Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

susijęs klausimas

Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimo pagrindai (2021-02-24) komentarų: 3 peržiūrų: 4445

Bendrijų įstatymo 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas. 1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek pakartotiniame bendrijos narių visuotiniame susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių turi pritarti (balsuoti "už"), kad bendrijos pirmininkui būtų padidintas atlyginimas - daugiau kaip 1/2 balsų, ar 2/3? (2021-06-16) komentarų: 0 peržiūrų: 2674

Primename, kad kad apie šaukiamus bendrijos narių visuotinius susirinkimus būtina informuoti iš anksto ir tinkamai, ir taip, kad visi bendrijos nariai turėtų galimybę apie juos sužinoti. Pakartotinis bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas tik tuomet, jeigu neįvyko pirmiau šauktas bendrijos narių visuotinis susirinkimas, t.y. jeigu nebuvo kvorumo, nes nedalyvavo daugiau nei pusė bendrijos narių (ką patvirtina ir šaukto susirinkimo dalyvių sąraše... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prieš kiek dienų bendrijos nariai turi būti informuoti apie įvyksiantį bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kai pranešimas pateikiamas įmetant jį pašto dėžutes. Registrų centras reikalauja - kad būtų pranešta prieš 21 kalendorinę dieną. (2021-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 1744

Pagal Bendrijų įstatymą apie rengiamą bendrijos narių visuotinį susirinkimą reikia pranešti ne vėliau kaip prieš 14 dienų (pranešimo dienos ir susirinkimo dienos neįskaičiuojame), bet jeigu jūsų darbotvarkėje numatyta klausimų, dėl kurių privaloma bendrijos narius informuoti raštu (pavyzdžiui, renkate valdymo organus), reikia dar žiūrėti ir į jūsų bendrijos įstatus. Jeigu, pavyzdžiui, įstatuose parašyta, kad tais atvejais, kai privalomas informavimas raštu ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali dalyvauti bendrijos narių visuotiniame susirinkime ir jame balsuoti asmuo, dieną prieš susirinkimą tapęs bendrijos nariu? (2021-06-23) komentarų: 0 peržiūrų: 1589

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime gali dalyvauti ir gali jame balsuoti visi bendrijos nariai. Bendrijos pirmininkas į susirinkimą turi atsinešti susirinkimo dieną aktualų bendrijos narių sąrašą - pagal jį skaičiuojamas kvorumas, šis sąrašas, patvirtintas bendrijos pirmininko parašu, pridedamas prie susirinkimo protokolo. Įprastai bendrijos narys įtraukiamas į bendrijos narių sąrašą nedelsiant tą pačią dieną, kai pateikia prašymą bendrijos pirmininkui, bet... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip atrodo pranešimo apie paskelbtą bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo per pašto dėžutes faktą patvirtinantis dokumentas? (2021-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 1522

Parašomas pranešimo apie šaukiamą bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo faktą patvirtinantis aktas, nurodoma dokumento sudarymo data, vieta, dokumente parašoma, kad pranešimas apie tam tikros dienos susirinkimą, pateikiant jo darbotvarkę ir kitą informaciją, tam tikro namo savininkams tam tikrą dieną buvo sumėtyti į pašto dėžutes (aprašomos faktinės aplinkybės), dokumentą pasirašo tas, kas sumėtė pranešimą į pašto dėžutes, ir dar bent du arba daugiau... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dėl pranešimo apie bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo pasirašytinai. Įstatuose neįrašyta, kad papildomas pranešimas turi būti įteiktas pasirašytinai kiekvienam bendrijos nariui. Negi vienas narys, atsisakęs pasirašytinai priimti pranešimą, įgauna teisę blokuoti susirinkimo sušaukimą? Prašau nurodyti teisės aktą, kuriame nustatytas toks reikalavimas bendrijos veiklai. (2022-04-08) komentarų: 1 peržiūrų: 1377

Bendrijų įstatymo 11 str. 2 dalis: "Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima rengti daugiabučio namo savininkų bendrijos narių visuotinį susirinkimą karantino metu? Kokie reikalavimai? (2021-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 1349

Ribojimus karantino metu nustato Vyriausybė, jie nuolat keičiasi, bendrijos pirmininkas (valdyba) turi juos analizuoti ir prisiimti atsakomybę dėl taikymo. Bendrijos darbas turi būti vykdomas užtikrinant darbo organizavimo būtinas sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendime Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek bendrijos narių turi balsuoti už sprendimą visuotiniame bendrijos narių susirinkime, kad sprendimas būtų priimtas. (2021-11-12) komentarų: 0 peržiūrų: 1290

Bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau nei pusė bendrijos narių (kvorumas, kurį patvirtina dalyvių sąrašas su dalyvavusiųjų parašais). Sprendimai laikomi teisėtai priimtais, jeigu už juos balsuoja (pritaria) daugiau nei pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. IŠIMTIS. Sprendimai dėl valdymo organų (bendrijos pirmininkas, valdybos nariai) atšaukimo ar išrinkimo, dėl įstatų keitimo, dėl bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prašau pakomentuoti įstatymo pasikeitimus nuo š.m. kovo 1d. (jei iš tikrųjų keičiasi) dėl bendrijų administravimo ir bendrijų pirmininkų. Kas keičiasi? (2023-02-27) komentarų: 0 peržiūrų: 1084

Nuo 2023 03 01 įsigaliojo Bendrijų įstatymo 11 str. pakeitimai - žr. įstatymo dėl pakeitimo tekstą: LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. I-798 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2022 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-1779 Vilnius 1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: „5. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtina įtraukti į susirinkimo darbotvarkę nario įmokos keitimą, nes padidėjo išlaidos, ar galima priskirti einamiesiems klausimams. Jei taip, ar reikia nurodyti siūlomą dydį balsavimui raštu biuletenyje. (2021-06-01) komentarų: 0 peržiūrų: 1047

Atkreipiame dėmesį į tai, kad susirinkimas ir balsavimas raštu - skirtingos procedūros. Kai organizuojamas Vyriausybės patvirtinta tvarka balsavimas raštu, susirinkimas nėra šaukiamas. Skelbiamoje susirinkimo darbotvarkėje reikia paminėti svarbiausius keliamus klausimus, o pajamų ir išlaidų sąmatos (biudžeto) tvirtinimas - tikrai svarbus dalykas ir neturėtų būti slepiamas po "kiti klausimai". Bendrijos pirmininkas (valdyba) turi gauti pritarimą savininkų įnašų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Vyras ir žmona yra buto bendrasavininkai ir bendrijos nariai. Kaip skaičiuojami jų balsai bendrijos narių susirinkime? 1 ar 2 balsai? (2022-06-21) komentarų: 1 peržiūrų: 1030

Vieno nekilnojamojo turto objekto (nesvarbu, ar tai butas, ar patalpa) bendraturčiai turi susitarti, kuris iš jų atstovaus juos bendrijoje ir tik vienas iš jų gali būti bendrijos nariu. Tik tas asmuo, kuris įrašytas į bendrijos narių sąrašą (gali būti įrašytas tik vienas asmuo) gali balsuoti bendrijos narių susirinkime, turėdamas vieną balsą. Bendraturtis gali parašyti kitam bendraturčiui laisvos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį, tuomet atstovauti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Organizuojamas bendrijos narių visuotinis susirinkimas, namas 22 butų, 8 butų savininkai išreiškė savo nuomonę nagrinėjamais klausimais raštu, nes susirinkime negalės dalyvauti, kiek bendrijos narių turi dalyvauti gyvai, kad susirinkimas būtų laikomas įvykusiu. (2022-04-20) komentarų: 0 peržiūrų: 826

Savo nuomonę paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto raštu pareiškę bendrijos nariai laikomi dalyvavusiais susirinkime, jie pažymimi dalyvių sąraše, jų balsai įskaičiuojami priimant sprendimus susirinkime, tačiau šia galimybe naudotis galima tik tuomet, jeigu ji yra numatyta bendrijos įstatuose. Problemų galėtų kilti, pavyzdžiui, jeigu iš anksto raštu nuomonę pareiškę bendrijos nariai nenurodytų (susilaikytų), už ką jie balsuoja renkant... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali ketvirtadalis bendrijos narių šaukti susirinkimą, kai į bendrijos pirmininką del sušaukimo nesikreipta. (2021-08-27) komentarų: 0 peržiūrų: 770

Ne, apeidami bendrijos pirmininką (vadybą) bendrijos nariai patys negali šaukti bendrijos narių visuotinio susirinkimo. Pirmiau reikia įteikti bendrijos valdymo organui reikalavimą sušaukti susirinkimą pagal iniciatorių nurodytą darbotvarkę, o jeigu bendrijos pirmininkas (valdyba) per mėnesį to reikalavimo neįvykdytų, tada jau galima šaukti susirinkimą ir patiems. Plačiau apie tai skaitykite Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalyje. Dar atkreipiame dėmesį į tai, kad ne... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Buto savininkas šiuo metu vyras, netrukus butas bus įregistruotas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, ar tuomet galėsiu dalyvauti bendrijos narių susirinkime su balsavimo teise, ar reikės dar kokių nors dokumentų? (2022-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 742

