Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

susijęs klausimas

Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimo pagrindai (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 1620

Bendrijų įstatymo 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas. 1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek pakartotiniame bendrijos narių visuotiniame susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių turi pritarti (balsuoti "už"), kad bendrijos pirmininkui būtų padidintas atlyginimas - daugiau kaip 1/2 balsų, ar 2/3? (2021-06-16) komentarų: 0 peržiūrų: 1081

Primename, kad kad apie šaukiamus bendrijos narių visuotinius susirinkimus būtina informuoti iš anksto ir tinkamai, ir taip, kad visi bendrijos nariai turėtų galimybę apie juos sužinoti. Pakartotinis bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas tik tuomet, jeigu neįvyko pirmiau šauktas bendrijos narių visuotinis susirinkimas, t.y. jeigu nebuvo kvorumo, nes nedalyvavo daugiau nei pusė bendrijos narių (ką patvirtina ir šaukto susirinkimo dalyvių sąraše... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima rengti daugiabučio namo savininkų bendrijos narių visuotinį susirinkimą karantino metu? Kokie reikalavimai? (2021-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 946

Ribojimus karantino metu nustato Vyriausybė, jie nuolat keičiasi, bendrijos pirmininkas (valdyba) turi juos analizuoti ir prisiimti atsakomybę dėl taikymo. Bendrijos darbas turi būti vykdomas užtikrinant darbo organizavimo būtinas sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendime Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali dalyvauti bendrijos narių visuotiniame susirinkime ir jame balsuoti asmuo, dieną prieš susirinkimą tapęs bendrijos nariu? (2021-06-23) komentarų: 0 peržiūrų: 789

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime gali dalyvauti ir gali jame balsuoti visi bendrijos nariai. Bendrijos pirmininkas į susirinkimą turi atsinešti susirinkimo dieną aktualų bendrijos narių sąrašą - pagal jį skaičiuojamas kvorumas, šis sąrašas, patvirtintas bendrijos pirmininko parašu, pridedamas prie susirinkimo protokolo. Įprastai bendrijos narys įtraukiamas į bendrijos narių sąrašą nedelsiant tą pačią dieną, kai pateikia prašymą bendrijos pirmininkui, bet... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prieš kiek dienų bendrijos nariai turi būti informuoti apie įvyksiantį bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kai pranešimas pateikiamas įmetant jį pašto dėžutes. Registrų centras reikalauja - kad būtų pranešta prieš 21 kalendorinę dieną. (2021-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 559

Pagal Bendrijų įstatymą apie rengiamą bendrijos narių visuotinį susirinkimą reikia pranešti ne vėliau kaip prieš 14 dienų (pranešimo dienos ir susirinkimo dienos neįskaičiuojame), bet jeigu jūsų darbotvarkėje numatyta klausimų, dėl kurių privaloma bendrijos narius informuoti raštu (pavyzdžiui, renkate valdymo organus), reikia dar žiūrėti ir į jūsų bendrijos įstatus. Jeigu, pavyzdžiui, įstatuose parašyta, kad tais atvejais, kai privalomas informavimas raštu ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina įtraukti į susirinkimo darbotvarkę nario įmokos keitimą, nes padidėjo išlaidos, ar galima priskirti einamiesiems klausimams. Jei taip, ar reikia nurodyti siūlomą dydį balsavimui raštu biuletenyje. (2021-06-01) komentarų: 0 peržiūrų: 557

Atkreipiame dėmesį į tai, kad susirinkimas ir balsavimas raštu - skirtingos procedūros. Kai organizuojamas Vyriausybės patvirtinta tvarka balsavimas raštu, susirinkimas nėra šaukiamas. Skelbiamoje susirinkimo darbotvarkėje reikia paminėti svarbiausius keliamus klausimus, o pajamų ir išlaidų sąmatos (biudžeto) tvirtinimas - tikrai svarbus dalykas ir neturėtų būti slepiamas po "kiti klausimai". Bendrijos pirmininkas (valdyba) turi gauti pritarimą savininkų įnašų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip atrodo pranešimo apie paskelbtą bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo per pašto dėžutes faktą patvirtinantis dokumentas? (2021-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 459

