Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos pirmininku

susijęs klausimas

Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos pirmininku? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 1485

Bendrijos pirmininku gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrijos įstatuose gali būti nustatyti bendrijos pirmininkui taikytini specialieji reikalavimai, pavyzdžiui, tam tikras išsilavinimas, tam tikra patirtis ar panašūs, tačiau dažniausiai į įstatus tai nėra rašoma, vengiant apriboti galimybes pritraukti daugiau kandidatų. Be to, bendrijos narių visuotiniame susirinkime rinkdami bendrijos pirmininką žmonės pasidomi renkamu asmeniu ir renka jį arba jo nerenka, atsižvelgdami į jo privalumus ir trūkumus. Bendrijos pirmininku galima išrinkti asmenį, kai yra tik vienas kandidatas arba kai yra keli kandidatai. Bendrijos pirmininku dažnai renkamas asmuo, turintis Nekilnojamojo turto registre įregistruotų turto vienetų pastate, kurį administruoja bendrija, kitaip tariant – vienas iš savininkų. Tokiu atveju valdyba gali būti renkama arba pirmininkas gali būti vienasmenis valdymo organas (be valdybos). Gali būti pirmininku renkamas ir nuosavybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu išrinktas garažų bendrijos pirmininku. Kokia veiksmų seka, kaip tai įregistruoti Registrų centre. Buvusio pirmininko/ės baigėsi kadencija. Buvo organizuotas susirinkimas ir buvo rinkimai. (2023-03-21) komentarų: 0 peržiūrų: 609

Jeigu bendrijos įstatai nebuvo keičiami, tuomet notarine tvarka dokumentų tvirtinti nereikia, susirinkimo protokolą su visais jo priedais (bendrijos narių sąrašas, dalyvių sąrašas, pranešimas apie šaukiamą susirinkimą ir pranešimo paskelbimo faktą patvirtinantys bei kiti galimi dokumentai) reikia nešti į VĮ Registrų centro padalinį, kriepiantis dėl Juridinių asmenų registro (JAR) duomenų pateikimo (dokumentuis neša išrinktasis pirmininkas). Registrų centro... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jau pusmetį neturime namo bendrijos pirmininko, niekaip nepavyksta išsirinkti naują, nes gyventojų nuomonės labai skiriasi. Ar gali bendrija turėti tik valdybą, o pirmininko visai atsisakyti? (2022-08-15) komentarų: 0 peržiūrų: 474

Pagal Bendrijų įstatymą bendrijos valdymo organai yra valdyba ir bendrijos pirmininkas arba - tik bendrijos pirmininkas (pasirinkimas numatomas bendrijos įstatuose, jais reikia vadovautis), žr. 9 str. 2 dalį. Į valdybos sudėtį bendrijos pirmininkas irgi įeina: bendrijos valdybą sudaro bendrijos pirmininkas ir valdybos nariai (žr. Bendrijų įstatymo 15 str. 1 dalį). Bendrijos kaip juridinio asmens vadovas turi būti, tai - bendrijos pirmininkas. Juridinio asmens vadovas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti renkamas namų bendrijos pirmininku asmuo, kuris gyvena ne Lietuvoje (deklaravęs išvykimą į užsienį)? (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 466

Elektroniniame sertifikuotame išraše, kurį išduoda VĮ Registrų centras, yra rašomas asmens, išrinkto pirmininku, registracijos adresas. Gali būti, kad deklaravimas apie išvykimą nieko nekeistų (pasiteraukite VĮ Registrų centro), bet kyla kitas klausimas - ar tikrai norima išrinkti pirmininku asmenį, kuris negyvena Lietuvoje, ar tikrai jis galės tvarkyti visus reikalus vien tik nuotoliniu būdu?...
susijęs klausimas

Ar gali rinkiminiame susirinkime dalyvauti laikinai nedarbingas bandrijos narys ir būti išrinktas pirmininku? (2022-05-19) komentarų: 0 peržiūrų: 362

Bendrijų įstatyme nustatyta, kad "Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip". Galite išrinkti asmenį pirmininku ir numatyti, kad jis pareigas pradės vykdyti nuo tam tikro momento...
susijęs klausimas

Ar gali būti bendrijos pirmininkas išrinktas trumpau kaip 3 metų kadencijai? Ar galima visuotinio susirinkimo metu numatyti trumpesnį terminą? (2022-11-06) komentarų: 0 peržiūrų: 309

