Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

susijęs klausimas

Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimo pagrindai (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 2295

Bendrijų įstatymo 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas. 1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek pakartotiniame bendrijos narių visuotiniame susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių turi pritarti (balsuoti "už"), kad bendrijos pirmininkui būtų padidintas atlyginimas - daugiau kaip 1/2 balsų, ar 2/3? (2021-06-16) komentarų: 0 peržiūrų: 1447

Primename, kad kad apie šaukiamus bendrijos narių visuotinius susirinkimus būtina informuoti iš anksto ir tinkamai, ir taip, kad visi bendrijos nariai turėtų galimybę apie juos sužinoti. Pakartotinis bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas tik tuomet, jeigu neįvyko pirmiau šauktas bendrijos narių visuotinis susirinkimas, t.y. jeigu nebuvo kvorumo, nes nedalyvavo daugiau nei pusė bendrijos narių (ką patvirtina ir šaukto susirinkimo dalyvių sąraše... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima rengti daugiabučio namo savininkų bendrijos narių visuotinį susirinkimą karantino metu? Kokie reikalavimai? (2021-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 1082

Ribojimus karantino metu nustato Vyriausybė, jie nuolat keičiasi, bendrijos pirmininkas (valdyba) turi juos analizuoti ir prisiimti atsakomybę dėl taikymo. Bendrijos darbas turi būti vykdomas užtikrinant darbo organizavimo būtinas sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendime Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali dalyvauti bendrijos narių visuotiniame susirinkime ir jame balsuoti asmuo, dieną prieš susirinkimą tapęs bendrijos nariu? (2021-06-23) komentarų: 0 peržiūrų: 995

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime gali dalyvauti ir gali jame balsuoti visi bendrijos nariai. Bendrijos pirmininkas į susirinkimą turi atsinešti susirinkimo dieną aktualų bendrijos narių sąrašą - pagal jį skaičiuojamas kvorumas, šis sąrašas, patvirtintas bendrijos pirmininko parašu, pridedamas prie susirinkimo protokolo. Įprastai bendrijos narys įtraukiamas į bendrijos narių sąrašą nedelsiant tą pačią dieną, kai pateikia prašymą bendrijos pirmininkui, bet... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prieš kiek dienų bendrijos nariai turi būti informuoti apie įvyksiantį bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kai pranešimas pateikiamas įmetant jį pašto dėžutes. Registrų centras reikalauja - kad būtų pranešta prieš 21 kalendorinę dieną. (2021-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 843

Pagal Bendrijų įstatymą apie rengiamą bendrijos narių visuotinį susirinkimą reikia pranešti ne vėliau kaip prieš 14 dienų (pranešimo dienos ir susirinkimo dienos neįskaičiuojame), bet jeigu jūsų darbotvarkėje numatyta klausimų, dėl kurių privaloma bendrijos narius informuoti raštu (pavyzdžiui, renkate valdymo organus), reikia dar žiūrėti ir į jūsų bendrijos įstatus. Jeigu, pavyzdžiui, įstatuose parašyta, kad tais atvejais, kai privalomas informavimas raštu ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina įtraukti į susirinkimo darbotvarkę nario įmokos keitimą, nes padidėjo išlaidos, ar galima priskirti einamiesiems klausimams. Jei taip, ar reikia nurodyti siūlomą dydį balsavimui raštu biuletenyje. (2021-06-01) komentarų: 0 peržiūrų: 732

Atkreipiame dėmesį į tai, kad susirinkimas ir balsavimas raštu - skirtingos procedūros. Kai organizuojamas Vyriausybės patvirtinta tvarka balsavimas raštu, susirinkimas nėra šaukiamas. Skelbiamoje susirinkimo darbotvarkėje reikia paminėti svarbiausius keliamus klausimus, o pajamų ir išlaidų sąmatos (biudžeto) tvirtinimas - tikrai svarbus dalykas ir neturėtų būti slepiamas po "kiti klausimai". Bendrijos pirmininkas (valdyba) turi gauti pritarimą savininkų įnašų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip atrodo pranešimo apie paskelbtą bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo per pašto dėžutes faktą patvirtinantis dokumentas? (2021-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 717

Parašomas pranešimo apie šaukiamą bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo faktą patvirtinantis aktas, nurodoma dokumento sudarymo data, vieta, dokumente parašoma, kad pranešimas apie tam tikros dienos susirinkimą, pateikiant jo darbotvarkę ir kitą informaciją, tam tikro namo savininkams tam tikrą dieną buvo sumėtyti į pašto dėžutes (aprašomos faktinės aplinkybės), dokumentą pasirašo tas, kas sumėtė pranešimą į pašto dėžutes, ir dar bent du arba daugiau... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek bendrijos narių turi balsuoti už sprendimą visuotiniame bendrijos narių susirinkime, kad sprendimas būtų priimtas. (2021-11-12) komentarų: 0 peržiūrų: 668

Bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau nei pusė bendrijos narių (kvorumas, kurį patvirtina dalyvių sąrašas su dalyvavusiųjų parašais). Sprendimai laikomi teisėtai priimtais, jeigu už juos balsuoja (pritaria) daugiau nei pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. IŠIMTIS. Sprendimai dėl valdymo organų (bendrijos pirmininkas, valdybos nariai) atšaukimo ar išrinkimo, dėl įstatų keitimo, dėl bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dėl pranešimo apie bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo pasirašytinai. Įstatuose neįrašyta, kad papildomas pranešimas turi būti įteiktas pasirašytinai kiekvienam bendrijos nariui. Negi vienas narys, atsisakęs pasirašytinai priimti pranešimą, įgauna teisę blokuoti susirinkimo sušaukimą? Prašau nurodyti teisės aktą, kuriame nustatytas toks reikalavimas bendrijos veiklai. (2022-04-08) komentarų: 1 peržiūrų: 587

Bendrijų įstatymo 11 str. 2 dalis: "Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali ketvirtadalis bendrijos narių šaukti susirinkimą, kai į bendrijos pirmininką del sušaukimo nesikreipta. (2021-08-27) komentarų: 0 peržiūrų: 500

Ne, apeidami bendrijos pirmininką (vadybą) bendrijos nariai patys negali šaukti bendrijos narių visuotinio susirinkimo. Pirmiau reikia įteikti bendrijos valdymo organui reikalavimą sušaukti susirinkimą pagal iniciatorių nurodytą darbotvarkę, o jeigu bendrijos pirmininkas (valdyba) per mėnesį to reikalavimo neįvykdytų, tada jau galima šaukti susirinkimą ir patiems. Plačiau apie tai skaitykite Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalyje. Dar atkreipiame dėmesį į tai, kad ne... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mano kaip DNSB pirmininko, taip pat ir valdybos narių kadencija baigėsi, o dėl COVID-19 pravesti bendrijos narių visuotinį susirinkimą nėra galimybės. Ar galima nuotoliniu ar kitokiu budu organizuoti naujo pirmininko ir valdybos narių, taip pat laiptinių įgaliotinių, revizoriaus, ginčų komisijos rinkimus? Kaip tai organizuoti? Ar įregistruos VĮ Registrų centras? (2021-12-05) komentarų: 0 peržiūrų: 488

Neturime informacijos, kad negalima šaukti bendrijos narių visuotinio susirinkimo dėl COVID-19. Bendrijos nevykdo renginių, pramogų organizavimo veiklos, bendrijos darbas turi būti vykdomas užtikrinant darbo organizavimo būtinąsias sąlygas. Gal ką praleidome (Vyriausybės nurodymai nuolat keičiasi), bet oficialioje interneto svetainėje https://koronastop.lrv.lt/ skaitome, kad "Darbuotojai privalo laikytis jau įprastų, visuomenėje taikomų COVID-19 ligos prevencijos priemonių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Buto savininkas šiuo metu vyras, netrukus butas bus įregistruotas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, ar tuomet galėsiu dalyvauti bendrijos narių susirinkime su balsavimo teise, ar reikės dar kokių nors dokumentų? (2022-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 469

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime balsuoti gali tik bendrijos nariai (jeigu jūsų vyras įrašytas bendrijos narių sąraše, jis ir yra bendrijos narys, jis ir balsuoja) arba jų atstovai pagal laisvos formos balsavimo perleidimo sutartis, arba notarine tvarka įgaliotieji asmenys. Patogus būdas - kai bendrijos narys parašo savo sutuoktiniui paprastos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį, pagal kurią sutuoktinis balsuoja kaip bendrijos nario atstovas. Be kitų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima tame pačiame bendrijos narių susirinkime rinkti ir bendrijos valdybą, ir bendrijos pirmininką, ir patvirtinti naujus bendrijos įstatus (seni 2007 metų)? Ar notarai tvirtins tokią procedūrą? (2021-12-01) komentarų: 0 peržiūrų: 389

Taip, galima vieno bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu ir visus valdymo organus atšaukti ir/arba išrinkti, ir bendrijos naujus įstatus patvirtinti. PATARIMAS DĖL DARBOTVARKĖS. Pirmiau patvirtinkite naujus įstatus, po to rinkite naujus valdymo organus (būna, kad senuose įstatuose iš viso nebuvo numatyta valdyba, būna ir kitų niuansų).
susijęs klausimas

Bendrijos įstatuose įrašyta, kad apie bendrijos narių visuotinį susirinkimą pranešama viešu skelbimu ir papildomai pasirašytinai. Koks procentas bendrijos narių, priėmusių pranešimą pasirašytinai, yra pakankamas, kad susirinkimo šaukimas būtų teisėtas? (2022-04-07) komentarų: 1 peržiūrų: 379