Parašomas pranešimo apie šaukiamą bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo faktą patvirtinantis aktas, nurodoma dokumento sudarymo data, vieta, dokumente parašoma, kad pranešimas apie tam tikros dienos susirinkimą, pateikiant jo darbotvarkę ir kitą informaciją, tam tikro namo savininkams tam tikrą dieną buvo sumėtyti į pašto dėžutes (aprašomos faktinės aplinkybės), dokumentą pasirašo tas, kas sumėtė pranešimą į pašto dėžutes, ir dar bent du arba daugiau... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek bendrijos narių turi balsuoti už sprendimą visuotiniame bendrijos narių susirinkime, kad sprendimas būtų priimtas. (2021-11-12) komentarų: 0 peržiūrų: 414

Bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau nei pusė bendrijos narių (kvorumas, kurį patvirtina dalyvių sąrašas su dalyvavusiųjų parašais). Sprendimai laikomi teisėtai priimtais, jeigu už juos balsuoja (pritaria) daugiau nei pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. IŠIMTIS. Sprendimai dėl valdymo organų (bendrijos pirmininkas, valdybos nariai) atšaukimo ar išrinkimo, dėl įstatų keitimo, dėl bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mano kaip DNSB pirmininko, taip pat ir valdybos narių kadencija baigėsi, o dėl COVID-19 pravesti bendrijos narių visuotinį susirinkimą nėra galimybės. Ar galima nuotoliniu ar kitokiu budu organizuoti naujo pirmininko ir valdybos narių, taip pat laiptinių įgaliotinių, revizoriaus, ginčų komisijos rinkimus? Kaip tai organizuoti? Ar įregistruos VĮ Registrų centras? (2021-12-05) komentarų: 0 peržiūrų: 368

Neturime informacijos, kad negalima šaukti bendrijos narių visuotinio susirinkimo dėl COVID-19. Bendrijos nevykdo renginių, pramogų organizavimo veiklos, bendrijos darbas turi būti vykdomas užtikrinant darbo organizavimo būtinąsias sąlygas. Gal ką praleidome (Vyriausybės nurodymai nuolat keičiasi), bet oficialioje interneto svetainėje https://koronastop.lrv.lt/ skaitome, kad "Darbuotojai privalo laikytis jau įprastų, visuomenėje taikomų COVID-19 ligos prevencijos priemonių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali ketvirtadalis bendrijos narių šaukti susirinkimą, kai į bendrijos pirmininką del sušaukimo nesikreipta. (2021-08-27) komentarų: 0 peržiūrų: 355

Ne, apeidami bendrijos pirmininką (vadybą) bendrijos nariai patys negali šaukti bendrijos narių visuotinio susirinkimo. Pirmiau reikia įteikti bendrijos valdymo organui reikalavimą sušaukti susirinkimą pagal iniciatorių nurodytą darbotvarkę, o jeigu bendrijos pirmininkas (valdyba) per mėnesį to reikalavimo neįvykdytų, tada jau galima šaukti susirinkimą ir patiems. Plačiau apie tai skaitykite Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalyje. Dar atkreipiame dėmesį į tai, kad ne... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dėl pranešimo apie bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo pasirašytinai. Įstatuose neįrašyta, kad papildomas pranešimas turi būti įteiktas pasirašytinai kiekvienam bendrijos nariui. Negi vienas narys, atsisakęs pasirašytinai priimti pranešimą, įgauna teisę blokuoti susirinkimo sušaukimą? Prašau nurodyti teisės aktą, kuriame nustatytas toks reikalavimas bendrijos veiklai. (2022-04-08) komentarų: 1 peržiūrų: 326

Bendrijų įstatymo 11 str. 2 dalis: "Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima tame pačiame bendrijos narių susirinkime rinkti ir bendrijos valdybą, ir bendrijos pirmininką, ir patvirtinti naujus bendrijos įstatus (seni 2007 metų)? Ar notarai tvirtins tokią procedūrą? (2021-12-01) komentarų: 0 peržiūrų: 300

Taip, galima vieno bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu ir visus valdymo organus atšaukti ir/arba išrinkti, ir bendrijos naujus įstatus patvirtinti. PATARIMAS DĖL DARBOTVARKĖS. Pirmiau patvirtinkite naujus įstatus, po to rinkite naujus valdymo organus (būna, kad senuose įstatuose iš viso nebuvo numatyta valdyba, būna ir kitų niuansų).
susijęs klausimas

Buto savininkas šiuo metu vyras, netrukus butas bus įregistruotas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, ar tuomet galėsiu dalyvauti bendrijos narių susirinkime su balsavimo teise, ar reikės dar kokių nors dokumentų? (2022-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 289

