Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS / Kiti buhalterinės apskaitos ypatumai

susijęs klausimas

Kiek metų saugomi bendrijos buhalteriniai dokumentai, sąskaitos , pirkimo čekiai ir panašūs? (2021-09-27) komentarų: 0 peržiūrų: 3027

Konkretaus atsakymo ieškokite Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme "Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" (visada žr. galiojančią redakciją): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/asr
susijęs klausimas

Ar DNSB yra pareiga teikti Finansines ataskaitas Registrų centrui. (2022-06-30) komentarų: 0 peržiūrų: 896

Vadovaujantis VĮ Registrų centro 2022 04 28 paskelbtu pranešimu, bendrijos neprivalo Registrų centrui teikti finansinių ataskaitų, cituojame: "Finansines ataskaitas Registrų centrui turi teikti 17 teisinių formų juridiniai asmenys: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybių įmonės,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip užsisakyti pažymą kad neskolinga bendrijai? (2021-12-07) komentarų: 0 peržiūrų: 893

Dėl pažymų apie atsiskaitymą su bendrija pagal prievoles kreipkitės į savo bendrijos pirmininką, jis turės pasirašyti pažymą, kurią parengs pats arba paprašys buhalterio parengti. Apie tai žr. Bendrijų įstatymo 21 str. 6 punktą.
susijęs klausimas

Atsiųskite, prašau, mano mokėjimų visą istoriją nuo to momento, kai pradėjote tvarkyti DNSB buhalterinę apskaitą. Pradedu nebesuprasti, kaip Jūs tuos skaičius valdote. (2022-10-19) komentarų: 0 peržiūrų: 836

Buhalterinė apskaita vykdoma vadovajantis teisės aktais, bendrijos patvirtintu biudžetu ir bendrijos vadovo (pirmininko) nurodymais. Bendrijos pirmininkas privalo pateikti jums išsamius paaiškinimus į jūsų pateiktus klausimus dėl įmokų ir kitus. Siūlome pirmiausiai kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką suformuluojant konkrečius klausimus, jeigu reikės, duomenis pateiks ir buhalteris. Žr. Bendrijų įstatymo 14.7 str. Papildomai informuojame, kad savininkai, kurių namų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar atleidžiant bendrijai samdomą darbuotoją, reikia išmoketi išeitinę kompensacija? (2021-05-17) komentarų: 0 peržiūrų: 825

Išeitinės kompensacijos gali priklausyti, gali ir nepriklausyti. Labai svarbu, kokiu pagrindu asmuo yra atleidžiamas iš pareigų. Darbo santykius reglamentuoja Darbo kodeksas, pasižiūrėkite Darbo kodekso 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 104 straipsnius. Preliminari bendroji informacija viešai skelbiama, pavyzdžiui, čia: https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=8#rez .
susijęs klausimas

Ką reiškią žodis kaupinys mokėjimo nurodyme? (2021-04-22) komentarų: 0 peržiūrų: 723

Kaupiniais gali būti vadinami mokesčių rinkiniai. Kelis mokesčius galima priskaityti, kaupiant priskaitomas sumas pagal kaupinius, vėliau įmokas galima išskirstyti.
susijęs klausimas

Kokios pajamos priskiriamos bendrijos pajamoms ir kokias formas turi teikti bendrija (pilną ar supaprastintą). (2021-03-25) komentarų: 0 peržiūrų: 723

Siūlome paanalizuoti LR Finansų ministro 2004-11-22 įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Šis dokumentas būna naujinamas, žiūrėkite galiojančią redakciją. Dokumentą galite rasti pagal šią nuotrodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/asr
susijęs klausimas

Ar daugiabučių namų bendrija privalo turėti dvi banko sąskaitas? Toks punktas yra nurodytas visuose įstatų pavyzdžiuose. (2022-08-31) komentarų: 0 peržiūrų: 629

Taip, bendrija privalo turėti dvi sąskaitas banke (atsiskaitomąją ir depozitinę), nes pagal teisės aktus kaupiamosios lėšos turi būti laikomos atskirai nuo atsiskaitomųjų lėšų, ir kaupiamosios lėšos negali būti naudojamos jokiu kitu tikslu, o tik - bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui pagal privalomuosius jų priežiūros reikalavimus. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad darbo užmokstį, mokesčius Sodrai ar VMI, mokėjimus už statinio apžiūras, aplinkos tvarkymą,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrija turėtų kaupiamąsias lėšas apskaityti atskirose "subsaskaitose" atskirai pagal butus ar užtenka kaupiamąsias lėšas laikyti atskiroje banko sąskaitoje? (2022-04-15) komentarų: 1 peržiūrų: 624

Bendrijų įstatymo 25 str. 3 dalis: Bendrija, kaip ir kitų teisinių formų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privalo turėti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Visos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, įskaitant lėšas, surinktas ir (arba) naudojamas pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, į apskaitą įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam butų ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime bendrijos nariai pareiškė pageidavimą naudotis jūsų paslaugomis. Parašykite, prašau, savo paslaugų kainą. Reikalinga ne tik buhalterija, bet ir kitų dokumentų ruošimas, tokių kaip balsavimo raštu biuleteniai.. (2021-09-13) komentarų: 0 peržiūrų: 621

Preliminarius UAB "Skaidri apskaitos sistema" įkainius galite pasižiūrėti interneto svetainėje www.dnsb.eu, dalyje "Kainos": https://www.dnsb.eu/puslapis/5-bendrijoms-siulomos-apskaitos-paslaugos/. Jeigu norėtumėte detaliau aptarti bandradarbiavimo galimybes, prašome parašyti savo pageidavimą e. paštu info@dnsb.eu (jeigu nurodysite savo telefono numerį, su jumis susisieks pardavimo vadovas) arba galite paskambinti bendruoju telefonu 8 (605) 31 605.
susijęs klausimas

