Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko darbo sutartis

susijęs klausimas

Jeigu bendrijos pirmininkas ėjo pareigas pasibaigus kadencijai, o su juo buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis, tai kaip ištaisyti klaidą? (2021-07-15) komentarų: 1 peržiūrų: 1045

Klaida - ir tai, kad pirmininkas vis dar eina pareigas, nors jo kadencija pasibaigė, ir tai, kad su juo sudaryta neterminuota darbo sutartis. Pasiūlymas būtų toks: laiku iš pareigų nepasitraukusiam bendrijos pirmininkui, nors ir pavėluotai, reikia įvykdyti savo pareigą - sušaukti bendrijos narių susirinkimą, kuriame būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas (arba būtų perrinktas tas pats asmuo dar vienai 3 metų kadencijai), į protokolą įrašant, kas yra įgaliojamas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar su bendrijos pirmininku kiekvienai naujai kadencijai reikia sudaryti naują darbo sutartį, ar galima sudaryti vieną neterminuotą darbo sutartį, kuri bus nutraukta, kai pirmininkas išeis iš darbo savo noru arba nebus išrinktas. Kokie DK straipsniai. (2021-06-29) komentarų: 0 peržiūrų: 766

Darbo kodekso 67 str. 1 dalyje nustatyta, kad terminuota darbo sutartis sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui. Bendrijų įstatyme nustatyta, kad Bendrijos pirmininko kadencija – treji metai, nei daugiau, nei mažiau. Darbo kodekso 68 str. 4 dalyje įtvirtinta, kad terminuotų darbo sutarčių, kurių maksimalus terminas negali būti ilgesnis kaip penkeri metai, sudarymo galimybę su renkamais ar skiriamais darbuotojais (…) nustato kiti įstatymai, tokios... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti nustatyta daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininko darbo laikas ir alga valandinė, pavyzdžiui, kelios valandos per mėnesį? (2021-07-22) komentarų: 0 peržiūrų: 678

Taip, gali būti nustatyta sumažinta bendrijos pirmininko darbo laiko norma ir atitinkamai nustatytas jo atlyginimas. Darbo laiko normos rūšys: 1. Įprastas darbo laikas (visas darbo laikas): 40 valandų per savaitę. 2. Sutrumpintas darbo laikas: 36–38 valandos per savaitę. Tokia darbo laiko norma nustatyta darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa arba kai viršijami sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai– sutrumpinto darbo laiko... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima dirbti bendrijos pirmininkui be atlyginimo? Kokia tuomet būtų darbo sutartis? (2022-01-05) komentarų: 0 peržiūrų: 487

Įprastai su bendrijos pirmininku pasirašoma terminuota 3 metų darbo sutartis (nes pagal Bendrijų įstatymą jo kadencija - lygiai 3 metai), numatant konkretų atlygį - tai būtų teisėta, nekeltų abejonių. Oficialiu darbo inspekcijos požiūriu, darbo sutartis ir atlygis yra būtini, nors Bendrijų įstatymo sakinio, kuriuo jie remiasi, prasmė galbūt galėtų būti interpretuojama įvairiai, be to, jie nekomentuoja Savanoriškos veiklos įstatymo, o teisinė praktika šiuo klausimu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Terminuotai sutarčiai yra didesnis sodros mokestis. Pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Po trejų metų gali būti išrinktas tas pats arba kitas pirmininkas, ir vėl terminuota sutartis. Kodėl bendrijos nariai turi mokėti sodrai didesnius mokesčius dėl terminuotos sutarties? (2021-10-12) komentarų: 0 peržiūrų: 436

Darbo kodekso 67 str. 1 dalyje nustatyta, kad terminuota darbo sutartis sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui. Bendrijų įstatyme nustatyta, kad Bendrijos pirmininko kadencija – lygiai treji metai (išrenkamas tam tikram aiškiai apibrėžtam laikui, vartojant tarptautinį žodį - tam tikram terminui). Kadencijai pasibaigus tas pats asmuo gali nesutikti būti pirmininku dar vieną kadenciją, o jeigu ir sutiktų, tai vėl - trejiems metams (tam tikram aiškiai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei valdyba patvirtina LAIKINAI einantį bendrijos primininko pareigas asmenį, kaip sutvarkomas atlyginimo mokėjimo klausimas? (2021-12-21) komentarų: 0 peržiūrų: 334

Reikėtų įforminti darbo santykius - su paskirtuoju laikinai pavaduoti bendrijos pirmininką asmesniu turėtų būti pasirašyta terminuota darbo sutartis (iki tam tikro momento, apibrėžto konkrečia data arba iki bus įvykdyta tam tikra užduotis, pavyzdžiui, iki bus išrinktas naujas bendrijos pirmininkas). Tokiu atveju reikėtų paskirti ir asmenį, kuris turėtų teisę pasirašyti tą terminuotą darbo sutartį (gabūt turėtų teisę savo parašu patvirtinti ir tos sutarties... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galime sumažinti bendrijos pirmininko atlyginimą? Jo kadencija baigiasi gruodžio mėnesį. Jei taip, kokiu pagrindu tai padaryti? Dauguma namo gyventojų nepatenkinti tokiu dideliu jam mokamu atlyginimu. (2022-03-29) komentarų: 0 peržiūrų: 319