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime balsuoti gali tik bendrijos nariai (jeigu jūsų vyras įrašytas bendrijos narių sąraše, jis ir yra bendrijos narys, jis ir balsuoja) arba jų atstovai pagal laisvos formos balsavimo perleidimo sutartis, arba notarine tvarka įgaliotieji asmenys. Patogus būdas - kai bendrijos narys parašo savo sutuoktiniui paprastos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį, pagal kurią sutuoktinis balsuoja kaip bendrijos nario atstovas. Be kitų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu susirinkimo sekretoriumi būti išrinktas ne bendrijos narys ir neturintis nuosavybės teisės į butą? (2022-02-22) komentarų: 0 peržiūrų: 229

Susirinkimo sekretoriumi gali būti išrinktas ir be balsavimo teisės bendrijos narių visuotiniame susirinkime dalyvaujantis asmuo, jeigu dauguma susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių tam pritaria ir, žinoma, jeigu nėra dėl to ribojimų bendrijos įstatuose.
susijęs klausimas

Bendrijos įstatuose įrašyta, kad apie bendrijos narių visuotinį susirinkimą pranešama viešu skelbimu ir papildomai pasirašytinai. Koks procentas bendrijos narių, priėmusių pranešimą pasirašytinai, yra pakankamas, kad susirinkimo šaukimas būtų teisėtas? (2022-04-07) komentarų: 1 peržiūrų: 204

Kalba turbūt eina apie atvejį, kai yra privalomas informavimas raštu, pavyzdžiui, kai darbotvarkėje numatyta rinkti pirmininką ar valdybos narius arba keisti įstatus. Jeigu įstatuose įrašyta, kad tokiais atvejais pranešimą reikia įteikti į rankas, reiškia, visiems (100 proc.) bendrijos nariams ir reikia įteikti į rankas. Dažniausiai įstatuose būna įrašyta keletas variantų: arba registruotu laišku, arba į rankas, arba į pašto dėžutes, gal jums verta pagalvoti apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Susirinkime dalyvavo 20 bendrijos narių. Tai patvirtina susirinkime dalyvaujančių narių sąrašas. Tačiau susirinkimo metu 4 bendrijos nariai pasišalino ir balsavimo metu buvo tik 16 narių. Kad priimti sprendimą reikia kad balsuotų daugiau kaip pusė narių. Tai kuriuo skaičiumi mums reikia vadovautis? Ar tuo skaičiumi kiek užsiregistravo susirinkime tai būtų 20 ar tuo skaičiumi kiek balsavimo metu buvo susirinkime tai būtų 16. (2022-04-23) komentarų: 0 peržiūrų: 198

Dalyviams užsiregistravus dalyvių sąraše, pirmiausiai skelbiama, ar yra kvorumas, ar susirinkimas gali priimti sprendimus. Paskelbus informaciją apie kvorumą, dalyvių skaičius nesikeičia iki susirinkimo pabaigos. Jeigu viduryje susirinkimo (po vieno ar kelių balsavimų) kas nors pasišalino, tas asmuo laikytinas susilaikiusiuoju (nebalsavo nei "už", nei "prieš"). Jeigu asmuo registravosi dalyvių sąraše, bet iš karto apsigalvojo ir norėtų tuoj pat, dar nepaskelbus apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Organizuojamas bendrijos narių visuotinis susirinkimas, namas 22 butų, 8 butų savininkai išreiškė savo nuomonę nagrinėjamais klausimais raštu, nes susirinkime negalės dalyvauti, kiek bendrijos narių turi dalyvauti gyvai, kad susirinkimas būtų laikomas įvykusiu. (2022-04-20) komentarų: 0 peržiūrų: 180

Savo nuomonę paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto raštu pareiškę bendrijos nariai laikomi dalyvavusiais susirinkime, jie pažymimi dalyvių sąraše, jų balsai įskaičiuojami priimant sprendimus susirinkime, tačiau šia galimybe naudotis galima tik tuomet, jeigu ji yra numatyta bendrijos įstatuose. Problemų galėtų kilti, pavyzdžiui, jeigu iš anksto raštu nuomonę pareiškę bendrijos nariai nenurodytų (susilaikytų), už ką jie balsuoja renkant... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu neįvyksta pakartotinis, kai susirenka mažiau nei 1/4 narių, - kiek teisiškai vėl gali būti organizuojami pakartotiniai, kai vis nesusirenka nariai, o valdyba neperrinkta tęsia darbą metus laiko po kadencijos pasibaigimo? (2022-05-24) komentarų: 1 peržiūrų: 161

Laikomės nuomonės, kad pakartotinį bendrijos narių susirinkimą reikėtų šaukti ne daugiau kaip vieną kartą. Nesurinkus kvorumo ir pakartotiniame susirinkime, tam tikri sprendimai liktų nepakeisti arba nepriimti (liktų galioti esama situacija). Tuos pačius klausimus galima būtų kelti dar kartą kituose susirinkimuose - vėl pirmiau turėtų būti šaukiamas įprastas susirinkimas, o kovorumui nesusirinkus - pakartotinis.
susijęs klausimas

Bendrijos valdyba ir bendrijos nariai nori sušaukti bendrijos visuotinį susirinkimą. Surinkome reikalingus parašus, tačiau bendrijos pirmininkas prašymo nepriima ir liepia siųsti registruotu laišku. Žinome, kad nuo prašymo dienos, pirmininkas per vieną mėnesį turi sušaukti susirinkimą. Norime paklausti. Nuo kada skaitysi prašymo įteikimas. Ar nuo tos dienos tai išsiųsime laišką, ar nuo tos dienos kai laišką pasiims bendrijos pirmininkas? Būna atvejų, kad pirmininkas laišką pasiima tik už dviejų ar trijų savaičių. Ir kitas klausimas būtų toks. Ar per mėnesį laiko turi įvykti susirinkimas ar tik per mėnesio laikotarpį turi paskelbti susirinkimo data? Ačiū už atsakymą. (2022-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 157

Pastaba. Pagal Bendrijos įstatymo 11 str. 1 dalį bendrijos narių visuotinį susirinkimą gali sušakti ir valdyba (be bendrijos narių). Valdyba sprendimą sušaukti susirinkimą gali priimti ir tuomet, jeigu, pavyzdžiui, vienas narys (bendrijos pirmininakas) tam ir nepritartų, tik svarbu, kad būtų įgyvendintos Bendrijų įstatymo 16 str. 3, 4 ir 5 dalyse įrašytos nuostatos, siūlytume į jas įsigilinti. Jeigu susirinkimą šaukia bendrijos nariai, pirmiausiai jie turi įteikti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Vyras ir žmona yra buto bendrasavininkai ir bendrijos nariai. Kaip skaičiuojami jų balsai bendrijos narių susirinkime? 1 ar 2 balsai? (2022-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 147

Vieno nekilnojamojo turto objekto (nesvarbu, ar tai butas, ar patalpa) bendraturčiai turi susitarti, kuris iš jų atstovaus juos bendrijoje ir tik vienas iš jų gali būti bendrijos nariu. Tik tas asmuo, kuris įrašytas į bendrijos narių sąrašą (gali būti įrašytas tik vienas asmuo) gali balsuoti bendrijos narių susirinkime, turėdamas vieną balsą. Bendraturtis gali parašyti kitam bendraturčiui laisvos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį, tuomet atstovauti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip sužinoti paskutinio bendrijos narių susirinkimo protokolą (nebuvai informuota apie susirinkimą, nes nesu bendrijos narė, tik buto savininkė). Informacija viešai neskelbiama. (2022-07-05) komentarų: 0 peržiūrų: 130

Siūlome raštu kreiptis į jūsų Bendrijos pirmininką. Pagal Bendrijų įstatymo 11 str. 13 dalį "Visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimai (tarp jų priimti ir balsuojant raštu) registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 6 dalies 6 punktą bendrijos pirmininkas atsako už "informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų savininkams jų prašymu". Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalį "Visi butų ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, norint gauti oficialų raštišką išaiškinimą dėl bendrijos narių išankstinės nuomonės pateikimo raštu teisėtumo. Bendrijos įstatai tokią galimybę numato, tačiau bendrijos pirmininkė iš anksto pateikusių savo nuomonę raštu bendrijos narių prašymų nepriima, teigdama, kad renkant bendrijos pirmininką, išankstinės nuomonės pateikimas raštu negalimas. (2022-08-12) komentarų: 0 peržiūrų: 115

Bendrijos pirmininkas, paskaitęs Bendrijų įstatymą ir savo bendrijos įstatus turėtų suprasti, kad balsavimas raštu (kai susirinkimas nėra šaukiamas, o balsuojama pildant balsavimo biuletenius pagal Vyriausybės nustatytą tvarką) ir nuomonės pateikimas iš anksto raštu - tai du skirtingi dalykai. Taip, organizuoti visų bendrijos narių balsavimą raštu (nešaukiant susirinkimo), kai yra renkamas bendrijos pirmininkas, negalima, bet jeigu yra šaukiamas bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Patarkit, prašau, į ką reikia kreiptis, kad gaučiau atsakymą raštu dėl balsavimo teisės perleidimo sutarties teisėtumo. Įstatuose yra įrašyta tokia galimybė, tačiau pirmininkė nepripažįsta. (2022-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 110

Vadovaukitė Lietuvos Respublikos Civiliu kodeksu į jūsų bendrijos įstatais. Pastabos: bendrijos įstatus, prieš juos įregistruojant VĮ Registrų centre, tikrina nortaras ir patvirtina jų atitikimą teisės aktams (reiškia ir jūsų bendrijos įstatai atitinka); bendrija - juridinis asmuo, balsavimo teisės perleidimo sutartys nenaudojamos visų savininkų susirinkimuose (balsuojnat raštu), tik bendrijos narių. Civilinio kodekso 2.89 straipsnis. Balsavimo teisės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mūsų name yra butas, kuris nuosavybės teise priklauso dviem savininkams (vyras ir žmona) ir abu savininkai yra bendrijos narių sąraše. Ar susirinkimo metu, priimant sprendimus, gali balsuoti abu buto savininkai (vyras ir žmona) ar tik vienas šio buto atstovas? (2022-05-13) komentarų: 0 peržiūrų: 104

Vienu unikaliu numeriu įregistruotą butą arba kitą patalpą pastate bendrijos veikloje atstovauja vienas asmuo. Jeigu butas arba patalpa nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, jie turi susitarti, kuris vienas atstovaus juos bendrijoje, tas atstovas (vienas asmuo) įrašomas į bendrijos narių sąrašą. Savo sprendimą (susitarimą) - kuris jų bus bendrijos narys, bendraturčiai gali pakeisti, apie tai jie turėtų raštu pranešti bendrijos pirmininkui (įteikti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas ir valdyba jau daugiau kaip trejus metus nešaukia bendrijos visuotinio narių susirinkimo. Revizoriaus nėra. Mes (bendrijos nariai) nusprendėme patys sušaukti susirinkimą. Tik reikia surinkti daugiau nei ketvirtadalį bendrijos narių parašų. Kaip turi atrodyti dokumentas, kuriame bus renkami parašai?Jo pavadinimas? Rekvizitai? (2022-09-22) komentarų: 0 peržiūrų: 48

Daugiau kaip 1/4 bendrijos narių pirmiausiai bendrijos pirmininkui turi įteikti reikalavimą, kad jis susirinkimą sušauktų. Turi būti parašyta, kas tokį reikalavimą teikia, kam teikia, kada teikia, kodėl teikia, ir turi būti aiškiai suformuluotas pats reikalavimas, nurodant ir aktualią susirinkimo darbotvarkę.
susijęs klausimas

Ar visuotiname susirinkime priimtą klaidingą sprendimą gali visuotinas susirinkimas atsaukti, paskelbti negaliojančiu, sekančiame susirinkime? (2022-09-19) komentarų: 0 peržiūrų: 35

Aukščiausias organas bendrijoje - bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Jis gali priimti įvairius sprendimus, taip pat ir atšaukiančius, žinoma, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo, žalos nedarymo, teisėtmo principais. Pavyzdžiui, bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali atšaukti bendrijos pirmininką iš pareigų nepasibaigus jo 3 metų kadencijai, bet darbo sutartis turi būti nutraukta laikantis Darbo kodekso nuostatų.
susijęs klausimas

Prašau atsakyti ar bendrijos susirinkimo protokole sekretorius gali surašyti tokius faktus, kurie susirinkimo metu nebuvo fiksuoti. (2022-09-25) komentarų: 0 peržiūrų: 20

Sekretorius protokole negali neteisingai atspindėti priimtų sprendimų. Protokolo teisingumą savo parašais tvirtina susirinkimo pirmininkas, susirinkimo sekretorius ir balsus skaičiavę asmenys ar asmuo (jeigu jie nepasirašė atskiro balsų skaičiavimo protokolo).