Kalba turbūt eina apie atvejį, kai yra privalomas informavimas raštu, pavyzdžiui, kai darbotvarkėje numatyta rinkti pirmininką ar valdybos narius arba keisti įstatus. Jeigu įstatuose įrašyta, kad tokiais atvejais pranešimą reikia įteikti į rankas, reiškia, visiems (100 proc.) bendrijos nariams ir reikia įteikti į rankas. Dažniausiai įstatuose būna įrašyta keletas variantų: arba registruotu laišku, arba į rankas, arba į pašto dėžutes, gal jums verta pagalvoti apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Vyras ir žmona yra buto bendrasavininkai ir bendrijos nariai. Kaip skaičiuojami jų balsai bendrijos narių susirinkime? 1 ar 2 balsai? (2022-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 361

Vieno nekilnojamojo turto objekto (nesvarbu, ar tai butas, ar patalpa) bendraturčiai turi susitarti, kuris iš jų atstovaus juos bendrijoje ir tik vienas iš jų gali būti bendrijos nariu. Tik tas asmuo, kuris įrašytas į bendrijos narių sąrašą (gali būti įrašytas tik vienas asmuo) gali balsuoti bendrijos narių susirinkime, turėdamas vieną balsą. Bendraturtis gali parašyti kitam bendraturčiui laisvos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį, tuomet atstovauti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Susirinkime dalyvavo 20 bendrijos narių. Tai patvirtina susirinkime dalyvaujančių narių sąrašas. Tačiau susirinkimo metu 4 bendrijos nariai pasišalino ir balsavimo metu buvo tik 16 narių. Kad priimti sprendimą reikia kad balsuotų daugiau kaip pusė narių. Tai kuriuo skaičiumi mums reikia vadovautis? Ar tuo skaičiumi kiek užsiregistravo susirinkime tai būtų 20 ar tuo skaičiumi kiek balsavimo metu buvo susirinkime tai būtų 16. (2022-04-23) komentarų: 0 peržiūrų: 348

Dalyviams užsiregistravus dalyvių sąraše, pirmiausiai skelbiama, ar yra kvorumas, ar susirinkimas gali priimti sprendimus. Paskelbus informaciją apie kvorumą, dalyvių skaičius nesikeičia iki susirinkimo pabaigos. Jeigu viduryje susirinkimo (po vieno ar kelių balsavimų) kas nors pasišalino, tas asmuo laikytinas susilaikiusiuoju (nebalsavo nei "už", nei "prieš"). Jeigu asmuo registravosi dalyvių sąraše, bet iš karto apsigalvojo ir norėtų tuoj pat, dar nepaskelbus apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Organizuojamas bendrijos narių visuotinis susirinkimas, namas 22 butų, 8 butų savininkai išreiškė savo nuomonę nagrinėjamais klausimais raštu, nes susirinkime negalės dalyvauti, kiek bendrijos narių turi dalyvauti gyvai, kad susirinkimas būtų laikomas įvykusiu. (2022-04-20) komentarų: 0 peržiūrų: 334

Savo nuomonę paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto raštu pareiškę bendrijos nariai laikomi dalyvavusiais susirinkime, jie pažymimi dalyvių sąraše, jų balsai įskaičiuojami priimant sprendimus susirinkime, tačiau šia galimybe naudotis galima tik tuomet, jeigu ji yra numatyta bendrijos įstatuose. Problemų galėtų kilti, pavyzdžiui, jeigu iš anksto raštu nuomonę pareiškę bendrijos nariai nenurodytų (susilaikytų), už ką jie balsuoja renkant... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu susirinkimo sekretoriumi būti išrinktas ne bendrijos narys ir neturintis nuosavybės teisės į butą? (2022-02-22) komentarų: 0 peržiūrų: 307

Susirinkimo sekretoriumi gali būti išrinktas ir be balsavimo teisės bendrijos narių visuotiniame susirinkime dalyvaujantis asmuo, jeigu dauguma susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių tam pritaria ir, žinoma, jeigu nėra dėl to ribojimų bendrijos įstatuose.
susijęs klausimas

Bendrijos valdyba ir bendrijos nariai nori sušaukti bendrijos visuotinį susirinkimą. Surinkome reikalingus parašus, tačiau bendrijos pirmininkas prašymo nepriima ir liepia siųsti registruotu laišku. Žinome, kad nuo prašymo dienos, pirmininkas per vieną mėnesį turi sušaukti susirinkimą. Norime paklausti. Nuo kada skaitysi prašymo įteikimas. Ar nuo tos dienos tai išsiųsime laišką, ar nuo tos dienos kai laišką pasiims bendrijos pirmininkas? Būna atvejų, kad pirmininkas laišką pasiima tik už dviejų ar trijų savaičių. Ir kitas klausimas būtų toks. Ar per mėnesį laiko turi įvykti susirinkimas ar tik per mėnesio laikotarpį turi paskelbti susirinkimo data? Ačiū už atsakymą. (2022-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 280

