Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / VALDYBA / Valdybos narių kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Bendrijos valdybos narių kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 3087

Bendrijų įstatyme apie valdybos kompetenciją ir pareigas: 8 str. 1 dalis. Bendrija registruojama Juridinių asmenų registre. Prašymą įregistruoti bendriją Juridinių asmenų registre Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia bendrijos pirmininkas (valdyba). 9 str. 2 dalis. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. 9 str. 3 dalis. Kai bendrijoje valdyba nesudaroma, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrijos pirmininkas. 10 str. 1 d. 2 punktas. (Bendrijos narių visuotinis susirinkimas) renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius); 11 str. 1 dalis. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. 13 str. 2 dalis. Įgaliotinių susirinkimą šaukia bendrijos pirmininkas (valdyba). 13 str. 6 dalis. Apie sprendimą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos valdyba susikurė "Facebook" grupę, ją įslaptino. Dalis bendrijos narių ten nepriimti, nemato informacijos. Diskusijos vyksta nesilaikant korektiškumo ir etikos. Informuotas pirmininkas, nereaguoja. Neretai "Facebook" grupėje apkalbami, šmeižiami, žeminami užkliuvę ar nepatikę gyventojai, kurstoma neapykanta. Kur kreiptis, kaip elgtis ir ar imanoma pakeisti situaciją? (2021-02-26) komentarų: 0 peržiūrų: 1030

Gali būti kuriamos įvairios "Facebook" grupės, taip pat ir uždaros, pavyzdžiui, valdybos nariams pasitarti. Valdyba pati pasitvirtina savo darbo reglamentą (žr. Bendrijų įstatymo 16 str. 2 dalį), bendrijos nariai ir kiti savininkai nedalyvauja valdybos pasitarimuose ir posėdžiuose, jeigu nėra kviečiami. Iš jūsų pateiktos informacijos neaiškūs faktai ir detalės dėl galimo šmeižimo, tačiau, žinoma, jeigu tokie dalykai vyksta, jie netoleruotini ir smerktini. Galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų name yra bendrija. Joje yra bendrijos pirmininkas ir trys bendrijos valdybos nariai. Du valdybos nariai kreipėsi raštu į bendrijos pirmininką prašydami sušaukti visuotinį namo gyventojų susirinkimą tačiau bendrijos pirmininkas raštu atsakė, kad du valdybos nariai negali prašyti organizuoti susirinkimo. Ar mūsų pirmininkas pasielgė teisingai ir ką turėtumėme daryti toliau nes jis ne pristato metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir visais būdais banto tai nedaryti. (2022-05-20) komentarų: 0 peržiūrų: 511

Tvarka, kas ir kaip gali sušaukti bendrijos narių susirinkimą yra aprašyta Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalyje - pasižiūrėkite. Taip pat reikėtų pažiūrėti, ar nėra kokių papildomų reikalavimų jūsų bendrijos įstatuose. Valdyba sprendimus priima valdybos balsų dauguma, 2 balsų iš 5 narių neužtenka (žr. Bendrijų įstatymo 16 str. 4 dalį). Jeigu bendrijos pirmininkas nevykdo savo pareigų, galite inicijuoti jo atšaukimą iš pareigų (bendrijos pirmininką renka... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali namo bendrijos valdyba sušaukti susirinkimą nesikreipdami į bendrijos pirmininką? (2022-05-02) komentarų: 1 peržiūrų: 421

Bendrijų įstatymo 16 str. numatyta: 2. Bendrijos valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame darbo reglamente. 3. Bendrijos valdybos posėdžius šaukia bendrijos pirmininkas. Bendrijos valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas bendrijos valdybos narys. Taigi, iniciatyvos teisę sušaukti valdybos posėdį turi bet kuris valdybos narys, tačiau apie šaukiamą posėdį reikėtų pranešti visiems valdybos nariams taip pat ir valdybos pirmininkui (pagal Bendrijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pirmininkas netinkamai vykdo savo pareigas, yra pažeidęs įstatymų, padaręs nuostolių. Ar gali valdyba savo sprendimu laikinai (iki visuotinio susirinkimo sušaukimo) sustabdyti pirmininko veiklą (įgaliojimus) ir iš savo narių išrinkti laikinai einantį pirmininko pareigas? (2022-08-23) komentarų: 0 peržiūrų: 329