Ne, negali būti renkamas trumpesniam laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencija pagal Bendrijų įstatymą - lygiai 3 metai, šiam laikotarpiui jis ir yra renkamas, pasirašoma terminuota darbo sutartis. Bet pirmininkas gali būti atšauktas arba gali atsistatydinti anksčiau nei pasibaigs kadencija. Nutraukiant darbo sutartį svarbus ne tik Bendrijų įstatymas, bet ir LR Darbo kodeksas.
susijęs klausimas

Pirmininko kadencija yra 3 metai. Ar yra nustatytas kadencijų skaičius? Ar gali būti tas pats pirmininkas renkamas trečiai kadencijai? (2023-04-04) komentarų: 0 peržiūrų: 283

Teisės aktai neriboja bendrijos pirmininko kadencijų skaičiaus, jeigu to neriboja ir bendrijos įstatai, tą patį asmenį galima rinkti pirmininku neribotą kadencijų skaičių (būtina kas kartą iš naujo įregistruoti VĮ Registrų centre).
susijęs klausimas

Mano klausimas. Ar gali bendrijos pirmininku būti namą administruojančios bendrovės direktorius? (2023-02-21) komentarų: 0 peržiūrų: 281

Atkreipiame dėmesį į tai, kad įsteigus bendriją namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (administratorius) yra bendrija. Bendrija gali pasirašyti įvairias paslaugų teikimo sutartis, taip pat gali pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir su organizacija (UAB, ar kita), kurią savivaldybė yra paskyrusi administratoriumi kito (kitų) pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų. Jeigu pagal bendrijos įstatus bendrijoje yra renkama valdyba (valdybos nariais gali būti tik... (skaityti viską)
susijęs klausimas

koks terminas po dnsb susirinkimo naujai išrinktam bendrijos pirmininkui ir valdybai įregistruoti Registrų centre? (2023-06-01) komentarų: 0 peržiūrų: 241

Civilinio kodekso 2.66 straipsnis nustato, kad kai pasikeičia juridinio asmens valdymo organų duomenys, duomenų ir dokumentų teikėjas per 30 dienų nuo pakeitimų padarymo dienos privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre. Įstatymai gali nustatyti trumpesnį terminą pateikti dokumentus ir duomenis. Dokumentų ir duomenų pateikimo 5 dienų terminas Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas akcinėms bendrovėms ir uždarosioms... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prašome patikslinti, ar Bendrijos pirmininkas nėra buto savininkas, o yra tik savininko šeimos narys ir gyvena šiame bute. Valdybos narys – juo negali būti, nes jau gavau atsakymą į tokį klausimą. Ir – pirmininkas – gal. BET – jei yra kolegialus organas. Ar teisingai supratau? Jei taip, tai klausimas. - KIEK butų savininkų turėtų būti šioje kolegialioje grupėje / organizacijoje? (2023-08-21) komentarų: 0 peržiūrų: 212

Pagal galiojantį Bendrijų įstatymą: valdybos nariu gali būti tik buto arba kitos patalpos daugiabučiame gyvenamajame name savininkas; bendrijos pirmininku gali būti ir savininkas, ir ne savininkas; jeigu bendrijos pirmininku renkamas ne savininkas, privalo būti renkama ir valdyba; jeigu bendrijos pirmininku renkamas tik savininkas, jis gali būti vienasmenis valdymo organas, valdybos gali nebūti arba gali būti ir valdyba; valdybos narių mažiausias skaičius - trys,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Visuotinis bendrijos narių susirinkimas išrinko naują pirmininką, patvirtino pareigybinę algą, tačiau naujas pirmininkas apsigalvojo ir nesudarė darbo sutarties su bendrija, nerašė ir prašymo. Renkame vėl naują pirmininką. Ar reikia šiame susirinkime atšaukti ankstesnį susirinkimo sprendimą (kad išrinko tokį asmenį į pirmininkus)? (2023-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 204

Bendrijos pirmininko kadencija - treji metai. Nepasibaigus kadencijai asmuo gali pats atsistatydinti arba bendrijos nariai gali jį atšaukti iš pareigų ir išrinkti naują. Sprendimai turi būti protokole. Išrinktasis bendrijos pirmininkas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centre (buvęs pirmininkas automatiškai išregistruojamas). Registrų centro specialistai tikrins, ar pirmininko rinkimas vyko laikantis nustatytų procedūrų. Vadovaukitės Bendrijų įstatymu ir jūsų bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos nariai susirinkime nutarti rinkti pirmininką tik iš bendrijos narių?Per kiek laiko turi būti išrinktas pirmininkas pasibaigus jo kadencijai? (2023-06-27) komentarų: 0 peržiūrų: 180