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime balsuoti gali tik bendrijos nariai (jeigu jūsų vyras įrašytas bendrijos narių sąraše, jis ir yra bendrijos narys, jis ir balsuoja) arba jų atstovai pagal laisvos formos balsavimo perleidimo sutartis, arba notarine tvarka įgaliotieji asmenys. Patogus būdas - kai bendrijos narys parašo savo sutuoktiniui paprastos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį, pagal kurią sutuoktinis balsuoja kaip bendrijos nario atstovas. Be kitų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Mano kaip DNSB pirmininko, taip pat ir valdybos narių kadencija baigėsi, o dėl COVID-19 pravesti bendrijos narių visuotinį susirinkimą nėra galimybės. Ar galima nuotoliniu ar kitokiu budu organizuoti naujo pirmininko ir valdybos narių, taip pat laiptinių įgaliotinių, revizoriaus, ginčų komisijos rinkimus? Kaip tai organizuoti? Ar įregistruos VĮ Registrų centras? (2021-12-05) komentarų: 0 peržiūrų: 713

Neturime informacijos, kad negalima šaukti bendrijos narių visuotinio susirinkimo dėl COVID-19. Bendrijos nevykdo renginių, pramogų organizavimo veiklos, bendrijos darbas turi būti vykdomas užtikrinant darbo organizavimo būtinąsias sąlygas. Gal ką praleidome (Vyriausybės nurodymai nuolat keičiasi), bet oficialioje interneto svetainėje https://koronastop.lrv.lt/ skaitome, kad "Darbuotojai privalo laikytis jau įprastų, visuomenėje taikomų COVID-19 ligos prevencijos priemonių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Į ką kreiptis, norint gauti oficialų raštišką išaiškinimą dėl bendrijos narių išankstinės nuomonės pateikimo raštu teisėtumo. Bendrijos įstatai tokią galimybę numato, tačiau bendrijos pirmininkė iš anksto pateikusių savo nuomonę raštu bendrijos narių prašymų nepriima, teigdama, kad renkant bendrijos pirmininką, išankstinės nuomonės pateikimas raštu negalimas. (2022-08-12) komentarų: 1 peržiūrų: 651

Bendrijos pirmininkas, paskaitęs Bendrijų įstatymą ir savo bendrijos įstatus turėtų suprasti, kad balsavimas raštu (kai susirinkimas nėra šaukiamas, o balsuojama pildant balsavimo biuletenius pagal Vyriausybės nustatytą tvarką) ir nuomonės pateikimas iš anksto raštu - tai du skirtingi dalykai. Taip, organizuoti visų bendrijos narių balsavimą raštu (nešaukiant susirinkimo), kai yra renkamas bendrijos pirmininkas, negalima, bet jeigu yra šaukiamas bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos įstatuose įrašyta, kad apie bendrijos narių visuotinį susirinkimą pranešama viešu skelbimu ir papildomai pasirašytinai. Koks procentas bendrijos narių, priėmusių pranešimą pasirašytinai, yra pakankamas, kad susirinkimo šaukimas būtų teisėtas? (2022-04-07) komentarų: 1 peržiūrų: 631

Kalba turbūt eina apie atvejį, kai yra privalomas informavimas raštu, pavyzdžiui, kai darbotvarkėje numatyta rinkti pirmininką ar valdybos narius arba keisti įstatus. Jeigu įstatuose įrašyta, kad tokiais atvejais pranešimą reikia įteikti į rankas, reiškia, visiems (100 proc.) bendrijos nariams ir reikia įteikti į rankas. Dažniausiai įstatuose būna įrašyta keletas variantų: arba registruotu laišku, arba į rankas, arba į pašto dėžutes, gal jums verta pagalvoti apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Susirinkime dalyvavo 20 bendrijos narių. Tai patvirtina susirinkime dalyvaujančių narių sąrašas. Tačiau susirinkimo metu 4 bendrijos nariai pasišalino ir balsavimo metu buvo tik 16 narių. Kad priimti sprendimą reikia kad balsuotų daugiau kaip pusė narių. Tai kuriuo skaičiumi mums reikia vadovautis? Ar tuo skaičiumi kiek užsiregistravo susirinkime tai būtų 20 ar tuo skaičiumi kiek balsavimo metu buvo susirinkime tai būtų 16. (2022-04-23) komentarų: 0 peržiūrų: 603

Dalyviams užsiregistravus dalyvių sąraše, pirmiausiai skelbiama, ar yra kvorumas, ar susirinkimas gali priimti sprendimus. Paskelbus informaciją apie kvorumą, dalyvių skaičius nesikeičia iki susirinkimo pabaigos. Jeigu viduryje susirinkimo (po vieno ar kelių balsavimų) kas nors pasišalino, tas asmuo laikytinas susilaikiusiuoju (nebalsavo nei "už", nei "prieš"). Jeigu asmuo registravosi dalyvių sąraše, bet iš karto apsigalvojo ir norėtų tuoj pat, dar nepaskelbus apie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima tame pačiame bendrijos narių susirinkime rinkti ir bendrijos valdybą, ir bendrijos pirmininką, ir patvirtinti naujus bendrijos įstatus (seni 2007 metų)? Ar notarai tvirtins tokią procedūrą? (2021-12-01) komentarų: 0 peržiūrų: 571

Taip, galima vieno bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu ir visus valdymo organus atšaukti ir/arba išrinkti, ir bendrijos naujus įstatus patvirtinti. PATARIMAS DĖL DARBOTVARKĖS. Pirmiau patvirtinkite naujus įstatus, po to rinkite naujus valdymo organus (būna, kad senuose įstatuose iš viso nebuvo numatyta valdyba, būna ir kitų niuansų).
susijęs klausimas

Ar bendrijos narių visuotiniame susirinkime balsuojant už klausimą "A", užtenka dalyviams "pakelti ranką" ir pirmininkas suskaičiuoja balsus "už", "prieš" ir "susilaikė, ar reikia klausimą pateikti raštu ir gauti raštišką nario balsavimą "už"; "prieš" ...? (2022-11-28) komentarų: 0 peržiūrų: 563

Galimi du skirtingi sprendimų priėmimo būdai: 1) susirinkime ir 2) balsuojant raštu. 1) Bendrijos narių susirinkime balsuojama pakeliant rankas arba balsavimo lapelius, jeigu tokie yra įteikiami (nėra būtina). Išimtis būtų - jeigu vadovaujantis bendrijos įstatuose nustatyta tvarka dėl tam tikro sprendimo būtų inicijuotas slaptas balsavimas raštu (susirinkime daroma pertrauka, visi parašo savo sprendimą ant lapelių ir meta juos į balsadėžę). Dar bendrijos nariai gali... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip sužinoti paskutinio bendrijos narių susirinkimo protokolą (nebuvai informuota apie susirinkimą, nes nesu bendrijos narė, tik buto savininkė). Informacija viešai neskelbiama. (2022-07-05) komentarų: 0 peržiūrų: 529

Siūlome raštu kreiptis į jūsų Bendrijos pirmininką. Pagal Bendrijų įstatymo 11 str. 13 dalį "Visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimai (tarp jų priimti ir balsuojant raštu) registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 6 dalies 6 punktą bendrijos pirmininkas atsako už "informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų savininkams jų prašymu". Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalį "Visi butų ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos valdyba ir bendrijos nariai nori sušaukti bendrijos visuotinį susirinkimą. Surinkome reikalingus parašus, tačiau bendrijos pirmininkas prašymo nepriima ir liepia siųsti registruotu laišku. Žinome, kad nuo prašymo dienos, pirmininkas per vieną mėnesį turi sušaukti susirinkimą. Norime paklausti. Nuo kada skaitysi prašymo įteikimas. Ar nuo tos dienos tai išsiųsime laišką, ar nuo tos dienos kai laišką pasiims bendrijos pirmininkas? Būna atvejų, kad pirmininkas laišką pasiima tik už dviejų ar trijų savaičių. Ir kitas klausimas būtų toks. Ar per mėnesį laiko turi įvykti susirinkimas ar tik per mėnesio laikotarpį turi paskelbti susirinkimo data? Ačiū už atsakymą. (2022-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 515

Pastaba. Pagal Bendrijos įstatymo 11 str. 1 dalį bendrijos narių visuotinį susirinkimą gali sušakti ir valdyba (be bendrijos narių). Valdyba sprendimą sušaukti susirinkimą gali priimti ir tuomet, jeigu, pavyzdžiui, vienas narys (bendrijos pirmininakas) tam ir nepritartų, tik svarbu, kad būtų įgyvendintos Bendrijų įstatymo 16 str. 3, 4 ir 5 dalyse įrašytos nuostatos, siūlytume į jas įsigilinti. Jeigu susirinkimą šaukia bendrijos nariai, pirmiausiai jie turi įteikti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu neįvyksta pakartotinis, kai susirenka mažiau nei 1/4 narių, - kiek teisiškai vėl gali būti organizuojami pakartotiniai, kai vis nesusirenka nariai, o valdyba neperrinkta tęsia darbą metus laiko po kadencijos pasibaigimo? (2022-05-24) komentarų: 1 peržiūrų: 515

Laikomės nuomonės, kad pakartotinį bendrijos narių susirinkimą reikėtų šaukti ne daugiau kaip vieną kartą. Nesurinkus kvorumo ir pakartotiniame susirinkime, tam tikri sprendimai liktų nepakeisti arba nepriimti (liktų galioti esama situacija). Tuos pačius klausimus galima būtų kelti dar kartą kituose susirinkimuose - vėl pirmiau turėtų būti šaukiamas įprastas susirinkimas, o kovorumui nesusirinkus - pakartotinis.
susijęs klausimas

Mūsų name yra butas, kuris nuosavybės teise priklauso dviem savininkams (vyras ir žmona) ir abu savininkai yra bendrijos narių sąraše. Ar susirinkimo metu, priimant sprendimus, gali balsuoti abu buto savininkai (vyras ir žmona) ar tik vienas šio buto atstovas? (2022-05-13) komentarų: 0 peržiūrų: 483

Vienu unikaliu numeriu įregistruotą butą arba kitą patalpą pastate bendrijos veikloje atstovauja vienas asmuo. Jeigu butas arba patalpa nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, jie turi susitarti, kuris vienas atstovaus juos bendrijoje, tas atstovas (vienas asmuo) įrašomas į bendrijos narių sąrašą. Savo sprendimą (susitarimą) - kuris jų bus bendrijos narys, bendraturčiai gali pakeisti, apie tai jie turėtų raštu pranešti bendrijos pirmininkui (įteikti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje pirmininko ir valdybos narių kadencija pasibaigusi prieš kelis mėnesius, revizoriaus kadencija taip pat pasibaigusi. Visuotinį bendrijos narių susirinkimą šaukia ne mažiau kaip 1 /4 bendrijos narių. Bendrijos narių parašų rinkimo metu (dėl teisės sušaukti visuotinį susirinkimą) bendrijos narių sąraše buvo 47 nariai. Per pasirengimo būsimam visuotiniam susirinkimui laikotarpį keli butų savininkai pateikė raštu prašymus įstoti į bendriją asmeniui (bendrijos nariui), kuris rengia būsimo visuotinio susirinkimo dokumentus. (Dalis pateikusių prašymus įstoti į bendriją yra kandidatai į valdybos narius, todėl privalo būti bendrijos nariais.) Taigi narių skaičius padidėjo iki 56 – šiems asmenims buvo raštu (per pašto dėžutes, surašant aktą) įteikti pranešimai apie šaukiamą visuotinį susirinkimą, vyksiantį po 3 savaičių. Per tas 3 savaites atsirado dar 5 butų savininkai, kurie pateikė prašymus įstoti į bendriją ir nori balsuoti visuotiniame bendrijos narių susirinkime arba pateikti užpildytą ir pasirašytą išankstinės nuomonės pareiškimo biuletenį. Bendrijos narių skaičius išaugo iki 61. Klausimai: 1) Ar dėl Bendrijos narių skaičiaus didėjimo (nuo 47 iki 56 ir po to iki 61) per visus tris aprašytus visuotinio susirinkimo organizavimo etapus nekils problemų, teikiant dokumentus Registrų centrui? 2) Ar bendrijos narys, organizuojantis būsimą visuotinį bendrijos narių susirinkimą, kai jį šaukia ne mažiau kaip 1 /4 bendrijos narių, turi teisę priimti butų savininkų prašymus įstoti į bendriją ir tvarkyti bendrijos narių sąrašą (primenu, kad kalbama apie atvejį, kai bendrijos pirmininko, valdybos, revizoriaus įgaliojimai yra nutrūkę)? (2022-10-28) komentarų: 0 peržiūrų: 474

Niekur nėra parašyta, kad valdybos nariai privalo būti bendrijos nariais (nebent jūsų bendrijos įstatuose yra tokia nuostata). Bendrijų įstatyme pasakyta, kad valdybos nariais gali būti nuosavybės teise butą ar patalpą bendrijos name valdantys asmenys (savininkai). Organizuojant bendrijos narių (BN) susirinkimą būtina turėti registruotojo bendrijos pirmininko parašu susirinkimo dieną patvirtintą bendrijos narių sąrašą, kurį reikia pridėti prie BN susirinkimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima bendrijos narių visuotinį susirinkimą organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriu būdu (dalis fiziškai susirenka, o dalis prisijungia ryšio priemonėmis - ZOOM ar kita programa? Poreikis iškilo, nes nemaža dalis bendrijos narių negyvena name (yra išnuomoję). Ar dėl tokio visuotinio susirinkimo formos (nuotoliniu ir / arba mišriu) būtina keisti Bendrijos įstatus? Dabar įstatuose nurodyta taip: "Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys Bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo Visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius." ( Per ZOOM ir kitas programėles galima užfiksuoti susirinkimo dalyvius ir po to surinkti jų parašus, jiems pasirašant e.parašu). (2022-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 474

Bendrijų įstatymo 11 str. 4 dalyje apie bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimą aiškiai pasakyta: 4. Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu susirinkimo sekretoriumi būti išrinktas ne bendrijos narys ir neturintis nuosavybės teisės į butą? (2022-02-22) komentarų: 0 peržiūrų: 469

Susirinkimo sekretoriumi gali būti išrinktas ir be balsavimo teisės bendrijos narių visuotiniame susirinkime dalyvaujantis asmuo, jeigu dauguma susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių tam pritaria ir, žinoma, jeigu nėra dėl to ribojimų bendrijos įstatuose.
susijęs klausimas

Patarkit, prašau, į ką reikia kreiptis, kad gaučiau atsakymą raštu dėl balsavimo teisės perleidimo sutarties teisėtumo. Įstatuose yra įrašyta tokia galimybė, tačiau pirmininkė nepripažįsta. (2022-07-04) komentarų: 0 peržiūrų: 410

Vadovaukitė Lietuvos Respublikos Civiliu kodeksu į jūsų bendrijos įstatais. Pastabos: bendrijos įstatus, prieš juos įregistruojant VĮ Registrų centre, tikrina nortaras ir patvirtina jų atitikimą teisės aktams (reiškia ir jūsų bendrijos įstatai atitinka); bendrija - juridinis asmuo, balsavimo teisės perleidimo sutartys nenaudojamos visų savininkų susirinkimuose (balsuojnat raštu), tik bendrijos narių. Civilinio kodekso 2.89 straipsnis. Balsavimo teisės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Prašau atsakyti ar bendrijos susirinkimo protokole sekretorius gali surašyti tokius faktus, kurie susirinkimo metu nebuvo fiksuoti. (2022-09-25) komentarų: 0 peržiūrų: 355

Sekretorius protokole negali neteisingai atspindėti priimtų sprendimų. Protokolo teisingumą savo parašais tvirtina susirinkimo pirmininkas, susirinkimo sekretorius ir balsus skaičiavę asmenys ar asmuo (jeigu jie nepasirašė atskiro balsų skaičiavimo protokolo).
susijęs klausimas

Ar reikalingas bendrijos narių sutikimas/ leidimas, norint atlikti bendrijos administruojamo namo "Statinio techninę priežiūrą"? (2022-11-18) komentarų: 0 peržiūrų: 340

Statinio technines apžiūras vykdyti privaloma, tai įtvirtinta teisės aktuose, atskiro leidimo ar pritarimo tam nereikia, bendrijos pirmininkas privalo apžiūras organizuoti. Bet yra kitas klausimas - ar yra patvirtinti savininkų įnašai pastato apžiūroms apmokėti, ar turite apžiūroms surinktų lėšų. Metinę pajamų-išlaidų sąmatą (biudžetą) tvirtina bendrijos narių susirinkimas, biudžete galima numatyti ir pajamas-išlaidas pastato apžiūroms. Jeigu atliksite apžiūrą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Garažų bendrija daugybę metų nedaro susirinkimų. Norėdami išsiaiškinti situaciją bendrijos nariai sušaukia susirinkimą, bet nežinom ar jam užtenka kvorumo, nes nežinom kiek yra bendrijos narių, o pirmininkas nepasirodo susirinkime. Kaip tokiu atveju elgtis, kad išsiaiškintumėm? (2023-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 338

Taip, klausimas dėl bendrijos narių sąrašo aktualus. Bendrijos narių sąrašą patvirtinti gali tik bendrijos pirmininkas, tai jo paraiega, įrašyta Bendrijų įstatyme. Kai bendrijos pirmininkas nevykdo reikalavimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą ir nepateikia bendrijos narių sąrašo, galima arba gauti visų 100 proc. savininkų rašytinį patvirtinimą parašu, kad jis yra bendrijos narys arba nėra bendrijos narys ir taip sudaryti sąrašą, arba gal galima remtis kokias... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gal galėtumėte konkretizuoti kas yra bendrijos nario atstovas - ar tai bet koks asmuo, kuriam bendrijos narys laisvos formos balsavimo perleidimo sutartimi (toliau - sutartis) suteikė teisę balsuoti? Pvz. ar galiu savo kaimynui sutartimi suteikti balsavimo teisę bendrijos susirinkome? Ar ši sutartis galioja visiems klausimams pvz. bendrijos pirmininko rinkimo klausimu? Kiek galioja ši sutartis, nuo kada ji įsigalioja? (2023-03-23) komentarų: 1 peržiūrų: 336

Bendrijos narį fizinį asmenį atatovauti gali kitas asmuo pagal notarine tvarka patvirtintą įgaliojimą arba jį atstovauti (už jį baluoti) gali kitas asmuo pagal laisvos rašytinės formos blasavimo perleidimo sutartį (žr. Civilinio kodekso 2.89 str., kyuris netaikomas visų avininkų susirinkimuose, tik juridinio asmens - bendrijos narių susirinkimuose ir bendrijos nariams balsuojant raštu). Jeigu bendrijos įstatuose nėra nurodyta (ar kitaip bendrijos narių sunpręsta), kad... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas ir valdyba jau daugiau kaip trejus metus nešaukia bendrijos visuotinio narių susirinkimo. Revizoriaus nėra. Mes (bendrijos nariai) nusprendėme patys sušaukti susirinkimą. Tik reikia surinkti daugiau nei ketvirtadalį bendrijos narių parašų. Kaip turi atrodyti dokumentas, kuriame bus renkami parašai?Jo pavadinimas? Rekvizitai? (2022-09-22) komentarų: 0 peržiūrų: 336

Daugiau kaip 1/4 bendrijos narių pirmiausiai bendrijos pirmininkui turi įteikti reikalavimą, kad jis susirinkimą sušauktų. Turi būti parašyta, kas tokį reikalavimą teikia, kam teikia, kada teikia, kodėl teikia, ir turi būti aiškiai suformuluotas pats reikalavimas, nurodant ir aktualią susirinkimo darbotvarkę.
susijęs klausimas

Jei viename bute yra du savininkai, tai vienas iš jų yra bendrijos narys ir jis yra įtrauktas į bendrijos narių sąrašą. Tai kokios teisės yra antro savininko. Tai jis tada yra ne bendrijos narys ir jis susirinkime dalyvautų kaip ne bendrijos narys ir jį reikėtų įtraukti į ne bendrijos narių sąrašą be teisės balsuoti? (2023-01-08) komentarų: 0 peržiūrų: 333

Bendrijos narių susirinkime (balsuojant raštu) balso teisę turi tik bendrijos nariai (tie, kurie yra įrašyti į bendrijos narių sąrašą, kuris turi būti pridėtas prie protokolo). Arba dalyvauti ir balsuoti gali bendrijos nario atstovas pagal notarine tvarka patvirtintą įgaliojimą arba bendrijos nario atstovas pagal laisvos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį (šiuo metu nėra reikalavimo tokią sutartį tvirtinti notarine tvarka). Kiti savininkai gali dalyvauti be... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar visuotiname susirinkime priimtą klaidingą sprendimą gali visuotinas susirinkimas atsaukti, paskelbti negaliojančiu, sekančiame susirinkime? (2022-09-19) komentarų: 0 peržiūrų: 313

Aukščiausias organas bendrijoje - bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Jis gali priimti įvairius sprendimus, taip pat ir atšaukiančius, žinoma, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo, žalos nedarymo, teisėtmo principais. Pavyzdžiui, bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali atšaukti bendrijos pirmininką iš pareigų nepasibaigus jo 3 metų kadencijai, bet darbo sutartis turi būti nutraukta laikantis Darbo kodekso nuostatų.
susijęs klausimas

Mūsų bendrijoje pirmininkės kadencija pasibaigė prieš 10 mėn. 1/4 bendrijos narių įpareigojo iniciatyvinę grupę surengti visuotinį susirinkimą pirmininko išrinkimui. Ar mes elgiamės teisėtai, šaukdami visuotinį bendrijos narių susirinkimą? (2023-01-10) komentarų: 0 peržiūrų: 303

Kai naujai išrinktas bendrijos pirmininkas pateiks susirinkimo protokolą su priedais VĮ Registrų centrui, specialistai tikrins, kaip buvo laikomasi nustatytų ptocedūrų ir priims dokumentus, įregistruodami bendrijos vadovu naująjį bendrijos pirmininką, arba atmes pateiktus dokumentus, jeigu nustatys pažeidimų, neatitikimų teisės aktams. Bendrijos narių visuotinio susirinkimo šaukimo tvarka apibrėžta Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalyje: 1. Visuotinius susirinkimus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei bendrijos narių susirinkimas vyksta per "zoom", kokiu būdu patvirtinmas dalyvavusių sąrašas, kuris reikalingas pateikti Registrų centrui? (2022-12-22) komentarų: 0 peržiūrų: 300

Jūs teisingai įvardinote problemą, Registrų centro darbuotojai neperžiūrinės jūsų pokalbių įrašo. Be to, galbūt ne visi bendrijos nariai turi galimybę naudotis "zoom", negalite riboti kitų bendrijos narių galimybės dalyvaut sprendžiant bendrus klausimus. Per "zoom" neorganizuokite. Tvarka, kaip priimami bendrijos narių sprendimai, aprašyta Bendrijų įstatymo 11 str., ja reikia vadovautis. Svarbūs ir bendrijos įstatai. Bendrijos nariai sprendimus priima arba susirinkime... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Per kiek laiko po susirinkimo turi būti užpildytas protokolas? (2023-03-29) komentarų: 0 peržiūrų: 292

Bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos.
susijęs klausimas

Kaip yra paskiriamas DSNB nario atstovas ? Ar reikia notaro patvirtinimo, ar užtenka kaip teismuose žodinio. (2022-12-13) komentarų: 0 peržiūrų: 277

Bendrijos narį bendrijos narių visuotiniame susirinkime (balsuojant raštu) gali atstovauti: 1) notarine tvarka jo įgaliotas asmuo; 2) asmuo, kuriam savo balsą bendrijos narys (juridinio asmens dalyvis) perdavė pasirašydamas paprastos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartį (Civilinis kodeksas, 2.89 str).
susijęs klausimas

Pagal naują DGNSB įstatymą visais klausimais galima balsuoti raštu, paštu. Ar teisingai supratau? (2023-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 268

Panaikinus išimtis visais klausimais bendrijos nariai gali balsuoti raštu, laikantis Vyriausybės patvirtintos bendrijos narių balsavimo raštu tvarkos.
susijęs klausimas

Iš įstatų taip ir nepavyksta suprasti, reikia prieš pirmininko rinkimus kiekvieną informuoti individualiai ar ne? (2022-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 268

Kai susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti bendrijos valdymo organų narius, turite laikytis nuostatų, įrašytų jūsų bendrijos įstatų dalyje "Informavimo tvarka, kai yra privalomas informavimas raštu". Pasirinkite vieną iš galimų čia nurodytų įteikimo būdų (privaloma) arba galite informuoti ir keliais būdais, siekdami, kad kuo labiau visi sužinotų ir dalyvautų svarbiame susirinkime.
susijęs klausimas

Kokiais būdais privaloma informuoti prieš naujo pirmininko rinkimus? Ar užtenka kiekvienoje laiptinėje pakabinti po skelbimą informaciniame stende? (2022-11-16) komentarų: 0 peržiūrų: 266

Jeigu darbotvarkėje yra numatytas valdymo organų narių rinkimas, vien tik pakabinti pranešimą viešai neužtenka, būtina informuoti bendrijos narius pagal bendrijos įstatuose nustatytą tvarką, nurodančią, kaip informuoti bendrijos tuomet, kai yra privalomas informavimas raštu (žr. savo bendrijos įstatus).
susijęs klausimas

Jei bendrijos pirmininkas atsistatydino, o valdyboje yra likęs tik 1 kitas žmogus, kaip bendrijos nariai gali sušaukti susirinkimą? (2023-03-06) komentarų: 0 peržiūrų: 263

Bendrijos pirmininkas atsistatydinti turėjo bendrijos susirinkime, į kurio darbotvarkę turėjo įtraukti ir naujo bendrijos pirmininko rinkimo klausimą. Arba atsistatydinti galėjo valdybos posėdyje, į kurio darbotvarkę irgi turėjo įtraukti klausimą dėl bendrijos narių susirinkimo organizavimo. Jeigu bendrijos pirmininkas dar nėra išregistruotas iš VĮ Registrų centro kaip vadovas (JAR Elektroninis sertifikuotas išrašas tai parodo), tai jis vis dar gali (ir turi) atlikti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Visuotinis ataskaitinis bendrijos narių susirinkimas neįvyko-nebuvo kvorumo. Ar užsiskaitys tie patys neįvykusio susirinkimo išankstinės nuomonės pareiškimo biuleteniai pakartotiniame susirinkime, ar iš naujo reikės balsuoti jau pareiškusiems nuomonę bendrijos nariams? (2023-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 260

Teikdamas iš anksto raštu teikiamos nuomonės dokumentą bendrijos narys juk nežino, ar vyks ir kada vyks pakartonis susirinkimas, jis nežino (dažniausiai), ar galės dalyvauti pakartotiniame susirinkime, taigi manytina, kad pakartotiniame susirinkime jis galbūt jau galės dalyvauti, arba geriau, kad iš naujo pateiktų savo nuomonę raštu jau pakartotinios susirinkimo darbotvarkės klausimais (juk tai kitas susirinkimas). Jeigu bendrijos narys, pavyzdžiui, ilgam išvykęs, iš... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Visuotiniame susirinkime Išrinktas naujas pirmininkas ir valdyba. Patvirtinti nauji įstatai. Terminuotą darbo sutartį pasirašysime kai naujas pirmininkas bus patvirtintas VĮ Registrų centre. Ar galime jį dabar įpareigoti įregistruoti naujus įstatus? Jei taip - tai kaip įgaliotą asmenį ar pirmininką? (2022-10-24) komentarų: 0 peržiūrų: 260

Susirinkimo protokole reikėtų įrašyti sprendimą, pavyzdžiui, tokį: "Įgalioti ir įpareigoti išrinktąjį bendrijos pirmininką Vardenį Pavardenį įregistruoti naujus bendrijos įstatus ir išrinktuosius bendrijos baldymo organų narius teisės aktų nustatyta tvarka". Išrinktasis bendrijos pirmininkas pateiks susirinkimo dokumentus notarui (įstatus būtina tvirtinti notarine tvarja), o kai notaras patvirtins, pateiks VĮ Registrų centrui.
susijęs klausimas

Norime iširinkti kitą garažų bendrijos pirmininka, nes šis 10 m nieko nedaro, tik skolas augina. Pagal bendrijos įstatus dabartinius surinkom 20 proc. bendrijos šaukti susirinkimui. Jis sako, pagal senus bendrijos įstatus jūs negalite tokių dalykų daryti. Kaip pakeisit piktybinį pirmininką? Ar seni 15 m bendrijos įstatai galioja dabartiniam? (2023-08-30) komentarų: 0 peržiūrų: 252

Senieji bendrijos įstatai gaioja tiek, kiek jie neprieštarauja galiojančio Bendrijų įstatymo nuostatoms. Bendrijos pirmininkas atšaukiamas ir renkamas bendrijos narių susirinkime, kurį pagal galiojantį Bendrijų įstatymą sušaukti gali: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas 1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar susirinkimo sekretoriumi gali būti valdybos narys? (2022-12-22) komentarų: 0 peržiūrų: 248

Susirinkimo sekretorių renka susirinkimo dalyviai, jie gali rinkti bet kurį asmenį, taip pat ir valdybos narį (jeigu bendrijos įstatuose nenumatyta kokių išimčių, dažniausiai tokių ribojimų nebūna numatyta).
susijęs klausimas

Kaip turėtų būti įforminami nutarimai ir vadinamas susirinkimas, kurio metu būtų sprendžiami tiek visuotiniam susirinkimo tiek visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimo kompetencijai priskiriami klausimai? (2022-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 245

Kai sprendžiami skirtingos kompetencijos klausimai, geriausia organzuoti du susirinkimus - bendrijos narių ir visų savininkų (galima ir tą pačią dieną, iš karto vieną po kito), kai ir dalyviai registruojami atskirai ir protokolai parengiami atskiri ir kita. Gal kuris nors savininkas ateis tik į antrąjį susirinkimą, net nedalyvaus bendrijos narių susirinkime...
susijęs klausimas

Kiek balsu turi bendrijos narys (kai reikia balsuoti del sprendimu priemimo), jei yra savininkas keliu butu tame paciame pastate (2023-06-05) komentarų: 0 peržiūrų: 244

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime (arba bendrijos nariams balsuojant raštu) vienas bendrijos narys turi vieną balsą, nesvarbu, kiek į bendriją įtrauktų butų ar patalpų, ar pastatų jis valdo nuosavybės teise. Bet savininkų susirinkime (savininkams balsuojant raštu), pavyzdžiui, priimant sprendimą dėl pastato renovacijos, asmuo turi tiek balsų, kiek nuosavybės teise jis bendrijoje valdo butų ar patalpų, ar pastatų. Be to, jeigu butą ar patalpą valdo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daugiabučio namo susirinkimo darbotvarkėje turėtų reikšti formuluotė „Kitų klausimų svarstymas“. Ar tai neturėtų būti klausymų, iškilusių susirinkimo metu, aptarimas? Ar namo administratorius gali po šia formuluote „dangstyti“ klausymus, kuriuos yra iš anksto numatęs svarstyti susirinkimo metu, tačiau vengia juos konkrečiai įvardinti prieš susirinkimą skelbiamoje darbotvarkėje? (2023-10-17) komentarų: 0 peržiūrų: 243

Ne, darbotvarkės dalyje "Kiti klausimai" neturėtų būti slepiami svarbūs klausimai. Tai galėtų būti kažkokie papildomi nenumatyti klausimai, bet nelabai reikšmingi. Pavyzdžiui, pamačius protokole, kad dalyje "Kiti klausimai" buvo svarstomas bendrijos pirmininko atšaukimas ir naujo pirmininko rinkimas, toks sprendimas galėtų būti pripažintas neteisėtu, priimtu pažeidžiant procedūras.
susijęs klausimas

Jūs rašote, kad padidinti mažiausią įmokos dydį galima daugiau nei pusės visų savininkų sprendimu. Tačiau bendrijos balsavimuose dalyvauja ir balsuoja tik bendrijos nariai, ne bendrijos nariai nedalyvauja susirinkimuose (tai jau nėra pusės savininkų). Pačius bendrijos narius sunku surinkti, nes išsivažinėję į kitas šalis. Gal galima daugiau, kaip pusė bendrijos narių (jie ir yra savininkai) gauti pritarimą, tarifo didinimui? O ne visų pusės savininkų? Ar teisingai suprantu Jūsų traktavimą, - tuomet reikia rengti visuotinį balsavimą bendrijos narių ir ne bendrijos narių ir tik tokiu būdu gauti pritarimą arba ne, kaupiamojo mokesčio didinimui ? Klausimas, kaip ir Ilonos komentaro, ar gyvenamojo ploto savininkams ( butams) ir gararažų savininkams kaupiamasis mokestis turi būti vienodas ar skirtingas? Gyventojai motyvuoja, kad garažai ir sandėliukai mažesnės vertės, tačiau remonto reikalauja, tiek pat, nes tai yra viso namo nešančiosios sienos. Koks kiekis bendrijos narų turi balsuoti naujos redakcijos įstatų priėmimui ? (2023-03-26) komentarų: 0 peržiūrų: 235

Pagal kompetenciją kai kuriuos sprendimus priima bendrijos nariai (bendrijos narių visuotiniame susirinkime, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 str., arba balsuodami raštu), o kai kuriuos - savininkai (savininkų susirinkime, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 12 str. ir Civilinio kodekso 4.85 str., arba savininkams balsuojant raštu). Balsavimo raštu tvarkas yra patvirtinusi Vyriausybės įgaliotoji institucija. Jeigu siūloma kaupti atasargai daugiau nei Vyriausybės nustatytas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje 9 butai, iš jų 2 butai mano. Kiek balsų susirinkime turiu sprendžiant ūkinius klausimus. Nario mokestį moku už 2 butus. (2023-03-27) komentarų: 0 peržiūrų: 220

Jeigu vienas asmuo nuosavybės teise valdo du butus ir yra pareiškęs savo valią tapti bendrijos nariu (yra bendrijos narys), tuomet bendrijos narių susirinkime ir bendrijos nariams balsuojant raštu jis turi vieną balsą. Tas pats asmuo, kai yra organizuojamas visų savininkų susirinkimas arba visų savininkų balsavimas raštu, turės du balsus. Taip, mokesčiai priskaitomi proporcingai pagal abiejų butų plotą. Ne bendrijos nariai, o savininkai tvirtina pagal ilgalaikį planą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos narys bendrijos susirinkime įrašyti mobiliajame telefone viso susirinkimo pokalbius ir priimtus sprendimus jei kiti bendrijos nariai tam prieštarauja ir nesutinka. (2023-01-18) komentarų: 0 peržiūrų: 213

Bendrijų įstatyme įtvirtinta, kad aukščiausias organas bendrijoje - bendrijos narių visuotinis surinkimas, jo sprendimus reikėtų vykdyti. Be to, tai galimai susiję ir su asmens duomenų apsauga, reikėtų pateikti paaiškinimus, kokiu teisėtu tikslu siekiama rinkti duomenis, kokia apimtimi, kaip teisėtai jie bus naudojami, kaip saugomi ir pan.
susijęs klausimas

Bendrijos narys Bendrijos administruojamame name turi du atskirus nekilnojamo turto objektus, užregistruotus nekilnojamo turto registre - gyvenamąją patalpą- butą ir negyvenamą patalpą-sandėliuką tame pačiame name. Ar tokiu atveju bendrijos narys turi vieną ar du balsus bendrijos susirinkime? (2023-01-11) komentarų: 0 peržiūrų: 211

Pagal kompetenciją kai kuriuos sprendimus priima bendrijos nariai, o kai kuriuos - visi savininkai. Nesvarbu, kiek nekilnojamo turto objektų asmuo turi pastate, jis yra (tampa, kai dėl to pareiškia savo valią) vienas bendrijos narys ir bendrijos narių susirinkime (arba balsuojant bendrijos nariams raštu) turi vieną balsą. Bet visų savininkų susirinkime (arba balsuojant savininkams raštu) asmuo turi tiek balsų, kiek turi nekilnojamo turto objektų pastate.
susijęs klausimas

Ar bendrijos narių susirinkime gali dalyvauti svetimas asmuo, t, y. ne benrijos narys, ne sutuoktinis, ne šeimos narys, ne nuominkas. Ateina kažkieno draugas ir susirinkimo metu pirmininkui uždavinėja klausimus apie vykdomą veiklą. Ar tai nepažiadžiamas BDAR , mano ir kt. narių, kurie dalyvauja susirinkime? Ar teisę turi dalyvauti svetimas asmuo benrijos susirinkime? (2023-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 203

Susirinkimo pirmininkas turėtų paklausti, kokiu pagrindu ir kokiu tikslu dalyvauja ne bendrijos narys ir ne savininkas. Bendrijos narių susirinkimas gali balsuoti už tai, kad būtų leista tam asmeniu dalyvauti arba gali balsuoti taip, kad jis turi pasišalinti (turėtų pasišalinti, jei to nepadarytų, galima būtų kviesti policiją, pareiškiant kaltinimą dėl trukdymo susirinkimui). Priklausomai nuo situacijos, į tokio asmens klausimus, jeigujam būtų leista dalyvauti, galima būtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar vienu metu gali būti organizuojamas bendrijos narių ir visų patalpų savininkų susirinkimas. Ne visi savininkai bendrijos nariai. Jei gali ar sąrašai dalyvaujančių turi būti atskiri? (2023-04-17) komentarų: 0 peržiūrų: 192

Kartais patogiau vieną diną priimti sprendimus, kurių vieni - bendrijos narių kompetencijos, kiti - visų savininkų kompetencijos. Galima organizuoti du susirinkimus tą pačią dieną vieną po kito. Svarbu atskirai suregistruoti dalyvius (gali skirtis sąrašai, net dalyvaujantis bendrijos narys gali nebūti savininkų susirinkimo dalyvis, jeigu, pavyzdžiui, prisijungs ir bendraturčius atstovaus (balsuos) jo sutuoktinė ar pan.). Reikia atskirai surašyti ir sprendimus, svarbu tiksliai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar visuotinis bendrijos nariu susirinkimas yra teisėtas, jei renkant bendrijos pirmininką nebuvo išrinkti susirinkimo vedimo pirmininkas ir sekretorius. (2023-07-12) komentarų: 0 peržiūrų: 188

Procedūrinis pažeidimas kartais nelemia turinio esmės, bet kartais laikytis procedūrų būna ypač svarbu. Dėl priocedūrinių pažeidimų notaras ar Registrų centras (jeigu reikėtų tvirtinti ir registruoti) gali atmesti dokumentus kaip netinkamus. Bet kažkas vis tiek juk vedė susirinkimą, gal bendrijos pirmininkas, jeigu niekas neprieštaravo, tai gal galima manyti, kad jį ir išrinko? Juk kažkas ir balsus skaičiavo? Protokolą parašais turi patvirtinti susirinkimo pirmininkas,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Butas priklauso mamai, mama bute negyvena,o gyvena sūnus, kitu atveju butas priklauso uošvienei,o gyvena marti. Kokius dokumentus turi pateikti bendrijai sūnus ir marti, kad galėtų dalyvauti bendrijos susirinkimuose su balsavimo teise. Ar užtenka balsavimo perleidimo sutarties, ar ne ? (2023-05-09) komentarų: 0 peržiūrų: 187

Jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta, kad balsavimo teisės perleidimo sutartis gali būti perleista, pavyzdžiui, tik kitam bendrijos nariui, tuomet sūnui ar marčiai jūsų nurodytu atveju užtenka pateikti laisvos rašytinės formos balsavimo teisės perleidimo sutartį. Arba gali pateikti notarine tvarka patvirtintą įgaliojimą.
susijęs klausimas

Ar asmuo pagal įgaliojimą gali dalyvauti Bendrijos narių susirinkime? Jei TAIP, ar tinka paprastas ranka rašytas įgaliojimas, ar reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas? (2023-08-05) komentarų: 0 peržiūrų: 181

Vietoje bendrijos nario bendrijos narių susirinkime gali dalyvauti jo įgaliotas asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notarine tvarka. Taip pat bendrijos narys gali parašyti balsavimo perleidimo sutartį kitam asmeniui, kuris vietoje jo galidalyvauti ir balsuoti, šios sutarties notarine tvarka tvirtinti nereikia (žr. Civilinio kodekso 2.89 str.): 2.89 straipsnis. Balsavimo teisės perleidimas 1. Juridinio asmens dalyvis gali perleisti teisę balsuoti juridinio asmens... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo data paskelbta, informuoti bendrijos nariai. Ar gali bendrijos pirmininkas savo nuožiūra jį nukelti vėlesniam laikui? (2023-05-02) komentarų: 0 peržiūrų: 178

Manytume, kad sprendimui nukelti paskelbtą susirinkimą turėtų būti labai svarios priežastys, kurios bendrijos nariams turėtų būti paaiškintos.
susijęs klausimas

DNSB steigimo metu priimtose ir uzregistruotuose istatuose buvo nuostata, kad kiek patalpu su unikaliais numeriais turi savinikas,tiek balsu jis turi balsavimo metu.Ar sia nuostata galima remtis skaiciuojant balsus. (2023-06-05) komentarų: 0 peržiūrų: 170

Vadovaujantis Bendrijų įstatymu, bendrijos narių visuotiniame susirinkime (arba bendrijos nariams balsuojant raštu) vienas bendrijos narys turi vieną balsą, nesvarbu, kiek į bendriją įtrauktų butų ar patalpų, ar pastatų jis valdo nuosavybės teise. Bet savininkų susirinkime (savininkams balsuojant raštu), pavyzdžiui, priimant sprendimą dėl pastato renovacijos, asmuo turi tiek balsų, kiek nuosavybės teise jis bendrijoje valdo butų ar patalpų, ar pastatų. Be to, jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje yra 60 butų, bet yra, kur tas pats bendrijos savininkas turi 3 butus savo vardu. Kaip skaičiuojami balsai per susirinkima? Tas kuris turi 3 butus tame name turi 3 balsus ar skaičiuojamas kaip vienas balsas? (2023-08-09) komentarų: 0 peržiūrų: 169

Tris butus nuosavybės teise valdantis savininkas pagal galiojančius teisės aktus yra vienas bendrijos narys ir bendrijos narių susirinkime (bendrijos nariams balsuojant raštu) turi vieną balsą. Žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 9 punktą. Kai pagal kompetenciją sprendimą turi priimti ne bendrijos nariai, o dauguma savininkų (žr. Bendrijų įstatymo 12 str.), tris butus nuosavybės teise valdantis savininkas visų savininkų susirinkime (savininkams balsuojant raštu) turi 3... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali penktadalis bendrijos narių kreiptis į pirmininką arba bendrijos valdybą dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo, jei nepasibaigusi bendrijos valdymo organų kadencija?(pagal 11 straipsnį kaip ir negali). (2023-09-14) komentarų: 0 peržiūrų: 160

Patiksliname: pagal Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalies nuostatas ne penktadalis, bet daugaiu nei penktadalis bendrijos narių gali gali reikalauti sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, o kai reikalavimas nevykdomas, patys gali jį sušaukti. Sąsaja su kadencija tik tokia, kad bendrijoje, kuri jungia dviejų ar daugiau namų savininkus, tuomet ir bet kurio vieno namo daugiau nei penktadalis bendrijos narių gali sušaukti susirinkimą, kai valdymo organų kadencija psibaigusi.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Susirinkimo metu pirmininkas paprašė mokėti 100 eurų kas mėnesį,tai i protokolą kokią sumą rešyti, ar 170 neatskaičius mokesčių ar 100 eurų, atskaicius mokesčius? (2023-07-17) komentarų: 0 peržiūrų: 159

Į bendrijos narių susirinkimo protokolą reikia įrašyti taip, kaip buvo susitarta ir taip, kad buhalteriui būtų aišku, kiek per mėnesį priskaityti savininkams, kad būtų surinkta pakankamai lėšų bendrijos pirmininko atlygiui sumokėti. Jeigu įrašysite, kiek pirmininkas turi gauti į rankas, buhalteris priskaičiuos privalomuosius mokesčius ir visą sumą priskaitys proporcingai savininkams. Patys su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių geriau neskaičiuokite, nes jie... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje norime pakeisti bendrijos pirmininką. Pirmininkas nedaro jokių susirinkimų jau 10 metų. Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 str. 1 punktu susirinkimą gali iškviesti 1/5 bendrijos narių, įteikus bendrijos pirmininkui reikalavimą raštiškai, kad jis per mėn. laiko organizuotų susirinkimą, jei to nepadaro 1/5 bendrijos narių patys organizuoja susirinkimą. Klausimas: kaip turėtų atrodyti tas įteikiamas dokumentas pirmininkui, kuriuo reikalaujama surengti susirinkimą? Ar tame teikiamame rašte turi būti 1/5 bendrijos narių parašai su pavardėmis? Jei galima plačiau apie tai. (2023-08-10) komentarų: 1 peržiūrų: 154

Dokumentą reikėtų aiškiai pavadinti: REIKALAVIMAS. Reikėtų aiškiai įvardinti, kam dokumentas skirtas, tekste reikėtų nurodyti priežastis, kodėl bendrijos nariai patys imasi iniciatyvos, kodėl reikalauja sušaukti susirinkimą ir reikėtų nurodyti, kokie darbotvarkės klausimai į susirinkimo darbotvarkę turėtų būti įtraukti. Taip, dokumentą turėtų pasirašyti visi susirinkimo reikalaujantys bendrijos nariai. Problema gali tapti tai, ar gausite aktualų bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos nariai nori perrinkti (atšaukti) bendrijos pirmininką ir valdybos narius. Pirmininkė nesutinka organizuoti susirinkimo, teigdama, kad tai neteisėta, nes į skelbimą turi įrašyti kandidatus, tam kad bendrijos nariai (kurie negali dalyvauti susirinkime gyvai) galėtų balsuoti iš anksto. (2023-11-07) komentarų: 0 peržiūrų: 137

Skelbiant bendrijos narių sausirinkimo darbotvarkę siūlomus sprendimus galima nurodyti, galima ir nenurodyti (nebent jūsų bendrijos įstatuose tuo klausimu kas nors įsakmiai įrašyta, kuo abejotume). Savo nuomonę (savo sprendimą) iš anksto raštu teikiantys bendrijos nariai gali suformuoti patys arba gali parašyti, kad šiuo klausimu susilaiko, o dar geriau - tegul ateina į sirinkimą, dalyvauja diskusijoje ir priima sprendimą, kaip balsuoti. Siūlomą sprendimą privaloma... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Renkant bendrijos pirmininką sekretoriauti susirinkime buvo pasiūlyta ne bendrijos nariui, o pašaliniam asmeniui, kuris nori būti išrinktas pirmininku, ir buvo išrinktas, ar tai teiseta? (2023-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 137

Aukščiausias organas bendrijoje - bendrijos narių susirinkimas. Jeigu bendrijos nariai atitinkama balsų dauguma leido dalyvauti tam tikram asmeniui susirinkime, jeigu balsavo už tai, kad jis būtų susirinkimo sekretorius ir balsavo už tai, kad taptų bendrijos pirmininku, viskas gerai.
susijęs klausimas

Kreipimosi pavyzdys į bendrijos valdybą dėl susirinkimo sušaukimo, kiek narių bendrijos turi pasirasyti kreipimesi, ar yra blankai ar pavyzdžiai? (2023-10-09) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Reikalavimą rašykite bendrijos pirmininkui, jeigu bendrijoje jis yra. Vadovaukitės Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalimi ir savo bendrijos įstatais. Pasirašyti reikalavimą turi daugiau kaip penktadalis bendrijos narių. Reikalavime nurodykite, kas kam teikia dokumentą, kada, dėl ko, koks yra reikalavimas, kokia turėtų būti šaukiamo susirinkimo darbotvarkė ir kita. 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas 1. Visuotinius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabutyje bendrijos narys yra išsipirkęs rūsį, kurį yra įregistravęs Registrų centre , rūsio patalpa turi unikalu numerį.Kiek balsų tures buto savininkas per susirinkima ? (2023-07-27) komentarų: 0 peržiūrų: 121

Nuosavybės teise įregistruotą butą ir įregistruotą sandėliuką valdantis asmuo bendrijos narių susirinkime ir bendrijos nariams balsuojant raštu turi 1 balsą, o visų savininkų susirinkime ir savininkams balsuojant raštu turi 2 balsus.
susijęs klausimas

Per kiek laiko nuo metų pradžios turi būti organizuojamas daugiabučių namų bendrijos susirinkimas metinei finansinei atskaitomybei patvirtinti. Bendrijos įstatuose nėra nurodytas laikas. (2023-07-27) komentarų: 0 peržiūrų: 119

Bendrijų įstatyme nurodyta - per 5 mėnesius nuo metų pradžios. Jeigu susirinkimas dar neįvyko, organizuokite jį kuo skubiau (geriau vėliau nei niekada).
susijęs klausimas

Renkant bendrijos pirmininką nebuvo bendrijos narių sąrašo, o pagal gyventojus butuose, ar tai teisėta? (2023-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 114

Bendrijos pirmininką turi rinkti bendrijos nariai, bet jeigu susikloso ypatingai prasta (apleista) situacija, kai nėra veiksnaus bendrijos pirmininko ir visiškai nėra galimybių nustatyti, kas yra bendrijos nariai, kartais tenka organizuoti savininkų sprendimus (sudėtingesnė procedūra). Bet tai tik ypatingi atvejai, kai reikia gelbėti, atstatyti bendrijos veiklą.
susijęs klausimas

Sveiki, kaip užfiksuoti (įforminti) faktą, kad susirinkimas nęįvyko, t. y. nebuvo kvorumo? (2023-10-24) komentarų: 0 peržiūrų: 108

Atsižvelgdamai į kai kurių notarų keliamus reikalavimus rekomenduojame parengti susirinkimo protokolą, kuriame nerašysite priimtų sprendimų (nebuvo kam priimti), bet įrašysite, kad susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo. Būtinai pridėkite dalyvių sąrašą. Protokolą tegul pasirašo susirinkimo organizatorius.
susijęs klausimas

Pagal įstatymą reikalauja bendrijos susirinkimą organizuojant pranešti nariams raštu. Ar tai reiškia, kiekvienam. ar užtenka skelbimų lentoje? (2023-10-22) komentarų: 0 peržiūrų: 108

Raštu - reiškia ne žodžių, o rašytine tvarka, tačiau rašytinė tvarka kiekvienoje bendrijoje gali skirtis - žiūrėkite savo bendrijos įstatus, turi būti aprašyta.
susijęs klausimas

Daugiabučio namo kieme vyksta daugiabučio namo savininkų susirinkimas. Ar asmuo susirinkimą stebintis iš daugiabučio namo balkono, esančio antrame aukšte gali dalyvauti ir balsuoti susirinkime, motyvuojant tuo, kad senam žmogui sunku judėti. Šio asmens balsas yra lemiamas spendimų priėmimui. (2023-10-03) komentarų: 0 peržiūrų: 108

Manytume, kad į negalią turinčio asmens poreikius reikėtų atsižvelgti, juo labiau, jeigu būdamas balkone jis gali girdėti susirinkimo klausimus ir gali balsuoti taip, kad visi susirinkimo dalyviai matytų. Siūlytume susirinkime balsuoti dėl to, kad būtų leista nunešti judėti negalinčiam asmeniui dalyvių sąrašą pasirašyti ir leisti jam balsuoti iš balkono.
susijęs klausimas

Jei Registrų centre butas yra mano vardu, ar gali mano vyras balsuoti visuotiniame susirinkime? (2023-12-15) komentarų: 0 peržiūrų: 102

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime balso teisę turi tik bendrijos nariai. Bendrijos nariu gali tapti tik savininkas, bet ne būtinai visi savininkai yra bendrijos nariai. Bendrijos nariu savininkas tampa balsuodamas už bendrijos steigimą bendrijos steigiamajame susirinkime arba vėliau, jeigu raštu pareiškia savo valią tapti bendrijos nariu, t.y. jeigu įteikia rašytinį prašymą bendrjos pirmininkui įtraukti jį į bendrijos narių sąrašą. Jeigu jūs esate bendrijos narė... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pirmininkas prarado pasitikejimą bendrijoje, tačiau jį palaiko valdyba, revizorius. Kaip gali sušaukti visuotinį susirinkima bendrijos nariai ir koks pavyzdys rašto? (2023-10-09) komentarų: 0 peržiūrų: 101

Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalimi, bendrijos narių "visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip penktadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip penktadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip penktadalis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkė sušaukė susirinkimą paskutinę termino dieną nuo reikalavimo įteikimo (pagal bendrijų įstatymą 11 str.). Tačiau į darbotvarkę neįtraukė klausimo iš įteikto reikalavimo dėl valdymo organų perrinkimo. Kaip turėtų elgtis bendrijos nariai? Ar užtenka (ar gali) pranešti pirmininkei apie netinkamą susirinkimo sušaukimą ir tada nariams jį organizuoti patiems, nes kaip minėjau, pirmininkė jį sušaukė paskutinę termino dieną? (2023-11-27) komentarų: 0 peržiūrų: 100

Terminas sušaukti susirinkimą nebuvo pradelstas, susirinkimas buvo sušaukatas, bet vis tiek norite terminą ginčyti, ar taip suprantame? Jeigu pirmininkas tik iš dalies neįvykdė reikalavimo, pavyzdžiui, neįtraukė esminio reikalavimo klausimo dėl valdymo organų, reikškia, jis formuoja ginčą. Galbūt verta įteikti dar vieną reikalavimą (saugesnis sprendimas), o gal susirinkime visgi buvo priimti reikalingi sprendimai? Reikėtų labai išsamiai išnagrinėti situaciją, o mes... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas turi teise rinkti susirinkimo pirmininka ir sekretoriu? (2023-10-16) komentarų: 0 peržiūrų: 100

Susirinkimo pirmininką ir sekretorių renka susirinkimo dalyviai.
susijęs klausimas

Koks skirtumas tarp bendrijos pirmininko ir susirinkimo pirmininko? (2024-01-22) komentarų: 0 peržiūrų: 99

Bendrijos pirmininkas yra bendrijos narių išrinktas bendrijos vadovas, įregistruotas Juridinių asmenų registre. Susirinkimo pirmininkas kiekviename susirinkime gali būti vis kitas asmuo ir tai nebūtinai bendrijos pirmininkas. Susirinkimo pirmininką renka susirinkimo dalyviai, jie gali susirinkimo pirmininku rinkti bendrijos pirmininką (dažnai taip būna), bet gali rinkti ir bet kurį kitą susirinkimo dalyvį. Susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius pasirašo susirinkimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijų įstatymo 11 straipsnis nurodo, kad garažu bendrijoms pakartotiniuose visuotiniuose susirinkimuose netaikomas kvorumas, norėjau paklausti, ar tvirtinant garažų bendrijos metinę finansinę ataskaitą, ar kokį projektą (pvz. bendrijos pastatų atnaujinimo) taip pat nereikalingas kvorumas pakartotiniuose susirinkimuose ar vis dėl to reikalingas. (2023-12-07) komentarų: 0 peržiūrų: 96

Kvorumas netaikomas garažų bendrijų narių visuotiniame pakartotiniame susirinkime, t.y. kai balsavimo teisę turi ne visi savininkai, o tik savininkai - bendrijos nariai, kai sprendimus bendrijos nariai priima pagal bendrijos nariams priskirtą kompetenciją (žr. Bendrijų įstatymo 10 ir 11 str.). Metines ataskaitas tvirtina bendrijos nariai, pakartotiniame susirinkime kvorumo reikalavimas netaikomas. Bendrijos nariai gali priimti sprendimą kaupti atsargai ir leisti naudoti tas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kada yra organizuojamas bendrijos narių balsavimas o kada butų savininkų? Kaip pasirinkti, kas turi balsuoti už siūlomą klausimą? Nes yra du balsavimo raštu aprašai ir du biuleteniai: bendrijos nariu ir butų savininkų. (2024-01-14) komentarų: 0 peržiūrų: 86

Bendrijos narių kompetencija aprašyta Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 staripsnyje ir jūsų bendrijos įstatuose. Daugumos savininkų pritarimo reikia kaupiamiesiems įnašams pagal patvirtintą ilgalaikį planą patvirtinti, bendro naudojimo objektų atnaujinimui juos pagerinant ar modernizuojant, norint sukurti naują bendro naudojimo objektą ar nustatyti naudojimosi bendro naudojimo objektu tvarką ir kitais atvejais (žr.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu išrinkta DNSB pirmininke. Per susirinkimą buvo priimtas sprendimas tvirtinti naujų įstatų redakciją. Susirinkimo metu nebuvo pateiktas bendrijos narių sąrašas. Paklausus buvusios pirmininkės, ar išvis yra toks sąrašas, ji pasakė, kad tokio sąrašo neturi ir, kad ji laikė BN senus gyventojus nuo bendrijos steigimo momento. Keli, jos 3 metų pirmininkavimo laikotarpiu, prašymai įstoti į bendriją yra. Jei keičiami įstatai, tai ar nėra taip, kad ir dalyvavę visuotiniame susirinkime asmenys tampa bendrijos nariais iš naujo kaip steigiant bendriją ? (2023-12-13) komentarų: 0 peržiūrų: 81

Bendrijos pirmininką renka, taip pat ir bendrijos įstatus tvirtina ne visi savininkai, o tik bendrijos nariai. Susirinkimo (balsavimo raštu) dieną būtina žinoti bendrijos narius, kad būtų galima žinoti kvorumą ir apskaičiuoti balsavusiųjų "už" dalį (skaičių). Prie bendrijos narių susirinkimo (balsavimo raštu) protokolo reikia pridėti bendrijos narių sąrašą, kurį savo parašu patvirtina tą dieną įregistruotasis bendrijos pirmininkas. Sudaryti, laiku atnaujinti ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Paslaugų teikėjas, prižiūrintis šilumos ūkį, didina mokestį už teikiamas paslaugas. Ar turi būti gautas daugiabučio namo savininkų daugumos pritarimas dėl tolimesnio bendradarbiavimo su tiekėju, keičiantis sutartoms sąlygoms? (2023-12-10) komentarų: 0 peržiūrų: 77

Jeigu bendrijos narių patvirtintame metiniame biudžete šilumos punkto priežiūrai numatytų lėšų nebepakanka, reikėtų, kad bendrijos nariai patikslintų (padidintų) tam biudžetą arba priimtų kitą sprendimą.
susijęs klausimas

Kai kuriais atvejais apie Bendrijos susirinkimą turi būti pranešama raštu. Ar pranešimą elektroniniu paštu galima laikyti pranešimu raštu? (2023-12-22) komentarų: 0 peržiūrų: 76

Kaip reikia pranešti raštu būna parašyta bendrijos įstatuose (žr. savo bendrijos įstatus), dažniausiai nurodomi keli variantai, pavyzdžiui, per pašto dėžutes, į rankas, kai kuriuose įstatuose būna nurodyta, kad pranešimas e. paštu laikomas informavimu raštu, jeigu bendrijos nariai iš anksto pritarė, kad toks pranešimas tinka ir bus laikomas informavimu raštu.
susijęs klausimas

Baigėsi bendrijos valdybos ir pirmininko 3 metų kadencija. Pirmininkas organizuoja naują visuotinį susirinkimą, į kurį kviečia bendrijos narius ir ne bendrijos narius. Balsavime dalyvauja 23 iš 29 bendrijos narių ir 1 iš 12 ne bendrijos narių. Ar visi balsai, įskaitant ir ne bendrijos nar, turi būti skaičiuojami? Kitas klausimas, jei bendrijoje yra registruota 29 nariai ir 14 neįstoję į bendriją. Kaip suprantu visuotinis susirinkimas yra teisėtas jei jame dalyvauja 50%+1 bendrijos narys? Jei susirinkime dalyvauja 30% bendrijos narių ir visi likę ne bendrijos nariai, bendrai kvorumas yra, ar priimti sprendimai yra teisėti? (2023-11-23) komentarų: 0 peržiūrų: 76

Bendrijų įstatymo 11 straipsnio nustatos reglamentuoja bendrijos narių visuotinio susirinkimo šaukimo tvarką. Bendrijos pirmininką ir valdybos narius renka ir atšaukia ir balsavimo teisę juos renkant (atšaukiant) turi tik bendrijos nariai. Bendrijos nariai turi būti surašyti bendrijos narių sąrašą, tą sąrašą tvirtina bendrijos pirmininkas. Bendrijų įstatymo 11 str. apie bendrijos narių susirinkimą ir bendrijos narių balsavimą jame nurodyta: 5. Visuotinis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kai kuriais atvejais yra reikalaujama apie susirinkimą pranešti e-paštu? (2023-12-22) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Bendrijų įstatyme nurodyta: 2. Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima apie organizuojamą visuotinį bendrijos narių susirinkimą kabinti skelbimą skelbimų lentoje išeiginę dieną, pvz., sekmadienį. Terminas iki susirinkimo dienos 21 d su visų bendrijos narių įspėjimu, patalpinant pranešimus į paštadėžes, bus išlaikytas. (2023-12-28) komentarų: 0 peržiūrų: 68

Taip, galima pranešimą apie šaukiamą visuotinį bendrijos narių susirinkimą skelbimų lentoje kabinti ir sekmadienį, ir bet kurią kitą dieną, svarbiausia, kad būtų laikomasi termino - ne vėliau kaip prieš dienų.
susijęs klausimas

Garažų b-je organizuojant visuotini susirinkima dalyvauja per mažai b-jos nariu, kvorumo nėra. Kiek mažiausiai turi dalyvauti b-jos narių organizuojant pakartotinį susirinkimą? (2024-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 61

Bendrijų įstatyme (žr. 11 str.) nustatyta: "5. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkei įteiktas reikalavimas sušaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą. Reikalavimą pasirašė daugiai negu 1/4 bendrijos narių. Reikalavimas išsiųstas elekroniniu paštu, pirmininkė atsakė, kad laišką gavo. Paskutinė diena kai pirmininkė gali pakabinti skelbimą susirinkimui sutampa su paskutiniu mėnesio penktadieniu. Jeigu skelbimo nebus, ar galime mes, daugiau negu 1/4 bendrijos narių pakabinti skelbimą apie mūsų organizuojamą susirinkimą, skelbimų lentoje, bei raštu informuojant visus bendrijos narius sekančią dieną, t.y. šeštadienį ar turime sulaukti darbo dienos? Įstatyme nėra detalizuota ar apie įvyksiantį susirinkimą privalu skelbti darbo dieną, ar galima skelbti ir savaitgalį?! (2023-12-28) komentarų: 0 peržiūrų: 61

Taip, galima pranešimą apie šaukiamą susirinkimą paskelbti bet kurią dieną, taip pat ir sekmadienį. Bet šiuo atveju, kai buvo įteiktas bendrijos pirmininkei reikalavimas sušaukti susirinkimą, kad nekiltų bereikalingų abejonių ir trikdžių, patiems apie ašaukiamą susirinkimą geriau paskelbti praėjus mėnesiui nuo reikalavimo įteikimo, nes Bendrijų įstatyme nustatytas atskaitos vienetas - mėnuo: "Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

9. Bendrijos visuotiniame susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą. Visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ir kitos paskirties pastatų savininkų susirinkime kiekvienas savininkas turi tiek balsų, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų tame (tuose) bendrijai priklausančiame (priklausančiuose) pastate (pastatuose). GALITE PATIKSLINTI? VIENAS BENDRIJOS NARYS VALDO nuosavybės teise 1 sklypą, o kitam sklypui tik 1/2 dalį ?susirinkime jo balsas skaičiuojamas kaip už 2 narius? (2024-03-28) komentarų: 0 peržiūrų: 46

Vienas nekilnojamasis turtas (butas, patalpa, sklypas ar kt.), įregistruotas nekilnojamojo turto registre unikaliu numeriu yra vienas savininkas. Vienas savininkas gali būti vienu bendrijos nariu. Vienas bendrijos nary sturi vieną balsą. Jeigu vieną nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise valdo keli bendraturčiai, jie turi susitarti, kuris vienas iš jų taps bendrijos nariu. Nesvarbu, kiek nekilnojamojo turto turi vienas asmuo, jis bus vienas bendrijos narys. Bet, jeigu,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar visuotiniame bendrijos narių susirinkime yra būtina išrinkti balsų skaičiavimo atstovą ar komisiją? Ir ar rengiant pakartotinį rinkiminį susirinkimą turi būti išlaikyta raštiško pranešimo forma apie pakartotinį susirinkimą? (2024-03-19) komentarų: 0 peržiūrų: 46

Taip, susirinkime turi būti išrinktas asmuo (asmenys), kuris (kurie) skaičiuos balsus ir pasirašys (patvirtins balsų teisingumą) protokole. Taip, pranešimas apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą turi būti parašytas ir paskelbtas.
susijęs klausimas

Ar įrašyti į dalyvaujančių DNSB visuotiniame susirinkime sąrašą asmenis, pareiškusius išankstinę nuomonę raštu susirinkimo darbotvarkės klausimais. (2024-04-16) komentarų: 0 peržiūrų: 17

Taip, iš anksto raštu savo nuomonę paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais pareiškusius bendrijos narius reikia įtraukti į dalyvių sąrašą, pastabose pažymint, kad jie pateikė savo nuomonę iš anskto raštu, pridednat jų iš anksto pareikštos nuomonės dokumentus.
susijęs klausimas

Kokių veiksmų bendrijos nariui reikia imtis, kad bendrijos pirmininkas sukviestų bendrijos narių visuotinį susirinkimą. Visuotinis susirinkimas nekviečiamas jau 7 metai. (2024-04-12) komentarų: 0 peržiūrų: 16

Bendrijos nariai turėtų vadovautis galiojančio Bendrijų įstatymo 11 straipsio 1 dalies nuostatomis: 11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas 1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip penktadalis bendrijos narių (jeigu... (skaityti viską)