Ar teikiate ir sodininkų bendrijų buhalterinės apskaitos paslaugas? (2021-11-28) komentarų: 0 peržiūrų: 559

Taip, UAB "Skaidri apskaitos sistema" veda visų bendrijų, taip pat ir sodininkų bendrijų, buhalterinę apskaitą, suteikdama visus elektroninės savo programos ir kitus bendrijoms teikiamus privalumus. Paprašykite jums pritaikyto pasiūlymo užpildydami klausimyną čia: https://www.dnsb.eu/puslapis/5-bendrijoms-siulomos-apskaitos-paslaugos/.
susijęs klausimas

Ar namų bendrija (kuri nevykdo komercinės veiklos tik planuojama GPM parama iš FA) privalo vesti buhalterinę apskaitą dvejybiniais įrašais? Jei taip kokį apskaitos standartą turi taikyti? Ačiū. (2022-06-27) komentarų: 0 peržiūrų: 546

Pagal šiuo metu galiojantį Buhalterinės apskaitos įstatymą (žr. 4 straipsnį) subjektai, turintys teisę pasirinkti supaprastintą apskaitą: 1) gyventojai, kurie vykdo ekonominę veiklą; 2) neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais; 3) pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie neturi samdomų darbuotojų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos nariai turi sumokėti pirmininkės inicijuotas rinkliavas, nepagrįstas buhalterinės apskaitos dokumentais? Ar buhalterinę apskaitą vedanti įmonė turi teisę tokias nesumokėtas rinkliavas traktuoti kaip bendrijos narių skolas? (2021-11-25) komentarų: 0 peržiūrų: 546

Civilinio kodekso 4.83 str. 4 dalyje sakoma: "Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka." Bendrijos pirmininkas bendrijos veiklą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nesuprantu, kodėl bendrija fiksuoja mokestiniuose pranešimuose šalto ir karšto vandens skaitiklių rodmenis, jeigu skaitikliai yra kiekviename bute ir kiekvienas savininkas atsiskaito atitinkamai įmonei pagal bute esančių skaitiklių rodmenis. Be to, nurodyti duomenys, neatitinka tikrovės, iš kur imami nurodyti skaičiai? (2021-11-21) komentarų: 0 peržiūrų: 507

Situacijų būna įvairių, galbūt jūs matote bendrų viso namo skaitilkių duomenis arba dar kažką... negalime komentuoti nežinodami konkrečių aplinkybių. Visa tai (pagal ką kokie mokesčiai priskaitomi) jums turi paaiškinti jūsų bendrijos pirmininkas, siūlome kreipti į jį. Buhalteris apskaitą tvarko įtraukdamas jam pateiktų pirminių buhalterinių dokumentų duomenis, remdamasis jam pateiktu bendrijos biudžetu, vadovaudamasis bendrijos pirmininko nurodymais. Bendrijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Buvo užprotokoluota skaičiuoti žmonėms tarifu po 0,10 Eur už kvadratinį metrą už karšto ir šalto vandens priežiūrą, viskas kelis mėnesius buvo taip ir skaičiuojama, bet atėjo po to sąskaita jau mažesnė iš tiekėjo ir buhalterė sumažino visiems tarifus (ar ji galėjo tai padaryt) jei ne, tai kaip jai tai ištaisyti. Ir kas jai gresia už tai kad sumažino tarifą. (2022-08-19) komentarų: 0 peržiūrų: 503

Bendrijos buhalteris turėtų vadovautis bendrijoje patvirtinta metine pajamų ir išlaidų sąmata (biudžetu) ir kitais bendrijos pirmininko nurodymais. Bendrijos pirmininkas vadovaujasi susirinkimų ir balsavimo raštu sprendimais. Savavališkai buhalteris neturėtų keisti įnašų dydžio (ne jis sprendžia, nebent susirinkimas būtų nurodęs įnašus proporcingai priskaityti pagal konkretaus paslaugų teikėjo kintamojo dydžio sąskaitas). Jeigu metinėse finansinėse ataskaitose... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrija gautas paramos lėšas (GPM 2 proc.) panaudoti išieškoti skolininkams? (2022-04-26) komentarų: 0 peržiūrų: 485

Manytume, kad paramos lėšų panaudojimas skolų išieškojimui neatitiktų labdaros ir paramos įstatyme nurodytų paramos tikslų. Labdaros ir paramos įstatymo 3 str. nurodyta: 2. Paramos tikslas – teikti paramos dalykus šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams jų įstatuose, nuostatuose ar kitose normose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu išrinkta bendrijos pirmininke. Su manimi bus sudaryta darbo sutartis, kai būsiu įregistruota VĮ Registrų centre. Kas turėtų informuoti SODRĄ apie mano įdarbinimą? (2021-11-23) komentarų: 1 peržiūrų: 468

Iš anksto informuokite jūsų bendrijai buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantį asmenį (fizinį ar juridinį) apie tai, kad buvo išrinktas naujas bendrijso pirmininkas ir kad jis būs greitai įdarbintas, pateikite jam išrinktojo bendrijos pirmininko darbo sutartį, jis turi pranešti Sodrai apie naują įdarbintą asmenį ne vėliau kaip viena diena iki darbo pradžios.
susijęs klausimas

Kaip galėtume gauti sąskaitą už bendrąsias (komunalines) paslaugas? Ar galėtumėte atsiųsti ją el. paštu? (2022-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 450

