Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų

susijęs klausimas

Buvo išrinktas naujas bendrijos pirmininkas ir valdybos nariai. Koks procesas registruojant narius ir pirmininką VĮ "Registrų centre"? Ar yra kokia popierinė formą, kurią reikia pristatyti į registrų centrą, o gal galima tai padaryti e. būdu per tam tikrą nuorodą? (2021-10-05) komentarų: 1 peržiūrų: 3942

Naują bendrijos pirmininką ir valdybos narius būtinai reikia įregistruoti VĮ "Registrų centre", pateikiant šių valdymo organų išrinkimo teisėtą faktą pagrindžiančius dokumentus, tokius kaip pranešimas apie šauktą bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir jo paviešinimo bei įteikimo bendrijos nariams faktą patvirtinantis aktas, bendrijos narių sąrašas, susirinkimo dalyvių sąrašas ir jų atstovų įgaliojimai ar balsavimo perleidimo sutartys, jeigu tokių buvo,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų? (2021-02-10) komentarų: 2 peržiūrų: 1890

Bendrijos pirmininką renka ir atšaukia iš pareigų bendrijos narių visuotinis susirinkimas (žr. Bendrijų įstatymo 14 str. 2 dalį). Bendrijos valdyba negali išrinkti arba atšaukti bendrijos pirmininko. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad organizuojant bendrijos narių visuotinį susirinkimą dėl bendrijos pirmininko rinkimo ar atšaukimo iš pareigų svarbu: būtinai įtraukti į darbotvarkę pirmininko rinkimo (atšaukimo) klausimą; pranešti apie šaukiamą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip atšaukti pirmininką? (2021-04-14) komentarų: 1 peržiūrų: 1626

Kartais būna, kad bendrijos nariai dėl vienų ar kitų priežasčių nebenori, kad išrinktasis bendrijos pirmininkas toliau eitų pareigas. Sprendimą atšaukti bendrijos pirmininką iš pareigų ir nuo tam tikros konkrečios dienos nutraukti su juo terminuotą darbo sutartį, vadovaujantis Darbo kodekso 104 str. 1 dalimi, turi priimti bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimas taip pat turi įgalioti vieną bendrijos narį, kuris konstatuos sutarties nutraukimo faktą įrašu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos narių neivykusio ataskaitinio susirinkimo fakto dėl pandemijos galima prilyginti force major situacijai, t.y. ar ir toliau galioja prieš tai buvusių išrinktų narių pareigybių kadencijos? (2021-03-16) komentarų: 3 peržiūrų: 1069

Dėl pandemijos paskelbtas karantinas yra ypatinga situacija, susibūrimai yra draudžiami, todėl bendrijos yra nukėlusios ataskaitinius susirinkimus arba organizuoja bendrijos narių balsavimą raštu. Metinę ataskaitą, biudžetą balsuojant raštu patvirtinti galima, tačiau, kaip žinia, Bendrijų įstatymas draudžia balsuojant raštu rinkti bendrijos valdymo organus. Bendrijos pirmininko kadencija - 3 metai, valdybos narių - bendrijos įstatuose nustatytoji. Kadencija automatiškai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar buvo teisėtai mokamas atlyginimas bendrijos pirmininkui, jeigu teismo sprendimu buvo pripažinta, kad visuotiniame bendrijos susirinkime išrinktas bendrijos pirmininkas negali būti laikomas teisėtai išrinktu? (2021-04-19) komentarų: 1 peržiūrų: 1017

Bendrijos pirmininkas pareigas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenurodyta kitaip (Bendrijų įstatymo 14 str. 2 dalis). Bendrijos nariai gali nustatyti, kad išrinktasis bendrijos pirmininkas pareigas pradės eiti po to, kai jis bus įregistruoras VĮ Registrų centre ir gali įpareigoti vieną iš bendrijos narių pasirašyti darbo sutartį su išrinktuoju pirmininku po to, kai jis bus įregistruoras VĮ Registrų centre. Deja, ne visada taip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje turime neveiksnų pirmininką, kuris gauna algą, tačiau atsisako vykdyti savo pareigas. Valdyba negali sušaukti susirinkimo, nes jis niekuomet negali jame dalyvauti. Kaip legaliai perrinkti bendrijos pirmininką be esamo pirmininko dalyvavimo. (2021-07-28) komentarų: 0 peržiūrų: 1014

