Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / VALDYBA / Koks asmuo gali būti renkamas valdybos nariu

susijęs klausimas

Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos valdybos nariu? (2021-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 674

Bendrijų įstatymo 21 str. 5 dalis, 2 punktas. (Bendrijos nariai papildomai turi teisę)​​​ rinkti ir būti išrinktais bendrijos pirmininku, bendrijos valdybos ar kito bendrijos organo nariu. Bendrijų įstatymo 15 str. 2 dalis. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrijos valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijų įstatymo 18 str. 2 dalis. Bendrijos revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti bendrijos pirmininkas, bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su bendrijos pirmininku ar bendrijos valdybos nariais sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nesu buto nei patalpos name, kurį valdo bendrija, savininkas, bet turiu savininko (motinos) įgaliojimą atstovauti jos interesus, dalyvauti ir balsuoti susirinkimuose ir t.t. Ar galiu būti renkamas bendrijos valdybos nariu, būdamas įgaliotu asmeniu atstovauti savininko interesus bendrijos veikloje? (2021-08-14) komentarų: 0 peržiūrų: 416

Pagal šiuo metu galiojantį Bendrijų įstatymą (žr. 15 str. 2 dalį) Valdybos nariu gali būti renkamas tik nuosavybės teise butą ar kitą patalpą bendrijos valdomame name turintis fizinis asmuo. Įgaliojimo nepakanka.
susijęs klausimas

Ar gali į namo bendrijos valdybą būti renkamas savininkas įmonės, kuriai nuosavybės teise priklauso name esančios patalpos? Ar toks asmuo gali būti bendrijos pirmininku? Ar gali būti revizoriumi? (2022-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 315

Bendrijų įstatymo 15 str. 2 dalis: "Bendrijos valdybą renka visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrijos valdybos nario kadencijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti daugiau valdybos narių, nei nurodyta bendrijos įstatuose. (2022-10-07) komentarų: 0 peržiūrų: 265

Valdybos narių turi būti išrinkta tiek, kiek nurodyta bendrijos įstatuose. Jeigu norėtumėte pakeisti valdybos narių skaičių, reikėtų bendrijos narių susirinkime pakeisti įstatus, tada atnaujintus įstatus tvirtinti notarine tvarka, registruoti VĮ Registrų centre. Atkreipkite dėmesį dar į tai, ar jūsų bendrijos įstatuose įrašyta, kad bendrijos pirmininkas yra ir valdybos pirmininkas ir yra įskaičiuojamas į valdybos narių skaičių (yra vienas iš 5 narių), ar kaip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar valdybos posėdžiai yra teisėti, paaiškėjus, kad iš 5 valdybos narių du buvo ne bendrijos nariai. Naujuose įstatuose valdybos skaičius 5.Nauji įstatai priimti 2015 m., posėdis įvykęs 2012.10. 08. Pagal kuriuos įstatus - senus ar naujus aiškintis situaciją. (2022-10-13) komentarų: 0 peržiūrų: 260

Siūlome remtis Bendrijų įstatymu, kuriame nurodyta, kad "bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus". Savininkas ir bendrijos narys - nebūtinai tas pats. Jeigu jūsų valdybos nariai turi nuosavybės bendrijos pastate (yra savininkai), jie išrinkti teisėtai.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena, ar gali , pasiūlius bendrijos narį į valdybos narius, kitas žmogus iš karto puolė aiškinti, kad jis pykstasi su pirmininku, dėl to negali būt renkamas į valdybą. (2022-09-15) komentarų: 0 peržiūrų: 232

Nuomonių gali būti įvairių, bet valdybos narius renka ne vienas žmogus, o bendrijos nariai bendrijos narių susirinkime. Savininkas valdybos nariu bus išrinktas, jeigu už jį balsuos daugiau nei 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių.
susijęs klausimas

Ar gali į valdybos narius būti renkamas bendrijos narys, dirbantis toje bendrijoje.? (2022-10-06) komentarų: 0 peržiūrų: 225

Darbas ir galimybė būti renkamu valdybos nariu nėra susiję. Labai svarbu, kad valdybos nariu gali būti tik toks fizinis asmuo, kuris turi nuosavybės bendrijos pastate. Dar pasitikrinkite, ar jūsų bendrijos įstatuose nėra kokių nors papildomų ribojimų tapti valdybos nariu. Ir, žinoma, valdybos nario kandidatūrai turi pritarti bendrijos nariai susirinkime. Bendrijos nariai, pavyzdžiui, įžvelgę galimą interesų konfliktą, gali nerinkti tokio asmens valdybos nariu, sprendžia... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar mūsų bendrijos įstatų "11.6 Bendrijos valdybų sudaro 4 (keturi) nariai. įskaitant Bendrijos pirmininką." punktas neprieštarauja bendrijų įstatymui? Pagal bendrijų įstatymą bendrijos pirmininkas yra ir valdybos pirmininkas, bet ar jis gali būti ir valdybos narys? (2023-03-29) komentarų: 1 peržiūrų: 151

Bendrijos pirmininkas yra valdybos narys ne paprastas, bet kaip valdybos pirmininkas, jis irgi turi balsavimo teisę valdybos posėdžiuose, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, valdybos pirmininko balsas lemia sprendimą.
susijęs klausimas

Koks gali būti mažiausias bendrijos valdybos narių skaičius, neįskaičiuojant bendrijos pirmininko? Ar užtenka vieno revizoriaus ar būtina revizijos komisija? (2023-04-30) komentarų: 0 peržiūrų: 134

Valdybos narių, neįskaičiuoajnt bendrijos pirmininko, turi būti du arba daugiau, mažiausias valdybos narių skaičius įskaičiuojant bendrijos pirmininką (kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas) - trys. Bendrijos nariai, tvirtindami įstatus, sprendžia, ar reikia revizijos komisijos, ar užtenka ir vieno asmens revizoriaus (galimi abu variantai, reikia pasirinkti).
susijęs klausimas

Valdybos nariai (du iš trijų) yra ne butų savininkai, o tik savininkų šeimos nariai. Ar jie turi teisę būti paskirti šios valdybos nariais. Taip pat pirmininkas – ar toks pilietis turi teisę būti pirmininku? (2023-07-16) komentarų: 1 peržiūrų: 90

Pagal galiojantį Bendrijų įstatymą bendrijos valdybos nariais gali būti tik nuosavybės teise bendrijos pastate butą ar kitą patalpą valdantys fiziniai asmenys (tik savininkai). Nuosavybės bendrijos pastate neturinčių asmenšų VĮ Registrų centras neturėtų registruoti valdybos nariais. Dėl pirmininko - gali būti renkamas ir ne savininkas, jeigu yra ir valdyba. Dar reikėtų žiūrėti, kas parašyta apie tai jūsų bendrijos įstatuose.
susijęs klausimas

Ar valdybos narys namo bendrijoje butinai turi buti buto savininku? Ar užtenka nuolat ten gyventi ir tureti igaliojima nuo savininkes dalyvauti benndrijos veikloj? Esu savininkes sūnus. (2023-06-16) komentarų: 0 peržiūrų: 87

Pagal šiuo metu galiojantį Bendrijų įstatymą valdybos nariu gali būti renkamas tik nuosavybės teise butą ar kitą patalpą name valdantis asmuo (savininkas).
susijęs klausimas

Jeigu vienas iš butų name priklauso Socialinei organizacijai. Ar galima valdybos nariui būti šios Socialinės tarnybos darbuotoju? Bendrijoje tik 3 valdybos nariai: pirmininkas, buhalteris ir sekretorė. Šiuo atveju sekretorės pareigos yra fiksuotos. (2023-08-01) komentarų: 1 peržiūrų: 85

Galiojančio Bendrijų įstatymo 15 str. 2 dalyje nustatyta, kad "Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus." Taigi, bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas bet kuris asmuo, bet tik nepažeidžiant Bendrijų įstatymo nuostatų ir nepažeidžiant bendrijos įstatų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

JEI: Valdybos sudėtį sudaro: 1) Savininko šeimos narys, bet NĖRA buto savininkas. 2) Buto savininkas. 3) Juridinio asmens, kuriam priklauso vienas iš butų, darbuotojas. Be šių TRIJŲ moterų, niekas neturi prieigos prie finansinių ar teisinių dokumentų. Šios trys ponios atsisako atsakyti į konkrečius klausimus. Akivaizdu, kad yra finansinių pažeidimų. Rašytiniai prašymai visiškai ignoruojami. KLAUSIMAS: Ar tokia Bendruomenė gali būti pripažinta NULL? Mat 2017 m. paskyrus naują pirmininką, į valdybos narius buvo netinkami žmonės, o tai draudžia tokio tipo Bendrijų įstatymą. (2023-08-04) komentarų: 1 peržiūrų: 77

Pagal šiuo metu galiojantį Bendrijų įstatymą valdybos nariais gali būti tik fiziniai asmenys, turintys nuosavybės pastate. VĮ Registrų centras negalėjo įregistruoti valdybos nariais asmenų, kurie neatitinka šių nuostatų. Jeigu tie asmenys nėra įregistruoti, de jure jie nėra valdybos nariai, negali teisėtai veikti. VĮ Registrų centro savininkams išduodamas Juridinių asmenų registro dokumentas "Elektroninis sertifikuotas išrašas" parodo, kokie valdybos organai kada buvo... (skaityti viską)