Dėl mokestinio pranešimo už bendrąsias (komunalines) paslaugas gavimo būdo turėtumėte kreiptis į savo bendrijos pirmininką (jis duoda nurodymus buhalteriui ir koordinuoja veiklą) arba galite kreiptis tiesiai į savo buhalterį. Jeigu jūsų bendrijos buhalterinę apskaitą vykdo UAB "Skaidri apskaitos sistema", galite parašyti prašymą e. paštu info@dnsb.eu arba galite patys, prisijungę prie savitarnos www.dnsb.eu, dalyje MANO MENIU > "Keisti duomenis", pažymėti, kad... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija sumokėjo revizoriui mokestį už metų ūkinės-finansinės veiklos reviziją (darbo sutartis nebuvo sudaryta). Ar nuo sumokėtos sumos turėjo būti išskaičiuoti mokesčiai (kokie) ir jei taip, kas turi sumokėti mokesčius Bendrija ar revizorius? (2022-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 449

Jeigu bendrijos įstatatų nuostatos leidžia, revizijai atlikti bendrija gali samdyti ir juridinius asmenis (tuomet atsiskaitoma pagal sutartį gavus sąskaitą faktūrą), ir laisvai samdomus fizinius asmenis, veikiančius pagal nustatytą individualios veiklos tvarką (jie taip pat turi pateikti pirminius buhalterinius dokumentus ir jie moka nustatytus mokesčius). Būna, kad reviziją atlieka kuris nors iš namo savininkų be atlygio, savanoriškos veiklos pagrindais. Galima fizinį asmenį... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Norėčiau, kad mokestiniame pranešime būtų pakeista pavardė, gyvenu jau 3 metai, o mokestinis pranešimas išrašomas buvusios savininkės adresu. (2021-12-06) komentarų: 0 peržiūrų: 449

Turėtumėte pateikti savo bendrijos pirmininkui (arba jūsų bendrijos buhalteriui) informaciją apie pasikeitusį savininką (nekilnojamojo turto registro išrašas) ir paprašyti, kad jis pasirūpintų pakeisti pavardę.
susijęs klausimas

Patalpos yra parduotos, nauja savininkė pagal registrų centrą yra Vardenė Pavardenė, a.k. xxxxxxxxxxxx. Galiu pateikti pirkimo pardavimo dokumentą. Galiu pateikti pirkimo pardavimo dokumentą. Patalpos parduotos nuo rugpjūčio mėnesio, kodėl dar gaunu sąskaitas? Jos turėtų būti išrašomos naujam savininkui. (2021-11-14) komentarų: 0 peržiūrų: 440

Apie pasikeitusį savininką turėtumėte pranešti jūsų namo bendrojo naudojimo objektų (BNO) valdytojui (bendrijos pirmininkui, įgaliotajam asmeniui ar savivaldybės paskirtam administratoriui, priklausomai nuo to, kas valdo jūsų namo BNO), tai jis atsakingas už tai, kad mokesčiai būtų priskaitomi ir pateikiami savininkui tinkamai. Buhalteris suformuoja mokestinius pranešimus tam asmeniui, kurio duomenys (taip pat ir kontaktiniai) jam yra pateikti, šituos duomenis (apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gavome mokėjimo nurodymą už 2021 m. 10 mėn. Prašome patikslinti mokėjimus, nes pagal mūsų skaičiavimą spalis jau apmokėtas, o naujas (parengtas 2021 11 09) turėtų būti už lapkritį. (2021-11-10) komentarų: 0 peržiūrų: 414

Mokestiniai pranešimai yra rengiami ne už būsimą (tą, kuris dar nesibaigė), bet už praėjusį mėnesį, kitaip ir negali būti, nes be fiksuotų mokėjimų atsižvelgiama ir į faktinius duomenis, tokius kaip, pavyzdžiui, per praėjusį mėnesį sunaudotos bendrojo naudojimo elektros kiekis ir kitus. Lapkričio mėnesį turėjo būti pateiktas mokestinis pranešimas už spalį ir tai yra teisinga. Dėl detalesnio išaiškinimo siūlome kreiptis į savo bendrijos pirmininką arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar įmanoma pasitvirtinti kitą finansinių metų pabaigą/pradžią, pvz. kovo 31 ir pasitvirtinti ataskaitas susirinkime per sekančius 3 mėn., nes pastatas poilsio paskirties ir neįvyksta susirinkimai. (2022-05-17) komentarų: 0 peržiūrų: 402

Nors Civilinio kodekso 2.52 straipsnio "Juridinio asmens finansiniai metai" nuostatose numatyta, kad juridinio asmens finansiniais metais gali būti ir kitas nei kalendoriniai metai dvylikos mėnesių laikotarpis, tačiau Bendrijų įstatyme nurodyta, kad "bendrijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais" (žr. Bendrijų įstatymo 17 str. 4 dalį). Finansines ataskaitas galima patvirtinti ir organizuojant balsavimą raštu.
susijęs klausimas

Ar gali bendrija atlyginimus už tą mėnesį išmokėti mėnesio pabaigoje, pavzydžiui, už kovo mėn. - kovo 31 dieną. (2022-04-13) komentarų: 0 peržiūrų: 401

Apie darbo apmokėjimą siūlome pasigilinti į Valsybinės darbo inspekcijos viešai teikiamą išaiškinimą, kurį galima rasti čia: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2922. Jame, be kitų dalykų, teigiama: "Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos valytoja dirbo virš 10 metų, atostogų neidavo, nes niekas nepavaduodavo. Pinigai atostogoms nebuvo renkami.Valytoja reikalauja atostoginių ir išeitinių. Ar galima sumokėti iš einamosios sąskaitos. (2022-09-01) komentarų: 0 peržiūrų: 386

Patarimas - nepamiršti laiku išleisti darbuotojų atsotogų (taip pat ir bendrijos pirmininką). Jeigu darbuotoją reikėtų mokamai pavaduoti, tam lėšas, tvirtinant biudžetą, irgi reikėtų numatyti. Atleidžiant darbuotoją iš darbo atsiskaityti su juo reikia ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną. Sumokėkite iš atsiskaitomosios sąskaitos. Jeigu tam tikslui lėšų biudžete nebuvote numatę, gali tekti tą išmokėtą sumą priskaityti savininkams ir papildomai surinkti.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar DNSB yra privaloma apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti? (2023-06-22) komentarų: 1 peržiūrų: 370