Nuostatos, kas gali būti renkamas bendrijo spirmininku, yra įrašomos bendrijos įstatuose (pasižiūrėkite). Kita vertus, bendrijos pirmininką renka bendrijos nariai. Net jeigu pagl įstatų nuostats turite teisę rinktis ir bendrijos narį, ir asmenį, kuris nėra bendrijos narys, galite rinktis bendrijos narį. Naujas bendrijos pirmininkas turi būti išrinktas iki esamo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos (kol nepasibaigė). Esamas bendrijos pirmininkas turi laiku sušaukti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Išrinktas naujas namo pirmininkas negali eiti šių pareigų, nes įstatuose yra parašyta, kad šias pareigas gali eiti tik name turintis nuosavybę asmuo. Ar naujas pirmininkas gali keisti įstatus, ar tai turi padaryti senasis pirmininkas? (2023-07-30) komentarų: 0 peržiūrų: 177

Jeigu asmuo išrinktas pirmininku pažeidžiant bendrijos įstatų normą, VĮ Registrų centras negalėjo jo įregistruoti vadovu, de jure tas asmuo neturi teisių kaip bendrijos vadovas. Turbūt VĮ Registrų centre bendrijos vadovu liko įregistruotas buvęs bendrijos pirmininkas, jis gali sušaukti bendrijos narių susirinkimą, kuriame reikėtų ne tik įstatus pakeisti, bet ir iš naujo išrinkti bendrijos pirmininką. Pakeistus įstatus dar reikės patvirtinti notarine tvarka. Svarbu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar Bendrijai būtinas privalomas kolegialus valdymas, jei bendrijos pirmininkas yra šiame pastate esančio buto savininkas? (2023-09-06) komentarų: 0 peržiūrų: 171

Jeigu bendrijos pirmininkas turi NT nuosavybės bendrijos name, valdyba bendrijoje nėra privaloma, tačiau tai (ar bus renkama valdyba, ar nebus) turi būti įrašyta bendrijso įstatuose, tik toks pasirinkimas galioja.
susijęs klausimas

Ką daryti jeigu bendrija įkuriama, bet nerandamas pirmininkas dėl per mažo atlygio? (2024-01-22) komentarų: 0 peržiūrų: 133

Bendrijos pirmininko atlygis - bendras susitarimas. Jeigu pigiai niekas nesutinka, gal reikia mokėti daugiau arba kuris nors savininkas gal gali sutikti pareigas vykdyti pigiau. Galima pakalbinti gretimo namo bendrijos pirmininką apsiimti ir jūsų bendrijai vadovauti, o galbūt jums tiktų variantas mažiau mokėti pirmininkui ir samdyti bendrijos administratorių (pirmininko padėjėją) iš šalies... Bendrija be vadovo negali veikti. Yra variantas ir likviduoti bendriją, tuomet... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sveiki,ar gali būti išrinktas DNSB pirmininku asmuo neturintis aukštojo išsilavinimo. (2024-02-27) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Taip, gali būti pirmininku asmuo, neturintis aukštojo išsilavinimo, jeigu tokį asmenį bendrijos nariai renka ir jeigu bendrijos įstatuose nėra įrašyta, kad pirmininkui keliamas reikalavimas - būtinai turėti aukštąjį išsilavinimą.
susijęs klausimas

Kaip išrinkti bendrijos pirmininką, jei esamas pirmininkas nebenori eiti pareigų, o bendrijos nariai nenori būti pirmininku. (2024-02-20) komentarų: 0 peržiūrų: 98

Jeigu bendrijoje sudaroma valdyba, galima ieškoti pirmininko iš šalies - rinkti asmenį, kuris nėra bendrijos narys, net nėra savininkas. Yra asmenų, teikiančių tokias paslaugas. Nerandant bendrijos vadovo, bendriją galima likviduoti bendrijos narių sprendimu. Daugiau nei pusę metų neįregistravus bendrijos pirmininko, bet kuris savininkas gali per savivaldybę inicijuoti bendrijos likvidavimą, savivaldybė ir pati gali imtis iniciatyvos likviduoti bendriją.
susijęs klausimas

Kaip užprotestuoti visuotino namo bendrijos susirinkimo nutarimą išrinkti pirmininku žmogų negyvenantį šiame name, jeigu bendrijos įstatuose patvirtinta, kad pirmininku gali būti renkamas tik žmogus gyvenantis tame name. (2024-03-27) komentarų: 0 peržiūrų: 88

Bendrijos pirmininkas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre, jo neįregistruos, jeigu patikrinus bendrijos įstatus paaiškės, kad nesilaikyta įstatų nuostatų. Dar galima parašyti skundą savivaldybei ir paprašyti atlikti patikrinimą dėl bendrijos įstatų nuostatų nesilaikymo.