Pastaba. Pagal Bendrijos įstatymo 11 str. 1 dalį bendrijos narių visuotinį susirinkimą gali sušakti ir valdyba (be bendrijos narių). Valdyba sprendimą sušaukti susirinkimą gali priimti ir tuomet, jeigu, pavyzdžiui, vienas narys (bendrijos pirmininakas) tam ir nepritartų, tik svarbu, kad būtų įgyvendintos Bendrijų įstatymo 16 str. 3, 4 ir 5 dalyse įrašytos nuostatos, siūlytume į jas įsigilinti. Jeigu susirinkimą šaukia bendrijos nariai, pirmiausiai jie turi įteikti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu neįvyksta pakartotinis, kai susirenka mažiau nei 1/4 narių, - kiek teisiškai vėl gali būti organizuojami pakartotiniai, kai vis nesusirenka nariai, o valdyba neperrinkta tęsia darbą metus laiko po kadencijos pasibaigimo? (2022-05-24) komentarų: 1 peržiūrų: 280

Laikomės nuomonės, kad pakartotinį bendrijos narių susirinkimą reikėtų šaukti ne daugiau kaip vieną kartą. Nesurinkus kvorumo ir pakartotiniame susirinkime, tam tikri sprendimai liktų nepakeisti arba nepriimti (liktų galioti esama situacija). Tuos pačius klausimus galima būtų kelti dar kartą kituose susirinkimuose - vėl pirmiau turėtų būti šaukiamas įprastas susirinkimas, o kovorumui nesusirinkus - pakartotinis.
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, norint gauti oficialų raštišką išaiškinimą dėl bendrijos narių išankstinės nuomonės pateikimo raštu teisėtumo. Bendrijos įstatai tokią galimybę numato, tačiau bendrijos pirmininkė iš anksto pateikusių savo nuomonę raštu bendrijos narių prašymų nepriima, teigdama, kad renkant bendrijos pirmininką, išankstinės nuomonės pateikimas raštu negalimas. (2022-08-12) komentarų: 0 peržiūrų: 263

Bendrijos pirmininkas, paskaitęs Bendrijų įstatymą ir savo bendrijos įstatus turėtų suprasti, kad balsavimas raštu (kai susirinkimas nėra šaukiamas, o balsuojama pildant balsavimo biuletenius pagal Vyriausybės nustatytą tvarką) ir nuomonės pateikimas iš anksto raštu - tai du skirtingi dalykai. Taip, organizuoti visų bendrijos narių balsavimą raštu (nešaukiant susirinkimo), kai yra renkamas bendrijos pirmininkas, negalima, bet jeigu yra šaukiamas bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip sužinoti paskutinio bendrijos narių susirinkimo protokolą (nebuvai informuota apie susirinkimą, nes nesu bendrijos narė, tik buto savininkė). Informacija viešai neskelbiama. (2022-07-05) komentarų: 0 peržiūrų: 244

Siūlome raštu kreiptis į jūsų Bendrijos pirmininką. Pagal Bendrijų įstatymo 11 str. 13 dalį "Visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimai (tarp jų priimti ir balsuojant raštu) registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 6 dalies 6 punktą bendrijos pirmininkas atsako už "informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų savininkams jų prašymu". Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalį "Visi butų ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Patarkit, prašau, į ką reikia kreiptis, kad gaučiau atsakymą raštu dėl balsavimo teisės perleidimo sutarties teisėtumo. Įstatuose yra įrašyta tokia galimybė, tačiau pirmininkė nepripažįsta. (2022-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 206

Vadovaukitė Lietuvos Respublikos Civiliu kodeksu į jūsų bendrijos įstatais. Pastabos: bendrijos įstatus, prieš juos įregistruojant VĮ Registrų centre, tikrina nortaras ir patvirtina jų atitikimą teisės aktams (reiškia ir jūsų bendrijos įstatai atitinka); bendrija - juridinis asmuo, balsavimo teisės perleidimo sutartys nenaudojamos visų savininkų susirinkimuose (balsuojnat raštu), tik bendrijos narių. Civilinio kodekso 2.89 straipsnis. Balsavimo teisės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų name yra butas, kuris nuosavybės teise priklauso dviem savininkams (vyras ir žmona) ir abu savininkai yra bendrijos narių sąraše. Ar susirinkimo metu, priimant sprendimus, gali balsuoti abu buto savininkai (vyras ir žmona) ar tik vienas šio buto atstovas? (2022-05-13) komentarų: 0 peržiūrų: 198

Vienu unikaliu numeriu įregistruotą butą arba kitą patalpą pastate bendrijos veikloje atstovauja vienas asmuo. Jeigu butas arba patalpa nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, jie turi susitarti, kuris vienas atstovaus juos bendrijoje, tas atstovas (vienas asmuo) įrašomas į bendrijos narių sąrašą. Savo sprendimą (susitarimą) - kuris jų bus bendrijos narys, bendraturčiai gali pakeisti, apie tai jie turėtų raštu pranešti bendrijos pirmininkui (įteikti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima bendrijos narių visuotinį susirinkimą organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriu būdu (dalis fiziškai susirenka, o dalis prisijungia ryšio priemonėmis - ZOOM ar kita programa? Poreikis iškilo, nes nemaža dalis bendrijos narių negyvena name (yra išnuomoję). Ar dėl tokio visuotinio susirinkimo formos (nuotoliniu ir / arba mišriu) būtina keisti Bendrijos įstatus? Dabar įstatuose nurodyta taip: "Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys Bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo Visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius." ( Per ZOOM ir kitas programėles galima užfiksuoti susirinkimo dalyvius ir po to surinkti jų parašus, jiems pasirašant e.parašu). (2022-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 197