Taip, atsakingai dirbantys bendrijų buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai parengia apskaitos politiką.
susijęs klausimas

Kokius dokumentus reikia pateikti pirmininkui norint gauti pažymą, kad nesi skolingas bendrijai? (2022-04-27) komentarų: 0 peržiūrų: 368

Bendrijos pirmininkui reikėtų tik įteiktį prašymą - kad būtų paruošta pažyma dėl asmens atsiskaitymo su bendrija pagal prievoles, kurių vykdymo terminas yra suėjęs. Buhalterinėje apskaitoje matomi visi visų savininkų sumokėti įnašai ir skolos, bendrijos buhalteris bet kuriuo metu gali pateikti apie tai informaciją. Pažymą pasirašo bendrijos pirmininkas.
susijęs klausimas

Bendrijos narių susirinkimas nutarė pirmininkui kompensuoti degalų išlaidas. Ar pirmininkas privalo pildyti kelionės lapus ir atsiskaityti už lėšas, išleistas degalams? Jei neprivalo, ar nebus šios išlaidos laikomos pajamomis, gautomis natūra ir ar nebus apmokestinamoms. Koks dokumentas reglamentuoja šias išlaidas. (2022-04-19) komentarų: 0 peržiūrų: 367

Bendrijos pirmininkas turėtų įrodyti, kad degalai (tam tikras jų kiekis) buvo pirkti ir naudojami bendrijos reikmėms ir bendrijos naudai, o ne, pavyzdžiui, asmeninėms reikmėms arba siekiant sutaupyti mokesčių valstybei. Jeigu nėra galimybės naudotis, pavyzdžiui, GPS sekikliu automobilyje ar kitais patikimais pažangiais būdais, siūlytume pildyti kelionės lapus, skaičiuoti kuro normas ir tinkamai įforminus pasitvirtinti šias išlaidas bendrijos narių susirinkime ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali vesti bendrijos buhalterinę apskaitą? (2023-01-26) komentarų: 0 peržiūrų: 347

Nėra teisės aktuose konkretaus draudimo bendrijos pirmininkui vesti buhalterinę apskaitą kaip ir nėra teiginio, kad taip gali būti. Buhalterinės apskaitos įstatyme sakoma, kad subjekto vadovas organizuoja (ne vykdo, bet organizuoja) subjekto apskaitą. Buhalterinės apskaitos įstatyme taip pat nurodyti tam tikri apskaitos tvarkymo reikalavimai (svarbu, kad apskaitą tvarkantis asmuo gebėtų jų laiktis) ir tam tikri ribojimai apskaitą tvarkančiam asmeniui: "Apskaitos paslaugas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip praktiškai atrodo kaupiamųjų lėšų sąskaita kiekvienam buto savininkui atskirai? Buhalteris bankui nurodo kiek koks butas turi sukaupęs pinigų ar veda tik vidinę apskaitą? (2022-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 339

Vedama kaupiamųjų lėšų įnašų kiekvienam savininku atskirai vidinė apskaita.
susijęs klausimas

Ar bendrijos buhalterę gali atleisti pirmininkas ar reikia daryti visuotinį narių susirinkimą, viską darant tokia tvarka, kaip renkant valdybos organų narius?Informuoti kiekvieną gyventoją individualiai prieš 2savaites ir pakabinti pranešimus skelbimų lentose)? (2022-11-20) komentarų: 1 peržiūrų: 337

Jeigu susirinkimas balsavo už konkretų asmenį, reikėtų susirinkimo sprendimo, jeigu susirinkimas patvirtino tik biudžetą buhalterinei apskaitai, valdymo organai galėtų laisvai spręsti, neviršydami biudžeto (geriausia būtų dėl tokio leidimo pirmininkui ar valdybai nuspręsti susirinkime ir sprendimą įrašyti į protokolą).
susijęs klausimas

Sodo bendrija perrinko pirmininką, kuris turi individualios veiklos pažymą šiai veiklai teikti.Susirinkimo metu nutarta mokėti 150 eur, kokius dokumentus turi pateikti pirmininkas SB, kad galėtume išmokėti sutartą sumą. (2022-11-15) komentarų: 0 peržiūrų: 326

VMI pateikia šią informaciją apie tai, kokius apskaitos dokumentus reikia išrašyti vykdant individualią veiklą: Privalote naudoti tokius apskaitos dokumentus: sąskaitą faktūrą; PVM sąskaitą faktūrą; kasos aparato kvitą (jeigu pajamos apskaitomos kasos aparatu); kitus apskaitos dokumentus (pinigų priėmimo kvitus ir pan.). Jeigu atsiskaitymas sutampa su paslaugos atlikimu arba prekės perdavimu, tuomet paslaugos suteikimo / prekės perdavimo momentu turite išrašyti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos narys ar keli nariai savo lėšomis samdyti auditorių finansinei bendrijos veiklai audituoti be bendrijos pirmininko sutikimo? (2022-09-22) komentarų: 0 peržiūrų: 315

Bendrijų įstatyme yra nurodyta, kad bendrijos narių visuotinis susirinkiams gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo, tai bendrijos narių susirinkimo kompetencija, žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1.5 dalį. Bet kuris bendrijos narys gali pasiūlyti susirinkime balsuoti dėl audito, pateikdamas argumentus. Primename, kad bet kuris savininkas gali raštu kreiptis į bendrijos pirmininką prašydamas suteikti jam išsamią informaciją apie bendrijos organų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos buhalteriu gali būti paskirtas bendrijos pirmininko artimas giminaitis? (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 310

Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 str. nurodyta, kad: "2. Apskaitos paslaugas teikiančio arba apskaitos funkciją atliekančio juridinio asmens vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis, dalyviais arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu negali būti asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Paprastoje komercinėje įmonėje yra vedamas sąskaitų registras, kur registruojamos gautos sąskaitos ir pan. Kokia tvarka registruojamos sąskaitos DNSB? Ar turi būti toks registras? (2022-07-18) komentarų: 0 peržiūrų: 302

Bendrija - juridinis asmuo, kuriam irgi galioja Buhalterinės apskaito įstatymas ir kiti atitinkami aktai. UAB "Skaidri apskaitos sistema" buhalterinės apskaitos paslaugas teikia naudodama pažangias technologijas, todėl savo klientų bendrijų sąskaitas registruoja elektrininėje sistemoje pagal išrašymo datą, serijos numerį ir sąskaitos numerį, o PVM sąskaitos (kai būna) registruojamos VMI sistemoje nustatyta tvarka.
susijęs klausimas

Kodėl nėra sąskaitos už birželį? (2022-07-26) komentarų: 0 peržiūrų: 294

Čia viešoje erdvėje konsultuojantis asmuo negali patikrinti informacijos apie jums įteiktus mokestinius pranešimus, jis nežino, nei kas jūs, nei kokiai bendrijai jūs mokate. Jeigu jūsų bendrijai buhalterinės apskaitos paslaugas teikia UAB "Skaidri apskaitos sietma", mokestiniai pranešimai iki 15-tos mėnesio dienos, vadovaujantis savininko pageidavimu, yra pateikiami e. paštu (patikrinkite, gal per klaidą pakliuvo į šlamšto skyrių) arba į pašto dėžutes. Savo mokestinius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jau trečia diena neveikia atsiskaitymo per "Luminor" banką galimybė. Kaip jums apmokėti? (2022-08-31) komentarų: 0 peržiūrų: 290

Su UAB "Skaidri apskaitos sitema" sutartis sudariusių bendrijų savininkai kiekviename jiems pateiktame mokestiniame pranešime mato informaciją, kokiais būdais gali sumokėti savo įnašus bendrijai. Kiekvienos bendrijos pirmininko pareiga - pasirūpinti, kad sumokėti įnašus būtų patogu visiems savininkams, jeigu reikia, užtikrinant galimybę mokėti ne tik bankiniu pavedimu, banko kortele, bet ir grynaisiais. Pagrindiniai mokėjimo būdai yra šie: pervedimas į bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra galimybė automatizuoti mokėjimus per e. sąskaitą "Swedbank"? (2022-09-19) komentarų: 1 peržiūrų: 289

E. sąskaitos siuntimas bankui yra apmokestinamas ir palyginti nepigiai (gal 23 ct ar pan.), be to didėja darbo ir išlaidų apskaitant komisinius mokesčius, gali rastis papildomo administravimo dėl pinigų sąskaitoje trūkumo (pakartotinės užklausos), todėl ir vėl gali didėti darbo sąnaudos. Bendrijos (savininkai) dažniausiai siekia taupaus varianto, kol kas poreikio tokiai paslaugai UAB "Skaidri apskaitos sistema" nemato (negauna prašymų) ir tokios paslaugos į savo paslaugų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokioje ataskaitoje galiu matyti, kiek bendrija turi pinigų banko sąskaitoje? (2022-09-21) komentarų: 0 peržiūrų: 278

Jeigu klausiate apie metines finansines ataskaitas, tai apskaitos paslaugas teikianti UAB "Skaidri apskaitos sistema" su metinėmis finansinėsmis ataskaitomis pateikia auškinamąjį raštą, kuriame būna informacija ir apie pinigų likučius banke. Kasdien, suprantama, likutis banko sąskaitose būna kintamas.
susijęs klausimas

Patikslinu klausimą, kad įmokos buvo padarytos 2021 metais ir jos nebuvo įskaitytos. (2022-08-31) komentarų: 0 peržiūrų: 267

Jeigu manote, kad jūsų atliktos įmokos nebuvo priskaitytos, pateikite konkrečius duomenis apie sumokėtas įmokas savo pirmininkui arba buhalteriui ir paprašykite, kad patikrintų, ir kad ištaisytų klaidą, jeigu tokia įsivėlė. Jeigu jūsų bendrija bendradarbiauja su UAB "Skaidri apskaitos sistema", kreipkitės į savo bendrijos pirmininką arba parašykite e. paštu info@dnsb.eu.
susijęs klausimas

Kodėl sąskaitoje niekur nepažįsta brūkšninį kodą? (2022-08-22) komentarų: 0 peržiūrų: 263

Prašau patikslinti klausimą.
susijęs klausimas

Jūs labai gerai konsultuojat bet taip ir nepaaiškinot kas turi išmokėti nepanaudotas atostogas. Kaip prieš jums priimant bendriją BSB "Rasa" dokumentus iš buhalterės ir buvusios pirmininkės. Kaip skambinau pirmą kartą sakėt, kad turėjo buvusi pirmininkė. Bet ji 28 d. spalio buvo atjungta nuo visko t.y. nuo Sodros nuo VMI, nuo banko. O dabar jūs perėmę buhalteriją liepėt kreiptis į pirmininką.Tai atleiskit kas vykdo buhalterinius mokėjimus. (2022-11-25) komentarų: 1 peržiūrų: 258

Buhalteriniam mokėjimui turi būti pagrindas - darbuotojo prašymas išleisti atsostogų, bendrijos pirmininko įsakymas išleisti atostogų, darbuotojo prašymas atleisti iš darbo, atsakingo asmens įrašas apie darbo sutarties nutraukimą ar koks kitoks. Čia viešai konsultuojančiam asmeniui nėra žinoma jūsų konkreti situacija, į ją turėtų įsigilinti bendrijos pirmininkas, kuris taip pat turėtų išsiaiškinti su bendrijos buhalteriu, kas galbūt nėra padaryta tinkamai, kokių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

2021-08-31 buvo sumokėtos įmokos 81,30 eur ir 40,59 eur, kur tos įmokos nuėjo ar jos neįžskaitytos (2022-08-29) komentarų: 0 peržiūrų: 257

Rekomenduotume įmokas mokėti ne paskutinę mėnesio dieną ir ypač ne paskutinės dienos vakare, nes būna, kad pinigai nespėja "suvaikščioti" - jeigu jie iš įmokų surinkėjo sąskaitos dar "neįkrito" į bendrijos sąskaitą, buhalteris jų ir nemato. Jeigu tikrai savo įnašus sumokėjote, siūlytume ignoruoti šią skolą, kitą mėnesį buhalterija priskaitys visas įmokas ir viskas išsilygins.
susijęs klausimas

Ar galima apmokėti pinigų priėmimo kvitą pavedimu iš sąskaitos. (2022-12-20) komentarų: 0 peržiūrų: 247

Galima, jeigu yra teisėtas pagrindas tokį mokėjimą (grąžinimą) atlikti.
susijęs klausimas

Ar galite informuoti, kada konkrečiai pateiksite sąskaitas xxx BSB. Ne visiems gyventojams patinka nežinia. (2022-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 237

Konkretų klausimą galite pateikti savo bendrijos pirmininkui arba galite jį parašyti e. pašto adresu info@dnsb.eu. Taip pat galite jums pateiktas sąskaitas matyti elektroninėje savitarnoje www.dnsb.eu. Šioje bendroje elektroninėje erdvėje atsakome į bendro pobūdžio klausimus, individualių klausimų nagrinėti galimybės neturime.
susijęs klausimas

Išeinu iš darbo savo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, kokio dydžio išeitinė išmoka man priklauso pagal naują DK įstatymą. (2023-05-14) komentarų: 0 peržiūrų: 231

Siūlome susirasti ir paskaityti atitinkamą Darbo kodekso straipsnį, pagal kurį išeinate iš darbo (ar pagal 56?). Taip pat siūlytume atkreipti dėmesį ir į Bendrijų įstatymo (atnaujintas nuo 2023 03 01) 14 str. 11 dalį. Jeigu dar kiltų neaiškumų, konsultacijos siūlytume kreiptis į Darbo inspekcijos konsultantus.
susijęs klausimas

DNSB buhaltere išdirbau 10 metų. Išeinu iš darbo savo noru. Ar gali man nemokėti nei išeitinės išmokos, nei kompensacijos. (2023-04-17) komentarų: 0 peržiūrų: 223

Darbo kodekso 146 straipsniyje "Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka" nurodyta: 1. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip. 2. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar DNSB buhalteriui ir valytojui priklauso minimalus atlyginimas, ar uz kokį atlyginimą sutaria dirbti. (2023-05-25) komentarų: 0 peržiūrų: 214

Minimalus atlyginimas arba kitaip dar minimalioji mėnesinė alga (MMA) – tai vyriausybės nustatytas dydis, kuris apibrėžia, kokią mažiausią sumą darbdavys gali mokėti darbuotojui už jo mėnesio darbą, dirbant pilną (be viršvalandžių) darbo etatą (Lietuvoje - 40 val. per savaitę). Įprastai nei bendrijos pirmininkas, nei valytojas nedirba pilnu etatu, dažniausiai įdarbinami kelioms valandoms per dieną ar kelioms valandoms per savaitę, nors galbūt gali būti ir kitaip. Iš... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Norime atidaryti DNSB kaupiamųjų lėšų sąskaitą, bet Luminor banko konsultantai teigia, kad mums negali depozitinės sąkaitos atidaryti, nes mes neįeiname nei į antstolių, notarų, advokatų kategoriją, nei į kredito įstaigų kategoriją, nei į prokuratūrų ir teismų kategoriją, nei į finansų maklerio įmonės kategoriją, nei į mokėjimo įstaigos licenciją turinčios įmonės kategoriją (žr. Luminor banko viešą aprašą apie depozitinę sąskaitą). Ar tai reiškia, kad DNSB neturi teisės į depozitinę sąskaitą, ar ji turi gauti kažkokią licenciją? (2023-01-19) komentarų: 1 peržiūrų: 210

Banko darbuotojai turėtų žinoti bendrijų situaciją ir turėtų patarti. Gal kas nors pasikeitė arba gal konsultantas buvo nepatytręs. Siūlytume banke pateikti bendrijos įstatus (juose nurodyta, kad turi būti ir kaupiamoji sąskaita, galima parodyti ir Bendrijų įstatymo 25 str.), gal galima atidaryti antrą sąskaitą kaupimui ne depozitinę arba gal verta kreiptis į kitą banką. Jums svarbu (privaloma) kaupiamąsias lėšas laikyti atskiroje sąskaitoje. Bendrijų įstatymo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip turi būti sutvarkomi visų metų buhalteriniai dokumentai, kad būtų galima padėti į archyvą.Pvz sunumeruoti,sušniuruoti, kas visą tai turi sutvarkyti. Ar tai buhalterio prievolė (2023-04-24) komentarų: 0 peržiūrų: 207

Metines finansines ataskaitas pateikti - buhalterio pareiga. Bendrijos narių patvirtinas ataskaitas reikėtų turėti bendrijos dokumentų archyve (gali būti pateiktos ir e. parašu pasirašytos, tuomet būtina saugoti jas skaitmeninėse laikmenose).
susijęs klausimas

Ar Bendrijos bahalterę gali pasamdyti pats vienas pirmininkas? Nebuvo balsuota nei visuotiniame susirinkime, nei tarp valdybos narių. Net nežinoma kokiais kriterijais buhalteris pasirinktas. Įstatuose nėra nieko nurodyta dėl buhalterio. (2023-06-15) komentarų: 0 peržiūrų: 181