Bendrijų įstatyme nustatyta, kad bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia bendrijos narių visuotinis susirinkimas (ne valdyba). Be to, nereikia pamiršti, kad bendrijos pirmininko kadencija - 3 metai (ne daugiau ir ne mažiau). Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos turi būti sušauktas bendrijos narių visuotinis susirinkimas naujam bendrijos pirmininkui išrinkti (dar vienai kadencijai gali būti perrinktas ir tas pats asmuo). Bendrijos narių visuotinis susirinkimas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek reikia surinkti bendrijos narių parašų, kad butų išrinktas /perrinktas bendrijos pirmininkas? (2021-12-29) komentarų: 0 peržiūrų: 824

Bendrijos pirmininką renka bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkime turi dalyvauti daugiau nei pusė visų bendrijos narių (patikrinimui pridedamas bendrijos narių sąršas), už asmens išrinkimą bendrijos pirmininku turi balsuoti daugiau nei 2/3 tame susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. P.S. Bendrijos narių susirinkime gali dalyvauti ir balsuoti pagal laisvos formos balsavimo teisės perleidimo sutartis dalyvaujantys bendrijos narių atstovai, taip pat jų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Rugsėjo 17 d. baigėsi bendrijos pirmininkės darbo sutartis. Žmogus neturintis įgaliojimų iki šiol disponuoja bendrijos lėšomis. Kodėl Jūs nereikalaujate dokumentų apie darbo sutarties nutraukimą (pasibaigė trejų metų kadencija). (2021-10-03) komentarų: 0 peržiūrų: 679

Bendradarbiaudamos organizacijos pirmiausiai vadovaujasi VĮ "Registrų centro" duomenimis. Kol asmuo įregistruotas kaip vadovas juridinių asmenų registre, tol jam tenka tam tikra civilinė atsakomybė (net ir tuomet, kai darbo sututartis yra nutraukta). Naujas bendrijos pirmininkas santykiuose su kitomis organizacijomis vadovu pripažįstamas tuomet, kai jis yra įregistruotas juridinių asmenų registre (pateikiamas elektroninis sertifikuotas išrašas). Būna atvejų, kai bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikia VĮ Registrų centre naujai įregistruoti bendrijos pirmininką ir valdybos narius, jei visuotiniame bendrijos narių susirinkime pirmininku ir valdybos nariais buvo išrinkti visi tie patys asmenys t. y. jų įgaliojimai buvo pratęsti dar vienai 3 m. kadencijai. (2021-10-13) komentarų: 0 peržiūrų: 634

Dar vienai kadencijai išrinkus buvusius bendrijos valdymo organų narius (pirmininką ir kitus valdybos narius), tuos pačius asmenis reikia iš naujo įregistruoti VĮ Registrų centre. Kol to nepadarėje, jie nėra valdymo organų nariai de jure ir gali kilti problemų (pavyzdžiui, organizacija gali nepripažinti pirmininko parašo pasirašant sutartį ir pan.).
susijęs klausimas

Kas bendrijos pirmininkui nustato darbo užmokesčio dydį? (2021-05-28) komentarų: 0 peržiūrų: 550

Bendrijos pirmininko darbo užmokestį ir darbo sąlygas nustato bendrijos narių visuotinis susirinkimas, jeigu bendrijos įstatuose nėra nustatyta kitaip (žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 d. 6 punktą).
susijęs klausimas

Kas gali pasirašyti darbo sutartį su nauju bendrijos pirmininku? (2021-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 514

