Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

Kiek reikia surinkti parašų, kad būtų įsteigta bendrija? Jei nesutinki, ar galima bus veliau dalyvauti sprendimuose?

Neredaguotas klausimas:
kiek tūri surinkti parašų kad būtų įsteikta bendrija? jai nesutinki ar galima bus veliau dalyvauti sprendimuose?
Klausimą uždavė: bku, 2023-02-01
Paskutinė redakcija: 2023-02-01
Reitingas:
(balsavo 0)

Visi pastato, kuriame įsteigta bendrija, savininkai turi teisę bet kada įstoti į bendriją (tapti bendrijos nariais) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka ir taip įgyti teisę balsuoti bendrijos nariams priimant sprendimus.

Kol savininkas nėra bendrijos narys, jis neturi balso teisės bendrijos narių susirinkimuose (taip pat ir balsuojant raštu), bet turi teisę balsuoti, kai pagal kompetenciją sprendimus priima ne bendrijos nariai, bet savininkai (pavyzdžiui, kai reikia patvirtinti sprendimą dėl naujo bendrojo naudojimo objekto sukūrimo, dėl renovacijos ir kitais atvejais).

Kol savininkas nėra apsisprendęs būti aktyviu (nėra bendrijos narys), jis turi teisę dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose be balsavimo teisės ir gali teikti siūlymų.

Pagal Bendrijų įstatymo 6 str. 2 dalį:

2. Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų. Jeigu sušauktas susirinkimas neįvyksta, nes į jį susirinkusių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų skaičius nėra pakankamas sprendimui priimti, pakartotinis susirinkimas šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių ir yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1434, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-10-05, i. k. 2022-20263

3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali raštu iš anksto pareikšti savo nuomonę dėl bendrijos steigiamajame susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra laikomi dalyvaujančiais bendrijos steigiamajame susirinkime, registruojami susirinkimo dalyvių sąraše, o jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus. 
Papildyta straipsnio dalimi:
Nr. XIV-1434, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-10-05, i. k. 2022-20263

4. Bendrijos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų dauguma. Pakartotinio susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų. Balsuojant bendrijos steigiamajame susirinkime, kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas turi po vieną balsą. Buto ar kitų patalpų (pastato) bendraturčiams atstovauja vienas asmuo ir jis turi vieną balsą.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1434, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-10-05, i. k. 2022-20263
 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas