Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATA (BIUDŽETAS), PIRKIMAS / Kaip organizuoti pirkimą bendrijoje

susijęs klausimas

Kaip organizuoti pirkimą bendrijoje? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 1009

Bendrijų veiklos tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Įgyvendinant šį tikslą neišvengiamai bus perkamos prekės, darbai ir paslaugos, tik vienoje bendrijoje perkama bus daugiau (pavyzdžiui, tokioje, kuri administruoja ne vieną, bet kelis namus), kitoje – mažiau, ir vienu etapu bus perkama daugiau (pavyzdžiui, kai vykdomi didelio masto fasado, stogo atnaujinimo darbai), kitu – mažiau. Bendrijoje gali būti patvirtintos pirkimo taisyklės arba pirkimai gali būti vykdomai vadovaujantis patvirtintu biudžetu ir atskirais bendrijos narių ir (arba) visų savininkų sprendimais.
susijęs klausimas

Ar privaloma bendrijoje pasitvirtinti pirkimo taisykles? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 1588

Teisės aktais bendrijos šiuo metu nėra įpareigotos laikytis kokių nors pirkimo taisyklių. Bendrijų įstatyme (žr. 16 straipsnio 1 dalies 7 punktą) tik yra įtvirtinta nuostata, kad bendrijos valdyba tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas – tai viena pagrindinių valdybos funkcijų. Kai bendrijoje valdyba nėra sudaroma, šios funkcijos priskiriamos bendrijos pirmininkui (jeigu aukščiausias bendrijos organas – susirinkimas nenusprendžia... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kur galima rasti aprašą, kam gali būti naudojamos tikslinės administravimo (valdymo) ir techninės priežiūros lėšos? (2021-05-06) komentarų: 0 peržiūrų: 1347

Pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą) ir kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu (lietuviškai - valdymu), bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas (žr. Bendrijų įstatymo 10 str.). Administravimo išlaidas dažniausiai sudaro bendrijos pirmininko ir buhalterinės apskaitos paslaugos, gali būti mokami atlyginimai ir valdybos nariams, būna patvirtinama ir tam tikra suma kitoms nenumatytoms administravimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip, kokiais būdais galima orgnizuoti pirkimą bendrijoje? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 1271

1. Susirinkimo sprendimu (balsuojant raštu) gali būti priimti labai konkretūs sprendimai, ką, už kiek, iš ko pirkti. 2. Susirinkimo sprendimu (balsuojant raštu) gali būti įgalioti bendrijos pirmininkas arba valdyba parinkti prekių, paslaugų ar darbų teikėjus, vadovaujantis ir naudojant tam skirtą (susirinkime patvirtintą) biudžetą, t. y. jo neviršijant. 3. Susirinkimas galėtų patvirtinti pirkimo taisykles. Pirkimo taisyklėse turėtų būti aprašyti pirkimo principai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkas pats sau gali prikti telefoną, apmokėti ryšio paslaugas, vykti savo nuožiūra į seminarus iš gyventojų renkamų lėšų, juo neinformuojant, be gyventojų pritarimo. (2021-04-06) komentarų: 0 peržiūrų: 922

Bendrijos biudžetą tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Bendrijos pirmininkas, organizuodamas veiklą, leidžia ne savo asmeninius, bet visų savininkų pinigus ir turi teikti bendrijos nariams apie tai ataskaitas. Bendrijos narių susirinkimas tvirtina bendrijos veiklos metinę ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį. Bendrijos pirmininkas veiklą turi organizuoti taip, kad konkrečiam tikslui skiriamos įmokos nebūtų išleidžiamos ne pagal paskirtį - kitu tikslu. Jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pagal STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.07.03:2017 971 (prim) straipsnį Sanitarijos ir higienos reikalavimų užtikrinimui bendrojo naudojimo patalpos, vėdinimo kanalai ir vamzdynai, šiukšlių šalintuvai valomi ir dezinfekuojami pagal faktinį poreikį, tačiau ne rečiau kaip: vėdinimo kanalai ir vamzdynai – kartą per trejus metus, naudojami šiukšlių šalintuvai – du kartus per metus, jeigu jų naudojimo norminiuose dokumentuose nenustatyta kitaip. Kadangi vėdinimo/ventiliacijos kanalai yra bendro naudojimo objektai (nors mūsų sąraše nerandu), tai valymui nereikalingas namo gyventojų sutikimas? nors suma gaunasi apie 800 eur. butui apie 24 eur. Vėdinimo sistema nevalyta daug metų. (2023-01-25) komentarų: 0 peržiūrų: 662

Manytume, kad pirmiausiai jūsų pastato techninis prižiūrėtojas turėtų dėl to parašyti išvadas apžiūros akte. Jeigu būtų rekomendacijos atlikti vėdinimo sistemos valymo darbus, galima būtų juos atlikti iš rezervui (ne pagal ilagalaikį planą, bet atsargai) sukauptomis lėšomis, o jeigu sukaupta nėra, priskaityti jas ir surinkti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bendrijose būna nustatyta įvairių pirkimo taisyklių arba tam tikrų paslaugų pirkimo tvarkų (pavyzdžiui,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Susirinkime nusprendėme tvarkyti namo stogą, tačiau nėra parašytas protokolas, nėra sutikimų, kad sutinkame. Bendrijos pirmininkė surado 1 rangovą, sutarė su juo labai aukštą kainą. Nėra jokių dokumentų. Kaina mums netinka. Atsivežėme kitą rangovą. Jis paskaičiavo pigiau. Bet bendrijos pirmininkė nesutinka, kad kiti rangovai atliktų darbus pigesne kaina. Grasina teismais, jei neduosime pinigų. Kaip turi vykti šis procesas? Kiek rangovų gali dalyvauti? Ar teisi bendrijos pirminkė pasirinkdama vieną rangovą stogo darbams, ir mums neleisdama samdyti kitus rangovus už žemesnę kainą? Kada turi būti pateikta sąmata - prieš darbų vykdymą ar baigus darbus? (2022-03-20) komentarų: 0 peržiūrų: 659

