Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų

Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų

Neredaguotas klausimas:
{quest_orig}
Klausimą uždavė: , 2021-05-13
Paskutinė redakcija: 2023-12-05
Reitingas:
(balsavo 1)

Sutikdamas tapti bendrijos pirmininku asmuo sutinka šias pareigas vykdyti trejus metus ir į šį įsipareigojimą reikėtų žiūrėti atsakingai, bet būna situacijų, kai dėl vienų ar kitų priežasčių bendrijos pirmininkas nori savo iniciatyva atsisakyti pareigų anksčiau nei pasibaigs jo kadencija. Tokiu atveju pirmiausiai jis turėtų sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kuriame paaiškintų savo situaciją ir paprašytų bendrijos narių jį atšaukti iš bendrijos pirmininko pareigų, šalių susitarimu nutraukti jo terminuotą darbo sutartį ir išrinkti naują bendrijos pirmininką.

Jeigu bendrijos narių visuotinis susirinkimas nesutiktų patenkinti tokio bendrijos pirmininko prašymo, jis galėtų pranešti susirinkimui, kad vadovaudamasis Darbo kodeksu nutraukia savo darbo sutartį savo iniciatyva, be svarbių priežasčių po 20 kalendorinių dienų (arba vėliau). Šį bendrijos pirmininko pareiškimą reikėtų įrašyti į susirinkimo protokolą, prie protokolo rekomenduotume pridėti ir jo laisvos rašytinės formos pareiškimą. 

Galima būtų modeliuoti ir tokią situaciją, kai bendrijos narių visuotinis susirinkimas priima sprendimą įpareigoti bendrijos pirmininką kitame susirinkime pateikti bendrijos veiklos ataskaitą už laikotarpį, per kurį jis vykdė pareigas, ir tik po to, kai ataskaita bus patvirtinta, atšaukti jį iš pareigų. Toks susirinkimo sprendimas būtų pagrįstas ir teisėtas. Bendrijos pirmininkas turėtų sušaukti dar vieną bendrijos narių visuotinį susirinkimą, jame pateikti ataskaitą ir dar kartą prašyti atšaukti jį iš pareigų, nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu arba jo paties iniciatyva be svarbių priežasčių.

Dar viena situacija – jeigu bendrijos pirmininkas, nepasibaigus jo kadencijai, norėtų nutraukti savo terminuotą darbo sutartį dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, jo prastova ne dėl jo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų arba daugiau kaip 45 dienas per 12 mėnesių arba jam du mėnesius ir ilgiau nemokamas atlyginimas ir panašiai), jis taip pat turėtų sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir susirinkime pranešti, kad vadovaudamasis Darbo kodeksu nutraukia savo darbo sutartį dėl svarbių priežasčių po 5 darbo dienų. Šį bendrijos pirmininko pareiškimą reikėtų įrašyti į susirinkimo protokolą, prie protokolo reikėtų pridėti ir jo laisvos rašytinės formos pareiškimą. Tame pačiame susirinkime turėtų būti renkamas naujas bendrijos pirmininkas.

Priverčiamą darbą draudžia Lietuvos Respublikos konstitucija. Įvykdęs savo pareigą sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir susirinkime atšauktas arba pagal Darbo kodekso 55 straipsnį arba pagal 56 straipsnį savo terminuotą darbo sutartį nutraukęs bendrijos pirmininkas, net jeigu susirinkimas neišrinktų naujo bendrijos pirmininko, turėtų būti išregistruotas iš Juridinių asmenų registro (pateikus atitinkamus faktinę situaciją įrodančius dokumentus).

Ką daryti, jeigu bendrija, atistatydinus bendrijos pirmininkui, iš karto neišsirinktų kito pirmininko? 

Jeigu bendrijoje nėra renkama valdyba, bendrijos narių visuotinis susirinkimas turėtų įgalioti vieną iš bendrijos narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas ir įpareigoti jį nedelsiant organizuoti naujo pirmininko reinkimus, o jeigu bendrijoje yra valdyba, laikinai bendrijos pirmininko pareigas eiti gali būti paskirtas vienas iš valdybos narių. Be to, susirinkimas naujam bendrijos pirmininkui išrinkti gali būti šaukiamas ir kolegialiu valdybos sprendimu. Iniciatyvos sušaukti bendrijos narių susirinkimą gali imtis ir daugiau nei ketvirtadalis bendrijos narių, arba dauguma savininkų. Apie tai, kas gali šaukti susirinkimą ir kokių reikia laikytis procedūrų, žr.  Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalį.

Primename Bendrijų įstatymo 14 str. 9 dalį:

Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name) arba ketvirtadalis įgaliotinių, taip pat bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriumi. 

Nuo 2023 01 01Bendrijų įstatymo 14 str. 9 dalies nauja redakcija:

Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba gavęs bendrijos pirmininko rašytinį pranešimą apie atsistatydinimą iš pareigų visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 6 mėnesius nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba nuo bendrijos pirmininko atsistatydinimo iš pareigų dienos ir nėra pradėta bendrijos likvidavimo procedūra, bet kuris bendrijos narys (įgaliotinis) turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi šį prašymą, kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl bendrijos likvidavimo pagal Civilinio kodekso 2.70 straipsnį, o bendrijos likvidavimo procedūrų vykdymo laikotarpiu laikinai skiria 13 bendrojo naudojimo objektų administratorių, vadovaudamasi Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka. Likvidavus bendriją, šio administratoriaus veikla gali būti pratęsiama pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnio nuostatas.

Nuo 2023 01 01Bendrijų įstatymo 14 str. papildytas 11 dalimi:
Bendrijos pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų, apie šį ketinimą ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) arba bendrijos valdybai, jeigu ji sudaryta. Jeigu bendrijos valdyba nesudaryta ir visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) neįvyksta, bendrijos pirmininkas apie savo atsistatydinimą per 5 darbo dienas raštu, nurodydamas atsistatydinimo datą, informuoja butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkus.
 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas