Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų

susijęs klausimas

Buvo išrinktas naujas bendrijos pirmininkas ir valdybos nariai. Koks procesas registruojant narius ir pirmininką VĮ "Registrų centre"? Ar yra kokia popierinė formą, kurią reikia pristatyti į registrų centrą, o gal galima tai padaryti e. būdu per tam tikrą nuorodą? (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 782

Naują bendrijos pirmininką ir valdybos narius būtinai reikia įregistruoti VĮ "Registrų centre", pateikiant šių valdymo organų išrinkimo teisėtą faktą pagrindžiančius dokumentus, tokius kaip pranešimas apie šauktą bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir jo paviešinimo bei įteikimo bendrijos nariams faktą patvirtinantis aktas, bendrijos narių sąrašas, susirinkimo dalyvių sąrašas ir jų atstovų įgaliojimai ar balsavimo perleidimo sutartys, jeigu tokių buvo,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų? (2021-02-10) komentarų: 0 peržiūrų: 781

Bendrijos pirmininką renka ir atšaukia iš pareigų bendrijos narių visuotinis susirinkimas (žr. Bendrijų įstatymo 14 str. 2 dalį). Bendrijos valdyba negali išrinkti arba atšaukti bendrijos pirmininko. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad organizuojant bendrijos narių visuotinį susirinkimą dėl bendrijos pirmininko rinkimo ar atšaukimo iš pareigų svarbu: būtinai įtraukti į darbotvarkę pirmininko rinkimo (atšaukimo) klausimą; pranešti apie šaukiamą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip atšaukti pirmininką? (2021-04-14) komentarų: 0 peržiūrų: 713

Kartais būna, kad bendrijos nariai dėl vienų ar kitų priežasčių nebenori, kad išrinktasis bendrijos pirmininkas toliau eitų pareigas. Sprendimą atšaukti bendrijos pirmininką iš pareigų ir nuo tam tikros konkrečios dienos nutraukti su juo terminuotą darbo sutartį, vadovaujantis Darbo kodekso 104 str. 1 dalimi, turi priimti bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimas taip pat turi įgalioti vieną bendrijos narį, kuris konstatuos sutarties nutraukimo faktą įrašu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos narių neivykusio ataskaitinio susirinkimo fakto dėl pandemijos galima prilyginti force major situacijai, t.y. ar ir toliau galioja prieš tai buvusių išrinktų narių pareigybių kadencijos? (2021-03-16) komentarų: 3 peržiūrų: 676

Dėl pandemijos paskelbtas karantinas yra ypatinga situacija, susibūrimai yra draudžiami, todėl bendrijos yra nukėlusios ataskaitinius susirinkimus arba organizuoja bendrijos narių balsavimą raštu. Metinę ataskaitą, biudžetą balsuojant raštu patvirtinti galima, tačiau, kaip žinia, Bendrijų įstatymas draudžia balsuojant raštu rinkti bendrijos valdymo organus. Bendrijos pirmininko kadencija - 3 metai, valdybos narių - bendrijos įstatuose nustatytoji. Kadencija automatiškai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar buvo teisėtai mokamas atlyginimas bendrijos pirmininkui, jeigu teismo sprendimu buvo pripažinta, kad visuotiniame bendrijos susirinkime išrinktas bendrijos pirmininkas negali būti laikomas teisėtai išrinktu? (2021-04-19) komentarų: 1 peržiūrų: 586

Bendrijos pirmininkas pareigas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenurodyta kitaip (Bendrijų įstatymo 14 str. 2 dalis). Bendrijos nariai gali nustatyti, kad išrinktasis bendrijos pirmininkas pareigas pradės eiti po to, kai jis bus įregistruoras VĮ Registrų centre ir gali įpareigoti vieną iš bendrijos narių pasirašyti darbo sutartį su išrinktuoju pirmininku po to, kai jis bus įregistruoras VĮ Registrų centre. Deja, ne visada taip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje turime neveiksnų pirmininką, kuris gauna algą, tačiau atsisako vykdyti savo pareigas. Valdyba negali sušaukti susirinkimo, nes jis niekuomet negali jame dalyvauti. Kaip legaliai perrinkti bendrijos pirmininką be esamo pirmininko dalyvavimo. (2021-07-28) komentarų: 0 peržiūrų: 443