Bendrijos pirmininkas turi užtikrinti, kad bendrijoje būtų vykdoma buhalterinė apskaita, bet jis neturėtų veiksmus vykdyti vienasmeniškai, jeigu nėra tam gavęs bendrijos narių įgaliojimų (nebent prisiimti atsakomybę laikinai, kol bus priimtas sprendimas). Buhalterį gali patvirtinti bendrijos nariai arba bendrijos nariai gali nustatyti metinį biudžetą, kuris bus skiriamas buhalterinei apskaitai. Valdyba, atsižvelgdama į metinį biudžetą, turėtų patvirtinti priimamų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar DNSB darbuotojų darbo užmokestis turi būti susietas su MMA. Įdarbinus pirmininką, buhalterį ir valytoją nustatėne darbo užmokestį, už kurį sutiko dirbti. Ar padidėjus MMA bendrija privalo padidinti atlyginimus darbuotojams. (2023-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 175

Darbo užmokestis gali būti susietas su MMA, bet nebūtinai, darbo užmokestis - susitarimo dalykas, įforminamas darbo sutartyje. Jeigu atlygis nebuvo susietas su MMA, neprivaloma jį didinti padidėjus MMA, bet jis gali būti pakeistas (padidintas), atsižvelgus į aplinkybes, abiems pusėms vėlgi susitarus.
susijęs klausimas

Įsigijau butą , esu naujas savininkas, norėčiau gauti DNSB sąskaitas savo vardu. Kokią informaciją turėčiau pateikti? (2023-05-30) komentarų: 0 peržiūrų: 174

Buhaltreja turi gauti Registrų centro NTR bazės išrašą, įrodantį, kad konkretus asmuo yra konkretaus buto savininkas, tuomet jam bus siunčiami mokestiniai pranešimai jo pateiktu e. pašto adresu. Darbo nurodymus buhalteriui pateikia bendrijos vadovas - bendrijos pirmininkas. Siūlome bendrijos pirmininkui pateikti informaciją ir paprašyti, kad jums būtų teikiami bendrijos mokestiniai pranešimai.
susijęs klausimas

Dirbu DNSB buhaltere virš 10 metų. Kokios išeitinės kompensacijos priklauso ir už kiek metų, ar nepriklauso? (2023-04-18) komentarų: 0 peržiūrų: 173

Darbo santykius reglamentuoja Darbo kodeksas, atsižvelgti reikia į daug ką. Pirmiausiai turėtumėte žiūrėti, pagal kurį Darbo kodekso staripsnį pasibaigia darbo santykiai: 53-63 str. ir kiti. Detalesnės konsultacijos reikėtų kreiptis į Valstybinės darbo inspekcijos konsultantus.
susijęs klausimas

Sveiki, gavau saskaitą už 06 mėn., bet rodo, kad yra skola 22.94, nors ta saskaita yra apmokėta. (2023-07-23) komentarų: 0 peržiūrų: 159

Jeigu mokėjote, pavyzdžiui, paskutinę mėnesio dieną, bendrijos banko sąskaitoje pinigai galėjo atsirasti kitą mėnesį, todėl galėjo būti nepriskaičiuoti. Nemokėkite antrą kartą, kitą mėnesį bus priskaičuoti ir išsilygins. Arba kreipkitės paaiškinimo į savo bednrijos pirmininką arba info@dnsb.eu.
susijęs klausimas

Esame daugiabučių namų savininkų bendrija. Kaip apskaityti už 500 Eur nusipirktą žoliapjovę kaip bendrijos turtą, ar galima nurašyti iš karto ? (2023-06-16) komentarų: 0 peržiūrų: 159

Kaip ir kitose organizacijose, bendrijoje turi būti parengtas įsakymas, kuriame turi būti norodyta, nuo kokios vertės turtas laikomas ilgalaikiu turtu. Jeigu įsigyto turto vertė bus didesnė, nurašoma į sąnaudas.
susijęs klausimas

Musu DNSB yra keli namai, ar galima vesti buhalterinę apskaitą išlaidoms ir kaupiamųjų lėšų kaip vieną vienetą, ar reikia kiekvienam namui atskirai. (2023-06-26) komentarų: 1 peržiūrų: 147

Buhalterinėje apskaitoje turėtų atsispindėti kiekvieno namo mokestiniai įnašai atskirai. Pagal Bendrijų įstatymą: "Bendrija, kaip ir kitų teisinių formų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privalo turėti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Visos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, įskaitant lėšas, surinktas ir (arba) naudojamas pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, į... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek metų laikomi bendrijos dokumentai ir kada ir kuriuos galima sunaikinti (2023-12-06) komentarų: 0 peržiūrų: 113

Atsakymo siūlome ieškoti Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme "Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" (visada žr. galiojančią redakciją): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/asr
susijęs klausimas

Klausimas dėl garažų bendrijos: garažų bendrija gauna papildomų pajamų iš įrenginio nuomos. Ar reikia teikti ir mokėti pelno mokestį, suma 20000 ir daugiau per metus. (2024-02-19) komentarų: 0 peržiūrų: 106

Bendrijų įstatymo 25 str. nustatyta: 2. Pajamos, gautos naudojant butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams paskirstomos proporcingai jų turimai bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų daliai ir (arba) naudojamos pastatui (pastatams) atnaujinti. "Uždirbtas" lėšas turėtumėte per dvejus metus panaudoti bendro naudojimo objektų atnaujinimui, vėliau, jeigu nepanaudosite, gali... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos valdybos narys būti bendrijos buhalteriu. Ar gal bendrijos pirmininkas būti bendrijos buhalteriu? (2024-02-26) komentarų: 0 peržiūrų: 83

Šiuo metu Bendrijų įstatyme draudimo pirmininkui tvarkyti finansinę apskaitą nėra, tačiau Finansinės apskaitos įstatyme nurodyta, kad vadovas organizuoja apskaitą (suprastume, kad ne pats tvarko): 13 straipsnis. Apskaitos organizavimas 1. Subjekto vadovas organizuoja subjekto apskaitą: 1) parenka apskaitą tvarkantį asmenį, išskyrus atvejus, kai tokia teisė įstatymuose, reglamentuojančiuose subjekto veiklą, nustatyta kitiems subjekto valdymo organams; 2) užtikrina, kad... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek saugomi bendrjų apskaitos dokumentai. (2024-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 79

Konkretaus atsakymo ieškokite Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme "Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" (visada žr. galiojančią redakciją): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/asr
susijęs klausimas

Ar bendrijos buhalterė privalo paaiškinti/pakomentuoti mokesčius pagal teikiamus mokestinius pranešimus? Akivaizdu, kad butų savininkams mokesčiai paskirstomi pagal atitinkamų tiekėjų gautas sąskaitas. Ar su tomis sąskaitomis turi teisę susipažinti butų savininkai? Ar bendrijos pirmininkė privalo nustatyti buhalterinės apskaitos organizavimo, kontrolės tvarką, buhalterio pareigybinius nuostatus ir pan.? (2024-01-07) komentarų: 0 peržiūrų: 78

Į klausimus apie mokestines prievoles turėtų atsakyti bendrijos pirmininkas. Buhalteris priskaito mokesčius pagal bendrijos vadovo - bendrijos pirmininko pateiktą informaciją proporcijai nustatyti ir pagal jo nurodymus dėl biudžeto, kaupiamųjų įnašų ir kitus. Bet būna, kad finansinės apskaitos paslaugas teikiantys asmenys bendrauja su klientais, pateikia informaciją pagal jiems priskirtą kompetenciją. Bendrijos, kurios veikia itin skaidriai ir turi elektronines informacines... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Sveiki, koks teisės aktas reglamentuoja, kad bendrija privalo turėti dvi sąskaitas banke (atsiskaitomąją ir depozitinę)? Įstatuose iki šiol šio punkto nebuvo, gyventojams kyla klausimų? Bendrija maža 12 butų namas. (2024-02-27) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Bendrijų įstatymo 25 straipsnis. Bendrijos lėšos 3. Bendrija, kaip ir kitų teisinių formų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privalo turėti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Visos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, įskaitant lėšas, surinktas ir (arba) naudojamas pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, į apskaitą įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam daugiabučiam namui ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pas mus bendrija, bet priimtas sprendimas nenaikinant bendrijos namą perduoti administratoriui. Nors pirmininkas yra ir valdybą yra, dar yra buhalterė, nepriimtas sprendimas dėl finansinių klausimų, tačiau administratorius jau įtraukė į sąskaitą mokesti kaupiamosioms lėšoms. Ar įmanomas variantas, kad administratorius teiks paslaugas, o kaupiamos lėšos finansai lieką bendrijos žinioje, o administratorius tik teiks sąskaitą už savo atliktas darbus . (2024-03-16) komentarų: 0 peržiūrų: 69

Kai yra įsteigta bendrija, ji pati yra savininkų bendro naudojimo objektų valdytoja. Su juridiniais asmenimis, taip pat ir su tais, kurie teikia ir savaldybės skiriamų administratorių paslaugas, bendrija gali pasirašyti paslaugų teikimo sutartis. Tose sutartyse turėtų būti aiškiai aprašyta, kokių paslaugų bendrijai reikiam kokias paslaugas tas juridnis asmuo teiks. Sutartimi galima susitarti tik dėl techninės pastato priežiūros, galima susitarti ir dėl daugiau paslaugų. Tai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Patikslinu klausimą, ar gali bendrijos apskaitą tvarkyti asmuo pagal paslaugų sutartį, jei jis yra bendrijos narys? (2023-11-26) komentarų: 0 peržiūrų: 69

Gali bendrijos narys tvarkyti finansinę bendrijos apskaitą, jeigu jis turi tam tinkamą kompetenciją, nėra aplinkybių, dėl kurių negalėtų vykdyti tokios veiklos, jeigu bendrijos įstatuose nėra dėl to kokių nors ribojimų...
susijęs klausimas

Kokius dokumentus ( ar rinkinį) namo buhalteris turi pateikti revizorijos komisijai už metus (2024-04-01) komentarų: 0 peržiūrų: 42

Finansinės apskaitos tvarkytojas turi pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pelno (nuostolių) ataskaita, balansas, aiškinamasis raštas ir kita), paprašius - ir visas sąskaitas ir visus pirminius finansinės apskaitos dokumentus.
susijęs klausimas

Ar galima nurašyti buto savininko beviltišką skolą už daugiabučio administravimą? (2024-03-07) komentarų: 0 peržiūrų: 37

Svarbu padaryti viską, kas įmanoma, kad skola būtų išieškota ir tokį sprendimą (dėl nurašymo dėl beviltiškumo) turbūt geriausia priimti bendrijos narių visuotiniame susirinkime, pateikus informaciją apie tai, kas buvo daryta ir kad jokių galimybių daugiau nėra: kreiptasi dėl skolos į teismą ir į antstolius, o antstoliai konstatavo, kad skolos neįmanoma jos atgauti.
susijęs klausimas

Kada bus galima mokesčius sumokėti per e-sąskaitą Seb banke, objektas Vilniuje. (2024-03-18) komentarų: 0 peržiūrų: 33

Dėl e. sąskaitos bendrija turėtų pasirašyti atskirą sutartį, tegul jūsų bendrijos pirmininkas kreipiasi detalesnio paaiškinimo į UAB "Skaidri apskaitos sistema" info@dnsb.eu (žinoma, jeigu jūsų bendrija bendradarbiauja su šia bendrove).