas tų paslaugų pirkimui skiriamas biudžetas, ar tai reiškia, kad paslaugų pirkimo kaina yra sutartinė ir neribojama? Ar teisingai elgiasi pirmininkas balsavimui teikdamas klausimą dėl paslaugų pirkimo, nenurodant siūlomo biudžeto atitinkamų paslaugų pirkimui? (2023-12-10) komentarų: 0 peržiūrų: 76

Sprendžiant dėl paslaugų pirkimo reikia aiškumo ir dėl kainos. Savininkai arba turėtų patvirtinti paslaugos pirkimo kainą arba kainos ribas, arba turėtų įgalioti bedrijos valdymo organą priimti sprendimą dėl kainos, arba turėtų būti aišku, kad bus naudojamos tik tuo tikslu sukauptos lėšos, arba pirkimas vyks pagal bendrijoje patvirtintas pirkimo taisykles, jeigu tokios yra patvirtintos, ar pan.
susijęs klausimas

Kokius privalomus duomenis reikia irasyti garazu b-jos nariu registravimo knygoje? (2024-02-27) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Už bendrijos narių sąrašo sudarymą atsakingas bendrijos pirmininkas. Bendrijų įstatyme nurodyta, kas turi būti įrašyta į bendrijos narių sąrašą (nebėra reikalavimo turėti knygą, gali būti pbendrijos pirmininko parašu patvirtintas sąrašas), žr. 14 str. 6 dalį: 7) <...> Šiame sąraše (šiuose sąrašuose) turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pasikeitus pavardę (ištekėjus) Bendrijos pirmininkė teigia, kad praradau nuosavybės teisę (anot jos, dabar esu kitas asmuo), nes nesutampa mano kontaktinė informacija, šiuo atveju pirmininkei pateiktas išrašas iš Registrų centro, pasirašytas el. parašu, Registrų centre matoma informacija nėra pasikeitusi - nei el. paštas (kuriuo bendravome iki šiol), nei telefono numeris. Ką turėčiau tokiu atveju daryti? (2024-01-27) komentarų: 0 peržiūrų: 73

Bendrijos pirmininkė šiuo atveju neteisi. Pakeitus poavardę asmuo lieka tas pats, tačiau faktą apie pavardės pasikeitimą reikėtų pagrįsti oficialiais dokumentais. Santuokos liudijime matoma buvusi pavardė ir nauja pavardė, asmens kodas, jūsų asmens tapatybės kortelėje turbūt jau nauja pavardė, bet tas pats asmens kodas... Jeigu Registrų centras automatiškai nepakeičia pavardės (neturime informacijos) reikėtų pasirūpinti, kad ir jums nuosavybės teise priklausančio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką turiu žinoti ir patikrinti naujai ištrinkta namo pirmininke? (2024-01-09) komentarų: 0 peržiūrų: 72

Pirmiausiai siūlytume susipažinti su bendrijos įstatų ir Bendrijų įstatymo nuostatomis, išsiaiškinti, koks paskutinis buvo patvirtintas bendrijos biudžetas, kokie priimti sprendimai įgyvendinami, kokie dar neįgyvendinti, bendradarbiauti su finansinės apskaitos tvarkytoju ir t.t.
susijęs klausimas

Ar daugiabučio namo primininkas, kur vykdoma renovacija gali gauti iš renovacijos administratoriaus, įmonės kuri vykdo renovacijos darbus sutartį, komercinį pasiūlymą su kainomis? (2024-03-04) komentarų: 0 peržiūrų: 67

Bendrijos pirmininkas yra Bendrijos vadovas, jis atstovauja bendrijos nariams ir kitiems savininkams. Sutartyse būna komercinės paslapties, bet jeigu prašymą gauti informaciją bendrijospirmininkas pagrįstų teisėtu tikslu, manome, turėtų gauti arba atsakymus į klausimus, arba galimybę susipžinti su dokumentais arba jų dalimi pagal poreikį. Kita vertus, darbų sąmatą savininkai, manytina, patvirtino? Detaliau paaiškinti, manome, galėtų Aplinkos projektų valdymo agentūros... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privaloma bendrijos pirmininkui gauti valdybos ar visuotinio susirinkimo sprendimą, jeigu norima pateikti ieškinį daugiabutį namą stačiusiam rangovui. Bendrijos įstatuose konkrečiai nėra aptarta. (2024-01-12) komentarų: 0 peržiūrų: 66

Ieškinio teikimas susijęs su išlaidomis advokatui ir susijęs su tam tikra finansine rizika byloje, manome, kad bendrijos pirmininkas tokiu atveju turėtų pirmiau gauti daugumos savininkų pritarimą.
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas trys metai kaip yra nutraukęs savo noru darbo sutartį, valdybos kadencija baigėsi pries du metus, nera valdymo organų, ar gali pirmininkas šaukti visuotinį susirinkimą? Jeigu nėra net sutikslinto bendrijos narių sąrašo? (2024-03-20) komentarų: 0 peržiūrų: 38

Jeigu asmuo Juridinių asmenų registre vis dar įregistruotas kaip bendrijos pirmininkas, jis gali (ir privalo) sušaukti bendrijos narių susirinkimą, kuriame būtų išrinkti nauji bendrijos valdymo organai. Tas asmuo taip pat sušaukto susirinkimo dieną savo parašu turi patvirtinti bendrijos narių sąrašą, kurį reikės pridėti prie susirinkimo protokolo. Jis turi tą sąrašą pateikti.