Bendrijų įstatymo 10 straipsnyje, kuriame aiškinama bendrijos narių visuotinio susirinkimo kompetencija, sakoma, kad bendrijos nariai visuotiniame susirinkime "6) įgalioja vieną iš bendrijos narių bendrijos vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku, nustato bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo sąlygas ir darbo užmokestį, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip".
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali būti renkamas ir atšaukiamas bendrijos nariams iš anksto pareiškiant nuomonę raštu? (2022-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 434

Jeigu bendrijos įstatuose yra numatyta galimybė bendrijos nariams iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę paskelbto bendrijos narių visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais, tai galima daryti ir tuomet, kai darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos pirmininką. Vieni bendrijos nariai ateis į susirinkimą ir balsuos pakeldami rankas, o nuomonę iš anksto raštu pateikusieji irgi bus laikomi dalyvavusiais, jų balsai bus įtraukti skaičiuojant bendrus balsus. Iš... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas visiškai nevykdo visuotinio susirinkimo sprendimų. Remonto darbus atlieka priimdamas vienašališkus sprendimus, nederindamas su bendrijos nariais. Su bendrijos nariais visiškai nebendrauja ir į jokius klausimus neatsakinėja. Gal galite patarti, kaip galime atsisakyti dabartinio pirmininko paslaugų. Artimiausiu laiku bus visuotinas bendrijos susirinkimas ir norime išsirinkti naują bendrijos pirmininką. (2022-05-28) komentarų: 0 peržiūrų: 419

Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Už sprendimą atšaukti bendrijos pirmininką turi balsuoti daugiau nei 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Svarbu, kad būtų tinkamai įvykdytos susirinkimo organizavimo procedūros (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. ir jūsų bendrijos įstatus). Geriau, kad į darbotvarkę iš karto būtų įtrauktas klausimas dėl bendrijos pirmininko atšaukimo ir naujo pirmininko rinkimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokius dokumentus (formas) reikia pateikti Registrų centrui išrinkus naują Bendrijos pirmininką? (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 411

Naujasis bendrijos pirmininkas Registrų centrui turi pateikti susirinkimo protokolą su visais jo priedais, kurių svarbiausi yra pranešimas apie šaukiamą susirinkimą, informacija apie pranešimo paskelbimą viešai ir įteikimą raštu, bendrijos narių sąrašas, dalyvių sąrašas. Gali būti ir įgaliojimų, balsavimo perleidimo sutarčių. Jeigu susirinkime buvo tvirtinti nauji bendrijos įstatai, dokumentus dar turi patvirtinti notaras. Registrų centrui dar reikės pateikti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu perrinkta Bendrijos pirmininke antrai kadencijai, tačiau Registrų centras neregistruoja, nes Įstatuose patvirtintas įgaliotinių skaičius 27, faktiškai dirba 19, dalyvavo susirinkime ir balsavo už mane 18 įgaliotinių. 8 laiptinės neišsirenka įgaliotinių, tiesiog niekas nenori eiti dirbti. Prievartinių rinkimų negali būti. Bendrijai nenaudinga , kad būtų išrinkti bet kokie darbuotojai tik dėl skaičiaus, kurie nevykdo savo pareigų ir kuriems reikia mokėti darbo užmokestį. Tai yra antraeilės pareigos, dauguma nenori eiti dirbti. Likusiom laiptinėm atstovauja bendrija ir sprendžia gyventojų problemas. Kiekvienoje darbovietėje yra nustatytas etatų skaičius, bet tai nereiškia, kad visi etatai užimti. O čia patvirtinta 27 ir žūt būt turi būti 27. Juk svarbu, kiek dalyvavo, ar yra kvorumas ir kiek balsavo nuo dirbančių įgaliotinių skaičiaus. Ar nepertekliniai Registrų centro reikalavimai. Ir kaip elgtis tokioje situacijoje. Registrų centras pasiūlė keisti Įstatus arba išrinkti įgaliotinius ir iš naujo organizuoti susirinkimą. (2022-07-08) komentarų: 0 peržiūrų: 377

