Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS / Kiti buhalterinės apskaitos ypatumai

susijęs klausimas

Kiek metų saugomi bendrijos buhalteriniai dokumentai, sąskaitos , pirkimo čekiai ir panašūs? (2021-09-27) komentarų: 0 peržiūrų: 573

Konkretaus atsakymo ieškokite Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme "Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" (visada žr. galiojančią redakciją): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/asr
susijęs klausimas

Ar atleidžiant bendrijai samdomą darbuotoją, reikia išmoketi išeitinę kompensacija? (2021-05-17) komentarų: 0 peržiūrų: 419

Išeitinės kompensacijos gali priklausyti, gali ir nepriklausyti. Labai svarbu, kokiu pagrindu asmuo yra atleidžiamas iš pareigų. Darbo santykius reglamentuoja Darbo kodeksas, pasižiūrėkite Darbo kodekso 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 104 straipsnius. Preliminari bendroji informacija viešai skelbiama, pavyzdžiui, čia: https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=8#rez .
susijęs klausimas

Ką reiškią žodis kaupinys mokėjimo nurodyme? (2021-04-22) komentarų: 0 peržiūrų: 357

Kaupiniais gali būti vadinami mokesčių rinkiniai. Kelis mokesčius galima priskaityti, kaupiant priskaitomas sumas pagal kaupinius, vėliau įmokas galima išskirstyti.
susijęs klausimas

Kokios pajamos priskiriamos bendrijos pajamoms ir kokias formas turi teikti bendrija (pilną ar supaprastintą). (2021-03-25) komentarų: 0 peržiūrų: 351

Siūlome paanalizuoti LR Finansų ministro 2004-11-22 įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Šis dokumentas būna naujinamas, žiūrėkite galiojančią redakciją. Dokumentą galite rasti pagal šią nuotrodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/asr
susijęs klausimas

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime bendrijos nariai pareiškė pageidavimą naudotis jūsų paslaugomis. Parašykite, prašau, savo paslaugų kainą. Reikalinga ne tik buhalterija, bet ir kitų dokumentų ruošimas, tokių kaip balsavimo raštu biuleteniai.. (2021-09-13) komentarų: 0 peržiūrų: 255

Preliminarius UAB "Skaidri apskaitos sistema" įkainius galite pasižiūrėti interneto svetainėje www.dnsb.eu, dalyje "Kainos": https://www.dnsb.eu/puslapis/5-bendrijoms-siulomos-apskaitos-paslaugos/. Jeigu norėtumėte detaliau aptarti bandradarbiavimo galimybes, prašome parašyti savo pageidavimą e. paštu info@dnsb.eu (jeigu nurodysite savo telefono numerį, su jumis susisieks pardavimo vadovas) arba galite paskambinti bendruoju telefonu 8 (605) 31 605.
susijęs klausimas

Ar bendrijos nariai turi sumokėti pirmininkės inicijuotas rinkliavas, nepagrįstas buhalterinės apskaitos dokumentais? Ar buhalterinę apskaitą vedanti įmonė turi teisę tokias nesumokėtas rinkliavas traktuoti kaip bendrijos narių skolas? (2021-11-25) komentarų: 0 peržiūrų: 174

Civilinio kodekso 4.83 str. 4 dalyje sakoma: "Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka." Bendrijos pirmininkas bendrijos veiklą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nesuprantu, kodėl bendrija fiksuoja mokestiniuose pranešimuose šalto ir karšto vandens skaitiklių rodmenis, jeigu skaitikliai yra kiekviename bute ir kiekvienas savininkas atsiskaito atitinkamai įmonei pagal bute esančių skaitiklių rodmenis. Be to, nurodyti duomenys, neatitinka tikrovės, iš kur imami nurodyti skaičiai? (2021-11-21) komentarų: 0 peržiūrų: 174

Situacijų būna įvairių, galbūt jūs matote bendrų viso namo skaitilkių duomenis arba dar kažką... negalime komentuoti nežinodami konkrečių aplinkybių. Visa tai (pagal ką kokie mokesčiai priskaitomi) jums turi paaiškinti jūsų bendrijos pirmininkas, siūlome kreipti į jį. Buhalteris apskaitą tvarko įtraukdamas jam pateiktų pirminių buhalterinių dokumentų duomenis, remdamasis jam pateiktu bendrijos biudžetu, vadovaudamasis bendrijos pirmininko nurodymais. Bendrijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip užsisakyti pažymą kad neskolinga bendrijai? (2021-12-07) komentarų: 0 peržiūrų: 168

Dėl pažymų apie atsiskaitymą su bendrija pagal prievoles kreipkitės į savo bendrijos pirmininką, jis turės pasirašyti pažymą, kurią parengs pats arba paprašys buhalterio parengti. Apie tai žr. Bendrijų įstatymo 21 str. 6 punktą.
susijęs klausimas

Esu išrinkta bendrijos pirmininke. Su manimi bus sudaryta darbo sutartis, kai būsiu įregistruota VĮ Registrų centre. Kas turėtų informuoti SODRĄ apie mano įdarbinimą? (2021-11-23) komentarų: 1 peržiūrų: 164

Iš anksto informuokite jūsų bendrijai buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantį asmenį (fizinį ar juridinį) apie tai, kad buvo išrinktas naujas bendrijso pirmininkas ir kad jis būs greitai įdarbintas, pateikite jam išrinktojo bendrijos pirmininko darbo sutartį, jis turi pranešti Sodrai apie naują įdarbintą asmenį ne vėliau kaip viena diena iki darbo pradžios.
susijęs klausimas

Ar teikiate ir sodininkų bendrijų buhalterinės apskaitos paslaugas? (2021-11-28) komentarų: 0 peržiūrų: 155

Taip, UAB "Skaidri apskaitos sistema" veda visų bendrijų, taip pat ir sodininkų bendrijų, buhalterinę apskaitą, suteikdama visus elektroninės savo programos ir kitus bendrijoms teikiamus privalumus. Paprašykite jums pritaikyto pasiūlymo užpildydami klausimyną čia: https://www.dnsb.eu/puslapis/5-bendrijoms-siulomos-apskaitos-paslaugos/.
susijęs klausimas

Norėčiau, kad mokestiniame pranešime būtų pakeista pavardė, gyvenu jau 3 metai, o mokestinis pranešimas išrašomas buvusios savininkės adresu. (2021-12-06) komentarų: 0 peržiūrų: 145

Turėtumėte pateikti savo bendrijos pirmininkui (arba jūsų bendrijos buhalteriui) informaciją apie pasikeitusį savininką (nekilnojamojo turto registro išrašas) ir paprašyti, kad jis pasirūpintų pakeisti pavardę.
susijęs klausimas

Gavome mokėjimo nurodymą už 2021 m. 10 mėn. Prašome patikslinti mokėjimus, nes pagal mūsų skaičiavimą spalis jau apmokėtas, o naujas (parengtas 2021 11 09) turėtų būti už lapkritį. (2021-11-10) komentarų: 0 peržiūrų: 126

Mokestiniai pranešimai yra rengiami ne už būsimą (tą, kuris dar nesibaigė), bet už praėjusį mėnesį, kitaip ir negali būti, nes be fiksuotų mokėjimų atsižvelgiama ir į faktinius duomenis, tokius kaip, pavyzdžiui, per praėjusį mėnesį sunaudotos bendrojo naudojimo elektros kiekis ir kitus. Lapkričio mėnesį turėjo būti pateiktas mokestinis pranešimas už spalį ir tai yra teisinga. Dėl detalesnio išaiškinimo siūlome kreiptis į savo bendrijos pirmininką arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Patalpos yra parduotos, nauja savininkė pagal registrų centrą yra Vardenė Pavardenė, a.k. xxxxxxxxxxxx. Galiu pateikti pirkimo pardavimo dokumentą. Galiu pateikti pirkimo pardavimo dokumentą. Patalpos parduotos nuo rugpjūčio mėnesio, kodėl dar gaunu sąskaitas? Jos turėtų būti išrašomos naujam savininkui. (2021-11-14) komentarų: 0 peržiūrų: 115

Apie pasikeitusį savininką turėtumėte pranešti jūsų namo bendrojo naudojimo objektų (BNO) valdytojui (bendrijos pirmininkui, įgaliotajam asmeniui ar savivaldybės paskirtam administratoriui, priklausomai nuo to, kas valdo jūsų namo BNO), tai jis atsakingas už tai, kad mokesčiai būtų priskaitomi ir pateikiami savininkui tinkamai. Buhalteris suformuoja mokestinius pranešimus tam asmeniui, kurio duomenys (taip pat ir kontaktiniai) jam yra pateikti, šituos duomenis (apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrija turėtų kaupiamąsias lėšas apskaityti atskirose "subsaskaitose" atskirai pagal butus ar užtenka kaupiamąsias lėšas laikyti atskiroje banko sąskaitoje? (2022-04-15) komentarų: 1 peržiūrų: 102

Bendrijų įstatymo 25 str. 3 dalis: Bendrija, kaip ir kitų teisinių formų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privalo turėti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Visos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, įskaitant lėšas, surinktas ir (arba) naudojamas pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, į apskaitą įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam butų ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrija atlyginimus už tą mėnesį išmokėti mėnesio pabaigoje, pavzydžiui, už kovo mėn. - kovo 31 dieną. (2022-04-13) komentarų: 0 peržiūrų: 83

Apie darbo apmokėjimą siūlome pasigilinti į Valsybinės darbo inspekcijos viešai teikiamą išaiškinimą, kurį galima rasti čia: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2922. Jame, be kitų dalykų, teigiama: "Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip galėtume gauti sąskaitą už bendrąsias (komunalines) paslaugas? Ar galėtumėte atsiųsti ją el. paštu? (2022-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 82

Dėl mokestinio pranešimo už bendrąsias (komunalines) paslaugas gavimo būdo turėtumėte kreiptis į savo bendrijos pirmininką (jis duoda nurodymus buhalteriui ir koordinuoja veiklą) arba galite kreiptis tiesiai į savo buhalterį. Jeigu jūsų bendrijos buhalterinę apskaitą vykdo UAB "Skaidri apskaitos sistema", galite parašyti prašymą e. paštu info@dnsb.eu arba galite patys, prisijungę prie savitarnos www.dnsb.eu, dalyje MANO MENIU > "Keisti duomenis", pažymėti, kad... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos narių susirinkimas nutarė pirmininkui kompensuoti degalų išlaidas. Ar pirmininkas privalo pildyti kelionės lapus ir atsiskaityti už lėšas, išleistas degalams? Jei neprivalo, ar nebus šios išlaidos laikomos pajamomis, gautomis natūra ir ar nebus apmokestinamoms. Koks dokumentas reglamentuoja šias išlaidas. (2022-04-19) komentarų: 0 peržiūrų: 71

Bendrijos pirmininkas turėtų įrodyti, kad degalai (tam tikras jų kiekis) buvo pirkti ir naudojami bendrijos reikmėms ir bendrijos naudai, o ne, pavyzdžiui, asmeninėms reikmėms arba siekiant sutaupyti mokesčių valstybei. Jeigu nėra galimybės naudotis, pavyzdžiui, GPS sekikliu automobilyje ar kitais patikimais pažangiais būdais, siūlytume pildyti kelionės lapus, skaičiuoti kuro normas ir tinkamai įforminus pasitvirtinti šias išlaidas bendrijos narių susirinkime ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija sumokėjo revizoriui mokestį už metų ūkinės-finansinės veiklos reviziją (darbo sutartis nebuvo sudaryta). Ar nuo sumokėtos sumos turėjo būti išskaičiuoti mokesčiai (kokie) ir jei taip, kas turi sumokėti mokesčius Bendrija ar revizorius? (2022-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 53

Jeigu bendrijos įstatatų nuostatos leidžia, revizijai atlikti bendrija gali samdyti ir juridinius asmenis (tuomet atsiskaitoma pagal sutartį gavus sąskaitą faktūrą), ir laisvai samdomus fizinius asmenis, veikiančius pagal nustatytą individualios veiklos tvarką (jie taip pat turi pateikti pirminius buhalterinius dokumentus ir jie moka nustatytus mokesčius). Būna, kad reviziją atlieka kuris nors iš namo savininkų be atlygio, savanoriškos veiklos pagrindais. Galima fizinį asmenį... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrija gautas paramos lėšas (GPM 2 proc.) panaudoti išieškoti skolininkams? (2022-04-26) komentarų: 0 peržiūrų: 48

Manytume, kad paramos lėšų panaudojimas skolų išieškojimui neatitiktų labdaros ir paramos įstatyme nurodytų paramos tikslų. Labdaros ir paramos įstatymo 3 str. nurodyta: 2. Paramos tikslas – teikti paramos dalykus šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams jų įstatuose, nuostatuose ar kitose normose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokius dokumentus reikia pateikti pirmininkui norint gauti pažymą, kad nesi skolingas bendrijai? (2022-04-27) komentarų: 0 peržiūrų: 46

Bendrijos pirmininkui reikėtų tik įteiktį prašymą - kad būtų paruošta pažyma dėl asmens atsiskaitymo su bendrija pagal prievoles, kurių vykdymo terminas yra suėjęs. Buhalterinėje apskaitoje matomi visi visų savininkų sumokėti įnašai ir skolos, bendrijos buhalteris bet kuriuo metu gali pateikti apie tai informaciją. Pažymą pasirašo bendrijos pirmininkas.
susijęs klausimas

Kaip praktiškai atrodo kaupiamųjų lėšų sąskaita kiekvienam buto savininkui atskirai? Buhalteris bankui nurodo kiek koks butas turi sukaupęs pinigų ar veda tik vidinę apskaitą? (2022-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 24

Vedama kaupiamųjų lėšų įnašų kiekvienam savininku atskirai vidinė apskaita.
susijęs klausimas

Ar įmanoma pasitvirtinti kitą finansinių metų pabaigą/pradžią, pvz. kovo 31 ir pasitvirtinti ataskaitas susirinkime per sekančius 3 mėn., nes pastatas poilsio paskirties ir neįvyksta susirinkimai. (2022-05-17) komentarų: 0 peržiūrų: 14

Nors Civilinio kodekso 2.52 straipsnio "Juridinio asmens finansiniai metai" nuostatose numatyta, kad juridinio asmens finansiniais metais gali būti ir kitas nei kalendoriniai metai dvylikos mėnesių laikotarpis, tačiau Bendrijų įstatyme nurodyta, kad "bendrijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais" (žr. Bendrijų įstatymo 17 str. 4 dalį). Finansines ataskaitas galima patvirtinti ir organizuojant balsavimą raštu.