Bendrijų įstatyme nurodyta, kad bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia ne valdyba, bet bendrijos narių susirinkimas. Bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas tuomet, kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų (išvyko gyventi į užsienį, numirė, neįgali, naujos pareigos neleidžia eiti vadovaujamo darbo ir pan.) arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, o... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei Bendrija yra atleidusi pirmininką, o valdyboje be pirmininko buvo tik 1 kitas narys, ar tas vienas valdybos narys gali sušaukti visuotinį susirinkimą? (2023-03-03) komentarų: 0 peržiūrų: 231

Bendrijų įstatyme nurodyta, kad valdybos narių negali būti mažiau nei 3, įskaičiuojant bendrijos pirmininką. Vienas valdybos narys negali šaukti susirinkimo. Valdyba gali priimti sprendimus tik tuomet, kai juos priimant dalyvauja daugiau kaip du trečdaliai bendrijos valdybos narių. Jeigu bendrijos pirmininkas vis dar įregistruotas VĮ Registrų centro duomenų bazėje kaip bendrijos vadovas, jis gali sušaukti susirinkimą. Arba vadovaukitės Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalies... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar DNSB valdyba ir jos pirmininkas gali atleisti DNSB buhalterį be bendrijos narių sutikimo (susirinkimo) ir nuspręsti paslaugą pirkti iš juridinio asmens buhalterinei apskaitai tvarkyti? Darbuotojo atlyginimas ir etatas buvo patvirtintas per susirinkimą. (2023-09-25) komentarų: 0 peržiūrų: 172

Jeigu bendrijos nariai patvirtino konkretų asmenį buhalterinei apskaitai, tai manytina, kad sprendimą atšaukti jį irgi turėtų priimti bendrijos nariai, nebent būtų svarių argumentų, kodėl tas asmuo nebegali toliau vykdyti savo pareigų. Paprasčiau tokius klausimus valdybai spręsti, kai bendrijos nariai patvirtina mėnesinį (metinį) biudžetą, kiek kokioms paslaugoms galima išleisti, dar aiškiau, kai bendrijos nariai ir įpareigoja pirmininką ar valdybą priimti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mirus DNSB pirmininkei (ėjusiai ir buhalterės pareigas) bendrija liko be oficialaus įgaliotinio, kuris galėtų laikinai tvarkyti bendrijos reikalus (bendrija yra be prisijungimų prie banko sąskaitų, kad apmokėti bendrijos einamąsias sąskaitas ir nėra įgali tvarkyti kitus su bendrija susijusius dokumentus). Kokį protokolą (formą) turi užpildyti bendrijos tarybos nariai, kad paskirti vieną iš tarybos narių laikinai eiti pirmininko pareigas ir kur su užpildytu dokumentu kreiptis (kokius veiksmus reiktų atlikti įgaliotam asmeniui)? (2024-01-03) komentarų: 0 peržiūrų: 113

De jure visas teises (gauti prieigą prie banko sąskaitų, pasirašyti sutartis ir kitas) asmuo įgyja tuomet, kai yra įregistruojamas kaip bendrijos vadovas Juridinių asmenų registre. Pavaduojantys asmenys įprasatai skiriami tik tam, kad organizuotų bendrijos narių sprendimo priėmimą dėl naujo pirmininko išrinkimo ir nėra registruojami arba registruojami įdėjus labai daug pastangų (nėra lengva). Patarimas - valdybai šaukti bendrijos narių susirinkimą arba organizuoti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Klausimas dėl valdybos legitimumo. Mūsų namo bendrijos įstatuose numatyta, kad valdyba susideda iš 5 narių. Šiuo metu, dėl 2 pasitraukusių narių, beliko 3. Ar šie trys valdybos nariai turi teisę priimti sprendimus valdyboje ir ar jie yra legitimūs, nes pagal įstatymą jame turi dalyvauti du trečdaliai valdybos narių (3,3 žmogaus jei matematiškai)? (2023-11-06) komentarų: 0 peržiūrų: 111

Taip, Bendrijų įstatyme yra nuostata, kad "bendrijos valdybos posėdis yra teisėtas ir valdyba gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip du trečdaliai bendrijos valdybos narių". Jeigu valdyboje kvorumas neįmanomas, sprendimų valdyba negali priimti. Reikia išrinkti trūkstamus valdybos narius.