Bendrijų įstatymo 11 str. 4 dalyje apie bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimą aiškiai pasakyta: 4. Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje pirmininko ir valdybos narių kadencija pasibaigusi prieš kelis mėnesius, revizoriaus kadencija taip pat pasibaigusi. Visuotinį bendrijos narių susirinkimą šaukia ne mažiau kaip 1 /4 bendrijos narių. Bendrijos narių parašų rinkimo metu (dėl teisės sušaukti visuotinį susirinkimą) bendrijos narių sąraše buvo 47 nariai. Per pasirengimo būsimam visuotiniam susirinkimui laikotarpį keli butų savininkai pateikė raštu prašymus įstoti į bendriją asmeniui (bendrijos nariui), kuris rengia būsimo visuotinio susirinkimo dokumentus. (Dalis pateikusių prašymus įstoti į bendriją yra kandidatai į valdybos narius, todėl privalo būti bendrijos nariais.) Taigi narių skaičius padidėjo iki 56 – šiems asmenims buvo raštu (per pašto dėžutes, surašant aktą) įteikti pranešimai apie šaukiamą visuotinį susirinkimą, vyksiantį po 3 savaičių. Per tas 3 savaites atsirado dar 5 butų savininkai, kurie pateikė prašymus įstoti į bendriją ir nori balsuoti visuotiniame bendrijos narių susirinkime arba pateikti užpildytą ir pasirašytą išankstinės nuomonės pareiškimo biuletenį. Bendrijos narių skaičius išaugo iki 61. Klausimai: 1) Ar dėl Bendrijos narių skaičiaus didėjimo (nuo 47 iki 56 ir po to iki 61) per visus tris aprašytus visuotinio susirinkimo organizavimo etapus nekils problemų, teikiant dokumentus Registrų centrui? 2) Ar bendrijos narys, organizuojantis būsimą visuotinį bendrijos narių susirinkimą, kai jį šaukia ne mažiau kaip 1 /4 bendrijos narių, turi teisę priimti butų savininkų prašymus įstoti į bendriją ir tvarkyti bendrijos narių sąrašą (primenu, kad kalbama apie atvejį, kai bendrijos pirmininko, valdybos, revizoriaus įgaliojimai yra nutrūkę)? (2022-10-28) komentarų: 0 peržiūrų: 180

Niekur nėra parašyta, kad valdybos nariai privalo būti bendrijos nariais (nebent jūsų bendrijos įstatuose yra tokia nuostata). Bendrijų įstatyme pasakyta, kad valdybos nariais gali būti nuosavybės teise butą ar patalpą bendrijos name valdantys asmenys (savininkai). Organizuojant bendrijos narių (BN) susirinkimą būtina turėti registruotojo bendrijos pirmininko parašu susirinkimo dieną patvirtintą bendrijos narių sąrašą, kurį reikia pridėti prie BN susirinkimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prašau atsakyti ar bendrijos susirinkimo protokole sekretorius gali surašyti tokius faktus, kurie susirinkimo metu nebuvo fiksuoti. (2022-09-25) komentarų: 0 peržiūrų: 172

Sekretorius protokole negali neteisingai atspindėti priimtų sprendimų. Protokolo teisingumą savo parašais tvirtina susirinkimo pirmininkas, susirinkimo sekretorius ir balsus skaičiavę asmenys ar asmuo (jeigu jie nepasirašė atskiro balsų skaičiavimo protokolo).
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas ir valdyba jau daugiau kaip trejus metus nešaukia bendrijos visuotinio narių susirinkimo. Revizoriaus nėra. Mes (bendrijos nariai) nusprendėme patys sušaukti susirinkimą. Tik reikia surinkti daugiau nei ketvirtadalį bendrijos narių parašų. Kaip turi atrodyti dokumentas, kuriame bus renkami parašai?Jo pavadinimas? Rekvizitai? (2022-09-22) komentarų: 0 peržiūrų: 171

Daugiau kaip 1/4 bendrijos narių pirmiausiai bendrijos pirmininkui turi įteikti reikalavimą, kad jis susirinkimą sušauktų. Turi būti parašyta, kas tokį reikalavimą teikia, kam teikia, kada teikia, kodėl teikia, ir turi būti aiškiai suformuluotas pats reikalavimas, nurodant ir aktualią susirinkimo darbotvarkę.
susijęs klausimas

Ar visuotiname susirinkime priimtą klaidingą sprendimą gali visuotinas susirinkimas atsaukti, paskelbti negaliojančiu, sekančiame susirinkime? (2022-09-19) komentarų: 0 peržiūrų: 160

Aukščiausias organas bendrijoje - bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Jis gali priimti įvairius sprendimus, taip pat ir atšaukiančius, žinoma, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo, žalos nedarymo, teisėtmo principais. Pavyzdžiui, bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali atšaukti bendrijos pirmininką iš pareigų nepasibaigus jo 3 metų kadencijai, bet darbo sutartis turi būti nutraukta laikantis Darbo kodekso nuostatų.
susijęs klausimas

Prašau pakomentuoti įstatymo pasikeitimus nuo š.m. kovo 1d. (jei iš tikrųjų keičiasi) dėl bendrijų administravimo ir bendrijų pirmininkų. Kas keičiasi? (2023-02-27) komentarų: 0 peržiūrų: 121

Nuo 2023 03 01 įsigaliojo Bendrijų įstatymo 11 str. pakeitimai - žr. įstatymo dėl pakeitimo tekstą: LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. I-798 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2022 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-1779 Vilnius 1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: „5. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei bendrijos narių susirinkimas vyksta per "zoom", kokiu būdu patvirtinmas dalyvavusių sąrašas, kuris reikalingas pateikti Registrų centrui? (2022-12-22) komentarų: 0 peržiūrų: 111

Jūs teisingai įvardinote problemą, Registrų centro darbuotojai neperžiūrinės jūsų pokalbių įrašo. Be to, galbūt ne visi bendrijos nariai turi galimybę naudotis "zoom", negalite riboti kitų bendrijos narių galimybės dalyvaut sprendžiant bendrus klausimus. Per "zoom" neorganizuokite. Tvarka, kaip priimami bendrijos narių sprendimai, aprašyta Bendrijų įstatymo 11 str., ja reikia vadovautis. Svarbūs ir bendrijos įstatai. Bendrijos nariai sprendimus priima arba susirinkime... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikalingas bendrijos narių sutikimas/ leidimas, norint atlikti bendrijos administruojamo namo "Statinio techninę priežiūrą"? (2022-11-18) komentarų: 0 peržiūrų: 107

Statinio technines apžiūras vykdyti privaloma, tai įtvirtinta teisės aktuose, atskiro leidimo ar pritarimo tam nereikia, bendrijos pirmininkas privalo apžiūras organizuoti. Bet yra kitas klausimas - ar yra patvirtinti savininkų įnašai pastato apžiūroms apmokėti, ar turite apžiūroms surinktų lėšų. Metinę pajamų-išlaidų sąmatą (biudžetą) tvirtina bendrijos narių susirinkimas, biudžete galima numatyti ir pajamas-išlaidas pastato apžiūroms. Jeigu atliksite apžiūrą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Visuotiniame susirinkime Išrinktas naujas pirmininkas ir valdyba. Patvirtinti nauji įstatai. Terminuotą darbo sutartį pasirašysime kai naujas pirmininkas bus patvirtintas VĮ Registrų centre. Ar galime jį dabar įpareigoti įregistruoti naujus įstatus? Jei taip - tai kaip įgaliotą asmenį ar pirmininką? (2022-10-24) komentarų: 0 peržiūrų: 105

Susirinkimo protokole reikėtų įrašyti sprendimą, pavyzdžiui, tokį: "Įgalioti ir įpareigoti išrinktąjį bendrijos pirmininką Vardenį Pavardenį įregistruoti naujus bendrijos įstatus ir išrinktuosius bendrijos baldymo organų narius teisės aktų nustatyta tvarka". Išrinktasis bendrijos pirmininkas pateiks susirinkimo dokumentus notarui (įstatus būtina tvirtinti notarine tvarja), o kai notaras patvirtins, pateiks VĮ Registrų centrui.
susijęs klausimas

Iš įstatų taip ir nepavyksta suprasti, reikia prieš pirmininko rinkimus kiekvieną informuoti individualiai ar ne? (2022-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 100

Kai susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti bendrijos valdymo organų narius, turite laikytis nuostatų, įrašytų jūsų bendrijos įstatų dalyje "Informavimo tvarka, kai yra privalomas informavimas raštu". Pasirinkite vieną iš galimų čia nurodytų įteikimo būdų (privaloma) arba galite informuoti ir keliais būdais, siekdami, kad kuo labiau visi sužinotų ir dalyvautų svarbiame susirinkime.
susijęs klausimas

Mūsų bendrijoje pirmininkės kadencija pasibaigė prieš 10 mėn. 1/4 bendrijos narių įpareigojo iniciatyvinę grupę surengti visuotinį susirinkimą pirmininko išrinkimui. Ar mes elgiamės teisėtai, šaukdami visuotinį bendrijos narių susirinkimą? (2023-01-10) komentarų: 0 peržiūrų: 97

Kai naujai išrinktas bendrijos pirmininkas pateiks susirinkimo protokolą su priedais VĮ Registrų centrui, specialistai tikrins, kaip buvo laikomasi nustatytų ptocedūrų ir priims dokumentus, įregistruodami bendrijos vadovu naująjį bendrijos pirmininką, arba atmes pateiktus dokumentus, jeigu nustatys pažeidimų, neatitikimų teisės aktams. Bendrijos narių visuotinio susirinkimo šaukimo tvarka apibrėžta Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalyje: 1. Visuotinius susirinkimus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip yra paskiriamas DSNB nario atstovas ? Ar reikia notaro patvirtinimo, ar užtenka kaip teismuose žodinio. (2022-12-13) komentarų: 0 peržiūrų: 95

Bendrijos narį bendrijos narių visuotiniame susirinkime (balsuojant raštu) gali atstovauti: 1) notarine tvarka jo įgaliotas asmuo; 2) asmuo, kuriam savo balsą bendrijos narys (juridinio asmens dalyvis) perdavė pasirašydamas paprastos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį (Civilinis kodeksas, 2.89 str).
susijęs klausimas

Kokiais būdais privaloma informuoti prieš naujo pirmininko rinkimus? Ar užtenka kiekvienoje laiptinėje pakabinti po skelbimą informaciniame stende? (2022-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 87

Jeigu darbotvarkėje yra numatytas valdymo organų narių rinkimas, vien tik pakabinti pranešimą viešai neužtenka, būtina informuoti bendrijos narius pagal bendrijos įstatuose nustatytą tvarką, nurodančią, kaip informuoti bendrijos tuomet, kai yra privalomas informavimas raštu (žr. savo bendrijos įstatus).
susijęs klausimas

Kaip turėtų būti įforminami nutarimai ir vadinamas susirinkimas, kurio metu būtų sprendžiami tiek visuotiniam susirinkimo tiek visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimo kompetencijai priskiriami klausimai? (2022-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 86

Kai sprendžiami skirtingos kompetencijos klausimai, geriausia organzuoti du susirinkimus - bendrijos narių ir visų savininkų (galima ir tą pačią dieną, iš karto vieną po kito), kai ir dalyviai registruojami atskirai ir protokolai parengiami atskiri ir kita. Gal kuris nors savininkas ateis tik į antrąjį susirinkimą, net nedalyvaus bendrijos narių susirinkime...
susijęs klausimas

Ar bendrijos narių visuotiniame susirinkime balsuojant už klausimą "A", užtenka dalyviams "pakelti ranką" ir pirmininkas suskaičiuoja balsus "už", "prieš" ir "susilaikė, ar reikia klausimą pateikti raštu ir gauti raštišką nario balsavimą "už"; "prieš" ...? (2022-11-28) komentarų: 0 peržiūrų: 85

Galimi du skirtingi sprendimų priėmimo būdai: 1) susirinkime ir 2) balsuojant raštu. 1) Bendrijos narių susirinkime balsuojama pakeliant rankas arba balsavimo lapelius, jeigu tokie yra įteikiami (nėra būtina). Išimtis būtų - jeigu vadovaujantis bendrijos įstatuose nustatyta tvarka dėl tam tikro sprendimo būtų inicijuotas slaptas balsavimas raštu (susirinkime daroma pertrauka, visi parašo savo sprendimą ant lapelių ir meta juos į balsadėžę). Dar bendrijos nariai gali... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar susirinkimo sekretoriumi gali būti valdybos narys? (2022-12-22) komentarų: 0 peržiūrų: 84

Susirinkimo sekretorių renka susirinkimo dalyviai, jie gali rinkti bet kurį asmenį, taip pat ir valdybos narį (jeigu bendrijos įstatuose nenumatyta kokių išimčių, dažniausiai tokių ribojimų nebūna numatyta).
susijęs klausimas

Jei viename bute yra du savininkai, tai vienas iš jų yra bendrijos narys ir jis yra įtrauktas į bendrijos narių sąrašą. Tai kokios teisės yra antro savininko. Tai jis tada yra ne bendrijos narys ir jis susirinkime dalyvautų kaip ne bendrijos narys ir jį reikėtų įtraukti į ne bendrijos narių sąrašą be teisės balsuoti? (2023-01-08) komentarų: 0 peržiūrų: 76

Bendrijos narių susirinkime (balsuojant raštu) balso teisę turi tik bendrijos nariai (tie, kurie yra įrašyti į bendrijos narių sąrašą, kuris turi būti pridėtas prie protokolo). Arba dalyvauti ir balsuoti gali bendrijos nario atstovas pagal notarine tvarka patvirtintą įgaliojimą arba bendrijos nario atstovas pagal laisvos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį (šiuo metu nėra reikalavimo tokią sutartį tvirtinti notarine tvarka). Kiti savininkai gali dalyvauti be... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos narys bendrijos susirinkime įrašyti mobiliajame telefone viso susirinkimo pokalbius ir priimtus sprendimus jei kiti bendrijos nariai tam prieštarauja ir nesutinka. (2023-01-18) komentarų: 0 peržiūrų: 68