Bendrijų įstatyme nustatyta, kad bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia bendrijos narių visuotinis susirinkimas (ne valdyba). Be to, nereikia pamiršti, kad bendrijos pirmininko kadencija - 3 metai (ne daugiau ir ne mažiau). Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos turi būti sušauktas bendrijos narių visuotinis susirinkimas naujam bendrijos pirmininkui išrinkti (dar vienai kadencijai gali būti perrinktas ir tas pats asmuo). Bendrijos narių visuotinis susirinkimas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas bendrijos pirmininkui nustato darbo užmokesčio dydį? (2021-05-28) komentarų: 0 peržiūrų: 319

Bendrijos pirmininko darbo užmokestį ir darbo sąlygas nustato bendrijos narių visuotinis susirinkimas, jeigu bendrijos įstatuose nėra nustatyta kitaip (žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 d. 6 punktą).
susijęs klausimas

Rugsėjo 17 d. baigėsi bendrijos pirmininkės darbo sutartis. Žmogus neturintis įgaliojimų iki šiol disponuoja bendrijos lėšomis. Kodėl Jūs nereikalaujate dokumentų apie darbo sutarties nutraukimą (pasibaigė trejų metų kadencija). (2021-10-03) komentarų: 0 peržiūrų: 250

Bendradarbiaudamos organizacijos pirmiausiai vadovaujasi VĮ "Registrų centro" duomenimis. Kol asmuo įregistruotas kaip vadovas juridinių asmenų registre, tol jam tenka tam tikra civilinė atsakomybė (net ir tuomet, kai darbo sututartis yra nutraukta). Naujas bendrijos pirmininkas santykiuose su kitomis organizacijomis vadovu pripažįstamas tuomet, kai jis yra įregistruotas juridinių asmenų registre (pateikiamas elektroninis sertifikuotas išrašas). Būna atvejų, kai bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikia VĮ Registrų centre naujai įregistruoti bendrijos pirmininką ir valdybos narius, jei visuotiniame bendrijos narių susirinkime pirmininku ir valdybos nariais buvo išrinkti visi tie patys asmenys t. y. jų įgaliojimai buvo pratęsti dar vienai 3 m. kadencijai. (2021-10-13) komentarų: 0 peržiūrų: 244

Dar vienai kadencijai išrinkus buvusius bendrijos valdymo organų narius (pirmininką ir kitus valdybos narius), tuos pačius asmenis reikia iš naujo įregistruoti VĮ Registrų centre. Kol to nepadarėje, jie nėra valdymo organų nariai de jure ir gali kilti problemų (pavyzdžiui, organizacija gali nepripažinti pirmininko parašo pasirašant sutartį ir pan.).
susijęs klausimas

Kas gali pasirašyti darbo sutartį su nauju bendrijos pirmininku? (2021-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 189

Bendrijų įstatymo 10 straipsnyje, kuriame aiškinama bendrijos narių visuotinio susirinkimo kompetencija, sakoma, kad bendrijos nariai visuotiniame susirinkime "6) įgalioja vieną iš bendrijos narių bendrijos vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku, nustato bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo sąlygas ir darbo užmokestį, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip".
susijęs klausimas

Kiek reikia surinkti bendrijos narių parašų, kad butų išrinktas /perrinktas bendrijos pirmininkas? (2021-12-29) komentarų: 0 peržiūrų: 183

Bendrijos pirmininką renka bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkime turi dalyvauti daugiau nei pusė visų bendrijos narių (patikrinimui pridedamas bendrijos narių sąršas), už asmens išrinkimą bendrijos pirmininku turi balsuoti daugiau nei 2/3 tame susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. P.S. Bendrijos narių susirinkime gali dalyvauti ir balsuoti pagal laisvos formos balsavimo teisės perleidimo sutartis dalyvaujantys bendrijos narių atstovai, taip pat jų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali būti renkamas ir atšaukiamas bendrijos nariams iš anksto pareiškiant nuomonę raštu? (2022-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 121

Jeigu bendrijos įstatuose yra numatyta galimybė bendrijos nariams iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę paskelbto bendrijos narių visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais, tai galima daryti ir tuomet, kai darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos pirmininką. Vieni bendrijos nariai ateis į susirinkimą ir balsuos pakeldami rankas, o nuomonę iš anksto raštu pateikusieji irgi bus laikomi dalyvavusiais, jų balsai bus įtraukti skaičiuojant bendrus balsus. Iš... (skaityti viską)