Pagal Bendrijų įstatymą bendrijos pirmininkas išrenkamas bendrijos narių susirinkime (žr. 10 str. 1 d. 2 punktą), kai už jį balsuoja daugiau nei du trečdaliai susirinkime dalyvavusių bendrijos narių (žr. 11 str. 7 dalį). Arba, jeigu bendrijos narių susirinkime nebuvo kvorumo, ir pakartotiniame bendrijos narių susirinkime taip pat nebuvo kvorumo, bendrijos pirmininką gali išrinkti bendrijos narių įgaliotiniai, bet tik tuomet, kai įgaliotinių susirinkime dalyvauja... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Per kiek laiko būtina įregistruoti naujai išrinktą bendrijos pirmininką Juridinių asmenų registre. (2022-05-23) komentarų: 0 peržiūrų: 339

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.66 straipsnio nuostatomis, kai pasikeičia juridinio asmens valdymo organų duomenys, per 30 dienų nuo pakeitimų atsiradimo dienos reikia pateikti prašymą įregistruoti tuos pakeitimus Juridinių asmenų registre. SVARBU: santykiuose su trečiaisiais asmenimis juridinio asmens vardu gali veikti tik toks vadovas, kurio duomenys įregistruoti Juridinių asmenų registre, todėl duomenis apie pasikeitusį vadovą reikėtų pateikti kuo greičiau.
susijęs klausimas

2018-06-07 visuotinis bendrijos narių susirinkimas išrinko bendrijos pirmininką ir bendrijos valdybą. Norime paklausti, tai nuo kokios dienos skaičiuojasi tie trys metai. Nuo susirinkimo dienos ar nuo registravimo dienos? Ir koks tas laikotarpis tarp susirinkimo ir kreipimosi į registrų centrą nes jis sudaro daugiau nei keturiolika mėn. Tai kurį metų laikotarpį mes gyvenome be bendrijos pirmininko? Kokias pirmininkas turėjo teises nuo susirinkimo iki patvirtinimo Registrų centre, tai truko daugiau nei 14 mėn. (2022-09-03) komentarų: 1 peržiūrų: 322

Bendrijų įstatymo 14 str. 2 dalis: "Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, jeigu kyla įtarimų, kad bendrijos pirmininkas buvo išrinktas neteisėtai? (2022-09-14) komentarų: 0 peržiūrų: 292

Jeigu išrinktasis bendrijos pirmininkas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre bendrijos vadovu, tikėtina, kad jis išrinktas teisėtai, nes prieš registravimą tikrinami dokumentai (procedūros). Siūlytume "Rekvizitai.lt" pažiūrėti, ar konkretus asmuo pateikiamas vadovu, arba tai galite pasirikrinti užsakydami VĮ Registrų centre (JAR registras) elektroninį sertifikuotą išrašą apie savo bendriją, šiame dokumente matysite, kada vadovas įregistruotas, kokiu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nuo ko pradėti bendrijos nariams norintiems pakeisti sodų bendrijos pirmininką? Nes aplaidžiai vykdo savo pareigas. (2022-07-25) komentarų: 0 peržiūrų: 280

Sodininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnis. Bendrijos organai 1. Bendrijos organai yra: 1) bendrijos narių susirinkimas; 2) vienasmenis – tik bendrijos pirmininkas arba kolegialus – bendrijos valdyba. 2. Bendrijos narių susirinkimas gali rinkti revizorių arba revizijos komisiją. Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnis. Bendrijos narių susirinkimas 1. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę: 2) iš bendrijos narių rinkti ir atšaukti bendrijos valdymo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikia asmeniškai informuoti kandidatus į bendrijos pirmininkus apie įvykusių rinkimų rezultatus. Jeigu taip, tai per kiek laiko nuo rinkimų datos? (2022-06-09) komentarų: 0 peržiūrų: 271