Bendrijų įstatyme įtvirtinta, kad aukščiausias organas bendrijoje - bendrijos narių visuotinis surinkimas, jo sprendimus reikėtų vykdyti. Be to, tai galimai susiję ir su asmens duomenų apsauga, reikėtų pateikti paaiškinimus, kokiu teisėtu tikslu siekiama rinkti duomenis, kokia apimtimi, kaip teisėtai jie bus naudojami, kaip saugomi ir pan.
susijęs klausimas

Bendrijos narys Bendrijos administruojamame name turi du atskirus nekilnojamo turto objektus, užregistruotus nekilnojamo turto registre - gyvenamąją patalpą- butą ir negyvenamą patalpą-sandėliuką tame pačiame name. Ar tokiu atveju bendrijos narys turi vieną ar du balsus bendrijos susirinkime? (2023-01-11) komentarų: 0 peržiūrų: 61

Pagal kompetenciją kai kuriuos sprendimus priima bendrijos nariai, o kai kuriuos - visi savininkai. Nesvarbu, kiek nekilnojamo turto objektų asmuo turi pastate, jis yra (tampa, kai dėl to pareiškia savo valią) vienas bendrijos narys ir bendrijos narių susirinkime (arba balsuojant bendrijos nariams raštu) turi vieną balsą. Bet visų savininkų susirinkime (arba balsuojant savininkams raštu) asmuo turi tiek balsų, kiek turi nekilnojamo turto objektų pastate.
susijęs klausimas

Pagal naują DGNSB įstatymą visais klausimais galima balsuoti raštu, paštu. Ar teisingai supratau? (2023-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 47

Panaikinus išimtis visais klausimais bendrijos nariai gali balsuoti raštu, laikantis Vyriausybės patvirtintos bendrijos narių balsavimo raštu tvarkos.
susijęs klausimas

Jei bendrijos pirmininkas atsistatydino, o valdyboje yra likęs tik 1 kitas žmogus, kaip bendrijos nariai gali sušaukti susirinkimą? (2023-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 43

Bendrijos pirmininkas atsistatydinti turėjo bendrijos susirinkime, į kurio darbotvarkę turėjo įtraukti ir naujo bendrijos pirmininko rinkimo klausimą. Arba atsistatydinti galėjo valdybos posėdyje, į kurio darbotvarkę irgi turėjo įtraukti klausimą dėl bendrijos narių susirinkimo organizavimo. Jeigu bendrijos pirmininkas dar nėra išregistruotas iš VĮ Registrų centro kaip vadovas (JAR Elektroninis sertifikuotas išrašas tai parodo), tai jis vis dar gali (ir turi) atlikti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Garažų bendrija daugybę metų nedaro susirinkimų. Norėdami išsiaiškinti situaciją bendrijos nariai sušaukia susirinkimą, bet nežinom ar jam užtenka kvorumo, nes nežinom kiek yra bendrijos narių, o pirmininkas nepasirodo susirinkime. Kaip tokiu atveju elgtis, kad išsiaiškintumėm? (2023-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 43

Taip, klausimas dėl bendrijos narių sąrašo aktualus. Bendrijos narių sąrašą patvirtinti gali tik bendrijos pirmininkas, tai jo paraiega, įrašyta Bendrijų įstatyme. Kai bendrijos pirmininkas nevykdo reikalavimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą ir nepateikia bendrijos narių sąrašo, galima arba gauti visų 100 proc. savininkų rašytinį patvirtinimą parašu, kad jis yra bendrijos narys arba nėra bendrijos narys ir taip sudaryti sąrašą, arba gal galima remtis kokias... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gal galėtumėte konkretizuoti kas yra bendrijos nario atstovas - ar tai bet koks asmuo, kuriam bendrijos narys laisvos formos balsavimo perleidimo sutartimi (toliau - sutartis) suteikė teisę balsuoti? Pvz. ar galiu savo kaimynui sutartimi suteikti balsavimo teisę bendrijos susirinkome? Ar ši sutartis galioja visiems klausimams pvz. bendrijos pirmininko rinkimo klausimu? Kiek galioja ši sutartis, nuo kada ji įsigalioja? (2023-03-23) komentarų: 1 peržiūrų: 18

Bendrijos narį fizinį asmenį atatovauti gali kitas asmuo pagal notarine tvarka patvirtintą įgaliojimą arba jį atstovauti (už jį baluoti) gali kitas asmuo pagal laisvos rašytinės formos blasavimo perleidimo sutartį (žr. Civilinio kodekso 2.89 str., kyuris netaikomas visų avininkų susirinkimuose, tik juridinio asmens - bendrijos narių susirinkimuose ir bendrijos nariams balsuojant raštu). Jeigu bendrijos įstatuose nėra nurodyta (ar kitaip bendrijos narių sunpręsta), kad... (skaityti viską)