Bendrijos pirmininko darbo užmokesčio dydis - sutartinis bendrijos pirmininko ir bendrijos narių dalykas. Bendrijos pirmininkui mokamas toks darbo užmpkestis, koks buvo patvirtintas bendrijos narių visuotiniame susirinkime arba bendrijos nariams balsuojant raštu. Su bendrijos pirmininku pasirašoma terminuota darbo sutartis. Jeigu norėtumėte keisti jo darbo sutartį (atlygį), tai irgi turėtų spręsti bendrijos nariai, nustatydami kitokį biudžetą bendrijos pirmininko atlygiui.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Su bendrijos pirmininku sudaroma darbo sutartis. Keičiantis pirmininkui, su senuoju yra nutraukiama darbo sutartis. Ar priklauso atleidžiamam pirmininkui kompensacija už nepanaudotas atostogas? (2021-12-14) komentarų: 0 peržiūrų: 295

Taip, išmokos už nepanaudotas atostogas priklauso. Atleidžiant bendrijos pirmininką reikia vadovautis, ir Bendrijų įstatymu, ir bendrijos įstatais, ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Bendrijos pirmininkas taip pat turėtų vadovautis Darbo kodeksu - laiku išeiti atsostogų.
susijęs klausimas

Sodininkų bendrija balandžio išrinko naują valdybą ir pirmininką. Kada turi būti atleistas (nutraukta darbo sutartis) su buvusiu pirmininku? Kada gali būti priimtas naujas pirmininkas ir sudaryta su juo darbo sutartis? (2022-04-04) komentarų: 0 peržiūrų: 286

Sodininkų bendrija savo veikloje turėtų vadovautis bendrijoje priimtais sprendimais, savo bendrijos įstatais, LR Sodininkų bendrijų įstatymu, o darbo santykius reglamentuoja LR Darbo kodeksas. Pagal bendrąją praktiką pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu susirinkime nebuvo nustatyta kitaip (bendrijos nariai gali nustatyti konkrečią pradžios datą arba gali susieti ją su tam tikru faktu). Patartina (bet nebūtinai) naują bendrijos pirmininką... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia sutartis turi būti sudaryta su DNSB bendrijos pirmininku? Darbo ar paslaugų sutartis? (2022-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 222

Su bendrijos pirmininku sudaroma terminuota darbo sutartis.
susijęs klausimas

Į ką kreiptis dėl neteisėto bendrijos pirmininko atlyginimo išsimokėjimo, jeigu per visuotinį bendrijos narių susirinkimą klausimas dėl darbo sutarties pasirašymo, darbo krūvio ir darbo užmokesčio nebuvo įtrauktas į darbotvarkę ir nebuvo svarstomas. (2022-06-15) komentarų: 0 peržiūrų: 158

Valstybinės darbo inspekcijos pozicija yra tokia, kad bendrijos pirmininkas būtinai turi būti įdarbintas pasirašant darbo sutartį, taigi, už darbą jam turi būti mokamas atlygis. Siūlytume pirmiausiai raštu kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką - paprašyti paaiškinti, kas ir kada priėmė sprendimą jam mokėti būtent tokį atlygį (gal nedalyvavote tame susirinkime, gal metiniame biudžete buvo patvirtinta pirmininko atlyginimui skirta tam tikra suma, o biudžetas nepakeistas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Visuotinas susirinkimas perrinko bendrijos pirminką,jam buvo mokama pusė minimalios algos. Visuotinam susirinkime piriimtas sprendimas: 102 bendrijos narių, butų savininkų 120, 65 bendrijos nariai balsavo už atlyginimo padidinimą iki mma. Kaip teisingai įforminti darbo sutarties pratęsimą su padidintu atlyginimu ir kas turi tai padaryti,. (2022-07-31) komentarų: 0 peržiūrų: 89

Pasikeitus darbo sutarties sąlygoms galima pasirašyti sutarties priedą, kuriame būtų aiškiai suformuluota, kuris sutarties punktas kaip (nurodant tkslų tekstą) pakeičiamas. Priedą turėtų pasirašyti susirinkime įpareigotas tai padaryti asmuo arba tas asmuo, kuris buvo įpareigotas pasirašyti darbo sutartį.
susijęs klausimas

Ar galima laikyti adekvačiu mėnėsinį atlyginimą bendrijos pirmininkui 500 eur., jam administruojant 37 butų namą? (2022-09-16) komentarų: 0 peržiūrų: 57

Biudžetą bendrijos pirmininko atlyginimui nustato bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Pirmininko atlyginimas - susitarimo dalykas: už kiek jis sutinka vykdyti pareigas ir kiek bendrijos nariai sutinka jam už tai mokėti. Būna, kad ir mažoje bendrijoje darbo daugiau nei didelėje (pavyzdžiui, renovacija vyksta), būna, kad asmuo sutinka vykdyti pirmininko pareigas už simbilinį atlygį. Jeigu bendrijos nariai patvirtino tokį bendrijos pirmininko atlyginimą, reiškia, jis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pirmininkui priklauso minimalus atlyginimas, jis sako, kad tai vyriausybės įstatymų nustatyta tvarka, ar tai yra ne savivaliavimas, juk mes gyventojai esae darbdaviai, mokame iš savo kišenės, namas 60 butų. (2022-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 41

Bendrijos pirmininko atlyginimas - susitarimo dalykas, t.y. reikia susitarti, už kiek asmuo vykdys tas pareigas ir kiek bendrijos nariai sutinka už tai jam mokėti. Bendrijos pirmininką galima įdarbinti ne pilnu, bet daliniu etatu ar net vienai, dviem valandoms per dieną ar per savaitę. Taigi, MMA nėra privalomas. Tik nereikia pamiršti, kad įdarbinus nepilnu etatu asmenį, kuris niekur kitur nedirba (nemoka mokesčių Sodrai), mokesčius reikės mokėti nuo MMA, yra nustatytos Sodros... (skaityti viską)