Jeigu vyko susirinkimas, turėjo būti parašytas ir protokolas - galbūt jūsų bendrijos pirmininkas vadovaujasi protokolu, kurio jūs nematėte, gal verta paprašyti protokolo? Bendrijoje gali būti patvirtintos pirkimo taisyklės, bet nebūtinai. Bendrijų įstatyme nurodyta, kad bendrijos valdyba tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas, bet jeigu jūsų bendrijoje valdybos nėra, ši funkcija tenka bendrijos pirmininkui. Žinoma, aukščiausias organas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas pats paruošti vidaus elektros tinklų pertvarkymo projektą dėl viryklių keitimo ir kokiu dokumentu remiantis už tai išsimokėti sau atlyginimą? (2022-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 573

Bendrijos pirmininkui nėra draudžiama teikti bendrijai ir kitas paslaugas, išskyrus kai kurias išimtis, pavyzdžiui, bendrijos pirmininkas negalėtų teikti ir bendrijos buhalterinės apskaitos taikant dvejybinį įrašą paslaugų, bendrijos revizijos paslaugų. Bendrija už paslaugas gali sumokėti pasirašiusi paslaugų teikimo sutartį arba su juridiniu asmeniu, arba su fiziniu asmeniu, veikiančiu pagal nustatytą individualios veiklos tvarką. Arba gali įdarbinti fizinį asmenį... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas tvirtina pakeistus (padidintus) pastato priežiūros darbų įkainius? Susirinkimas ar bendrijos pirmininkas? (2022-12-01) komentarų: 0 peržiūrų: 326

Vadovaujantis Bendrijų įstatymu, metinę pajamų išlaidų sąmatą (biudžetą) tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas (galima balsuoti ir raštu). Bendrijos valdyba ir pirmininkas veiklą turi organizuoti vadovaudamiesi metiniu bendrijos biudžetu, neviršydami konkrečiam tikslui nustatyto metinio biudžeto, ir kitais bendrijos narių ar savininkų sprendimais. Galbūt gali rastis situacijų, kai valdyba (pirmininkas) priima laikiną sprendimą tęsti būtinuosius sutartinius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokius veiksmus turėtume atlikti toliau, jei visuotinio susirinkimo metu gautume 51 pritariantį balsą? Nuo kokios darbų pirkimo sumos reikalingas viešas pirkimų konkursas? Kiek daugiausiai reiktų surinkti pasiūlymų iš įmonių, kurios galėtų atlikti tokius darbus ? (2023-04-21) komentarų: 0 peržiūrų: 266

Viešieji pirkimai bendrijoje nėra privalomi. Bendrija gali pasitvirtinti savo pirkimo tvarką, betji irgi nėra privaloma. Pirkimas bendrijoje gali būti organizuojamas vadovaujantis bendrijos narių (savininkų) sprendimais, valdymo organų sprendimais. Bendrijos nariai (savininkai) gali priimti konkretų sprendimą dėl konkrečios paslaugos teikėjo ir jo paslaugos kainos arba gali priimti sprendimą tik dėl biudžeto, skiriamo konkrečiai paslaugai, ir įgalioti valdymo organą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisingai suprantu, kad naujai įsigaliojęs aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4949f900eb0211ed9978886e85107ab2) mūsų kaip bendrijos neliečia, ir mums nereikia organizuoti prikimų per centralizuotą pirkimų sistemą (https://epc.cpo.lt/)? Tokį klausimą užduodu iš to, kad: 1. Šiame naujame įstatyme 1 punkte yra nurodyta kas yra administratorius: ... veikiančio pagal Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus ... 2. O pasižiūrėjus į tą 1 punkte minimo kito įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.452274/asr) 1 punktą matosi patikslintas administratoriaus apibrėžimas: ... paskirto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje ... 3. Ir galiausiai pasižiūrėjus CK 4.84 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr), ten aiškiai yra parašyta: butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kai šie savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties Taigi, ar išeina taip, kad mes, kaip bendrija, ir toliau galime vykdyti pirkimus pagal savo pasitvirtintą tvarką? (2023-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 242

Jūsų paminėtas pirkimo tvarkos aprašas taikomas savivaldybių paskirtiesiems administratoriams, kurie yra paskiriami tuomet, kai daugiabučio namo savininkai nėra įsteigę bendrijos ir nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties (nes bendrojo naudojimo objektus prižiūrėti būtina, kai savininkai patys to nedaro, savivaldybė paskiria). Bendrijoms šis aprašas nėra taikomas, bet, žinoma, bendrija gali nusistatyti savo vidinę pirkimo tvarką, jeigu tam būtų poreikis.
susijęs klausimas

Pirkimų organizavimas bendrijoje iki 2023-05-06 vyko pagal 2015-12-14 ..........pirkimų pavyzdines taisykles, bet dabar jos nebegalioja.Dabar bendrijos pirmininkas gali organizuoti darbų pirkimus kaip nori? (2023-12-03) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Bendrijos pirmininkas turi vadovautis bendrijos narių patvirtinta metine pajamų ir išlaidų sąmata (biudžetu), bendrijos narių (tam tikrais atvejais - savininkų) sprendimais, bendrijos įstatais, teisės aktais.