Bendrijos narių susirinkimo protokolas turi būti parengtas per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Jeigu žmogus sutiko kandidatuoti, žinoma, mandagu būtų jį informuoti apie rezultatus (jeigu susirinkime nedalyvavo ir nežino rezultatų). Dažniausiai kandidatai į bendrijos pirmininkus dalyvauja susirinkime, prisistato bendrijos nariams, o pastarieji pateikia klausimų...
susijęs klausimas

Pakartotinis visuotinis butų savininkų susirinkimas išrinko laikiną pirmininką dviem mėnesiams iki kol bus išrinktas kitas bendrijos pirmininkas. Ar reikia laikinajam pirmininkui registruotis registrų centre? (2022-11-30) komentarų: 1 peržiūrų: 266

Atkreipiame dėmesį į tai, kad bendrijos pirmininką renka ne visų savininkų, bet bendrijos narių visuotinis susirinkimas, bet gal jūsų situacija kažkokia ypatinga arba klausime - tik korektūros klaida... Registrų centras įprastai laikinųjų pirmininkų neregistruoja, nebent būtų labai tvirti argumentai, įrodantys, kad tai yra būtina. Įprastai Registrų centras išregistruoja buvusįjį bendrijos pirmininką tuomet, kai įregistruoja naują pirmininką (patikrinę ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas įgyja teises nuo išrinkimo ar nuo jo įregistravimo JAR. (2022-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 224

Asmuo de facto bendrijos pirmininku tampa nuo jo išrinkimo dienos, jeigu bendrijos narių susirinkimas nenustato kitaip (gali, pavyzdžiui, iš anksto išrinkti nustatydami, kad pirmininku taps pasibaigus esamo pirmininko kadencijai po kelerių mėnesių), tačiau de jure vykdyti bendrijos vadovo pareigas (šaukti susirinkimus, pasirašyti sutartis ir pan.) jis gali tik po to, kai bus įregistruotas registruose. Kartais būna, kad VĮ Registrų centras net neregistruoja išrinktojo pirmininko,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti bendrijos pirmininko rinkimai organiuojami iš anksto - likus 6 mėnesiams iki darbartinio pirmininko kadencijos pabaigos? (2023-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 159

Naujas bendrijos pirmininkas (gali būti perrinktas ir tas pats asmuo) turi būti išrinktas dar nepasibaigus esamo bendrijos pirmininko kadencijai, galima tai padaryti ir prieš pusę metų, jeigu bendrijos nariai mato tam pagrindo. Į protokolą galima įtraukti ir tokius sprendimus kaip, pavyzdžiui, kad išrinktasis bendrijos pirmininkas pareigas pradės eiti po to, kai pasibaigs esamo bendrijos pirmininko kadencija (galima nurodyti ir konkrečią datą) ir po to, kai išrinktasis asmuo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokiais atvejais galima atleisti bendrijos pirmininką iš pareigų. (2023-04-17) komentarų: 0 peržiūrų: 151

Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia bendrijos narių visuotinis susirinkimas (žr. Bendrijų įstatymo 10 str.). Jeigu pirmininko kadencija nėra pasibaigusi, jo atšaukimo pagrindas galėtų būti netinkamas pareigų vykdymas, nesilaikymas bendrijos įstatų ir teisės aktų normų ir pan.
susijęs klausimas

Turime surinkę pusę namo gyventojų parašų dėl pirmininko perrinkimo. Kokius tolesnius veiksmus turime atlikti? (2023-08-18) komentarų: 0 peržiūrų: 63

Bendrijos pirmininkas renkamas ir iš pareigų atšaukiamas ne visų savininkų, o tik bendrijos narių sprendimu. Dažniausiai ne visi savininkai yra bendrijos nariai (ne visi būna pareiškę savo valią dėl dalyvavimo bendrijos veikloje, kai kurie lieka pasyviais, o prieš valią į bendrijos narių sąrašą įrašyti negalima, be to, bendrijso narių ir savininkų bals ųskaičiavimo tvarka skiriasi). Bendrijos narių sąrašą sudaro ir tvirtina bendrijos pirmininkas. Bendrijos... (skaityti viską)