Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Ką bendrijos pirmininkas privalo pateikti bendrijos nariams? Ar privaloma pateikti metinius finansinius rinkinius ir piniginių lėšų likutį?

Neredaguotas klausimas:
Laba diena, noriu sužinoti, ką bendrijos pirmininkas privalo pateikti bendrijos nariams? Ar privaloma pateikti metinius finansinius rinkinius ir piniginių lėšų likutį?
Klausimą uždavė: Ieva, 2021-03-23
Paskutinė redakcija: 2021-07-15
Reitingas:
(balsavo 0)

Atsakymo loginis pagrindimas sietinas su tuo, kad bendrijos pirmininkas veikia atatovaudamas visiems savininkams, bendrijoje naudojami visų savininkų pinigai, bendrijos tikslas - įgyvendinti visų savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Bendrijos veikla turi būti vykdoma skaidriai, savininkams turi būti prieinama visa teisėtu tikslu jų prašoma informacija. Metines finansines ataskaitas pateikti būtina, jas turi patvirtinti bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuriame teisę dalyvauti (nebalsuojant) turi ir visi kiti savininkai (papildomus paaiškinimus apie asmens duomenų apsaugą žiūrėkite šio teksto gale).

Informacija, susisjusi su susirinkimų organizavimu (susirinkimų data, vieta, darbotvarkės klausimai, priimti sprendimai ir pan.) skelbiama Bendrijų įstatymo 11 str. nustatyta tvarka ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka.

Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalyje nustatyta: "Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla."

Bendrijų įstatymo 17 str. 2 dalyje nustatyta: "Bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinį bendrijos įstatuose nustatyta tvarka tvirtina visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas)." Taigi, pateikti - būtina. Ataskaitose bus pateikta informacija ir apie lėšų likučius.

Bendrijų įstatymo 19 str. nustatyta:
1. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio susirinkimo bendrijos pirmininkas privalo parengti bendrijos veiklos metinę ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Su ja turi teisę susipažinti kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas.
2. Bendrijos veiklos metinėje ataskaitoje turi būti nurodyta:
1) informacija apie bendrijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus per ataskaitinį laikotarpį, metinių ir ilgalaikių ūkinės veiklos, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo įgyvendinant statinių naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus planų įgyvendinimą, informacija apie bendrijos gautas ir panaudotas lėšas, nepanaudotų lėšų likutį, taip pat sukauptų lėšų pastatui (pastatams) atnaujinti panaudojimą ir jų likutį; 
2) bendrijos veiklos planai ir prognozės.

Atkreipiame dėmesį į asmens duomenų saugojimą:

Duomenų valdytojas – daugiabučio gyvenamojo namo bendrija, gali perduoti asmens duomenis kitam asmeniui, pirma, tik teisėtu tikslu, antra, tik tuo atveju, jei šis duomenų gavėjas turi teisę gauti prašomus pateikti asmens duomenis, trečia, tik tokia apimtimi, kuri būtina konkrečiam tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad duomenų valdytojas, gavęs prašymą pateikti asmens duomenis, kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti tiek prašymo pateikti asmens duomenis tikslą, tiek tokio prašymo proporcingumą ir teisėtumą. Be to, prieš pateikiant prašomus dokumentus susipažinti, turėtų būti sprendžiama dėl perduodamų asmens duomenų, kurie nėra būtini tikslui pasiekti, ar jų dalies (pavyzdžiui, asmens kodų ir kt.) nuasmeninimo tikslingumo.

Be to, teikdmas informaciją bendrijos pirmininkas turi elgtis taip, kad apsaugotų tvarkomus asmens duomenis nuo jų atskleidimo netinkamiems gavėjams ir neturėtų atskleisti jų, jeigu tai nėra būtina. Atsižvelgus į būtinybę pateikti bendrijos nariams informaciją apie bendrijos ūkinę veiklą ir į būtinybę saugoti fizinių asmenų duomenis, darytina išvada, kad finansines ataskaitas bendrijos nariams susipažinti reikėtų pateikti nuasmenintas, todėl rekomenduojame jas pateikti paslėpus (užbraukus) vardus, pavardes arba eliminuojant asmeninius duomenis iš viso, jeigu jie nėra būtini bendrai informacijai gauti.

Pastaba dėl juridinių asmenų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad BDAR neapima juridinių asmenų ir visų pirma su juridinio asmens statusą turinčių įmonių duomenų, įskaitant juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą ir kontaktinius duomenis, tvarkymo. Patartina, laikantis etiško elgesio ir lygiateisiškumo principų, finansinių ataskaitų dokumentuose slėpti ne tik savininkų – fizinių asmenų, bet ir savininkų – juridinių asmenų asmens duomenis, kai nėra svarbaus teisėto tikslo elgtis kitaip.

PATARIMAS. Asmeninius prašymus pateikti informaciją savininkas turėtų pateikti bendrijos pirmininkui raštu, nurodydamas prašymo tikslą ir prašomos informacijos būsimo panaudojimo paskirtį.

Komentarai (1) 1-1
  1. sviezia pirmininkė

    2022-03-18, 08:22:17
    Sakykit, dėl finansinių ataskaitų - ar viešai, reiškia nuasmeninus kiek įmanoma, galima kabinti skelbimų lentoje? Ar pateikti tik tiems, kas prašo? O kitiems perskaityti susirinkimo metu?

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas